Generelt

Københavns Kommune tillader mobilt gadesalg (omførsel) fra mindre vogn, fx Christianiacykel, kassecykel, kaffeknallert, (på omkring 2 m2) på offentligt vejareal og parker ejet af Københavns Kommune med undtagelse af:

- Strøget, Kongens Nytorv, Købmagergade, Fiolstræde, Kultorvet, gågaden i Frederiksborggade, Nørreport Station, Nyhavn.
- Havneparken på Islands Brygge og Svanemøllestranden.
- Minimum 100 meter afstand til Café Rosenhaven i Valby Parken.
- Området omkring Den Lille Havfrue i Langelinieparken.

Mobilt gadesalg på Strøget, Kongens Nytorv, Købmagergade, Fiolstræde, Kultorvet, gågaden i Frederiksborggade,  Nørreport Station, Nyhavn, Havneparken på Islands Brygge og Svanemøllestranden kræver særlig tilladelse.

Hvis Københavns Kommune vurderer, at der opstår trængselsmæssige udfordringer andre steder end de nævnte, vil disse kunne inddrages i særordningen.

Tilladelse skal altid medbringes og klistermærket, som hører til tilladelsen, skal påklistres et synligt sted - f.eks. på cyklens/vognens side. Såfremt dette ikke overholdes, kan vi inddrage tilladelsen.

Tilladelsen må ikke overdrages til andre og er tilknyttet den specifikke vogn der er givet tilladelse til.

Ophør og forpligtelser

Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørsservering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l.

Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet og Københavns Kommune.

Københavns Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse, herunder ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen, herunder trængslen eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner som f.eks. opholdsarealer og butiksforpladser.

Forvaltningen kan herunder indføre restriktioner med hensyn til f.eks. konkrete steder, der kan bruges til mobilt gadesalg, antal gadesælgere og tæthed af gadehandel.

 Forvaltningen kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagne brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særligt uforudsete forhold gør det nødvendigt.

Placering

Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder, der er til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed, fx.:

- Tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbane eller cykelsti.
- Tvinger cykellister ud på vejbanen.
- Blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til monumenter, butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm,
- Blokerer ganglinjen for synshandicappede.

Ved mobilt gadesalg på f.eks. butikkers parkeringspladser, eller i parker, som ikke ejes af Københavns Kommune skal der søges tilladelse af grundejeren.

Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøjer i parkerne.

Særlige retningslinjer for indregistrerede vogne /store vogne

Ud over de generelle retningslinjer for mobilt gadesalg i Københavns Kommune, gælder der følgende ekstra retningslinjer for store vogne:

Det er ikke tilladt at drive mobilt gadesalg fra indregistrerede vogne / store vogne i Latinerkvarteret i indre by (Inden for området afgrænset af Strøget, Nørregade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade)

På P-pladser, skal der betales afgift, hvor dette påkræves.

Det er ikke tilladt at parkere og sælge fra fodgængerarealer, fx på torve, fortove, pladser mv.

Der skal altid foretages lovlig parkering eller standsning efter færdselsloven.

Der må ikke sælges ud til kørebane eller cykelsti.

Fremtoning og renholdelse

Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen.

Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner.

Parasoller mv. der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over jordhøjden.

Der må ikke spilles musik eller råbes.

Sælger skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens skraldespande

Andre love og myndigheder

Forretningsdrift fra mobile salgsvogn skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv, herunder bl.a. åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser mv. Mere information på www.kk.dk/erhverv og www.startvaekst.dk.

Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is, mv. eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion København.