Hvordan søger jeg?

Når du søger om dækning af nødvendige merudgifter, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema. 

Du kan enten benytte dig af den digitale selvbetjeningsløsning her på siden eller blot udfylde den, printe den og sende den med posten. Du kan også downloade ansøgningsskemaet om dækning af merudgifter her  og udfylde det. 

Sagsbehandlerne har ofte brug for oplysninger fra din læge eller anden sundhedsmyndighed, der kan have betydning for din sag. Det er derfor vigtigt, at du giver samtykke til, at sagsbehandlerne må indhente relevante lægelige oplysninger. I ansøgningsskemaet er det et felt, hvor du kan give tilladelse ved at sætte et kryds. 

Hvis du er tilknyttet Borgercenter Handicap, skal du sende ansøgningsskemaet hertil - attesteret Voksenenheden. Alle andre borgere skal sende ansøgninger til Borgercenter Voksne. Du finder adresserne til begge centre nederst på siden. 
 

Sådan forløber en sag

 • Når vi har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre du er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.
   
 • Hvis du søger for første gang, vil du som oftest blive indkaldt til en individuel samtale. Her vil en af vores socialfaglige medarbejdere vurdere omfanget af din nedsatte funktionsevne. Det gør vi, for at du kan få den rette hjælp. Vi lægger derfor vægt på en god udredning af din situation og de forhold, der har betydning for din sag. Vi har også brug for oplysninger om de ekstra udgifter, du forventer af få det kommende år på grund af din funktionsnedsættelse. 
   
 • Herefter vil din ansøgning blive behandlet af en sagsbehandler  
   
 • Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler
   
 • Vi sender dig en skriftlig afgørelse, når din sag er færdigbehandlet
   
 • Vi udbetaler merudgiftsydelsen til dig som en månedlig ydelse til din NemKonto 

 

Hvordan beregnes merudgifter?

Den økonomiske støtte gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af dine sandsynliggjorte merudgifter - normalt for et år ad gangen. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 6.204 kr. årligt (2015). Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri.

Som udgangspunkt skal du selv administrere ydelsen på årsbasis. Du kan derfor selv vælge, hvor du vil købe hjælpen eller ydelsen, og du er selv ansvarlig for afregning.

Hvornår får jeg svar?

Behandlingsfrist er 10 uger.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger.

Lov om social service, § 100

Opfølgning

Vi følger op på sager om merudgifter en gang om året. Her gennemgår familien og en sagsbehandler de merudgifter, du har haft i årets løb samt de forventede merudgifter for det følgende år. Det vil danne grundlag for bevillingen det kommende år.

Det er vigtigt, at du bidrager aktivt med at beskrive dine udgifter forud for denne opfølgning. 

Vi skriver et brev til dig, inden vi går i gang med den årlige opfølgning. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.

Efter samtalen vil du modtage en afgørelse om det kommende års beregning af dine merudgifter. Merudgiftsydelsen vil herefter blive udbetalt på månedlig basis til din NemKonto.

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, kan du rette henvendelse til kommunens Borgerrådgiver. 

Hvis dine forhold ændrer sig

Sker der ændringer i dine forhold, der har betydning for dækning af merudgifter, har du pligt til at oplyse os om det.