Flere socialt udsatte børnefamilier

Det sociale belastningsindeks for børnefamilier viser, at området har flere socialt udsatte børnefamilier end gennemsnitligt for København. Det vil sige, at flere børn på Nørrebro har dårligere vilkår for deres opvækst end børn andre steder i København.

Indre Nørrebro (distrikt 8) har registeret 7.117 boliger med 13.988 beboere. Antallet af børn og unge i alderen 12-24 år var 2.597,¨hvoraf 29,61 pct. var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (pr. 1. jan 2009).

Generelle kendetegn for Indre Nørrebro

  • Beboerne er udsat for en høj grad af kriminalitet
  • Flere socialt udsatte familier
  • Der er en høj ledighed blandt beboerne og en høj andel af personer med anden etnisk herkomst end dansk, der modtager introduktionsydelser med en særlig overrepræsentation af kvinder.

Tryghedsindekset 2013

Tryghedsindekset 2013 viser, at der fortsat er behov for en intensiveret indsats i distrikt 8, mens indsatsbehovet for København er reduceret. Dog kan der fortsat påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med startmålingen i 2009. Indsatsbehovet for distrikt 8 faldet fra 18,9 i 2012 til 17,3 i 2013, men der er stadig behov for en intensiveret indsats i distriktet. På baggrund af spørgeskemaindekset kan der påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med startmålingen i 2009. Beboere i distrikt 8 angiver i mindre grad, at de har været udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et problem i nabolaget. Der kan dog ikke påvises en udvikling sammenlignet med 2012. Sammenlignet med 2012 er  behovet for tryghedsskabende indsatser faldet for chikane i 2013, mens det er steget for indbrud. I 2013 fremgår det, at det særligt er tyveri, vold/trusler, hærværk og indbrud, som beboerne i distrikt 8 har været udsatte for og vurderer som et nabolagsproblem. Anmeldelsesindekset er samlet set faldet til intensiveret indsatsbeov, hvor det var markant i 2012.

Tryghedsindekset 2011

Tryghedindekset for 2011 viser, at det går bedre i distrikt 8, og der er sket en positiv udvikling. I 2010 lå distriktet på en 27,9 score, hvor det i Tryghedsindekset for 2011 er faldet til 23,6 score, hvilket svarer til, at der stadig er behov for en markant tryghedsskabende indsats i området. Tallene viser, at der er en tendens til, at borgerne i højere grad føler sig trygge i dagtimerne sammenlignet med 2009 og 2010. Imidlertid viser undersøgelsen også, at der til sammenligning med 2010, er sket en stigning i det såkaldte mørketal (dvs. kriminalitet, der ikke bliver anmeldt).

Kriminalitet og udsatte familier

I 2010 viste Tryghedsindekset for København, at der er behov for en markant tryghedsskabende indsats i Indre Nørrebro. Distriktet er præget af høj kriminalitet og beboerne i området er i højere grad udsat for både vold, trusler, tyveri, hærværk og chikane i forhold til resten af beboerne i København. Samtidig er der flere udsatte familier og en høj ledighed blandt beboerne. Derudover er der en høj andel af personer med anden etnisk herkomst end dansk, der modtager introduktionsydelser med en særlig overrepræsentation af kvinder.

Tryghedsindekset 2014

Tryghedsindekset 2014 viser, at der fortsat er behov for en intensiveret indsats i Hotspot Ydre Nørrebro, mens indsatsbehovet for København er reduceret. Der kan påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med startmålingen i 2011, men der kan ikke påvises en udvikling siden sidste måling i 2013. Spørgeskemaindekset er faldet til et ordinært indsatsbehov i 2014, fra et intensiveret behov i 2013, men der kan ikke påvises en statistisk signifikant udvikling ift. 2011 og 2013. Der kan påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med 2009. Beboere i distrikt 8 angiver i mindre grad, at de har været udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et nabolagsproblem sammenlignet med 2009. Anmeldelsesindekset er 14,3 og forsat intensiveret for distrikt 8. 

Flere der modtager offentlige ydelser

Andelen af beboerne, i den erhvervsaktive alder 16-64, der modtager offentlige ydelser på Indre Nørrebro (distrikt 8) udgjorde:

20,8 pct., mod 17,9 pct. for København (jan. 2009).

Blandt beboere, der var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, udgjorde andelen af modtagere af offentlige ydelser:

37,1 pct. mod 29,2 pct. for København (jan. 2009).

I området er den almene bebyggelse Blågården på Regeringens liste over udvalgte almene områder.

Tryghedsindekset 2012

Tal for tryghedsindekset i 2012 viser, at der på Indre Nørrebro, distrikt 8, kan påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med startmålingen i 2009 samt sidste måling i 2011. Indsatsbehovet for distrikt 8 er faldet fra markant behov med en score på 23,6 til intensiveret behov med en score på 18,9 i 2012. På baggrund af spørgeskemaindekset kan der påvises en signifikant positiv udvikling sammenlignet med startmålingen i 2009. Beboere i distrikt 8 angiver i mindre grad, at de har været udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et problem i nabolaget. I 2012 fremgår det, at det særligt er tyveri, vold/trusler og hærværk, som beboerne har været udsatte for og vurderer som et nabolagsproblem. Sammenlignet med 2011 er behovet for tryghedsskabende indsatser faldet for samtlige kriminalitetstyper, bortset fra tyveri. Anmeldelsesindekset er samlet set faldet, men ligger fortsat i kategorien markant i 2012.