Hvad koster det ?

Prisen for en plads i en privat institution varierer. Den enkelte institution fastsætter prisen og opkræver dig direkte. Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud og du får automatisk søskenderabat hvis du har flere børn.

Hvem kan benytte private institutioner?

Venteliste
Ventelisten skal være åben for alle børn, uanset køn, religion, race eller politisk anskuelse – også for børn der kræver en særlig pædagogisk indsats. Hvis der gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, eksempelvis for forældre ansat i bestemt virksomhed, skal det stå i vedtægterne som skal være offentlige tilgængelige – eksempelvis på institutionens hjemmeside. Institutionen skal kvartalsmæssig sende opdaterede lister over børn der bliver indmeldt og udmeldt af institutionen.

Forældreindflydelse
Der skal oprettes forældrebestyrelser svarende til selvejende daginstitutioner. Forældrene skal som minimum have principiel indflydelse på institutionens pædagogiske arbejde, på budget og have indflydelse på ansættelse af det pædagogiske personale.

Er der pædagogisk tilsyn med de private institutioner?

Pædagogisk tilsyn
Ja, Københavns Kommune fører pædagogisk tilsyn med institutionen og institutionen er forpligtet til det samarbejde. Det pædagogiske tilsyn kan til enhver tid aflægge tilsynsbesøg i institutionen, anmeldt og uanmeldt for at kontrollere de faktiske forhold, både indholdsmæssigt og sikkerhedsmæssigt. Der planlægges tre besøg årligt: et anmeldt besøg, et uanmeldt besøg og et besøg med årsrapport. Ét af besøgene vil være et uvildigt besøg.

Pædagogisk kvalitet
Det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i kommunens værdigrundlag (respekt, ligeværdighed, dialog, tillid) og der skal udarbejdes en årsplan for institutionen. Lederen af institutionen skal have en pædagogisk uddannelse. Der skal indhentes straffe og børneattest på alle der ønskes ansat i institutionen og der skal minimum være to personaler på arbejde i institutionens åbningstid. Institutionen skal selv sørge for vikardækning ved sygdom og ferie.

Støtteforanstaltninger
Det er lovpligtigt at institutionen samarbejder og tager initiativ til samarbejde med relevante kommunale instanser, hvis der er børn i institutionen der kræver en særlig pædagogisk indsats. Udgifter til støttepædagog tildeles af kommunen efter en konkret vurdering. Institutionen skal arbejde med sprogstimulering med tosprogede børn.

Hvordan starter man en privat institution?

Ansøgning
Hvis du overvejer at starte en privat institution, skal du lave en ansøgning til Info-team for at blive godkendt som privat leverandør af et dagtilbud. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, hvordan institutionen vil leve op til følgende krav:

Depositum
Der skal indbetales et depositum på 30.000 kr. som tilbagebetales når institutionen bliver godkendt. Ligeledes forventes det at der stilles en driftsgaranti svarende til en måneds drift af institutionen. Der skal udarbejdes vedtægter om formål, bestyrelseskonstruktion, åbningstid, antal børn og udpeges en ansvarlig pædagogisk leder.

De fysiske rammer
De bygningsmæssige krav skal overholdes og der skal være laves en ibrugtagningstilladelse som skal godkendes af Center for Byggeri. Der er krav om 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebørn. Der er krav om udendørsareal/legeplads, svarende til mindst bygningens etageareal, alternativt 10 m2 pr. barn og bestemte krav til hygiejnen.

Kommunens pædagogiske kvalitetskrav
Det er et krav at institutionen lever op til både de nationale og kommunale formålsbestemmelser for dagtilbud, og lever op til kravet om at udarbejde pædagogiske læreplaner. Hovedsproget skal være dansk og institutionen skal understøtte danske værdinormer - medvirke og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Der er mulighed for at søge om dispensation fra dansk som hovedsprog til sprogene engelsk, tysk eller fransk hvis det ikke medfører integrationsmæssige problemer.

Økonomi
Der er krav om økonomisk og faglig hæderlighed. Tilskuddet ydes pr. barn svarende til barnets alder; tilskuddet består af tre dele; et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud.

Borgerrepræsentationen besluttede d. 17. marts 2016, at brugen af arbejdsklausuler skal være gældende på alle områder, hvor der udbetales et kommunalt økonomisk tilskud til en privat leverandør. Det betyder, at du ved godkendelsen som privat leverandør af dagtilbud i Københavns Kommune kan blive bedt om at underskrive en arbejdsklausul, der pålægger dig, som arbejdsgiver, en forpligtelse til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for dine ansatte

Kommunen hæfter ikke for eventuelle underskud – et eventuelt overskud kan trækkes ud til driftsherren og kan anvendes til lovlige formål. For at opnå fuldt tilskud skal åbningstiden minimum være på 48 timer om ugen og der skal være åbent på alle hverdage. Institutionen kan planlægge eventuelle lukkedage, kommunen kan ændre tilskuddet, hvis antallet af lukkedage overstiger 9 dage om året.
 

Skal personalet være uddannet pædagoger?

Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder og stedfortræder skal være pædagoguddannede eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse.

Københavns Kommune vil kunne dispensere fra kravet om en pædagoguddannelse på samme måde som der kan dispenseres for uddannelseskravet ved ansættelse i kommunale institutioner.

Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen inden ansættelsesforholdet kan indgås.

 

Skal dansk være hovedsproget i en privat institution?

Hovedsproget i private institutioner skal som udgangspunkt være dansk i henhold til Dagtilbudsloven. Københavns kommune har dog besluttet, at hovedsproget i en privat institution kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis det skønnes efter en konkret vurdering, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer.

Ved optag af et nyt barn skal den private institution foretage en vurdering af, om det har integrationsmæssige konsekvenser for det konkrete barn at blive optaget i institutionen. Se yderligere beskrivelse om bl.a. dokumentation i "Godkendelseskriterierne for private institutioner".

Hvordan melder jeg mit barn ud af en privat institution?

Det er op til den enkelte private institution at oplyse dig om deres opsigelsesvarsel. Du skal aftale med den enkelte institution på hvilken måde du melder dit barn ud.

Hvis dit barn går i en privat vuggestue og står på venteliste til en kommunal børnehave, vil dit barn blive tilbudt en plads, når dit barn når børnehavealderen. Hvis du vælger at sige nej til pladsen, vil dit barn blive meldt ud af den private institution med en måneds varsel.

Hvis dit barn skal overflyttes fra en privat institution til en kommunal institution, er der 14 dages varsel for den private institution. Du kan i nogle tilfælde have en dobbeltbetaling i overgangsperioden.