Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København

Offentliggjort:
02.11.2015, Kl
Frist:
16.12.2015, Kl
Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer)

RAMMEAFTALER vedr. drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (fordelt på særskilte delaftaler vedrørende henholdsvis el-, maskin- og hydraulikinstallationer)

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på regelmæssige og specifikt beskrevne eftersyn på Københavns oplukkelige broer, fordelt på fagområderne el-installationer, maskininstallationer og hydrauliske installationer. Opgaven indbefatter endvidere udførelse efter aftale af eventuelle nødvendige reparationer.

Alle 3 aftaler (delaftaler) skal gælde fra og med den 24. januar 2016. Aftaleperioden er 1 år (24/1 2016 – 23/1 2017) med en ensidig option for Ordregiver til at forlænge aftaleperioden 3 gange ét år. Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag A.1), mens Ordregivers krav til aftalevilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A).

Ordregiver ønsker at indgå selvstændige aftaler (delaftaler) med én leverandør for hvert af de tre nævnte fagområder. Det er muligt at byde på alle tre aftaler (delaftaler), hvis tilbudsgivers virksomhed fagligt dækker alle relevante fagområder. Tilbudsgivere har på tilbudslistens forside mulighed for at angive den rabat i procent på de tilbudte priser inden for den aktuelle aftale (delaftale), som han vil tilbyde, såfremt han tildeles én eller begge øvrige aftaler (delaftaler).

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter, som findes nederst på denne side.

 • Udbudsbetingelser
 • Bilag A: Kontraktudkast med tilhørende bilag:
 • Bilag A.1: Kravspecifikation
 • Bilag A.2: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)
 • Bilag A.3: Ordregivers krav til fakturering
 • Bilag A.4: Underleverandører
 • Bilag B: Erklæring om Udbudsdirektivets artikel 45 og forfalden ubetalt gæld til det offentlige
 • Bilag C1: Tilbudsliste el-installationer
 • Bilag C2: Tilbudsliste maskininstallationer
 • Bilag C3: Tilbudsliste hydraulikinstallationer
 • Bilag D: Erklæring om fælles befuldmægtiget
 • Bilag E: Erklæring om henvisning til andres ressourcer
 • Bilag H: Erklæring om økonomiske nøgletal
 • Bilag I: Referenceliste
 • Bilag J: Eftersyns-specifikationer (tjeklister)

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret.

Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.

Besigtigelse og informationsmøde

Tilbudsgivere skal have gjort sig bekendt med forholdene på broerne, herunder adgangsforhold samt arbejds og pladsforhold samt begrænsninger i adgangen til velfærdsforanstaltninger. Der tilbydes derfor guidet besigtigelsestur på broerne tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 – 13:00. Hvis behov herfor arrangeres ligeledes besigtigelsestur onsdag den 25. november 2015.

Tilmelding til besigtigelsestur skal ske via mail til Carsten Bigum, carham@tmf.kk.dk senest mandag den 23. november 2015. Angiv navn og firma for alle, der ønskes tilmeldt.

Ordregiver afholder et informationsmøde fredag den 27. november 2015 kl. 13:00 – 15:00 på adressen Islands Brygge 37 (mødelokale ”Elefantens Bastion” i mødecentret i stuen – henvendelse i receptionen, Islands Brygge 37, st.), hvor der vil blive givet en supplerende præsentation af udbuddet og være adgang til at stille spørgsmål.

Tilmelding til informationsmødet skal ske via mail til Carsten Bigum, carham@tmf.kk.dk senest onsdag den 25. november 2015. Der kan for hver tilbudsgiver deltage indtil 3 personer i informationsmødet.

I det omfang Ordregiver fremviser skriftligt materiale på informationsmødet, vil materialet efterfølgende blive gjort tilgængeligt sammen med eventuelle spørgsmål og svar fra informationsmødet.

 

Tilbudsfrist

Tilbud skal for at være rettidigt og kunne tages i betragtning under udbuddet være Ordregiver i hænde, jf. pkt. 5.2, senest:

Onsdag den 16. december 2015 kl. 12:00.

Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.