Værgemål

Hvis dit barn ikke kan tage vare på sig selv på grund af sin funktionsnedsættelse, kan du søge om værgemål. En værge kan træffe de nødvendige beslutninger på vegne af den unge. Fx beslutninger om økonomi eller personlige forhold. Værgemålet kan også begrænses til enkelte forhold, fx en flytning. Du kan sende en ansøgning til Statsforvaltningen i Hovedstaden. 

Hvis du ikke søger om at blive personlig værge skal den unge give samtykke til, at du kan varetage hans eller hendes sager i kommunen. Et samtykke skal være så specifikt som muligt, for at være juridisk gældende. I kan derfor godt blive bedt om samtykke flere gange.

Personhjælp uden for hjemmet

Hvis den unge har et større behov for fysisk hjælp uden for hjemmet vil det være relevant at tage stilling til, om han eller hun er berettiget til en BPA ordning (Borgerstyret personlig assistance) eller en evt. ledsagerordning som supplement til hjælp i hjemmet. BPA er en hjælperordning, som man kan få, når man er over 18 år. Du og den unge kan kontakte Borgercenter Handicap for at høre om mulighederne for en BPA-ordning.

Læs mere om BPA

Bolig

Når ønsket om at flytte hjemmefra melder sig, skal den unge som udgangspunkt selv finde en bolig, hvis han eller hun har behov for en almindelig bolig med eller uden handicapvenlige forhold.

Hvis den unge har behov for personstøtte (fysisk eller pædagogisk) i dagligdagen kan botilbud være en mulighed. Her er det en god idé at ansøge i god tid, da der kan være lang ventetid på det rette tilbud. Det er Handicapcenter Københavns visitationsgruppe i Voksenenheden, der tager stilling til, om den unge skal indstilles til et botilbud.
Læs mere om botilbud og visitation 

Hvis man efterspørger pædagogisk støtte i et mindre omfang, kan egen bolig med tilknytning af en hjemmevejleder være et alternativ til et botilbud.
Læs mere om hjemmevejledning

Hjælp til uforudsete udgifter

Hvis den unge har udgifter til medicin, sygebehandling, tandbehandling eller andre nødvendige uforudsete udgifter, er det muligt at søge om økonomisk støtte, hvis den unge ikke selv er i stand til at betale for udgiften. Fælles for denne type støtte er, at du søger tilskud til en enkelt udgift, én gang.

Læs mere om enkeltydelser og ansøgningsproceduren

Handicapbil

Hvis den unge har en handicapbil, der er mindre end 6 år gammel, vil I, 3 måneder før den unge fylder 18. år, blive kontaktet af kommunens bil-team fra Handicapcenter København. Dels skal der udfærdiges et tillæg til gældsbrevet, hvor den unge vedkender sig gælden. Dels kan der være tale om fortsat værgemål. Såfremt den unge er - eller skal i gang med erhvervsrettet uddannelse, er der mulighed for at søge afdragsfrihed. Der er også mulighed for, at den unge kan søge støtte til kørekort.
Vær opmærksom på, at der, også i forbindelse med det 18. år er oplysningspligt, fx hvis den unge flytter, eller der sker andre ændringer i den unges forhold, der kan have betydning for berettigelsen til handicapbil. Kontakt Modtagelsen i Borgercenter Handicap for yderligere råd og vejledning

Læs mere om handicapbil

 

Efterværn

I nogle tilfælde er det muligt, at den unge kan fortsætte med sin kontaktperson eller forblive anbragt uden for hjemmet udover det 18. år. Dette kaldes efterværn. Der skal tages stilling til efterværn, inden den unge fylder 18 år. I kan kontakte jeres sagsbehandler for at høre nærmere om den unges muligheder.

 

 

Hjælp i hjemmet

Hvis den unge har behov for støtte af socialpædagogisk karakter, fx hvis den unge har en hjerneskade eller en psykisk funktionsnedsættelse, kan I søge om en hjemmevejleder. Hjemmevejlederen kan fx løbende besøge den unge på bopælen og arbejde med udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder. Hjemmevejledning kaldes også socialpædagogisk bistand. I søger om en hjemmevejleder i Borgercenter Handicap. 

Læs mere om hjemmevejleder

Hvis den unge har behov for støtte af fysisk karakter, kan du og den unge søge om hjælp via socialforvaltningens hjemmepleje, fx hjælp til personlig pleje eller rengøring i hjemmet. Den unge kan herunder søge om selvvalgt hjemmepleje. Du kan som forælder til en ung med behov for hjælp til personlig pleje ansøge om at blive ansat til at varetage denne opgave. Du kan også  søge om afløsning i hjemmet via hjemmeplejen. I kan kontakte Hjemmeplejen i socialforvaltningen for at få råd og vejledning.

Læs mere om hjemmeplejen

Hjælpemidler og boligændringer

Når den unge fylder 18 år, er det ikke længere dig som forælder, der skal ansøge om nye hjælpemidler og boligændringer, med mindre I er værge for jeres barn. Det er nu den unge selv, eller den unges værge, der skal søge. I kan få rådgivning og vejledning fra en sagsbehandler Modtagelsen i Borgercenter Handicap. 
Læs mere om hjælpemidler og boligændringer

Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse

Hvis den unge modtager førtidspension og gerne vil have noget at tage sig til i dagtimerne, kan I søge om beskyttet beskæftigelse og dagtilbud. Det er Borgercenter Handicap, der visiterer til det.  

Læs mere om beskyttet beskæftigelse 

Læs mere om dagtilbud

 

Forsørgelse og beskæftigelse

Det er væsentligt, at den unge tænker over forsørgelse og beskæftigelse i forbindelse med at han eller hun fylder 18. år. Valget afhænger naturligvis af evner og interesse og kan spænde vidt. Under uddannelse har den unge ret til statens uddannelsesstøtte (SU). Hvis den unge ikke kan varetage et ordinært job, kan I søge om en ordning, der tager hensyn til hans eller hendes behov. Det kan fx være støtte i ordinært job, fleksjob, revalidering eller job med løntilskud:

Støtte i ordinært job
Kan fx være hjælp til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen eller en personlig assistent.

Fleksjob
Er et almindeligt arbejde med fleksibel arbejdstid eller med særlige skånehensyn. For at komme i fleksjob, skal den unge have varige begrænsninger i arbejdsevnen og ikke kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Læs mere om fleksjob

Revalidering
Er en mulighed for at få unge med begrænset arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Revalidering består normalt af særlig støtte under et forløb med optræning i en virksomhed og/eller uddannelse.
Læs mere om revalidering

Løntilskud
Er en ordning, hvor nyuddannede unge med handicap har mulighed for at få relevant erhvervserfaring i op til et år med en løn der svarer til dagpengesatsen. Ordningen kaldes også for Isbryderordningen. 
Læs mere om Isbryderordningen

Førtidspension og kontanthjælp
Den unge kan få førtidspension, hvis han eller hun ikke kan forsørge sig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne. Hvis den unge ikke har en plan i form af for eksempel et arbejde eller pension ved det 18. år og har en formue på under 10.000 kr., kan den unge søge om kontanthjælp, indtil han eller hun har et alternativt forsørgelsesgrundlag.

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som tager stilling til ansøgninger om forsørgelse og beskæftigelse. Jobcenter København træffer afgørelse om bevilling af støtte i ordinært job og fleksjob. Jobcenter København og Handicapcenter København samarbejder om førtidspensionssager.

Kontanthjælp og revalidering søger I i Jobcentret, og Ydelsesservice tager stilling til udbetaling på baggrund af henvendelsen til Jobcentret. Den unge skal være meldt som jobsøgende hos Jobcenter København for at få udbetalt kontanthjælp. SU skal søges hos SU-styrelsen. I kan kontakte kommunen for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om kontanthjælp i pjecen ’Guide til kontanthjælp’ fra Ydelsesservice.  

Uddannelse på særlige vilkår

Unge borgere med nedsat funktionsevne har mulighed for at få en uddannelse på særlige vilkår i form af specialundervisning eller særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Læs mere om muligheder for uddannelse på særlige vilkår