14. Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 (2020-0075050)

KL og regeringens aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 indebærer en afskaffelse af anlægsloftet i 2020, mulighed for at udskyde betalingen af 2. rate af dækningsafgiften for virksomheder, samt at der gives dispensation fra en række bevillingsregler, som indebærer muligheden for at kommuner kan beslutte at forudbetale virksomheder, samt undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Anlægsmåltallet i 2020 gives frit, og forvaltningerne kan dermed frit eksekvere projekter, der afsluttes i 2020. De forvaltninger, der har tilkendegivet, at de kan igangsætte yderligere projekter i 2020, som rækker ind i 2021, tildeles måltal til disse projekter i 2021. Desuden indstilles, at betalingen af 2. rate af dækningsafgiften udskydes, samt at dispensationsmulighederne omkring forudbetaling og misligholdelsesbestemmelser udnyttes. Endvidere søges en forhandlingsmæssig løsning om delbetaling i de tilfælde, hvor kommunen ikke er forpligtet til at aftage en leverance.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at det godkendes, at måltalsstyringen for anlægsudgifter i 2020 annulleres,
  2. at det godkendes, udvalgenes anlægsmåltal i 2021 løftes med 689,9 mio. kr. til i alt 3.985,0 mio. kr. jf. tabel 2,
  3. at det godkendes, at muligheden for udskydelse af 2. rate af betaling af dækningsafgift udnyttes og at Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag herom,
  4. at det godkendes, at Københavns Kommune udnytter dispensationsmulighederne vedrørende offentligt indkøb,
  5. at det godkendes, at Københavns Kommune i de situationer, hvor kommunen ikke er forpligtet til at aftage en leverance, søger at opnå en forhandlingsmæssig løsning om delvis betaling med leverandørerne i henhold til den konkrete kontrakt og med henblik på at sikre fremadrettet forsyningssikkerhed.

Problemstilling

KL og regeringen har torsdag den 26. marts 2020 indgået en aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder en frisættelse fra anlægsloftet i 2020, mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021, samt en række tiltag, som gør det muligt for kommunerne at understøtte virksomhederne ved hjælp af offentligt indkøb.

Løsning

Frisættelse fra anlægsloftet i 2020.

Regeringen vil ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft. Muligheden for at fremrykke investeringer skal udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Der er ikke i aftalen taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Københavns Kommunes vedtagne anlægsbudget for 2020 er 3.400 mia. kr. Jf. styringsmodellen på anlægsområdet tillægges det vedtagne budget 5 pct., så der i 2020 styres efter et anlægsmåltal på 3.570 mio. kr. Det samme måltal er fastsat for 2021 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021.

Forvaltningerne har den 27. marts 2020 oplyst, at der samlet set kan fremrykkes projekter for 320 mio. kr. til 2020. Der kan fremrykkes anlægsprojekter, der afsluttes i 2020 for i alt 175 mio. kr. Herudover kan der fremrykkes projekter for yderligere 145 mio. kr., der samtidig medfører et øget budget i 2021 på 732 mio. kr., jf. tabel 2.

Hertil kommer, at der indgår need-to sager i Overførselssagen 2019-2020 for i alt 38 mio. kr. i 2020.

Tabel 1. Fremrykning af anlægsprojekter

Mio. kr.

2020

2020

2021

Udvalg

- projekter, der

kan fremrykkes til

2020 og afsluttes i

2020

- projekter, der kan fremrykkes til 2020, som også kræver måltal i 2021

- projekter, der

medfører

fremrykning af

udgifter til 2021

Økonomiudvalget

64,8

97,6

386,8

Kultur- og Fritidsudvalget

27,7

0,0

0,0

Børne- og Ungdomsudvalget

8,3

0,0

0,0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

3,5

0,0

0,0

Socialudvalget

0,0

0,0

0,0

Teknik- og Miljøudvalget

69,0

39,8

326,6

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

0,0

0,0

0,0

Udvalg i alt

173,3

137,5

713,4

Teknik- og Miljøudvalget –

Takstfinansieret anlæg og klima*

1,5

7,7

19,0

Udvalg i alt

174,8

145,2

732,4

*Note: Det takstfinansierede område og klimaområdet under Teknik- og Miljøudvalget er ikke omfattet af måltalsstyring.

Anlægsmåltallet gives frit i 2020, så udvalgene får mulighed for at fremrykke alle projekter, der kan afsluttes i 2020. Såfremt dette omfatter fremrykning af projekter fra 2021, tilpasses udvalgenes måltal i 2021. Det medfører en nedjustering af måltallet i 2021 på i alt -23,6 mio. kr., jf. tabel 2.

Udvalgenes anlægsmål i 2021 øges med 713,4 mio. kr., således der også kan ske en fremrykning af anlægsprojekter som løber ind 2021 og frem. Samlet set øges måltallet i 2021 med 689,9 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsmåltal i 2021

Mio. kr., 2021-pl

Måltal pr.

26. marts

Ændringer sfa. fremrykning af projekter, der afsluttes i 2020

Ændringer

sfa. projekter,

der medfører

øget måltals-

behov i 2021

Ændringer i alt

Nyt måltal

Udvalg

2021

2021

2021

2021

2021

Økonomiudvalget

2.207,6

-4,0

386,8

382,8

2.590,4

Kultur- og Fritidsudvalget

82,3

-10,0

0,0

-10,0

72,3

Børne- og Ungdomsudvalget

246,3

-6,1

0,0

-6,1

240,2

Sundheds- og Omsorgs-

udvalget

87,4

-3,5

0,0

-3,5

84,0

Socialudvalget

67,7

0,0

0,0

0,0

67,7

Teknik- og Miljøudvalget*

571,8

0,0

326,6

326,6

898,4

Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget

32,0

0,0

0,0

0,0

32,0

Udvalg i alt

3.295,1

-23,6

713,4

689,9

3.985,0

*Note: Projekter på det takstfinansierede område og klimaområdet under Teknik- og Miljøudvalget er ikke omfattet af måltalsstyringen og indgår ikke i tabellen.

Forvaltningernes måltal er herefter på 3.985 mio. kr. Herudover er 275 mio. kr. reserveret til centrale puljer fordelt på 132 mio. kr. i ledigt måltal til nye projekter eller fremrykning af projekter til 2021 i overførselssagen 2019/2020 eller i forhandlingerne om budget 2021, 65 mio. kr. til investeringspuljen, 50 mio. kr. til overførselssagen 2020/2021 og 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter. Således udgør det samlede mål i 2021 4.199,9 mio. kr. 

Bruttoanlægsniveauet for budget 2021 tilpasses, når Københavns Kommunes andel af den kommunale bruttoanlægsramme for 2021 er kendt. Økonomiforvaltningen undersøger mulighederne for at fremrykke køb af ejendomme og grunde fra 2021 til 2020 med henblik på at frigøre måltal i 2021. Økonomiudvalget vil få forelagt en særskilt indstilling herom.

I anlægsoversigterne gives en status på eksekveringen af de fremrykkede projekter.

Udskydelse af 2. rate af dækningsafgift

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. KL har efterfølgende uddybet overfor kommunerne, at en udsættelse af 2. rate i givet fald kan tage afsæt i enten at udsætte betalingen til senere i 2020 eller til 2021.

I Københavns Kommune udgør 2. rate dækningsafgift for erhvervsejendomme 483 mio. kr. med aktuel forfaldsdato den 1. august 2020 og sidste rettidige betaling den 5. august 2020.

Der er behov for nærmere at afklare den konkrete håndtering af en udskydelse, herunder fastlæggelse af nye betalingsfrister og evt. rentetilskrivning. Økonomiforvaltningen vil til mødet i Økonomiudvalget den 21. april 2020 forelægge indstilling om konkret håndtering af udskydelse af betalingen.

Udnyttelse af dispensationer på indkøbsområdet

Det fremgår herudover af aftalen, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte virksomhederne ved bl.a. at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige. Det skal bl.a. ske ved fremrykning af betalinger og hurtig fakturabehandling. Københavns Kommune har allerede fremrykket betalinger til kommunens leverandører for ca. 0,6 mia. kr. og har fremskyndet fakturabehandlingen for alle nye fakturaer.

Herudover dispenseres der frem til den 31. oktober 2020 fra en række bevillingsregler med henblik på at give kommunerne mulighed for forudbetaling af leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi op til 1 mio. kr., samt at gøre det muligt for kommunerne at undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser i COVID-19-relaterede sager. Den konkrete udmøntning af initiativerne vil fremgå af en tilføjelse til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., som forventes fremsat af Social- og Indenrigsministeren i uge 14. Det fremsatte lovforslag om dispensationsmulighederne uddybes i bilag 1.

Når der foreligger en konkretisering af tiltagene i bekendtgørelsen, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et administrationsgrundlag, som forelægges Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2020. Såfremt administrationsgrundlaget er udarbejdet inden 21. april 2020, vil Økonomiudvalget få forelagt en indstilling i skriftlig votering eller på et ekstraordinært møde.

Håndtering af kontrakter

I de kontrakter, som kommunen har med private leverandører, kan kommunen som udgangspunkt ikke påberåbe sig force majeure som følge af COVID-19.

I de situationer, hvor Københavns Kommune ikke er i stand til at modtage aftalte ydelser fra kommunens leverandører, vil kommunen som udgangspunkt være forpligtet til efterleve kontrakterne og betale for de aftalte ydelser. Kommunen kan gå i dialog med leverandøren, hvis varen eller ydelsen med mening kan modtages af kommunen på et senere tidspunkt.

I de situationer, hvor Københavns Kommune ikke er forpligtet til at aftage en leverance, og hvis varen eller ydelsen ikke med mening kan modtages af kommunen på et senere tidspunkt, kan kommunen efter de gældende regler ikke påtage sig at betale for leverancerne. Kommunen skal således gøre brug af eventuelle bestemmelser i kontrakten om at udskyde levering eller afbestille. Her vil en forhandlingsmæssig løsning om fortsat betaling af et vist beløb kunne være den bedste løsning. Dette vil både reducere kommunens omkostninger - sammenholdt med fuld betaling - og holde hånden under leverandørerne så fremadrettet forsyningssikkerhed sikres. Problemstillingen er uddybet i bilag 2 samt i bilag 3, som er udsendt til forvaltningerne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis forvaltningerne vurderer, at muligheden for eksekvering af de fremrykkede anlægsprojekter kræver en hurtig beslutningsproces, skal udvalgene senest 21. april 2020 træffe beslutning om fremrykning af anlægsprojekter

De bevillingsmæssige ændringer, som følge heraf, indarbejdes i 1. anlægsoversigt, som forelægges Økonomiudvalget 21. april 2020 og Borgerrepræsentationen 23. april 2020. Fremrykninger, som kan afvente en senere beslutning, indarbejdes i 2. anlægsoversigt, som forelægges Økonomiudvalget 9. juni 2020 og Borgerrepræsentationen 18. juni 2020.

Økonomiudvalget forelægges 21. april 2020 en sag om den konkrete håndtering af udskydelse af 2. rate dækningsafgift.

Når der foreligger en bekendtgørelse med konkretisering af dispensationerne på indkøbsområdet, vil Økonomiforvaltningen vil udarbejde et administrationsgrundlag, som forelægges Økonomiudvalget på mødet 21. april 2020.

 

Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 14: Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 (2020-0075050)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ser gerne, at dækningsafgiften ikke alene udskydes, men helt annulleres i resten af 2020.”