Hvordan søger jeg om tilladelse til udendørsservering?

Du skal søge via linket herover. Din ansøgning sker gennem Virk.dk og du skal derfor logge ind med din NemID-medarbejdersignatur. Læs mere om NemID-medarbejdersignatur.

Tilladelsen har gyldighed i ét kalenderår, dvs. fra udstedelsestidspunktet og frem til den 31. december i det år, hvor den udstedes, medmindre andet er anført i tilladelsen.

Tilladelsen anses for automatisk genansøgt i følgende kalenderår, medmindre du informerer Københavns Kommune om, at du ikke ønsker automatisk genansøgning.

Dette gælder dog ikke, hvis du har en tilladelse på en af byens pladser – her skal du selv aktivt ansøge hvert år.

Hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af tilladelsen, skal du informere Københavns Kommune om dette.

Det er altid dit eget ansvar, at sikre, at du har en korrekt og gyldig tilladelse.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder vilkårene?

Københavns Kommune og Politi fører jævnligt tilsyn i Københavns gader bl.a. for at sikre, at reglerne overholdes af de erhvervsdrivende, og at de har indhentet tilstrækkelig tilladelse.

Butikken kan straffes med bøde i tilfælde, hvor der ikke er indhentet den fornødne tilladelse, eller vilkårene for tilladelsen tilsidesættes, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. §135.

Hvis butikken uden tilladelse har anbragt genstande m.v. på vejarealet, kan kommunen eller politiet fjerne det anbragte for butikkens regning, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. § 81, stk. 2 eller 3. Kommunen kan desuden tilbagekalde tilladelsen, hvis der rådes i strid med tilladelsen og dens vilkår.

For at få en tilladelse, skal butikken være registret med et aktivt CVR-nummer. og tilhørende P-nr. Det må ikke være ophørt eller under konkurs. Hvis det er tilfældet, kan der ikke gives tilladelse, og du skal omgående fjerne dine genstande fra offentligt vejareal. Ellers vil det blive fjernet for butikkens regning og meldt til Politiet.

Hvordan må jeg stille op?

 • Din udendørsservering må som hovedregel ikke fylde mere, end at der altid er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne, barnevogne, kørestole og rollatorer kan komme forbi uhindret.
 • På befærdede fortove, herunder på dele af brogaderne, skal du sørge for, at der er mindst 200 cm fri passage.
 • I særlige dele af byen med intensiv fodgængertrafik, kan der ud fra et konkret skøn over forholdene på stedet blive stillet krav om mere fri passage.
 • På torve og pladser giver vi tilladelse til udendørsservering i det omfang, det kan fungere med den øvrige brug af pladsen.

Må jeg sætte reklameskilte op sammen med min udendørsservering?

Ja, du skal angive, at du søger om tilladelse til opsætning af reklameskilte i din ansøgning om udendørsservering.

Du skal søge om og betale for opstilling af reklameskilte sammen med din udendørsservering, hvis du ønsker et eller flere skilte opstillet i forbindelse med din udendørsservering.

Priser for 2018:

Reklameskilte max. 60 cm. bredt:                 717,- (øvrig by)           2367,- (Indre By)

Reklameskilte max. 80 cm. bredt:               1276,- (øvrig by)           4207,- (Indre By)

Beachflag:                                                   1276,- (øvrig by)           4207,- (Indre By)

Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift 1590,-

Vareudstilling 60, 120 og 150 cm, aviskasse, udstillingsskab samt bænk er afgiftsfritagede. 

Læs mere om priser og vilkår for reklameskilte

Lugt og støj

Din udendørsservering må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røgelse. Hvis du spiller musik indenfor, skal døre og vinduer holdes lukkede.

Tilberedning af mad på udendørsserveringsarealet, herunder grill og lignende er ikke tilladt.

Orden og renholdelse

Det er dit ansvar at holde rent på det område, hvor der er udendørsservering og fjerne affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant.

Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffiti skal fjernes.

Øvrige effekter fx flasker, kasser osv. må ikke opbevares på udendørsserveringsarealet. Du skal i hele åbningstiden tage hensyn til, at driften foregår på offentligt vejareal.

Du skal sørge for at alle effekter holdes inden for det tilladte areal samt at der er ryddeligt og pænt.

I vinterperioden er det dit ansvar at sørge for snerydning og saltning omkring arealet samt at friholde fodgængerpassagen.

Du skal sørge for, at der er et passende antal affaldskurve frit tilgængeligt.

Inventar

 • Borde og stole 
  Design og udseende skal tilpasses områdets æstetik og kultur. Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale.
   
 • Levende lys/åben ild 
  Du må ikke have levende lys eller anden åben ild.
   
 • Gulvbelægning
  Du må ikke lægge nogen form for gulvbelægning, tæpper, løbere og lign. på vejarealet.
   
 • Pavillon
  På enkelte torve og pladser kan du i din ansøgning søge om særtilladelse til at opstille en pavillon.
   
 • Bardisk
  Du kan i din ansøgning søge om særtilladelse til at opstille en bardisk.
   
 • Plantekasse og afskærmning
  Plantekasser og krukker skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 120 cm høje inkl. planter. Du må ikke afskærme din udendørsservering med plantekasser eller andet som fx plexiglas og kø-ledere.
   
 • Parasoller
  Parasoller skal være flytbare og i udslået stand maks. 4 x 4 meter. De skal i udslået stand holde sig indenfor det tilladte serveringsareal.
   
 • Parasolholder/bøsning
  Det er en forudsætning at du får en entreprenør til at søge om gravetilladelse først. Du skal betale et engangsbeløb, så belægningen evt. kan reetableres.
   
 • Varmelamper
  Benyt helst alternativer til gas-varmere af hensyn til miljøet som fx el-varmere og uldtæpper.  

Læs mere om vilkårene for inventar i vilkår for udendørsservering

Særlige regler for Strøget og Metropolzonen

Med Strøget forstås Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1 - 11 og 4 - 14, Købmagergade og Kultorvet.

Der gives ikke tilladelse til at opstille skilte/beachflag og anden markedsføringsmateriale på Strøget.

Et salgsskilt på en vareudstilling tillades, men kun hvis den er en del af din vareudstilling. Det tillades ikke at opstille tomme eller løse reklameskilte, fx reklame på tomme salgsmontrer, borde m.m.

Løse reklameskilte vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet vil udstede bøde.

Af hensyn til fremkommeligheden mellem vareudstillingerne, og helhedsindtrykket gennem Strøget, skal din butik som min. friholde 50 cm mellem butikkens vareudstillinger, og med samme afstand til butikken ved siden af. Vareudstillingen skal placeres helt op langs din butiksfacade.

Det tillades ikke at opstille løse skilte på Strøget med henvisning til din butik i sidegaden. De vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet kan udstede bøde.

Med Metropolzonen forstås området ved Axeltorv ad Vesterbrogade til Rådhuspladsen.

Hvis du har udendørsservering i Metropolzonen må du opstille godkendt inventar i Metropolzonens udvidede åbningstid fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

Læs mere i Strøgmanualen.

Sikkerhed og tilgængelighed

Reglerne for reklameskilte og vareudstillinger er lavet for at sikre, at København er en sikker og tilgængelig by at færdes i for alle. Kørestolsbrugere, mennesker med rollatorer eller barnevogne, gangbesværede og synshandicappede skal kunne færdes på gaden som alle andre.

Levende lys, olielamper, fakler, tæpper, måtter, VIP søjler osv. er af sikkerhedshensyn ikke tilladt på byens gader og fortove. Lanterner, hvor lyset holdes inde, er tilladt afgiftsfrit, men kun hvis det er forsvarligt, og ikke til gene for de forbipasserende.

Biler og cyklister må aldrig generes af din udendørsservering eller reklameskilte.