13. Forbedring af cykelforhold og skybrudssikring på Karlslundevej, Brønshøj-Husum (2019-0320631)

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til anlæg på Karlslundevej, der har til formål at forbedre forholdene for bløde trafikanter i området omkring Husum Skole. Karlslundevej er en del af Husumforbindelsen og projektet koordineres med skybrudsprojektet Husum Vænge.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlæg af projektet på Karlslundevej. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Ved Budget 2015 (Borgerrepræsentationen (BR) 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 25 mio. kr. til projektet Husumforbindelsen, hvoraf 2,5 mio. kr. af den afsatte bevilling blev stjernemarkeret til projektering. Husumforbindelse-projektet har været berosat i 2018 (TMU 1. oktober 2018). Den 7. januar 2019 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget (TMU) anlægsmåltal til genopstart af Husumforbindelse-projektet.   

Forvaltningen har udarbejdet et projektforslag for den del af Husumforbindelsen, der omfatter Karlslundevej på strækningen mellem Kyringevej og Tjærebyvej. Projektforslag for den resterende og større del af Husumforbindelsen, der består af tre typer anlæg: belysning, en bro og vejanlæg, forelægges udvalget i foråret 2020, jf. videre proces. Da projektet for Karlslundevej skal udføres sammen med et skybrudsprojekt for Husum Vænge i forår og sommer 2020 søges midler hertil frigivet særskilt.

Løsning

Husumforbindelsen består af en række tiltag for bløde trafikanter, der skal skabe tryghed igennem bedre sammenhæng mellem den nordlige og sydlig del af Husum samt ved at skabe en forbindelse til Tingbjerg. Husumforbindelsen koordineres med skybrudsprojektet Husum Vænge, der skal aftage skybrudsvand fra et større opland omkring Husum Vænge og derved bidrage til at reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser i byen. Dette projekt for Karlslundevej er en del af Husumforbindelsen og skybrudsprojektet Husum Vænge.

Projektforslaget for Karlslundevej indeholder blandt andet ensretning af Karlslundevej mellem Kyringevej og Tjærebyvej og etablering af et helleanlæg, som skal fungere som støttepunkt for skolebørn, der skal krydse vejen, jf. bilag 4. Helleanlægget fungerer også som afgrænsning af en cykelbane for cyklister, der cykler mod ensretningen. Ind mod Husum Skole etableres ”Kys og Kør” -afsætningspladser. Strækningen bibeholder sin nuværende hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Projektforslaget på Karlslundevej er koordineret med, og vil blive anlagt i sammenhæng med, skybrudsprojektet Husum Vænge. De to projekter udføres samlet for at undgå gentagne gener fra anlægsarbejder på samme strækning indenfor en kortere periode.

Samtænkningen med skybrudsprojektet betyder blandt andet, at der på Karlslundevej etableres ensidigt fald på vejen i krydset Karlslundevej/Tjærebyvej, hvor der i dag findes en hævet flade. Den ændrede vejprofil skal sikre, at skybrudsvand, der strømmer mod Husum Vænge fra oplandet, ledes over i vejens nordlige side, hvor det samles og ledes ind på det grønne område i Husum Vænge. Umiddelbart øst for krydset Karlslundevej/Tjærebyvej etableres et vejbump til erstatning af den hævede flade.

Konsekvenser for parkering
Der nedlægges 15 parkeringspladser på Karlslundevej i forbindelse med anlæg af denne del af Husumforbindelse-projektet. Pladserne er udenfor betalingszone og udgør en del af de 177 p-pladser, som Borgerrepræsentationen godkendte at nedlægge i Budget 2015 i forbindelse med. projektet for Husumforbindelsen. De 15 pladser bliver de første af de 177, der nedlægges. Ved en parkeringstælling i juni 2015 var belægningsprocenten mellem Merløsevej og Smørumvej 106 % kl. 12, 52 % kl. 17 og 52 % kl. 22. Forvaltningen har ikke nyere tællinger af parkeringen i området.
 
Høring
Projektforslaget for Karlslundevej har været i høring hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg, hvor der er opbakning til forslaget, samt været i offentlig høring i lokalområdet, hvor der er indkommet seks kommentarer i alt, jf. bilag 5. Heraf var fire positive og to negative. De to negative svar drejer sig om, at man ikke ønsker en ensretning, og at man ikke ønsker, at der nedlægges parkeringspladser. Ensretning og nedlæggelse af parkeringspladser øger sikkerheden for skolebørnene på Husum Skole, og dette hensyn skønnes mere tungtvejende end imødekommelse af de negative høringssvar, og forvaltningen foretager derfor ikke ændringer i projektet af den grund.

Derudover er der ønske om ændring af et eksisterende forhold vedrørende udformning af en kantsten på et hjørne ved Tjærebyvej med henblik på at undgå påkørsel af en pullert, samt at ensretningen udvides. På baggrund af disse høringssvar vil forvaltningen undersøge, om ensretningen kan udvides, og om kantstenen på hjørnet ved Tjærebyvej med fordel kan ændres.

Projektforslaget har desuden været i separat høring vedrørende nedlæggelse af antallet af p-pladser. Der er indkommet ni kommentarer i alt, jf. bilag 5. Heraf var to positive, fire indeholdt både negative og positive svar, og tre var negative over for projektet generelt. De negative høringssvar drejer sig om, som i den tidligere høring, at man ikke ønsker nedlæggelse af parkeringspladser, og at man ikke ønsker ensretning. Hensynet til sikkerheden for skolebørnene skønnes også i denne sammenhæng at veje tungere, og høringssvarene giver derfor ikke forvaltningen anledning til ændringer i projektet.

Det samlede projekt for Husumforbindelsen har været i offentlig høring i oktober og november 2018 via kommunens høringsportal, Bliv Hørt. Skolebestyrelsen og Brønshøj-Husum Lokaludvalg gav i den forbindelse udtryk for, at de ønskede en mere sikker adgang til Husum Skole, hvilket projektet for Karlslundevej imødekommer.

Det fremlagte projektforslag for Karlslundevej er godkendt af politiet. 

Forsinkelse af det samlede projekt for Husumforbindelsen
Det samlede projekt for Husumforbindelsen var oprindeligt forventet ibrugtaget i 2017. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at det har taget længere tid at afklare, om skybrudsprojektet Husum Vænge kunne udvides med etablering af en cykelsti, og om der kunne opnås tilladelse til etablering af en sti gennem et alment boligselskabs ejendom i Tingbjerg (fra Ruten til Vestvolden). Det har ikke være muligt at opnå enighed med de private grundejere om at gå videre med de to muligheder. Derudover har dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til at få afklaret placeringen af broen henover Vestvolden taget længere tid end forventet. Projektet er yderligere forsinket på grund af berosættelse af projektet i 2018 (TMU 1. oktober 2018).

Økonomi

I Budget 2015 blev der afsat 25 mio. kr. (2015 p/l), svarende til 27,5 mio. kr. i 2020 p/l til projektet Husumforbindelsen. Af de 25 mio. kr. blev 2,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø). Af den resterende bevilling på 22,5 mio. kr. (2015 p/l) svarende til 24,8 mio. kr. i 2020 p/l skal der med denne indstilling frigives 1,0 mio. kr. (2020 p/l) til anlæg af projektet på Karlslundevej, jf. Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

 

Udvalg

 

Aktivitet / projekt

Bevilling

(nr. og navn)

 

Funktion

Beløb i 1.000 kr.
(2020 p/l)

 

2020

TMU

Anlæg af projekt på Karlslundevej

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.000

I alt

-

-

-

1.000

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen igangsætte udbud og kontraktindgåelse om anlæg på Karlslundevej. Projektet forventes fysisk igangsat i april 2020 og ibrugtaget i juli 2020.

Forvaltningen fremlægger i første halvdel af 2020 en indstilling om den resterende del af Husumforbindelsen. Den samlede Husumforbindelse forventes færdigetableret og ibrugtaget 1. maj 2021.

 

Søren Wille                                     /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg på Karlslundevej, jf. bilag 4.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlæg af projektet på Karlslundevej. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2020

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partiet ønsker en sikker skolevej til Husum Skole, men vi ønsker ikke at ensrette gaden. Vi er også imod nedlæggelse af parkeringspladser, når der er en belægningsprocent på over 100. Vi ønsker, at forvaltningen fremlægger et nyt forslag til at gøre vejen mere trafiksikker for skolebørn.”

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 13: Forbedring af cykelforhold og skybrudssikring på Karlslundevej, Brønshøj-Husum (2019-0320631)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker en sikker skolevej til Husum Skole, men vi ønsker ikke at ensrette gaden. Vi er også imod nedlæggelse af parkeringspladser, når der er en belægningsprocent på over 100. Vi ønsker, at forvaltningen fremlægger et nyt forslag til at gøre vejen mere trafiksikker for skolebørn.”