Find et sted til dit arrangement

Du kan låne offentlige arealer i København til dit arrangement gratis, hvis arrangementet er offentligt. 

overblik over Københavns mange parker, pladser og områder.

Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster som firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller til arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Adgang til strøm og vand

Strøm

Hvis du har brug for strøm til dit arrangement har Københavns Kommune elskabe på en række pladser, torve og parker i byen.

Der er etableret en række selvbetjente elskabe i København - og flere er på vej.

Skabene kan betjenes uden professionel hjælp og aktiveres ved brug af et elkort. Du skal kontakte din sagsbehandler i Byliv for oprettelse af el-kort, hvorefter kortet skal afhentes og betales i receptionen i Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13.

Du skal overveje dit elbehov i forhold til størrelsen af dit arrangement, og det kan være en fordel at kontakte en autoriseret elektriker, som kan estimere dit arrangements elforbrug. Elprisen varierer også over tid. Det er dog muligt at få refunderet ubrugte kWh i receptionen.

Vær opmærksom på, at der er et gebyr på 100 kroner per kort.

I tillæg til de selvbetjente elskabe er der strømudtag ved en række andre pladser. Disse strømudtag skal aktiveres gennem kommunens eludbyder Citelum. Du kan kontakte Citelums repræsentant Michael Thams på tlf. 22 77 84 91. Prisen afhænger af forbrug, leje af udstyr samt behov for praktisk opsætning. 

Nogle steder er imidlertid uden strøm, og du må selv finde en løsning.

Vand

På enkelte pladser kan du få adgang til vand. De fleste pladser er dog uden adgang til vand, og du må selv finde en løsning.

Musik og lyd

Indeholder dit arrangement forstærket musik, speak eller anden form for lyd, skal du oplyse om det i din ansøgning til kommunen og til Politiet.

Reglerne for lyd varierer afhængigt af sted, men det må ikke støje mere, end at der kan føres en normal samtale i de lejligheder, som er naboer til arrangementet.

Forskrift for udendørs musikarrangementer (pdf) kan du se fastsatte støjgrænser på udvalgte pladser i København

Det er vigtigt, at du senest 14 dage før arrangementets afholdelse informerer naboerne - både beboere, virksomheder og butikker om dit arrangement; karakter, varighed, eventuelle lydprøver og om at der vil blive spillet høj musik eller bliver støj i øvrigt. 

Kabler og ledninger

Kabler og ledninger skal af sikkerhedshensyn enten hæves mindst 2,5 meter over gangniveau og 4,5 meter over vejarealer samt stier, der benyttes til adgang for køretøjer - eller være forsvarligt placeret i kabelbakker med tilhørende godkendt skiltning. Til brug for ophængning skal der opstilles stolper i beton eller andet materiel godkendt af kommunen. Der må ikke fastgøres genstande (fx telte, liner eller plakater) i belægning, lysmaster, vejskilte, hegn, træer eller andet kommunalt inventar.

Renhold og oprydning

Som arrangør er det dit ansvar at sørge for at fjerne affald samt at der løbende bliver holdt rent under arrangementet. Pladsen skal efterlades fri for affald, uanset hvordan du fandt den. Hvis kommunen er nødt til at gøre byens parker og pladser rent efter et arrangement, sendes regningen til arrangøren.

Byens Drift kan mod betaling håndtere renholdelsesopgaven.

Kontakt Byens Drift for at høre nærmere om regler og muligheder på mail: bdarrangementer@tmf.kk.dk

Ved store arrangementer skal du have en renholdelsesplan som skal godkendes af Byliv. Du kan få rådgivning og vejledning til renholdelsesplanen hos Byens Drift eller hos en ekstern leverandør.

Hjælp til rekruttering af frivillige

Vi anbefaler altid, at du inddrager arrangementets omverden som deltagere, partnere eller hjælpere.

Du kan få hjælp til rekruttering af frivillige til dit arrangement.Cph Volunteers understøtter byens eventarrangører med rekruttering af frivillige. Se mere på www.cphvolunteers.dk

Orientering af naboer

Det er dit ansvar som arrangør at sørge for, at folk er informeret om, hvad der skal foregå, og hvilke gener det kan give. Det kan du bl.a. gøre med informationsskilte, sedler i butikker og postkasser, lokalaviser, sociale medier osv.

Ved musikarrangementer:

Du skal orientere naboer og andre nærtboende særskilt og direkte om musikarrangementet. Duskal anvende relevante informationskanaler i forhold til de forskellige målgrupper, der vil blive berørt af musikarrangementet. Det kan enten ske via lokalpressen, ved husstandsomdelte løbesedler, digital orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignede effektiv metode. Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende bliver orienteret.

Informationen til naboerne skal indeholde:

Oplysning om kontaktpersoner, sted, tid og type af musikarrangementet, herunder omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver
Hvad der er gjort for at mindske støjgener og de gener, som publikum kan medføre i forbindelse med musikarrangementet.
Frist for orientering af naboer er tidligst 4 uger før musikarrangementet. Er orienteringen sket tidligere end 10 dage før musikarrangementets afholdelse, skal der ske fornyet orientering af naboer.

Du skal derudover orientere Københavns Kommune om, hvilket informationsmedie der anvendes og om orienteringens indhold.

Få støtte til genbrugskrus ved arrangementer

Københavns Kommune giver i 2018 mulighed for støtte til test af genbrugskrus til arrangementer i København.

Målet er at mindske affald ved arrangementer og nedbringe brugen af plastikemballage ved at benytte genbrugskrus i stedet for engangskrus.

Miljøeffekt

Indførelse af genbrugskopper til erstatning af engangskopper gavner klima og miljø. Når et typisk genbrugskrus er genbrugt tre gange, bliver det til en klimagevinst ved erstatning af engangskrus. Genbrugskrus kan som udgangspunkt genbruges hundredvis af gange og derved erstatte store mængder engangskrus af plastik og desuden minimere affald til arrangementer og i det offentlige rum.

Slitage kan give behov for udskiftning, men herefter kan genbrugskrus genanvendes og laves om til nye materialer.

Praktisk

Under arrangementet anbefales det at indføre en pantordning, fx 10 kr. per krus, for  at sikre, at genbrugskrus kommer tilbage. Til arrangementet skal der derfor sikres et system til at indsamle genbrugskrus. En løsning kan fx være at indsamle krus samme sted, som der sælges drikkevarer. Nye drikkevarer kan derefter sælges uden pant eller panten kan tilbagebetales. Efter arrangementet vil krusene blive leveret tilbage til vask ved leverandøren. Leverandører kan også stille materiale til rådighed til brug ved indsamlingen.  

Det er også muligt for en arrangør at købe genbrugskopperne og få påtrykt sig eget design på kopperne. Således kan de bruges over flere arrangementer. Dette er oftest også en god forretning for arrangøren.

Samarbejde

Hvis du som arrangør ønsker at afprøve genbrugskrus skal du kontakte Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen.. Hvis jeres arrangement vurderes at have potentiale for at reducere miljøpåvirkningen ved indførelse af genbrugskrus, udarbejder vi sammen en plan for test af genbrugskrus. Københavns kommune har mulighed for at dække den meromkostning, som arrangøren har ved at teste genbrugskrus.

Kontakt:

Hvis du ønsker at afprøve genbrugskrus til dit arrangement, så send en mail til hk2n@tmf.kk.dk og vedlæg en kort beskrivelse af arrangementet (omtrent ½ side). Beskrivelsen skal indeholde information om type af arrangement (fx koncert, festival eller lignende), forventet antal deltagere, forventet antal serveringer samt hvor og hvornår arrangement skal finde sted. Skriv ”Genbrugskrus” i emnefeltet på din mail.

Herefter vil du inden for et par arbejdsdage blive kontaktet om mulighederne for et samarbejde.

Affaldssortering

Når du afholder et arrangement, skal du sortere affald og sikre at en væsentlig del af det sorterede affald forberedes til genbrug, genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. 

Det er krav fra Københavns Kommune, at affald fra backstage-områder skal kildesorteres. Dette gøres for at få det bedste udgangspunkt for genanvendelse af materialet. De genanvendelige materialer skal sorteres fra, også hvis det ikke er den billigste løsning. 

Er du i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, kan du læse mere i folderen "Håndtering af genanvendeligt affald".

Økonomisk støtte

Søg støtte til dit arrangement

Københavns Kommune og mange andre aktører yder økonomisk støtte til sportslige, kulturelle og oplysende arrangementer.

Det kan være svært at få overblik over alle støttemuligheder, men et godt sted at starte er kommunens oversigt over kultur- og projektstøtte. 

Du kan også søge støtte fra kommunens lokaludvalg. Du finder nærmere vejledning på de enkelte udvalgs hjemmesider. Oversigt over kommunens lokaludvalg.

Reklamér for dit arrangement

Du har forskellige muligheder for at søge om tilladelse til at få information ud på gaden, hvis dit arrangement er en Københavnerbegivenhed eller et stort arrangement med kulturel karakter.

Kulturbannere

Kulturbannerne hænger på synlige placeringer i byen. Oftest ved byens store indfaldsveje. Pladserne er reserveret til større sportslige og kulturelle begivenheder af interesse for københavnerne. Ønsker du at booke en eller flere af kulturbannerpakkerne skal du kontakte Harboe Skilte A/S. Du kan læse mere om bannerpakkerne, priser og placeringer på www.kulturbanner.dk.

Bannere i strøggader

Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. En gang om året (frist d. 30. september) kan du søge om tilladelse til opsætning af bannere i strøggaderne og i Blågårdsgade for det efterfølgende kalenderår. Du kan forvente svar senest d. 30. oktober. Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder af max 7-14 dage.

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, behandles ansøgninger løbende.

Søg om tilladelse til opsætning af strøgbannere her på siden på "Book en plads".

Infostandere

Infostandere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. Du kan søge om tilladelse til opsætning af infostandere på placeringer i hele byen. Det er dit ansvar som arrangør selv at sørge for opstilling og nedtagning samt materiale til opstilling. Vi anbefaler du benytter pyloner. Du kan evt. kontakte Byen Drift på tlf.: 82 33 47 00 for et tilbud.

Søg om tilladelse til opsætning af infostandere her på siden på "Book en plads". NB. Du skal tilføje en ny placering for hver enkelt infostander.

Oversigt over placeringer til infostandere. De er alle vurderet i forhold til fremkommeligheden.