Fremtoning og renhold

Der må fra en cykeltaxi ikke spilles musik og der må ikke råbes efter kunder fra cykeltaxien.

Cykeltaxien skal være indrettet med siddeplads til passagererne. Foruden føreren, der kører cyklen, må der højst være to voksne og to børn under 8 år med på cyklen.

Tilladelsens indehaver har selv ansvaret for og skal sikre, at cykeltaxien er lovlig, egner sig til persontransport og er i forsvarlig stand.

Cykeltaxien skal fremstå ordentlig og renholdt. Københavns Kommune lægger vægt på, at cykeltaxier ikke må virke skæmmende i gadebilledet.

Retningslinjer for cykeltaxier

En cykeltaxa er defineret som en cykel, der mod betaling, transporterer en person fra a til b.

Alle der vil søge hyre med en cykeltaxi på offentlige veje, private fællesveje, pladser eller parker i København, skal have en tilladelse fra Københavns Kommune.*

Tilladelsen skal fremvises på forlangende af politiet og kommunens tilsynspersonale.

En tilladelse kan alene udstedes til en fysisk person. Den gælder for brug af én cykeltaxi.

En tilladelse udstedes for et kalenderår ad gangen.

Til tilladelsen knyttes et klistermærke. Både tilladelsen og klistermærket skal påsættes den cykeltaxi, som personen bruger. Påsætningen er en betingelse for tilladelsens gyldighed.

Personer, der søger hyre fra cykeltaxi på det offentlige vejareal eller uden kommunens tilladelse og/eller uden påsat klistermærke, kan straffes med bøde.**

Skiftes der fra én cykeltaxi til en anden, f.eks. fordi den første er til reparation, så skal både klistermærke og tilladelse flyttes fra den gamle til den nye cykeltaxi.

 

____________________________________________________________________________________________

*Det følger af kommunens ejerskab til de kommunale parker og lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 med senere ændringer) § 102, stk. 1. Tilladelse fra kommunen er også nødvendig på de i kommunen beliggende private fællesveje, jf. lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje § 66. På private fællesveje er det også nødvendigt at opnå en aftale med vejejeren.

**Jf. lov om offentlige veje § 113 og privatvejslovens § 98.

Ophør og forpligtelser

Føreren af en cykeltaxi skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet eller Københavns Kommune.

Københavns Kommune kan helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse, herunder ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til færdslen eller vej- og/eller parkarealets brug i øvrigt. Det kan f.eks. være nødvendigt at begrænse tilladelsens geografiske gyldighed af trængselsmæssige årsager eller for at sikre vejarealets funktioner som opholdssted (typisk på pladser) og butiksforplads (f.eks. med henblik på markedsføring eller varelevering).

Københavns Kommune kan tilbagekalde tilladelser, hvis det konstateres, at vilkårene i disse, herunder nærværende retningslinjer, ikke overholdes.

Tilbagekaldelse kan endvidere ske af andre årsager, f.eks. ordensmæssige, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Københavns Kommune lægger blandt andet meget stor vægt på, at byens cykeltaxier har et højt serviceniveau over for kunderne, og at ihændehavere af tilladelser fra kommunen til brug af vejarealet respekterer og behandler konkurrenter og andre brugere af vejen ordentligt.

Andre love og myndigheder

Forretningsdrift fra cykeltaxier skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv. Indehaveren af tilladelsen har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med sådanne regler, samt for at indhente nødvendige tilladelser, forsikringer mv.

Generelle betingelser

Tilladelser giver ret til at søge hyre på veje, pladser og kommunens offentlige parker i Københavns Kommune. I Rød Zone, som består af det særligt trængselsmæssigt belastede område i Københavns Indre By og Langelinieparken, dog kun hvis der er opnået særlig tilladelse til det.

Søges der hyre fra private vejarealer, parkeringspladser, i private eller statslige parker eller i Amager Strandpark, skal der søges tilladelse fra grundejeren.*

Færdselsloven skal til enhver tid overholdes, f.eks. må der ikke cykles på pladser, fortove eller gågader.

I Rød Zone

I Rød Zone og Langelinieparken må der alene søges hyre fra de cykeltaxiholdepladser som kommunen har anvist, og kun hvis der er opnået særlig tilladelse til dette.

Der må i øvrigt ikke tages nogen form for ophold med en cykeltaxi i Rød Zone og Langelinieparken.

Cykeltaxiholdepladserne i Rød Zone og Langelinieparken vil i kortere perioder kunne være inddraget til anden brug af vejarealet, f.eks. arrangementer. Ihændehaverne af tilladelser skal altid respektere, hvis andre af kommunen har fået tilladelse til i en periode at anvende området til andet formål.

Hvis Københavns Kommune anviser yderligere pladser til cykeltaxiholdepladser end de, der forefindes på tidspunktet for udstedelsen af en tilladelse, vil tilladelsen også gælde for de nye pladser.

Uden for Rød Zone

Uden for Rød Zone by må der søges hyre, under hensyntagen til den almindelige færdsel og naboerne.

- Der gøres dog særligt opmærksom på, at der under ingen omstændigheder må søges hyre på steder:

- Der tvinger passagerer og fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el. lign ud på vejbane eller cykelsti.

- Der blokerer færdselsarealet eller forhindrer adgang til butikker, restauranter, gadedøre, udstillingsvinduer m.m.

- Der blokerer tilgængeligheden og ganglinjer for synshandicappede

- Der må under ingen omstændigheder søges hyre fra vejbane eller cykelsti.

Uden for Rød Zone er det tilladt at afhente passagerer, som har bestilt en cykeltaxi til en bestemt adresse. Det er også tilladt at lade sig praje fra fortovet, mens cykeltaxien er i fart, og på baggrund af prajet standse og samle passagerer op, hvis det ikke er til gene for den øvrige færdsel.

______________________________________________________________________________________________

* Det følger af kommunens ejerskab til de kommunale parker og lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 med senere ændringer) § 102, stk. 1. Tilladelse fra kommunen er også nødvendig på de i kommunen beliggende private fællesveje, jf. lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje § 66. På private fællesveje er det også nødvendigt at opnå en aftale med vejejeren.