Områdefornyelse Fuglekvarteret - Det grønne løft

De mange grønne arealer i Fuglekvarteret Vest udgør et stort potentiale for at etablere fælles byhaver, der kan samle de forskellige beboergrupper om et projekt og styrke kvarterets identitet som haveby.

Områdefornyelse Fuglekvarteret - Byrum

Flere fælles mødesteder vil skabe rammer for aktiviteter og fællesskaber på tværs af områder, kulturer og aldre. Samtidig skal infrastrukturen internt i kvarteret forbedres for cyklister og fodgængere. Indsatsen vil både omfatte forskønnelse, begrønning og forbedring af trafikale forhold, herunder parkering.

Områdefornyelse Fuglekvarteret - Skolen som dynamo

Skolerne i Fuglekvarteret er centrale aktører som dannelses- og læringsinstitutioner med god kontakt til mange af kvarterets beboere, ansatte og brugere. Det er derfor afgørende at inddrage skolerne som ressourcer i arbejdet med at løfte kvarteret. Visionen er, at børnene i kvarteret skal ses som medborgere og medskabere af byen.

En gensidig integration – både fysisk og socialt – mellem skolerne og lokalområdet skal være med til at styrke trygheden og sammenhængskraften i kvarteret, og samtidig understøtte skolernes tilbud og skabe bedre trivsel for kvarterets børn og unge.

Områdefornyelse Fuglekvarteret - Socialøkonomisk Vækstzone

Målet er overordnet at afprøve, hvordan byudviklingen kan styrkes gennem en fokuseret socialøkonomisk erhvervsudviklingsindsats. Konkret skal indsatsen bidrage til at skabe arbejdspladser i Fuglekvarteret.

Områdefornyelse Fuglekvarteret - Grønne tage

Både Fuglekvarteret Øst og Vest er i højrisiko for oversvømmelser ved store regnskyl. Grønne tage og lokal afledning eller opsamling af regnvand på tagene vil være med til at forhindre at regnvandet ender i beboernes kældre.

Grønne tage kan bidrage med mere livskvalitet, biologisk mangfoldighed, tilbageholdelse af regnvand, urbane haver, socialt ansvar, demonstrationsprojekter, erhvervsmuligheder for udsatte grupper, nye teknologier, nedkøling af byen og meget mere.

Områdefornyelse Fuglekvarteret - Trafikanalyse

Områdefornyelse Fuglekvarteret vil udarbejde en grundig trafikanalyse af området med konsekvensberegninger af de mulige ændringer. Formålet er at udrede de trafikale forhold i kvarteret og tage hensyn til de fremtidige ændringer af trafikken i hele bydelen.