Afskærmning af udendørsarealet

 • Delvis afskærmning af udendørsserveringen med plantekasser tillader vi kun, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.
 • På torve og pladser kan du dog få tilladelse til at opstille en række plantekasser mellem serveringsarealer, der støder op til hinanden.
 • Plantekasser, krukker og lignende skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 120 cm høje inkl. planter.
 • Du må ikke afskærme din udendørsservering med andet end plantekasser. Plexiglas, kø-ledere og presenninger tillades fx ikke.
 • Husk at anføre det i ansøgningsskemaet, hvis du ønsker at søge om afskærmning.
 • Du må ikke afskærme din udendørsservering så det fremstår som en privatisering af offentligt vejareal – dvs. at du med din udendørsservering ikke må spærre området af, der skal være fri passage gennem udendørsserveringen

Åbningstider

 • Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte effekter fra kl. 08.00 til kl. 24.00.
 • I Metropolzonen, området fra Axeltorv ad Vesterbrogade til Rådhuspladsen, og i Nyhavn dog frem til kl. 02.00.
 • Uden for åbningstid og senest 30 minutter efter udendørsserveringens lukketid skal dine parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes.
 • Selvom du har godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, gælder denne ikke for din udendørsservering.
 • Dine møbler skal dagligt være opstillet i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 22.00 uanset vejret. Hvis du ikke opstiller dine møbler, skal disse opbevares et andet sted end på vejarealet. Hen over året skal du tilpasse antallet af møbler på udendørsserveringen, så det passer til kundegrundlaget, og fjerne overskydende møbler fra det overskydende vejareal.

Reklamer

• Du må ikke opstille reklameparasoller, reklamestativer og -standere, lysreklamer og lignende, som reklamerer for varemærker eller leverandører.

Lys

• Du må ikke have levende lys eller anden åben ild. Vi tillader dog lanterner og lign. afskærmede lys, der er placeret således, at de ikke udgør brandfare

Gulvbelægning

 • Du må ikke lægge nogen form for gulvbelægning, tæpper og lign. på vejarealet.

El

 • Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet. Husk at anføre det i ansøgningsskemaet, hvis du ønsker el.
 • Hvis du ønsker tilslutning til kommunens el-udtag på torve og pladser skal du søge om dette inden tilslutning. Aflæsningen skal oplyses til Københavns Kommune inden det etableres eller benyttes. Du skal betale forbruget ved sæsonens ophør.  Aftale herom skal indgås med Eltel og du skal kunne fremvise kvittering for aftalen ved tilsyn

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. § 80, stk. 1. Det til tilladelsen knyttede vilkår om betaling af afgift på skilte har hjemmel i samme lovs § 80, stk. 2.

Betaling af reklameskilte

 • Du skal søge om og betale for opstilling af skilte. Hvis du ønsker et eller flere skilte opstillet i forbindelse med din udendørsservering, kan du ansøge på erhvervsportalen.
 • Du kan i områder med meget byliv ikke opnå tilladelse til mere end to reklameskilte ved hver udendørsservering. Skiltene skal placeres op til restaurantens facade og skal stå inden for serveringsarealet.
 • På Strøget (herunder Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade, Frederiksborggade 1 - 11 og 4 - 14, Købmagergade, Kultorvet) gælder særlige vilkår og det er ikke tilladt at opstille skilte.

Inddragelse af arealet

 • I forbindelse med ledningsarbejde, vejarbejde, byfornyelse, arrangementer og lign. har Københavns Kommune ret til at disponere over vejarealet, uanset at du er givet tilladelse til udendørsservering, skilte m.m., og den årlige afgift på skilte vil ikke blive refunderet.
 • Det samme gælder i forbindelse med renovering på / ved din ejendom. Dvs. at den årlige afgift ikke refunderes for den periode, renovering/vejarbejde o. lign. står på.

Lugt og støj

 • Din udendørsservering må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røgelse. Hvis du spiller musik indenfor, skal døre og vinduer holdes lukkede.
 • Tilberedning af mad på udendørsserveringsarealet, herunder grill og lign., er ikke tilladt.

Sådan må du opstille

 • Hovedreglen er at du skal sørge for, at din udendørsservering ikke fylder mere, end at der altid er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne, barnevogne, kørestole og rollatorer kan komme forbi uhindret.
 • På befærdede fortove, herunder på dele af brogaderne, skal du sørge for, at der er mindst 200 cm fri passage.
 • I særlige dele af byen med intensiv fodgængertrafik, kan der ud fra et konkret skøn over forholdene på stedet blive stillet krav om mere fri passage.
 • På torve og pladser giver vi tilladelse til udendørsservering i det omfang, det kan fungere med den øvrige brug af pladsen.

Orden og renholdelse

 • Det er dit ansvar som restauratør at holde rent på det område, hvor der er udendørsservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant.
 • Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt, og graffiti skal fjernes.
 • Øvrige effekter så som flasker, kasser osv. skal du opbevare i et lagerlokale i hovedrestauranten. Du skal i hele åbningstiden tage hensyn til, at driften foregår på offentligt vejareal.
 • Du skal sørge for at alle effekter holdes inden for det tilladte areal samt at der er ryddeligt og pænt
 • I vinterperioden er det dit ansvar at sørge for snerydning og saltning omkring arealet samt særlig at friholde fodgængerpassagen.

Inventar

Borde og stole

Kommunen skal godkende dit inventar, og vi lægger stor vægt på, at det passer til området. Design/udseende skal tilpasses områdets æstetik og kultur. Af æstetiske årsager er der forskel på, hvilke møbeltyper der kan benyttes i de forskellige bydele.

 • Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale.
 • Plastikmøbler i blød plast godkendes ikke.
 • Du skal fjerne alt inventar umiddelbart efter tilladelsens ophør.

Parasoller

 • Dine parasoller skal være flytbare og i udslået stand maks. 4 x 4 meter. Parasollerne skal være hvide, dog kan vi i enkelte tilfælde godkende sorte, hvis de passer til omgivelserne.
 • Der må ikke være reklamer på parasollerne. Din restaurantens navn eller logo må dog gerne sættes i parasolkanten.
 • Parasoller skal i udslået stand holde sig inden for det tilladte serveringsareal.
 • Parasolholdere kan nogle steder i byen fastgøres i belægningen, dvs. i fortovet eller lignende. Du skal søge om tilladelse til dette, og du skal betale et engangsbeløb, så belægningen kan reetableres. Gravearbejdet i belægningen skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal have skriftlig gravetilladelse inden arbejdet udføres. Ved ulovlig nedgravning kan vi forlange reetablering for din regning.
 • Parasolholdere skal lukkes med et jerndæksel, når du ikke benytter dem. Parasollerne skal fjernes helt fra arealet, når de ikke er i brug.

Bardiske

 • Opstilling af bardiske tillader vi fortrinsvis på torve, pladser og i Nyhavn. Størrelse og udseende skal godkendes inden opstilling. Disken placeres oven på forsyningsudtaget.
 • Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet.
 • Husk at din bevilling også skal omfatte udendørsserveringen.
 • Bardisken og alle effekter skal fjernes fra arealet senest 1 uge efter tilladelsens ophør

Varmelamper

• Benyt så vidt muligt alternativer til gasvarmere af hensyn til miljøet. Brug fx uldtæpper og elvarmere. Du må ikke grave i belægningen uden en tilladelse fra Københavns Kommune.