Medlemmerne

I København kaldes kommunalbestyrelsen for Borgerrepræsentationen og et kommunalbestyrelsesmedlem kaldes for borgerrepræsentant, medlem af Borgerrepræsentationen eller blot for ”BR-medlem”. De 55 medlemmer vælges af og blandt Københavns borgere. Der er valg hvert 4. år. Denne valgperiode løber fra 1/1-2018 - 31/12-2021.

Du er velkommen til at kontakte BR-medlemmerne på mail og telefon via adresselisten, som du finder nederst på siden.

Du kan her se Borgerrepræsentationens medlemsoversigt, hvori det enkelte medlems partitilhørsforhold fremgår.

Håndbog for borgerrepræsentationen

I Håndbog for Borgerrepræsentationen kan du få information om stort og småt i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet i Borgerrepræsentationen. Alt lige fra taletidsregler, regler om inhabilitet og retningslinjer for mødeforplejning er beskrevet i håndbogen.

Opslagsværket er primært tænkt som et redskab for medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Håndbogen skal dog også ses som et opslagsværk for medarbejderne i forvaltningerne og på Rådhuset, som har brug for informationer relateret til borgerrepræsentanternes virke.

Håndbog for Borgerrepræsentationen finder du her.

Billedvifte

Du kan her se en billedvifte over Borgerrepræsentationen.

Hvilke poster har BR-medlemmerne?

Alle 55 er medlem af Borgerrepræsentationen. Herudover sidder medlemmerne fordelt i Økonomiudvalget og de 6 stående udvalg. Medlemmerne er også repræsenteret i de særlige udvalg, råd og nævn. Endelig har medlemmerne forskellige poster/hverv i diverse bestyrelser m.m. Se hvem der sidder i hvilke udvalg, råd og bestyrelser under "Hverv".

Fuldtidsansatte politikere og fritidspolitikere

Kun overborgmesteren og de 6 borgmestre er fuldtidsansatte politikere. De andre medlemmer af Borgerrepræsentationen passer deres almindelige jobs ved siden af hvervet som borgerrepræsentant. I Styrelsesloven er der en regel om, at lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt for at passe møder i Borgerrepræsentationen og i udvalg.

Fravær og indkaldelse af stedfortræder

Hvis et medlem er fraværende ved et møde, bliver det noteret i beslutningsprotokollen. Der kan i særlige tilfælde indkaldes stedfortræder.

Lovligt forfald
Hvervet som medlem af Borgerrepræsentationen er et borgerligt ombud. Medlemmerne af Borgerrepræsentationen har derfor pligt til at varetage hvervet i funktionsperioden. Det vil i praksis sige, at medlemmerne har pligt til at deltage i Borgerrepræsentationens møder samt i de hverv (udvalg, bestyrelser etc.), hvortil de er af udpegede af Borgerrepræsentationen.

Medlemmerne kan imidlertid have lovligt forfald.

Reglerne om lovligt forfald findes i kommunestyrelseslovens § 15, stk. 1 (fravær til enkeltstående møde) samt § 15 stk. 2 (fravær af mindst 1 måneds varighed).

Lovligt forfald kan f.eks. være arbejde, ferie, sygdom, graviditet, barsel, adoption samt varetagelse af andet offentligt hverv.

Begrebet orlov eksisterer således ikke i kommunestyrelsesloven. Her opereres med begrebet lovligt forfald. I daglig tale anvendes dog betegnelsen orlov om medlemmernes lovlige forfald.

Fravær fra et enkelt møde
Det er lovligt at være fraværende til et møde i Borgerrepræsentationen, hvis et medlem har lovligt forfald.

Begrundelsen for fraværet vil fremgå af protokollen for det pågældende møde.

Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt møde
Det er ikke ved ethvert fravær, at stedfortræderen kan indkaldes. Det enkelte parti (kandidatlisten) kan få indkaldt en stedfortræder til et enkelt møde i Borgerrepræsentationen

  • ved et medlems sygdom,
  • ved lovligt forfald (fravær) til det konstituerende møde,
  • ved lovligt forfald (fravær) ved 2. behandlingen af budgetforslaget,
  • ved inhabilitet i en konkret sag.

Normalt indkaldes 1. stedfortræder. Hvis en anden stedfortræder skal indkaldes, kræver det, at de foranstående stedfortrædere har lovligt forfald.

Lovligt forfald i mindst en måned
Det følger af kommunestyrelseslovens § 15, stk.2, at der indkaldes stedfortræder, når et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Der vil her således være tale om lovligt forfald.

Nederst på siden finder fraværsperioderne fra tidligere år.

Spørgsmål fra medlemmerne til udvalg og forvaltninger

Et medlem af Borgerrepræsentationen har ret til at stille spørgsmål til et udvalg eller en forvaltning

Et medlem har en ret, der kaldes initiativretten. Initiativretten betyder blandt andet, at medlemmet har ret til at stille spørgsmål, der ønskes besvaret af et udvalg/ en forvaltning. Normalt stiller medlemmerne spørgsmålet direkte til det udvalg, den pågældende er medlem af.

Er borgerrepræsentanten ikke medlem af det pågældende udvalg, er der dog stadig adgang til at få besvaret spørgsmål. Spørgsmål til udvalg/forvaltning skal være korte og gerne ledsaget af en kort skriftlig begrundelse/motivering.

Borgmesteren for det pågældende udvalg træffer beslutning om, hvorvidt besvarelsen kræver en drøftelse i udvalget. Spørgsmål, der ikke kræver forelæggelse for udvalget, skal normalt besvares indenfor 8 hverdage i henhold til forretningsordenen.

Alle skriftlige spørgsmål offentliggøres her på hjemmesiden under de pågældende udvalg.

Vederlag til medlemmerne

Medlemmer af Borgerrepræsentationen er berettiget til at modtage vederlag

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser i en særlig bekendtgørelse. Udvalgsvederlag ydes ikke til borgmestrene for de pågældende udvalg, da borgmestrene vederlægges særskilt.

Vederlag 2018. Alle beløb er årligt i 1.4.2017 niveau.

Vederlag til overborgmesteren:  1.259.148,96 kr.

Vederlag til fagborgmestrene:   1.003.793,04 kr.

Vederlag til 1. og 2. næstformand for Borgerrepræsentationen: 188.872,32 kr.

Vederlag til borgerrepræsentanterne: 128.082,00 kr.

Udvalgsvederlag - Økonomiudvalget : 54.745,56 kr.

Udvalgsvederlag - Stående udvalg: 36.497,04 kr.

Tillægsvederlag for hjemmeboende
børn under 10 år: 
14.155,32 kr.

Et medlem på orlov har ret til vederlag i de tre første måneder af orloven. Ved sygdom, adoption eller barsel er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.
En stedfortræder, der er indtrådt som midlertidigt medlem, modtager vederlag eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stedfortrædere kan på lige fod med de øvrige medlemmer få sekretariatsbistand og IT-udstyr stillet til rådighed. Ligesom de i begrænset omfang kan modtage hjælp til befordring (rejsekort og taxabon).

Hverv for valgperioden 2014-2017

Borgerrepræsentationen vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn, bestyrelser og lignende, hvori Københavns Kommune er repræsenteret.

Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde den 10. oktober 2013 ”Politik for aktivt ejerskab”, der beskriver kommunens ejerskab og rolle i diverse selskaber.

Som led i "Politik for aktivt ejerskab" tager Borgerrepræsentationen i forbindelse med en valgperiodes afslutning stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger osv.

På mødet den 31. oktober 2013 godkendte Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes deltagelse i selskaber, organisationer, foreninger for valgperioden 2014-2017.

Her finder du oversigt over medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg ajourført den 1. november 2017.

Oversigt over medlemmer af de politiske udvalg

Her finder du oversigt over medlemmer til de udvalg, råd, nævn, bestyrelser og lignende, hvor Københavns Kommune er repræsenteret ajourført den 1. november 2017.

Oversigt hvor alle data er inkluderet

Oversigt læsbar udgave

Bemærk, at der efter medlemmernes navne er angivet partibetegnelse. Dette angiver, hvilket parti i Borgerrepræsentationen der har udpeget vedkommende medlem, og er ikke udtryk for vedkommendes eventuelle partitilhørsforhold.

Her finder du oversigt over medlemmer og suppleanter til Københavns lokaludvalg ajourført den 13. oktober 2017.

Oversigt over lokaludvalg

Oversigterne opdateres i ugen efter Borgerrepræsentationens møder.

Beskrivelse af medlemmernes forbrugsudgifter

For at sikre gennemsigtighed, skal enhver borger kunne se, hvad de enkelte medlemmer af Borgerrepræsentationen har af forbrug til mobiltelefon, IT, avis, møder, kurser, taxa og rejser.

Under hvert enkelt medlem i menuen til venstre ses en samlet oversigt over medlemmets forbrug i indeværende valgperiode. Udgiften registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget er afholdt. Oversigten baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget/udgiften kan ses i oversigten på hjemmesiden.

Mobiltelefon

Medlemmer af Borgerrepræsentationen får udleveret en mobiltelefon efter eget valg, hvor fra mails, kalender mv. kan tilgås via kommunens netværk. Medlemmerne kan benytte telefonen i forbindelse med varetagelsen af deres kommunale hverv samt privat. Der gælder den begrænsning for privat forbrug, at der skal være tale om et "rimeligt" forbrug.

IT-udgifter

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen får udleveret en bærbar computer. Computeren leveres med 4G løsning samt tilhørende taske og ekstern USB-harddisk til brug for medlemmets egen backup. Endvidere udleveres der en laserprinter, skærm samt mus og tastatur, hvis medlemmet ønsker dette. Computeren leveres med en standard-software pakke herunder virusbeskyttelse samt adgang til Københavns Kommunes netværk. Endvidere får medlemmer af Borgerrepræsentationen udleveret en iPad.

Avisabonnement

Hvert medlem af Borgerrepræsentationen har mulighed for dagligt at modtaget en avis efter eget valg på sin bopæl. Udgifter betales af Københavns Kommune. Udgiften er kvartalsvis, ½-årlig eller årlig, afhængig af avisabonnement.

Møder

 

Kurser

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen har mulighed for at deltage i kurser, som vurderes at være relevant for varetagelse af deres hverv. Kursusregulativet fastlægger klare retningslinjer for, hvilke kurser m.v. Borgerrepræsentationen anser for at have betydning for varetagelsen af møderne i Borgerrepræsentationen, udvalgene og underudvalg samt møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv. Ud  fra retningslinjerne i kursusregulativet afgør den rette forvaltning om kurset kan godkendes. Københavns Kommune afholder udgifterne, såfremt deltagelsen i kurset er blevet godkendt.

Taxakørsel

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen får udleveret et taxa-kort, som kan anvendes i forbindelse med deltagelse i møder i Borgerrepræsentationen og dennes udvalg, møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, deltagelse i kurser samt gruppemøder og politiske forhandlinger på Rådhuset.

 

 

 

Rejser

Hverv for valgperioden 2018-2021

Her finder du oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser og lignende, som Københavns Kommune vil være repræsenteret i for valgperioden 2018-2021