Ophør og forpligtelser

 • Salgspladsen skal benyttes mindst 80% af den i konceptet specificerede tid 
 • Indehaveren af salgspladsen kan opsige aftalen med én måneds varsel, til den første i en måned 
 • Salgspladsen kan blive inddraget eller suspenderet ved misligholdelse af myndighedernes regler og retningslinjer, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt
 • Salgspladsen opløses automatisk ved udgangen af den i konceptet specificerede periode, dog maksimalt 3 år. Herefter vil en evt. nytegning ske som del af et åbent udbud. Det kan ikke garanteres, at der efter endt periode vil blive oprettet nye salgspladser på de samme steder

Særlige vilkår der kun gælder for fortrinsberettigede stadeholdere

Ud over de normale vilkår for stadedrift i Københavns Kommune, gælder de følgende ekstra vilkår for pølsemænd, der har fået deres stadetilladelse på baggrund af fortrinsberettigelse jfr. loven om kompensation til handikappede §2 (bek. 730).

 • Stadetilladelsen bortfalder ved udgangen af den måned, hvori stadeindehaveren fylder 70 år 
 • Stadeholderen skal have fast bopæl i Københavns Kommune 
 • Stadeholderen kan kun få tilladelse til et enkelt stade 
 • Stadeholderen skal selv forestå hovedparten af den daglige drift, og herunder være med til at passe salget ude på pladsen. 

Enkelte stader drives på halv tid. Delestadeindehavere skal orientere hinanden om sygdom og ferie, så stadepladsen kan blive benyttet hele tiden. I tvivlsspørgsmål kan forvaltningen fastsætte driftsvilkårene for delestadet.

 • Vognen skal ligne en ”klassisk københavnsk pølsevogn”: Den skal fremtræde i et let design, være hvid, og helst have vinduer på tre sider. Målene må maksimalt være 1,55 m x 2,88 m, plus skærme med et fremspring på maksimalt 60 cm. Eventuelt anhængertræk skal være klappet op, når vognen er på stadepladsen. Der må kun reklameres for varer, der sælges i vognen.

Areal og placering

 • Indehaveren står selv for at anskaffe en mobil salgsvogn/bod
 • Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden
 • Salgspladsen anbringes som specificeret under tildeling, efter konkret vurdering af trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere.
 • Stadet og dets bestanddele må ikke være til gene for trafiksikkerhed eller tilgængelighed
 • Indehaveren af stadet skal drage omsorg for, at vejbelægning samt byens belægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må f.eks. ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr 
 • Stader må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer, mv. og kan i særlige tilfælde blive tvunget til suspendering eller midlertidig flytning i samråd med forvaltningen

Fremtoning og renholdelse

 • Der er skærpet fokus på tilgængelighed, miljø og renholdelse i København. Hvis stadet fører til affald eller uorden i byens rum, kan det medføre tilbagekaldelse af tilladelsen 
 • Stadepladsen skal være ryddet udenfor åbningstiden 
 • Al skiltning og reklamering skal stemme overens med konceptet, og godkendes forudgående af Center for Trafik
 • Der må ikke ophobes affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet
 • Stadeholderen er forpligtet på at drage omsorg for løbende renholdelse og oprydning, samt undgåelse af støj, lugtgener, mv.

Andre love og myndigheder

 • Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv, herunder bl.a. åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser, mv.
 • Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is, mv. eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion København

Generelle betingelser

 • Stadets udseende, sortiment, mm. skal altid fremstå, som det blev præsenteret i det oprindelige koncept, og i den samme stand. Ændringer og tilføjelser kan laves i samråd med Teknik- og Miljøforvaltningen.
 • Stadepladser kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, eller lignende.
 • Der betales månedlig afgift til forvaltningen for råden over stadepladsens areal.