Kviste og tagvinduer

Kviste, ovenlys og tagvinduer skal placeres med respekt for bygningens arkitektur. Du bør som hovedregel vælge få og små kviste og tagvinduer, således at tagets rolige fladevirkning bevares.

Retningslinjer for kviste og tagvinduer

 • Eksisterende kviste skal som hovedregel bevares og istandsættes i samme materialer og dimensioner som oprindeligt
 • Efterisolering af kviste placeres indvendigt eller i konstruktionen, således at dimensioner på flunker og kvisttag ikke øges
 • Zinkinddækninger udføres kun på kvistens sider (flunker) og eventuelt tag, således at kvistens front friholdes for zin.
 • Nye kviste tilpasses bygningens arkitektur og rytme i facaden
 • Findes der allerede bevaringsværdige kviste i tagfladen udføres nye kviste i samme materialer og dimensioner
 • Kvistaltaner tilpasses bygningens arkitektur
 • Kvistaltaner placeres i flugt med øvrige kviste, dog således at rækværket holdes bag facadeflugten. Tagfod og hovedgesims må som hovedregel ikke gennemskæres
 • Tagvinduer udføres så små som muligt
 • På hanebåndsloft anvendes støbejernsvinduer, 'fredningsvinduet', eller glastagsten
 • Ovenlysvinduer som brandredningsvinduer placeres kun mod gaden,hvis det ikke er muligt at placere dem mod gården,og hvis bygningens arkitektur mod gaden i øvrigt tillader dette.

Anbefalinger for kviste og tagvinduer

 • Det anbefales, hvor det er muligt, at etablere vinduer i gavl i stedet for at etablere ovenlys.

Vinduer og døre

Vinduet er den mest udsatte bygningsdel, men en lang og god håndværkstradition har betydet, at der findes mange vinduer, der har holdt i mere end 200 år. Et gammelt vindue med en hensigtsmæssig istandsættelse vil holde længere end et nyt erstatningsvindue udført i almindelig trækvalitet med gængs overfladebehandling.

Retningslinjer for vinduer og døre

Ved udskiftning af vinduer med enkelt lag glas og sprosser udføres de nye vinduer som de eksisterende - smukkest udført med forsatsvinduer eller som koblede vinduer, hvor den yderste ramme udføres med sprosser som oprindeligt, enkelt lag glas og kitfals. Herved opnås et udtryk, der er i harmoni med bygningens arkitektur, og samtidig opnås en løsning, der energimæssigt er fuldt på højde med en moderne termorude. Vælges en vinduesudskiftning til vinduer med termoruder skal sprossedimensioner og detaljer fremstå så tæt på det oprindelige vindue som muligt.

 • Ved udskiftning af alle vinduerne i en bygning anvendes en vinduesudformning svarende til den oprindelige, eller som er i overensstemmelse med bygningens arkitektur
 • Dannebrogsvinduer med en enkelt sprosse i nederste ramme kan eventuelt udskiftes til nye dannebrogsvinduer med termoruder uden sprosser
 • Dannebrogsvinduer og andre tidstypiske vinduer i træ udskiftes som hovedregel til trævinduer med samme oplukningsmåde som oprindeligt
 • I særlige tilfælde kan vinduer udført i andet materiale godkendes, hvis bygningens arkitektoniske og bevaringsmæssige værdier respekteres
 • Vinduer af plast godkendes dog ikke, idet plast er fremmed for bevaringsværdige bygningernes arkitektoniske udtryk
 • Nyere former for vinduer kan udskiftes til vinduer af metal eller en kombination af træ og metal
 • Ved udskiftning af enkelte vinduer i en bygning udføres de nye vinduer som udgangspunkt som bygningens eksisterende vinduer
 • Farve på rammer og karme fremstår som oprindeligt, eller der vælges en farve, som er samstemmende med bygningens arkitektoniske udtryk
 • Glaslister, beslag, hjørnebånd og hængsler males i farve som resten af vinduet
 • Eventuel friskluftsventil i ramme og karm udføres, så den ikke er synlig udefra
 • Der anvendes klart, plant glas
 • Ved udskiftning af butiksvinduer til beboelsesvinduer tilpasses de nye vinduer husets arkitektur og øvrige vinduesudformning
 • Ved udskiftning af alle døre eller porte i en bygning udføres de nye som de oprindelige eller på en måde, som er i overensstemmelse med bygningens arkitektur
 • Ved renovering af døre bevares eller fornyes den oprindelige beslåning med tilsvarende
 • Rammer og karme males som hovedregel i samme farve som oprindelig eller i en farve, der er samstemmende med bygningens arkitektoniske udtryk.

Anbefalinger for vinduer og døre

 • Oprindelige trævinduer bør i videst muligt omfang istandsættes
 • Ved renovering af vinduer bør beslag, hjørnebånd og hængsler bevares eller udskiftes med tilsvarende
 • Gamle porte og døre bør bevares
 • Etablering af dørtelefon bør ske uden synlige indgreb i selve døren eller dørkarmen.

Tag

Med nutidige krav om indretning af tagetagen til tagbolig eller andet kan etablering af kviste, andre lysindtag og ændret tagform medføre store ændringer af huset som helhed. Indgreb i taget skal derfor ske med stor omtanke.

Retningslinjer for tag

 • Som udgangspunkt bevares tagets profil, som ofte er nøje afstemt i forhold til funktion og arkitektur
 • I forbindelse med udnyttelse af tagrum til beboelse holdes udvidelsen som hovedregel inden for det eksisterende tagprofil
 • Ved bygninger med københavnertag (flad tagafslutning) kan det flade tag i visse tilfælde hæves inden for de skrå tagfladers forlængelse, når det i øvrigt harmonerer med bygningen og omgivelserne
 • Ved udskiftning af tagbelægningen anvendes samme materiale som oprindeligt
 • Tårne og spir bevares eller genetableres i samme udformning, samt med samme detaljer og materialer som oprindeligt
 • Tagrender og nedløb udføres som hovedregel i zink
 • Skorstene ,der har betydning for bygningens karakter, istandsættes eller føres tilbage til deres oprindelige udformning
 • Brandkamme bevares og afdækkes som oprindeligt
 • Tagterrasser må som hovedregel ikke være synlige fra gadesiden
 • Ved placering af tagterrasser til gårdside tages hensyn til husets underliggende facade
 • Farver på konstruktion og rækværk skal harmonerer med husets farver
 • Opstilling af skure og læskærme i forbindelse med tagterrasser må ikke finde sted
 • Adgang til tagterrasser skal etableres inde fra huset
 • På den flade del af et københavnertag placeres rækværket bag den skrå tagflades forlængelse.

Anbefalinger for tag

 • Udluftning af tag bør udføres skjult
 • Ikke benyttede skorstene kan anvendes til ventilation eller lignende.

Altaner

Solceller

Er dit tag egnet til solceller? 

Inden du investerer i solceller, bør du finde ud af, om dit tag er egnet.

Er der sol nok, er der træer eller skorstene, der kaster skygger og hvordan vil solcellerne passe til bygningens og områdets arkitektur?

 

Teknik

Teknisk udstyr, der ikke oprindeligt har været en del af bygningerne, vil alene på grund af de moderne materialer fremstå markant forskelligt og atypisk i forhold til bygningernes i øvrigt tidstypiske udtryk. Det er derfor vigtigt, at teknisk udstyr placeres, så det ikke bliver synligt fra gadesiden.

Retningslinjer for teknik

 • Ventilationsanlæg anbringes så vidt muligt inde i bygningen, fx bør det forsøges at føre kanalerne i de eksisterende skorstene
 • Undtagelsesvis føres ventilationskanaler på gårdsiden. Kanalen føres lodret og må ikke trækkes langs taget
 • Tagventilator indbygges inden for kanaltværsnittet uden udvidelse af selve kanalrøret
 • Antenner og paraboler placeres diskret,og hvor det er muligt under tagkip og mod gården
 • Placering af solfangere og solceller på skrå tage skal ske mod gårdsiden
 • På flade tage placeres solfangere og solceller således, at de ikke er synlige fra gadesiden
 • Solfangere/solceller anbringes tæt sammen. Mellemrum og afslutninger udføres med inddækninger i farve som solfangerne/solcellerne
 • Solfangere/solceller placeres så tæt på tagfladen som muligt
 • Rør og kabler i forbindelse med solfangere/solceller føres, så de ikke er synlige nede fra gaden eller gården.

Facader

Facadebehandling skal foretages under hensyntagen til bygningens arkitektur, facadens opbygning og udtryk, gadebilledet og kvarterets karakteristika. Facadebehandling er komplekst, og mange forhold skal overvejes. Det kan derfor anbefales at søge professionel rådgivning, inden de endelige valg af facadebehandling og farver foretages.

Retningslinjer for facader

 • Facaden bevares som hovedregel, som den fremtræder
 • Ved ændringer af facaden føres den som hovedregel tilbage til den oprindelige udformning
 • Murværk repareres med samme stenmateriale som muren i øvrigt, eventuelt anvendes brugte sten
 • Fuger omfuges, så de fremstår som oprindeligt. Reparation af enkelte fuger udføres i samme materiale og indfarves som de øvrige fuger
 • Facadeudsmykningen bevares og istandsættes eller genskabes som oprindeligt
 • Ved større reparationer af pudsede facader kan det være nødvendigt at male facaden, da pudsreparationerne ellers vil fremstå som markante pletter
 • Farverne afstemmes efter gadebilledet og områdets karakter med udgangspunkt i traditionerne for den pågældende bygnings stilart
 • Valg af overfladebehandlinger foretages med udgangspunkt i den pågældende bygnings stilart
 • Ved pudsning af facader anvendes grovpuds, så det færdige resultat fremstår som en plan og helt dækkende overflade. Kun på gårdfacader i lukkede karreer kan det overvejes at tyndpudse (filtsning, vandskuring, sækkeskuring), da de underliggende sten her kan anes efter behandlingen
 • Isolering udføres indefra, således at bygningen ikke skæmmes af en tildækning med udvendig isolering. Kun gavle og bagvanter kan overvejes isoleret udvendigt
 • Permanent fritstående gavle behandles som facader. Som alternativ kan en kunstnerisk udsmykning overvejes.

Anbefalinger for facader

 • Tilsmudsning og misfarvning fjernes som udgangspunkt skånsomt, da valg af forkert afrensningsmetode kan medføre varige skader på sten, fuger og puds.
 • Der bør foretages en afrensningsprøve på ca. 1 m² til vurdering af resultatet, inden selve afrensningen af facaden iværksættes.
 • Mursten bør ikke afrenses så kraftigt,at de får udseende som nye sten, bl.a. af hensyn til samspillet med facadens øvrige elementer og de tilstødende bygninger. Desuden vil en for hård afrensning ødelægge murstenenes brandhud og dermed øge tilsmudsningen.
 • Farveprøver afsættes, før stilladset opsættes og bygningen indpakkes, så det er muligt at komme på afstand af bygningen for vurdering og godkendelse af farven.
 • Ved pudsning af en gade- eller gårdfacade bør det overvejes, om pudsen skal tilføres et tilslag (bakkesand eller lignende), således at facaden fremstår i puds i egen farve.
 • Ved maling af facaderne bør anvendes en diffusionsåben maling, således at muren kan 'ånde'.
 • Ved udvendig isolering af gavle og bagvanter bør de nederste meter sikres mod vandalisme.