Sådan kommer jeg i gang

Kontrakt
Når du som forælder har fundet en børnepasser, skal du udfylde den digitale kontrakt, der er link til den på denne side. Børnepasseren modtager efterfølgende en mail med et link til kontrakten, der skal gennemlæses og accepteres. Indtil kontrakten er accepteret og signeret af børnepasser ligger kontrakten som en kladde hos dig. Når kontrakten er accepteret og signeret af børnepasseren, modtager du en mail om at den er underskrevet af børnepasser og herefter modtages den først af Privat Børnepasning. Privat børnepasning kan ikke se kontrakten før begge parter har signeret den.

Kvitteringsblanket
For at modtage tilskud skal du hver måned udfylde en kvitterngsblanket. Efter hver betaling til børnepasser skal du derfor som forælder udfylde den digitale kvittering, der er link til den på denne side. Børnepasseren modtager efterfølgende en mail med et link til kvitteringen, der skal gennemlæses og signeres. Først når kvitteringen er accepteret og signeret af børnepasseren, modtages den af Privat Børnepasning. Den ligger som kladde indtil børnepasser har signeret den.

Ophør
Når privat børnepasning skal stoppe, skal du som forælder udfylde den digitale ophørsblanket for at stoppe tilskuddet, der er link til den på denne side.

Se dine indbetninger/blanketter
På https://www.borger.dk har du mulighed for at se dine udfyldte blanketter på Min side "Mine sager" og derefter "Mine blanketter".

Hvordan bliver min børnepasser godkendt?

Du skal regne med ca. tre ugers sagsbehandlingstid. I den periode indhenter vi børnepassers straffeattest og børneattest og skal sikkerhedsgodkende det hjem hvor pasningen skal foregå. Hvis pasningen foregår i flere hjem, godkendes begge hjem.

Når vi har modtaget din kontrakt, vil du inden for en uge blive kontaktet af det pædagogiske tilsyn med henblik på at aftale et opstartsmøde. Mødet varer ca. to timer og har fokus på barnets sikkerhed og pædagogik. Du, dit barn og din børnepasser skal deltage i opstartsmødet.

Pasningen kan foregå i barnets hjem, børnepassers hjem eller hjemme hos et andet barn din børnepasser passer. Pasningsstedet kan også gå på skift.

Hvor mange børn kan en børnepasser få tilladelse til at passe?

Tilladelse til privat børnepasningsordning:

Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven give tilladelse til pasning af børn. Vi har mulighed for enten at godkende hvert enkelt barn i en pasningsordning ud fra en konkret og individuel vurdering eller at give en børnepasser tilladelse til at passe et bestemt antal skiftende børn (en slags forhåndsgodkendelse).

I Københavns Kommune giver vi typisk tilladelse til at passe 3 skiftende børn. Det indebærer, at en børnepasser kan modtage 3 børn og skifte ud blandt børnene uden at skulle orientere det pædagogiske tilsyn eller have opstartsbesøg i forbindelse med at nye børn starter. Dog må der højst være 2 børn under 1 år i en pasningsordning. Tilsynet sender retningslinjer og tilbyder et opstartsbesøg til forældre, der måtte ønske det. Der kan i visse tilfælde gives tilladelse til at passe 4 skiftende børn og i helt særlige tilfælde 5 skiftende børn, men tilladelse til 4. og 5. barn sker med en konkret godkendelse af hvert enkelt barn, da de enkelte børn og deres behov og alder vil have større betydning.

Når vi giver tilladelse til pasning og vurderer, hvor mange børn en børnepasser kan have, ser vi blandt andet på:

 • Pasningsstedets fysiske rammer
  (Er det egnet til 3 /4 /5 børn?)
 • Børnenes alder og børnegruppens sammensætning
  (Kan alle børnenes behov for søvn, måltider, leg og ture ud af huset mm. tilgodeses?)
 • Børnenes individuelle /særlige behov
  (Er der mange nye børn under indkøring? Er der for tidligt fødte børn eller børn med andre særlige behov?)
 • Børnepassers personlige kompetencer /ressourcer
  (Kan børnepasser drage omsorg for børnene? Kan børnepasser se de enkelte børn og relatere sig til dem? Har børnepasser overblik og evne til at planlægge? Er børnepasser god til at samarbejde med tilsynet og reflektere?)

I forbindelse med det løbende tilsyn med børnepasningsordningen vil det blive evalueret, om antallet af børn i ordningen er passende.

Ovenstående svarer til retningslinjerne for den kommunale dagpleje i Københavns Kommune.

Hvis en børnepasser har børn fra andre kommuner skal disse forældre ikke søge tilskud i Københavns Kommune. Men tilsynet i Københavns Kommune skal orienteres om børn fra andre kommuner, sådan at det kan afklares med barnets bopælskommune, om Københavns Kommune fører tilsyn, og sådan at tilsynet er bekendt med antallet af børn i alt, der passes i ordningen.

Tilsyn med privat børnepasning:

Københavns Kommune skal ifølge dagtilbudsloven føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Vi kommer på både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ca. 6 gange om året. Tilsynsbesøg indeholder vejledning og sparring med en erfaren pædagog. Tilsynsbesøget skal sikre, at alle de forhold, som godkendelsen omfatter, fortsat er opfyldt. Vi skal blandt andet se på:

- Børnepasserens kompetencer

- pasningsstedets egnethed

- børnenes sikkerhed

- børnenes trivsel og udvikling

- børnenes medbestemmelse og demokratiforståelse

- sprogstimulering af børnene

- opfølgning på tidligere aftaler

Indholdet af tilsynsbesøgene er i tråd med tilsynet med den kommunale dagpleje i Københavns Kommune. 

Hvad koster det?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling med børnepasseren. De fleste forældre giver hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtids pasning.

Børnepasserens løn består af både kommunens tilskud og forældrenes betaling. Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales til din Nemkonto den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet udbetales når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling. Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Tilskudssatser for 2018

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 6.275 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 2.092 kr. i forældrebetaling.

Børn over 3 år ** = 3.917 kr. i tilskud om måneden,
ved minimumbetaling på 1.305 kr. i forældrebetaling.

Pasning mellem 20-29 timer om ugen
Børn under tre år * = 5.088 kr. i tilskud om måneden,
ved minimumbetaling på 1.696 kr. i forældrebetaling.

Børn over tre år ** = 3.176 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 1.059 kr. i forældrebetaling.

For pasning under 20 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 3.392 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 1.131 kr. i forældrebetaling.

Børn over 3 år ** = 2.117 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 706 kr. i forældrebetaling.

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. 
Der skal indsendes en ny kontrakt til privat børnepasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i 0. klasse.

Kan jeg få fripladstilskud og søskendetilskud?

Nej, du kan ikke få økonomisk fripladstilskud.

Ja, du kan godt få søskendetilskud i privat børnepasning.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i privat børnepasning, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Man betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat børnepasning, modtager man et søskendetilskud der svarer til 42,5 % af taksten på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

 

 

 

Er der tilsyn, legestuer og mulighed for lån af tvilingevogn i pasningen?

Tilsyn

Pædagogerne i Privat Børnepasning fører løbende tilsyn med barnet og børnepasser ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet.

Det første tilsynsbesøg finder sted allerede efter 4 uger efter start. Det er altid muligt at deltage i tilsynsbesøgene og tage kontakt til den tilsynsførende pædagog.

Legestuer

Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning tilrettelægger legestuer flere steder i byen. Her kan dit barn udvikle sine sociale og motoriske færdigheder og møde andre børn.

Samtidigt kan din børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger. Pædagogerne arrangerer også gymnastiklegestuer. 

Det pædagogiske tilsyn tilbyder 1.hjælp en gang om året og arrangerer forskellige relevante foredrag som børnepasserne kan deltage i.

Udstyr

Københavns Kommune udlåner ikke tvillingevogn eller andet udstyr til privat børnepasning.

Hvad gør jeg, hvis børnepasseren er syg eller holder ferie?

Sygdom

Hvis din børnepasser bliver syg, har du mulighed for at benytte en vikar. Vikaren skal passe barnet i det hjem, der er oplyst på kontrakten og som er godkendt af os. Du kan få dækket 75 % af dine udgifter for vikaren, du skal selv betale 25 %. Vikaren er uddannet pædagog og forhåndsgodkendt af os.

Du skal kontakte Pædagogisk Vikarbureau på telefon 7027 1218 eller 3582 3587 eller www.pvb.dk

Pædagogisk vikarbureau
Hvis du kontakter dem udenfor deres åbningstid, kan du lægge en besked og de vil kontakte dig hurtigst muligt. Pædagogisk vikarbureau sender en vikar ud til at passe dit barn fra dag til dag. Når vikaren har passet barnet, vil du modtage en regning på det fulde beløb for vikaren. En kopi af regningen vil blive sendt til os, der sætter 75 % af beløbet ind på din NemKonto.

Du kan finde priserne for vikar i dagtimer og efter kl. 17 på www.pvb.dk

Ferie

Du kan ikke få en vikar og benytte pædagogisk vikarbureau, hvis din børnepasser holder ferie.