Projektchef til ny områdefornyelse i Aldersrogadekvarteret

Københavns Kommune søger en projektchef til en ny områdefornyelse i Aldersrogadekvarteret. Projektchefen skal stå i spidsen for at opstarte og gennemføre områdefornyelsen, varetage den daglige ledelse af et lokalt sekretariat og sikre et tæt samarbejde mellem lokale, kommunale og private aktører om gennemførelsen af områdefornyelsens projekter.

Om områdefornyelsen
Områdefornyelserne i København er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen og arbejder med at løfte byens udsatte byområder gennem en helhedsorienteret indsats, der kombinerer fysiske, sociale og kulturelle projekter. Områdefornyelserne arbejder tværfagligt og innovativt med at løfte de udsatte områder i tæt dialog med lokale beboere, brugere og interessenter samt kommunens øvrige forvaltninger.

Den kommende områdefornyelse i Aldersrogadekvarteret vil have et budget på 78,8 mio. kr. og køre frem til ultimo 2026. Områdefornyelsen vil være centreret omkring de almene boligområder: Den Grønne Trekant og Vognvænget, der ligger på statens ghettoliste. Kvarteret omkring de to almene boligområder er ligeledes udsat på en række socioøkonomiske parametre, mangler forbindelser og velfungerende byrum. Områdefornyelsen skal således både have fokus på at understøtte Københavns Kommunes indsats for at få Den Grønne Trekant og Vognvænget af statens ghettoliste og generelt løfte det udsatte kvarter og integrere det i den omkringliggende by.

Derudover har Aldersrogadekvarteret et usammenhængende arkitektonisk udtryk og en meget mangfoldig beboersammensætning. Interaktion på tværs af beboer- og brugergrupper begrænses dog af kvarterets mangel på velfungerende byrum og få kultur- og fritidstilbud.

Om jobbet
Som projektchef skal du som det første, sammen med et team på 3-5 medarbejdere, engagere lokalområdet i at udvikle en projektportefølje, der kan være med til at løfte området. Projektporteføljen samles i en kvarterplan for områdefornyelsen, der skal godkendes af borgerrepræsentationen medio 2021. Herefter skal du i løbet af de næste fem år stå i spidsen for, at projekterne i kvarterplanen bliver gennemført. I projektperioden varetager du den daglige ledelse af et sekretariat på ca. fem medarbejdere med blandet faglighed. Du vil referere til enhedschefen for Områdefornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet vil være fysisk placeret i Aldersrogadekvarteret.

Helt centralt i områdefornyelsernes organisering og metode er inddragelsen af lokale aktører i form af borgere, foreninger, erhvervsdrivende og ildsjæle. Både i kraft af deres deltagelse i områdefornyelsens styregruppe, men også i den løbende udvikling af projekterne og den daglige kontakt i kvarteret.

Samtidig er det projektchefens ansvar, at udviklingen af kvarteret sker i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige enheder og kommunens andre forvaltninger, og at arbejdet lever op til kommunale politikker og retningslinjer. Jobbet kræver derfor, at man har stor forståelse for både at engagere lokalområdet og arbejdet i en kommunal organisation.

I områdefornyelsen i Aldersrogadekvarteret vil arbejdet med at sikre, at Den Grønne Trekant og Vognvænget holdes ude af regeringens ghettoliste, være en højt prioriteret indsats. Der skal derfor skabes et samarbejde med den almene boligorganisation og afdelingsbestyrelse samt kommunens øvrige indsatser for at få området af ghettolisten.

Om dig
Vi ser gerne, at:

  • du har dokumenteret erfaring fra en kommune, en tegnestue, en boligorganisation e.l., hvor du succesfuldt har stået i spidsen for omfattende udviklings- eller anlægsprojekter med mange involverede aktører
  • du har erfaring med eller flair for ledelse, og du kan få det bedste frem i dine kolleger/medarbejdere. Du kan sikre en kultur i sekretariatet, der får tværfaglighed, trivsel, engagement og effektivitet til at gå op i en højere enhed
  • du kan manøvrere sikkert i projekter med en høj grad af kompleksitet og uden en klar løsningsmodel, og du agerer pragmatisk i arbejdet med områdets ”herreløse problemer”, der ikke nødvendigvis løftes af andre
  • du har erfaring med eller interesse i byudvikling og kan med et helhedsorienteret blik få anlægsprojekter til at spille sammen med sociale og kulturelle indsatser – og har lyst til at afprøve nye metoder i byudviklingen
  • du er imødekommende og har flair for at samarbejde med meget forskelligartede aktører, som fx kommunale institutioner, frivillige foreninger, erhvervsdrivende, almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser. Desuden er du god til at identificere og aktivere områdets borgere – også dem som ikke nødvendigvis råber højest
  • du har lyst til at bidrage med erfaringer og viden til den fremadrettede udvikling af byfornyelsesområdet i København
  • du kan holde hovedet koldt og humøret højt i en tempofyldt og uforudsigelig hverdag, der lejlighedsvis tæller aften- og weekendarbejde

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation.

Yderligere information
Stillingen ønskes besat senest 1. januar 2021.

Du vil blive ansat som chefkonsulent i enheden Områdefornyelse med reference til enhedschef Jan Salling Kristensen. Bemærk, at arbejdsstedet under kvarterplansprocessen er på Islands Brygge og derefter i Aldersrogadekvarteret, men som fastansat vil du efter områdefornyelsens afslutning arbejde videre i en anden stilling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte enhedschef Jan Salling Kristensen på 2632 2834 eller specialkonsulent Niels Hansen på 2115 6054.

Søg via nedenstående link senest fredag den 6. november 2020
Vi forventer at afholde første samtalerunde den 11. og 13. november og hvis nødvendigt en anden samtalerunde den 16. og 17. november.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.