Østlig ringvej (havnetunnel)

København vokser og i 2025 forventes der at være omkring 100.000 flere københavnere og mange flere arbejdspladser end i dag. Det sætter pres på infrastrukturen og trængslen på vejene, der for mange allerede er et velkendt problem. Samtidig med vi bliver flere, vælger også flere københavnere at anskaffe sig en bil.

Ringvej øst om København

Frem til foråret 2019 udarbejder Københavns Kommune i samarbejde med Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, Refshaleøens Ejendomsselskab og Region Hovedstaden, en forundersøgelse af en østlig ringvej. Det er staten, der har taget initiativ til at gennemføre projektet, der forventes at tage omkring to år og vil koste 24 mio. kr. 

En østlig ringvej skal binde det overordnede vejnet sammen øst om København i en tunnel fra Nordhavn via Refshaleøen og Amager til Amagermotorvejen. Med en forbindelse fra Helsingørmotorvejen i nord til Amagermotorvejen i syd vil fremkommeligheden for trafikanter, pendlere og erhvervstrafikken i hovedstadsområdet kunne forbedres. Samtidig kan en østlig ringvej aflaste det indre København for biltrafik – særlig den tunge lastbiltrafik. 

Bedre adgang til byens knudepunkter

En mulig etablering af en østlig ringvej vil kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om byen og servicere den tværgående trafik. Samtidig vil en ringvej aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på det overordnede kommunale og statslige vejnet.

En østlig ringvej vil også kunne betjene Refshaleøen og andre byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn. Ringvejen vil ligeledes supplere de eksisterende vejforbindelser mellem Sjælland og Amager, der på længere sigt ikke har kapacitet nok.

Staten og Københavns Kommune har tidligere principgodkendt en linjeføring for en østlig ringvej, den såkaldte B4-linjeføring.

Proces og finansiering

Forundersøgelsen er tilrettelagt i fire delundersøgelser, der varetages i arbejdsgrupper inden for områderne:

  • Tekniske undersøgelser og miljø
  • Finansiering og organisering
  • Trafik, betalingsvillighed og samfundsøkonomi
  • Trafiksaneringsplan i tilknytning til projektet

Det samlede budget for forundersøgelsen er på 24 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune bidrager med 6 mio. kr.

Resultaterne af den samlede forundersøgelse og afrapportering ventes færdig i løbet af foråret 2019 og skal danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om realiseringen af en østlig ringvej.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om økonomiudvalgets beslutning om medfinansiering af forundersøgelsen og Borgerrepræsentationens beslutning om valg af B4-linjeføring her. 

Samtidig kan du finde mere information om projektet via Vejdirektoratets hjemmeside med kontaktinformation til projektets forskellige delundersøgelser.

Kontakt
Chefkonsulent Jacob Lundgaard
E-mail: jlg@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Øresundsmetro

Københavns Kommune og Malmø Stad undersøger mulighederne for en hurtig og højfrekvent metroforbindelse mellem de to byer, der kan binde Greater Copenhagen bedre sammen. Projektet er en del af Greater Copenhagens Trafikcharter og skal undersøge potentialet ved en trafikalt mere sammenhængende region med kortere rejsetid og bygge videre på de muligheder, som Øresundsbroen har åbnet op for.

En fremsynet og bæredygtig livsnerve

En Øresundsmetro kan på afgørende vis øge fremkommeligheden over Øresund og skabe kortere rejsetid til arbejde, uddannelse og kulturelle oplevelser på tværs af sundet. 

Visionen er en højfrekvent og hurtig metroforbindelse med afgang hvert 1,5 minut, der kan bringe passagerer fra det centrale København til det centrale Malmø på ca. 20 minutter. En Øresundsmetro kan således medvirke til at forbedre det fælles arbejdsmarked og tiltrække internationale investeringer og arbejdskraft til Greater Copenhagen.

Et skridt nærmere Øresundsmetro

Københavns Kommune og Malmø Stad har siden januar 2012, med støtte fra EU’s Interreg-fond, undersøgt muligheden for at etablere en Øresundsmetro. Forundersøgelserne er gennemført i tre faser, hvor en lang række forhold og effekter, som bl.a. teknisk udformning, miljøpåvirkninger, omkostninger og finansiering, er blevet undersøgt.

Tredje fase er afsluttet i foråret 2017, og du kan læse om resultaterne af arbejdet i rapporten Øresundsmetro fase III – slutrapport 2017.  

Støtte til en fjerde fase

Den 7. juni 2017 fik Københavns Kommune og Malmø Stad tilsagn om økonomisk støtte til en fjerde fase af arbejdet med Øresundsmetro fra EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-program.

Det betyder, at arbejdet med at skabe forudsætningerne for en Øresundsmetro nu kan fortsætte.

Øresundsmetro - det videre arbejde

Forundersøgelsens fjerde fase starter i oktober 2017 og forløber frem til september 2020. Arbejdet vil særligt fokusere på:

  • Kommunikation om de bredere effekter af en Øresundsmetro på både lokalt, regionalt og nationalt plan og i forhold til det fælles koordinerede transportnetværk i EU, den såkaldte TEN-T ScanMed-korridor.
  • Undersøgelser af internationale koblinger og sammenhænge til højhastighedstog i Sverige, Femern Bæltforbindelsen, Hamborg og EU’s TEN-T korridor.
  • Analyser af lokale og regionale koblinger og nytteværdier, herunder rejsetider og betydning for arbejdsmarkedet mv.

Du kan læse mere om erfaringer og resultater fra forundersøgelserne her.

Fase III (2015-2017)

Fase II (2014)

Fase I (2012-2013)

Kontakt
Specialkonsulent Jarl Zinn
E-mail: jaz@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling

STRING (Femernforbindelsen)

Illustration: STRING

Med den kommende Femernforbindelse mellem Rødby og Fehmarn, der forventes at åbne i 2028, åbnes ikke kun op for en ny fast trafikal tunnelforbindelse mellem Tyskland og Danmark. Der opstår også helt nye muligheder for at udvikle en økonomisk, videnskabelig og kulturel storregion, der rummer otte mio. indbyggere, fra Hamborg i Syd til Skåne i Nord.

STRING er det politiske samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Schleswig-Holstein og Hamborg, der samarbejder om at udvikle korridoren og få størst mulig gavn af den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Udbygningen af korridoren med en fast Femernforbindelse indgår i den europæiske TEN-T ScanMed korridor, som skal fremme økonomisk vækst og udvikling.   

En stærk europæisk metropol

Formålet med STRING-samarbejdet er at styrke de økonomiske, sociale og kulturelle effekter af en kommende fast forbindelse under Femern Bælt. Det handler bl.a. om at sikre en effektiv infrastruktur, gode job- og uddannelsesmuligheder, erhvervsudvikling, tiltrækning og fastholdelse af internationale investeringer, talenter og turisme.

Frem til anlægsstart er der særligt strategisk fokus på den trafikale infrastruktur.

Visionen er at skabe grøn vækst og regional udvikling på tværs af grænserne i hele korridoren mellem Greater Copenhagen og Hamborg og derved skabe en international konkurrencedygtig metropol med global gennemslagskraft.

Du kan læse mere om STRING-samarbejdet på organisationens hjemmeside.

Kontakt
Specialkonsulent Jarl Zinn
E-mail: jaz@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Greater Copenhagen Trafikcharter

Foto: Copenhagen Capacity, Greater Copenhagen

København er en del af Greater Copenhagen & Skåne Committee – et politisk samarbejde mellem alle tre regioner og 79 kommuner i Østdanmark og Sydsverige. Samarbejdet har fokus på at skabe vækst og arbejdspladser under det fælles brand ”Greater Copenhagen”. Målet er at komme på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa og fremstå som en attraktiv region for internationale investorer og virksomheder.

Med en fælles indsats står vi stærkere internationalt under ét samlet brand. En større kritisk masse af højt kvalificeret arbejdskraft, studerende og konkurrencedygtige virksomheder, skal gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, tiltrække talenter og styrke turismen.

Ét arbejdsmarked – ét pendlingsområde

En attraktiv region med international gennemslags- og konkurrencekraft, og høj interaktion på tværs af Øresund, forudsætter en velfungerende og stærk trafikal infrastruktur. Det skal være effektivt og nemt at få bragt varer og tjenesteydelser rundt i regionen og komme til og fra arbejde og uddannelse på tværs af kommune-, region-, og landegrænser.

Det fælles trafikcharter

Greater Copenhagen & Skåne Committee godkendte i 2016 et fælles Trafikcharter. Velfungerende infrastruktur med god sammenhæng i den kollektive trafik er en vigtig forudsætning for regionens økonomiske vækst og udvikling.

Trafikcharteret er en vision for, hvordan en velfungerende infrastruktur kan bidrage til at skabe øget vækst og velfærd i regionen. Det er samtidig et oplæg til dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund, der skal bidrage til at sikre politisk opbakning og danne grundlag for fremtidig prioritering og investeringer i en stærk infrastruktur i regionen.

Trafikcharteret udpeger seks indsatsområder. Det drejer sig om Københavns Lufthavn, Femernforbindelsen, forbindelser over Øresund, højhastighedstog, et sammenhængende kollektivt trafiksystem samt grøn mobilitet og fossilfri transport, der både hver for sig og samlet set kan fremme en positiv udvikling i hele Greater Copenhagen.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde Greater Copenhagens Trafikcharter her.

Du kan læse mere om Greater Copenhagen samarbejdet, indsatsområder, nyheder og initiativer på Greater Copenhagens hjemmeside.

Kontakt
Specialkonsulent Jarl Zinn
E-mail: jaz@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

 

ReVUS Trafikplan

Foto: Esben Kolind

Københavns Kommune bidrager sammen med øvrige kommuner i regionen til Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklings Strategi, ReVUS. ReVUS sætter de strategiske rammer for, hvordan der regionalt kan skabes en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. 

Som led i den Regionale Vækst og Udviklings Strategi er der iværksat et antal fyrtårnsprojekter, som gennemføres af kommuner, regionen, erhvervsliv, uddannelses- og forsk­ningsinstitutioner m.fl.

En velfungerende og sammenhængende infrastruktur, og et effektivt kollektivt trafiksystem på tværs af regionen, er udpeget som en af rammeforudsætningerne for regionens fremtidige udvikling og vækst. Det er afgørende for borgere og virksomheder, at de let og ubesværet kan komme til, fra og rundt i regionen.

Fyrtårnsprojekt Trafikplan for hovedstadsregionen

I dag har hovedstadsområdet trafikale udfordringer med trængsel på vejene og pres på busser, tog og metro i myldretiden. Med et stigende indbyggertal over de kommende år, bliver udfordringerne ikke mindre. Derfor undersøger fyrtårnsprojektet Trafikplan for hovedstadsregionen, hvordan man kan skabe bedre rammer for øget mobilitet til gavn for borgere og erhvervslivet i regionen. København deltager sammen med andre kommuner i dette arbejde med at udvikle en ny trafikplan for hovedstadsregionen.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Region Hovedstadens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi, kan du finde mere information på Region Hovedstadens hjemmeside.

Du kan finde mere information om de konkrete indsatsområder i ReVUS Handlingsplan 2017-2018 ”Regionale løsninger på regionale udfordringer”.

Kontakt
Specialkonsulent Jarl Zinn
E-mail: jaz@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Prioriterede infrastrukturprojekter i KKR og Region Hovedstaden

Københavns Kommune har, sammen med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet (KKR Hovedstaden) og Region Hovedstaden, peget på disse særligt prioriterede infrastrukturprojekter (VIP-projekter):

- Forlængelse af Frederikssundsmotorvejen og Hillerød Motorvejen

- Vestlig transportkorridor (Ring 5)

- Østlig Ringvej (Havnetunnel)

- Automatisering af S-tog

- Ny togforbindelse Roskilde - Kastrup (Ring Syd)

- Forbedring af Kystbanen

- Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro st. Via Frederikssundsvej.

Projekterne kan øge mobiliteten, og dermed skabe grundlag for vækst og udvikling, i hele hovedstadsområdet. Du kan læse faktaark om de otte projekter her

Københavns Kommune har særligt fokus på tre af projekterne.

Østlig ringvej (havnetunnel)

En østlig ringvej skal binde det overordnede vejnet sammen øst om København i en tunnel fra Nordhavn via Refshaleøen og Amager til Amagermotorvejen. Med en forbindelse fra Helsingørmotorvejen i nord til Amagermotorvejen i syd vil fremkommeligheden for trafikanter, pendlere og erhvervstrafikken i hovedstadsområdet kunne forbedres. Samtidig kan en østlig ringvej aflaste det indre København for biltrafik – særlig den tunge lastbiltrafik.

Frem til foråret 2019 udarbejder Københavns Kommune, i samarbejde med Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, Refshaleøens Ejendomsselskab og Region Hovedstaden, en forundersøgelse af en østlig ringvej.

Du kan læse mere om østlig ringvej her

Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro st. Via Frederikssundsvej

For at skabe en bedre kollektiv trafikforbindelse mellem Cityringen, der åbner i juli 2019, og en fremtidig letbane i Ring 3, er der igangsat en forundersøgelse af en letbane mellem Gladsaxe og Nørrebro Station via Frederikssundsvej. Letbanen kan både binde metroen i København og letbanen i Ring 3 sammen, men også være med til at understøtte udviklingen af Tingbjerg og Brønshøj. Forundersøgelsen forventes færdig i foråret 2018

Du kan læse mere om letbane på Frederikssundsvej her

Automatisering af S-tog

S-togene er en vigtig del af den kollektive trafik for hele hovedstadsområdet. S-togene skaber forbindelse mellem mange af kommunerne i Region Hovedstaden og København, og benyttes hver dag af mange pendlere. Fra 2010 til 2014 er S-togenes passagertal vokset med 20 %. Dette sætter kapaciteten under pres.

Transportministeriet har de seneste år undersøgt mulighederne for at automatisere S-togene, så det kører førerløst ligesom metroen. Ved at automatisere S-togene kan der køres med højere frekvens, bedre rettidighed og færre aflyste togafgange. Det betyder, at driften bliver mere effektiv og at endnu flere passagerer vil benytte S-togene. Undersøgelsen fra Transportministeriet viser, at en automatisering af S-tog, vil kunne give 11 % flere passagerer i S-togene. Det betyder mere grøn mobilitet og mindre trængsel på vejene.

Muligheden for automatisering af S-togene skal ses i sammenhæng med udfasning af de nuværende S-tog og indkøb af nye S-tog samt det nye signalprogram.  Signalprogrammet giver mulighed for at kunne køre flere tog, øge hastigheden af togene samt begrænse forsinkelser. Det forventes, at der er installeret nyt signalsystem på hele S-togsnettet i 2021.

Du kan læse mere om automatisering af S-tog her

Kontakt
Specialkonsulent Jarl Zinn
E-mail: jaz@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling