Tid og sted

Der er ingen faste rammer for et råd- og vejledningsforløb - og du bestemmer selv, om du foretrækker at mødes med familiebehandleren/ familiekonsulenten hjemme hos dig eller i Familiehuset i Handicapcenter København. 

Normalt ..... 

Hvordan kan jeg få bevilget et forløb?

Målgruppen for råd- og vejledningsforløb er familier med børn eller unge under 18 år i Københavns Kommune, der har behov for rådgivning eller støtte til at løse vanskeligheder eller skabe ændringer i familien, med henblik på at sikre børnenes udvikling og trivsel. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets eller den unges behov, men er målrettet den samlede familie.

Hvis du har behov for råd og vejledning skal du tage kontakt til Børnefamilieenheden i Handicapcenter København. Hvis du allerede er tilknyttet Børnefamilienheden, skal du kontakte din sagsbehandler. Under alle omstændigheder er du velkommen til at ringe og høre nærmere dine muligheder for råd og støtte på :

Tlf.: 33 17 88 00   (tast 1 for børn og 3 for Børnefamilieenheden)

e-mail: b.hck@sof.kk.dk

Vores telefontider er:

Mandag til onsdag:  8:15-15:40

Torsdag:                 8:15-17.15

Fredag:                   8:15-14:00

Om råd og vejledning

- og vejledning elskal du ønsker at høre mere om d

aragraf 11 – kortere vejlednings og rådgivningsforløb ti lforældrfe. Familierne – henvist via sagsbehandlerne. Visiterwet hertil – plads – kontaktet, hvornår starter du. Planlagt invitituelt – kortere forløb. Ikke vurdering, ingen papir på det bagefter, anonymt.

Familier. Ofte autisme – råd og vejledning ift. Hjemmedelen – ikke skole – primært på familens hverdag. Mange har brug for at drøfte – struktur, hvordan gåør vi rent praktisk og konkret. Konfliktsituationer, Få rykkeg på fastlåste mønste. Foregår primært i famliehuset. Før altid i hjemmet. Kan det stadigvæk være, hvi nogle foretrækker det. Meget individuelt – nogle gnage møde i hjemmet første gang. Forskellige behov, men møder som ofterst barnet. Struktur, rammer, rytmer, relationer og kontakter. Forldre ønsker – altid i samarbejde med familien. Tager udgangspunkt i forældrenes behov – samtaler – aftaler, hvad der skal lægges vægt på

Hvis du

  Udlån af pædagogiske redskaber til afprøvning i hjemmet

 Kortvarige kurser/grupper for forældre, evt. mens barnet deltager i en anden aktivitet i huset

 Formidle viden om andre relevante tilbud til familien og barnet/den unge

 Stille lokaler og medarbejderressourcer til rådighed for netværksgrupper

Hvordan ved vi at vi lykkes

 100 % af alle familier oplever at blive behandlet respektfuld og blive set som en familie og ikke en sag.

 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre.

Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde

1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og

2) rådgivning om familieplanlægning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Stk. 6. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen.

  Se lovgrundlaget i Serviceloven § 11