Hvordan søger jeg om tilladelse til reklameskilte og vareudstilling?

Du skal søge via linket herover. Din ansøgning sker gennem Virk.dk, og du skal derfor logge ind med din NemID-medarbejdersignatur. Læs mere om NemID-medarbejdersignatur.

Hvis du ønsker at have flere skilte, end det du allerede er registreret med, skal du ansøge på ny og lave en ny samlet ansøgning. Hvis du eksempelvis har en tilladelse til 2 skilte og 4 meter vareudstilling, men ønsker et ekstra skilte, så du har 3. Så afmelder du dine tilladelser og sender en ny ansøgning på 3 skilte og 4 meter vareudstilling Vi sender dig derefter en ny faktura og en ny tilladelse.

Tilladelsen anses for automatisk genansøgt i følgende kalenderår, medmindre du informerer Københavns Kommune om, at du ikke ønsker automatisk genansøgning.

Det er altid dit eget ansvar, at sikre, at du har en korrekt og gyldig tilladelse.

Hvad er afgiften på reklameskilte?

Afgiften for skilte gælder altid for et helt kalenderår ad gangen. Det vil sige, at du skal betale den årlige afgift, uanset om din forretning har åbent hele året, eller du kun et eller flere skilte foran din butik i en del af året. Du kan ikke få tilbagebetalt afgiften for de måneder, hvor du ikke benytter offentligt vejareal.

Hvis din butik ophører, eller du fremlejer/udlejer butikken har du pligt til, at meddele det til kommunen, så du og din lejer kun kommer til at betale for den forholdsmæssige brug.

Butikkens CVR-nummer og P-nummer er afgørende for hvem, der har tilladelse til skilte og vareudstilling. Der skal indsendes dokumentation for at virksomheden er overdraget eller ophørt.

Priser for 2018:

Reklameskilte max. 60 cm. bredt:                 717,- (øvrig by)           2367,- (Indre By)

Reklameskilte max. 80 cm. bredt:               1276,- (øvrig by)           4207,- (Indre By)

Beachflag:                                                   1276,- (øvrig by)          4207,- (Indre By)

Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift 1590,-

Vareudstilling 60, 120 og 150 cm, aviskasse, udstillingsskab samt bænk er afgiftsfritagede. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder vilkårene?

Københavns Kommune og Politi fører jævnligt tilsyn i Københavns gader bl.a. for at sikre, at reglerne overholdes af de erhvervsdrivende, og at de har indhentet tilstrækkelig tilladelse.

Butikken kan straffes med bøde i tilfælde, hvor der ikke er indhentet den fornødne tilladelse, eller vilkårene for tilladelsen tilsidesættes, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. §135.

Hvis butikken uden tilladelse har anbragt genstande m.v. på vejarealet, kan kommunen eller politiet fjerne det anbragte for butikkens regning, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. § 81, stk. 2 eller 3. Kommunen kan desuden tilbagekalde tilladelsen, hvis der rådes i strid med tilladelsen og dens vilkår.

For at få en tilladelse skal butikken være registret med et aktivt CVR.nr. og tilhørende P.nr. Det må ikke være ophørt, eller under konkurs. Hvis det er tilfældet, kan der ikke gives tilladelse, og du skal omgående fjerne dine genstande fra offentligt vejareal. Ellers vil det blive fjernet for butikkens regning, og meldt til Politiet.

Hvordan må jeg stille op?

 • Skilte og vareudstillinger må kun være opstillet i butikkens åbningstid og skal stå helt op langs din butiksfacade. Der må dog kun opstilles i tidsrummet 8-24.
 • Ligger din butik fx inde i en baggård eller på 1. sal, kan der ikke gives tilladelse, da der kun gives tilladelse til opstilling langs din egen butiksfacade.
 • Det er ikke tilladt at opstille for enden af vejen, på en fortovslomme eller på en helt anden vej.
 • Din butik kan ikke give tilladelse til, at andre butikker/erhvervsdrivende benytter det offentligt vejareal foran din butiks facade.
 • Alt salg skal foregå inde i din butik. Det er kun tilladt at udstille de varer, som sælges i din butik og som er under den branche, som butikken er registret med hos Erhvervsstyrelsen.
 • Det er ikke tilladt på offentlig vej, at have en bemandet/ikke bemandet informationsstander fx med brochurer, informationsmateriale om eller salg af et produkt. Det skal foregå inde i din butik.
 • Butikken er ansvarlig for at holde rent omkring vareudstillingen og fjerne affald både i åbningstiden og ved lukketid.
 • Leverede varer til butikken må ikke stå på offentligt vejareal. Løse paller, varebure, affaldskasser m.m. skal opmagasineres i din butik.

Hvor meget må det fylde?

 • En vareudstilling må opstilles langs hele din butiksfacade, hvis forholdene tillader det. Ud fra facaden kan en vareudstilling eller et skilt have forskellige størrelser.
 • Et skilt må fylde maks. 80 cm i bredden og være maks. 150 cm højt og skal placeres helt op til din butiksfacade med mindre andet fremgår af din tilladelse.
 • Beachflag må kun anbringes ud for og op til din egen facade, og skal anbringes tilstrækkeligt solidt i en min. 25 kg betonfod eller lignende. Beachflag skal placeres sådan, at vinden ikke får det til at bøje ind over ganglinje, cykelsti eller kørebane og må ikke kunne række ind over den primære ganglinje eller på anden måde være til gene for naboer og overboer. Beachflag må ikke stikkes i eller fastgøres til belægningen.
 • Københavns Kommune vurderer altid butikkens skilte/vareudstilling ud fra en konkret vurdering. Der skal være mindst 150 cm fri passage på hele fortovet langs din butiksfacade. Det kan fx betyde, at en butik i Øvrig by vil kunne få tilladelse til skilte og vareudstilling, som en butik i Indre by ikke kan pga. de trafikale forhold på stedet.
 • Har du andre typer af skilte og vareudstilling, end hvad der står beskrevet i retningslinjerne, skal det altid godkendes af kommunen. Kommunen kan vurdere, at der gives tilladelse som en forsøgsordning, men vil i så fald til enhver tid kunne trække tilladelsen tilbage. 

Særlige regler for Strøget

Med Strøget forstås Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1 - 11 og 4 - 14, Købmagergade og Kultorvet.

Der gives ikke tilladelse til at opstille skilte/beachflag og anden markedsføringsmateriale på Strøget.

Et salgsskilt på en vareudstilling tillades, men kun hvis den er en del af din vareudstilling. Det tillades ikke at opstille tomme eller løse reklameskilte, fx reklame på tomme salgsmontrer, borde m.m.

Løse reklameskilte vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet vil udstede bøde.

Af hensyn til fremkommeligheden mellem vareudstillingerne, og helhedsindtrykket gennem Strøget, skal din butik som min. friholde 50 cm mellem butikkens vareudstillinger, og med samme afstand til butikken ved siden af. Vareudstillingen skal placeres helt op langs din butiksfacade.

Det tillades ikke at opstille løse skilte på Strøget med henvisning til din butik i sidegaden. De vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet kan udstede bøde.

Sidegaderne i Indre by er generelt meget smalle, og oftest kun med én fortovsflise. Kommunen kan ud fra en individuel vurdering af butikkens fortov vurdere, om der kan gives tilladelse til butikkens skilte eller vareudstilling.

Læs mere i Strøgmanualen

Sikkerhed og tilgængelighed

Reglerne for reklameskilte og vareudstillinger er lavet for at sikre, at København er en sikker og tilgængelig by at færdes i for alle. Kørestolsbrugere, mennesker med rollatorer eller barnevogne, gangbesværede og synshandicappede skal kunne færdes på gaden som alle andre.

Levende lys, olielamper, fakler, tæpper, måtter, VIP søjler osv. er af sikkerhedshensyn ikke tilladt på byens gader og fortove. Lanterner, hvor lyset holdes inde, er tilladt afgiftsfrit, men kun hvis det er forsvarligt, og ikke til gene for de forbipasserende.

Biler og cyklister må aldrig generes af dine skilte og vareudstillinger.