Flere socialt udsatte børnefamilier

Det sociale belastningsindeks for børnefamilier viser, at området har flere socialt udsatte børnefamilier end gennemsnitligt for København.Det vil sige, at flere børn på Nørrebro har dårligere vilkår for deres opvækst end børn andre steder i København.

Ydre Nørrebro (distrikt 12 og rode 157) havde pr. 1. januar 2009 registeret 5.006 boliger med 9.190 beboere. Antallet af børn og unge i

alderen 12 – 24 år var 2.096, hvoraf 35,59 pct. var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (pr. 1. jan 2009).

Tryghedsindekset 2013

Tryghedsindekset 2013 viser, at der er et intensiveret indsatsbehov i distrikt 12 mod et markant indsatsbehov i 2012. For København er behovet reduceret. Der kan påvises en signifikant positiv udvikling siden sidste måling i 2012 og startmålingen i 2011. Spørgeskemaindekset er fortsat i kategorien intensiveret indsatsbehov og beboere i distrikt 12 angiver i signifikant højere grad at være udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et problem i nabolaget. Anmeldelsesindekset er faldet til kategorien intensiveret indsatsbehov i 2013, hvor det var markant i 2012.

Generelle kendetegn for Ydre Nørrebro

  • Beboerne er udsat for en høj grad af kriminalitet
  • Flere socialt udsatte familier
  • Høj ledighed blandt beboerne og en høj andel af personer med anden etnisk herkomst end dansk, der modtager introduktionsydelser med en særlig overrepræsentation af kvinder.

At styrke samarbejdet

"Ideen med hotspot er at styrke samarbejdet mellem kommunen, politiet, boligforeningerne og andre aktører, som arbejder i området og sørge for en stærk koordinering af de tiltag, der er i forvejen. Samtidig skal vi sikre, at der kan rykkes hurtigt ud, hvis der opstår situationer, som kræver indblanding fra relevante myndigheder", siger Merete Olesen i et interview med Lejerbo.

Tryghedsindekset 2011

De nyeste tal fra tryghedsindekset viser, at indsatsbehovet på Ydre Nørrebro, distrikt 12, er positivt faldende på trods af, at indsatsbehovet her fortsat er markant med en score på 20,8, hvor den i 2011 var på 23,5. På baggrund af spørgeskemaindekset kan der ikke påvises en signifikant overordnet udvikling sammenlignet med startmålingen i 2011. Behovet for tryghedsskabende indsatser er i 2012 faldet for vold/trusler, mens de øvrige kriminalitetstyper er i samme kategori sammenlignet med 2011. Det kan altså ikke påvises, at beboere i distrikt 12 er mindre udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et mindre problem i nabolaget. Anmeldelsesindekset er samlet set faldet, men ligger fortsat i kategorien markant i 2012 med en score på 21,4.

Kriminalitet og udsatte familier

Tryghedsindekset 2010 for København viser, at der er behov for en intensiveret tryghedsskabende indsats i området, da beboerne i højere grad er udsat for kriminalitet end i andre dele af København. Specielt er beboerne udsat for kriminalitet, der angår vold, trusler, hærværk, chikane og tyveri. Endvidere er der flere udsatte familier og en høj ledighed blandt beboerne. Dertil er der en høj andel af personer med en anden etnisk herkomst end dansk, der modtager introduktionsydelser med en særlig overrepræsentation af kvinder.

Tryghedsindekset 2014

Tryghedsindekset 2014 viser, at indsatbehovet for Hotspot Ydre Nørrebro er faldet til reduceret indsatsbehov, mod et intensiveret behov i 2013. Det reducerede indsatsbehov er på niveau med København generelt. Der kan påvises en signifikant positiv udvikling siden startmålingen i 2011 og sidste måling i 2013. Spørgeskemaindekset er i 2014 faldet til kategorien ordinært indsatsbehov. Beboerne i distrikt 12 angiver fortsat i signifikant højere grad end københavnerne generelt, at de er udsat for kriminalitet og oplever kriminalitet som et problem i nabolaget. Anmeldelsesindekset for distrikt 12 er faldet fra kategorien intensiveret i 2013, til minimalt i 2014. Sammenlignet med København generelt, er der i 2014 færre anmeldelser pr. 1.000 indbyggere for samtlige kriminalitetstyper med undtagelse af hærværk.

Flere der modtager offentlige ydelser

Andelen af beboerne i uge 3, 2009, i den erhvervsaktive alder 16-64, der modtog offentlige ydelser på Ydre Nørrebro (distrikt 12 og rode 157) udgjorde:

21,3 pct., mod 17,9% for København (jan. 2009).

Blandt beboere, der var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, udgjorde andelen 36,3% af modtagere af offentlige ydelser:

36,3% mod 29,2% for København (jan. 2009).

En betydelig andel af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (22.5%) modtager introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælp etc.

I området er de almene bebyggelser Aldersrogade og Mjølnerparken på Regeringens liste over udvalgte almene områder.

Tryghedsindekset 2012

De nyeste tal fra tryghedsindekset viser, at indsatsbehovet på Ydre Nørrebro, distrikt 12, er positivt faldende på trods af, at indsatsbehovet her fortsat er markant med en score på 20,8, hvor den i 2011 var på 23,5. På baggrund af spørgeskemaindekset kan der ikke påvises en signifikant overordnet udvikling sammenlignet med startmålingen i 2011. Behovet for tryghedsskabende indsatser er i 2012 faldet for vold/trusler, mens de øvrige kriminalitetstyper er i samme kategori sammenlignet med 2011. Det kan altså ikke påvises, at beboere i distrikt 12 er mindre udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et mindre problem i nabolaget. Anmeldelsesindekset er samlet set faldet, men ligger fortsat i kategorien markant i 2012 med en score på 21,4.