Rådgiverassistance til 01242 Grønnegadekvarteret

Offentliggjort:
23.09.2015, Kl
Frist:
12.10.2015, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed opgave vedr. totalrådgivning ”Rådgivning: 01242 Grønnegadekvarteret” iht. Tilbudslovens, afsnit II.

Opgaven

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2014 udarbejdet Idékatalog for Grønnegadekvarteret, nogle af idéerne skal nu realiseres.

Rådgiver skal udarbejde dispositionsforslag og hovedprojekt for to pladsdannelser i Grønnegadekvarteret; en pladsdannelse i krydset Ny Østergade/St. Regnegade hvor der skal være et lysprojekt og en pladsdannelse i krydset Ny Østergade/Hovedvagtsgade samt hovedprojekt for plantning af træer, etablering af plantebede, cykelparkering og fortorvsudbygninger. Se Opgavebeskrivelse for 01242 Grønnegadekvarteret (Bilag 1) og Idékatalog for Grønnegadekvarteret (Bilag 2) som beskriver opgaven mere detaljeret.

 

Anlægsarbejdet laves af Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor hovedprojektet består af tegningsmateriale samt tilbudslister med mængdeangivelser.

 

Der er afsat 6.6 mio. kr. til Grønnegadekvarteret skal dække interne kommunale lønninger, rådgiverydelser og anlæg. Da der stadig søges midler til forskønnelsen, skal der eventuelt projekteres en pladsdannelse mere, krydset Ny Østergade/Grønnegade jf. Idékatalog for Grønnegadekvarteret. Dispositionsforslag og hovedprojekt for denne plads indgår som option.

 

Der forventes kontraktindgåelse i uge 43-44 på baggrund af vedlagte ”udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand til Grønnegadekvarteret”.

Overordnet tidsplan:

Ultimo okt 2015:                 Kontraktindgåelse                                                   

Okt/dec 2015:                     Udarbejdelse af dispositionsforslag og lysprojekt inkl. møde(r) med interessenter

Dec 2015/jan 2016:             Udarbejdelse af hovedprojekt for pladserne inkl. lysprojekt

Nov 2015/jan 2016:             Udarbejdelse af hovedprojekt for træplantninger, cykelparkering og fortovsudbygninger.

 

Se desuden vedlagte orienterende materiale; eksempler på ATR-skemaer, Miljø i byggeri og anlæg, SAB Belysning i Københavns Kommune, Handlingsplan for Københavns Byrum, Designmanual for byrum og parker og Tegningskrav til hovedprojekt.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud afgives pr. e-mail til projektleder Ulrik Kristensen på b89x@tmf.kk.dk.  Mail skal have følgende i emnefeltet: Rådgiverassistance til 01242 Grønnegadekvarteret - tilbud

Vær opmærksom på, at mailen ikke må overstige 10 mb. Tilbuddet ønskes fremsendt som 1 samlet pdf fil. Såfremt dette ikke er muligt på grund af filernes størrelse, og tilbuddet derfor må opdeles i flere filer, ønskes en tydelig navngivning af indholdet.

 

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest mandag den 12. oktober 2015, kl. 10.00.

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt pr. e-mail til b89x@tmf.kk.dk mærket ”01242 Grønnegadekvarteret - rådgiverudbud - spørgsmål”.

Spørgsmål fremsendt senest onsdag den 7. oktober 2015 kl. 12.00 vil blive besvaret på Københavns Kommunes udbudsportal senest fredag d. 9. oktober kl. 12.00.

 

Klagefrister

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

 

Se i øvrigt vedlagte annonce med bilag.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.