Prækvalifikation - Totalrådgivning på Kornblomstparken

Offentliggjort:
09.11.2015, Kl
Frist:
30.11.2015, Kl
Københavns Kommune annoncerer hermed iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 (Tilbudsloven), afsnit II. ”Totalrådgivning: Kornblomstparken”

Opgaven
Center for Udførelse af Anlæg har indgået en aftale med boligselskabet VIBO om anlæggelse af en ny grøn park og et beboerhus. Parken benævnes indtil videre som ”Kornblomstparken”.
Kornblomstparken har et samlet areal på ca. 5.500 m2 og et anlægsbudget på ca. 5,5 mio. kr. inkl. udgifter til uforudseelige anlægsomkostninger. En vigtig del af parken bliver en bemandet legeplads. Parken (inkl. legeplads) projekteres og anlægges af Københavns Kommune. Beboerhuset, der også skal indeholde de indendørs faciliteter til den bemandede legeplads, projekteres og anlægges af VIBO, der ejer den største del af grunden. Husprojekt og parkprojekt skal tilpasses hinanden både i udtryk og funktion. Hvorfor samarbejde med VIBOs projekterende rådgivere, vil være en del af rådgiverydelsen.

Kornblomstparken skal især henvende sig til unge i kvarteret. Der skal være plads til de mange og de få, det skal være muligt at lege, bevæge sig, slappe af, grille,
dyrke urter og lufte hund. Den bemandede legeplads og et beboerhus skal indpasses i parken og danne rammen om aktiviteter, der er til glæde for børn, unge og interesserede
voksne.

Københavns Kommune har sammen med VIBO og Områdefornyelsen i Sundholmskvarteret gennemført en omfattende beboerinddragelse i kvarteret igennem flere år. Totalrådgiver skal derfor ikke gennemføre yderligere inddragelsesforløb, men deltage i møder med beboerne i området, når de nye tegninger skal præsenteres. Center for Udførelse af Anlæg ønsker at prækvalificere totalrådgivere, der kan varetage hele projekteringsopgaven af park og legeplads, fra dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, projektopfølgning og drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der er tale om skiverådgivning og rådgivningen er følgelig begrænset til udarbejdelse – i første omgang – af dispositionsforslag. Såfremt VIBOs beboere godkender dette, fortsætter projektering. Stemmes der imod forslaget fortsætter næste skive ikke. Københavns Kommune forventer, at totalrådgiver har en baggrund som landskabsarkitekt eller lignende med stor erfaring i projektering af legepladser og meget gerne legepladser for ”tweens” og teenagere samt grønne, urbane rum.

Betingelser for deltagelse

Rådgivere, der ønsker at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal fremsende følgende:

Generelle oplysninger:
1. Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontaktoplysninger og -person.
2. Underskrevet tro og love erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det
offentlige, der overstiger 100.000 DKK. (Anvend evt. skabelon, som kan downloades fra kommunens hjemmeside: Skabelon - Tro og love erklæring

Økonomisk kapacitet:
3. Udfyldt og underskrevet erklæring om økonomiske nøgletal. Erklæringen kan downloades fra kommunens hjemmeside: Skabelon - Erklæring om økonomiske
nøgletal

Teknisk kapacitet:
4. Referencer på varetagelse af tilsvarende opgaver inden for de sidste 3 år, som udgør en relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave, med tydelig
angivelse af rådgivers konkrete rolle i de pågældende opgaver, herunder oplysninger om opgavens sted, omfang/økonomisk størrelse og art. Kun referencer, der er anlagt indenfor de sidste 3 år vil blive medtaget i vurderingen.

5. Kort beskrivelse af virksomhedens organisation, herunder eventuelle underrådgivere

• Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af virksomheder, dvs. et konsortium eller lignende, skal oplysningerne i pkt. 1-3 angives for hver af virksomhederne.

• Såfremt ansøgeren henviser til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/underrådgivere, skal der medsendes dokumentation for, at ansøgeren kan råde over disse ressourcer, f.eks. i form af en underskrevet erklæring fra den pågældende virksomhed, der henvises til. Desuden skal de oplysninger, der henvises til, vedlægges.

Særlige vilkår

• Når flere i forening afgiver tilbud, er det bindende en for alle og alle for en. Ét af sammenslutningens medlemmer skal have fuld prokura over for ordregiver.
Ved en eventuel kontraktindgåelse skal hvert medlem af sammenslutningen af tilbudsgivere afgive erklæring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten.
Valg af bydende Center for Udførelse af Anlæg har til hensigt at prækvalificere 5 virksomheder til at afgive tilbud. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgers økonomiske og tekniske formåen, samt at virksomheden har dokumenteret erfaring fra løsning af tilsvarende opgaver, herunder bl.a. projektering af legepladser, projektering af grønne parker, projektering af alle faser i anlægsprojektet, Center for udførelse af Anlæg vil på grundlag heraf sikre en sammensætning af tilbudsgivere, der skønnes
at give den bedst mulige konkurrence.

Afgivelse af ansøgning
Ansøgning om prækvalifikation kan enten sendes (som pakke eller anbefalet) eller afleveres på nedenstående adresse eller alternativt afgives pr. e-mail jf. nedenfor.

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Udførelse af Anlæg
Islands Brygge 37, stuen (receptionen)
2300 København S
Att.: Sanne Gaarde Nielsen
Mrk.: Kornblomstparken

Ansøgning pr. e-mail afgives til projektleder Sanne Gaarde Nielsen, sagani@tmf.kk.dk. Vær opmærksom på, at mailen ikke må overstige 10 mb. Ansøgningen ønskes
fremsendt som 1 samlet pdf fil. Såfremt dette ikke er muligt på grund af filernes størrelse, og ansøgningen derfor må opdeles i flere filer, ønskes en tydelig navngivning
af indholdet.

Postforsendes eller afleveres ansøgningen, opfordres ansøger til at aflevere ansøgningen om prækvalifikation i 1 eksemplarer og i 1 digital kopi på USB nøgle.
Vær opmærksom på, at ansøgningen kun kan afleveres i receptionens åbningstider. Mandag til torsdag 8.00-15.30 og fredag 8.00-15.00.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest mandag den 30. november 2015, kl. 12.00.

Tildelingskriterium
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til annoncen kan rettes til projektleder Sanne Gaarde Nielsen, sagani@tmf.kk.dk. Spørgsmål skal stilles skriftligt.
Seneste frist for afgivelse af spørgsmål er d. 18. november 2015 kl. 12.00. Indkomne spørgsmål inden fristens udløb vil blive besvaret senest den 20. november 2015.
Svarene vil blive offentliggjort på www.kk.dk/udbud. Der vil ikke blive sendt kvitteringer for modtagne spørgsmål, og ansøgere skal selv holde sig orienteret med rettelsesblade
www.kk.dk/udbud.

Klagefrister
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen
indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet
fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen
indeholder en kort redegørel-se for de relevante grunde for beslutningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.