4. Økonomiudvalgets regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 (2020-0005214)

Hermed fremlægges Økonomiudvalgets årsregnskab for 2019 samt anmodning om overførsler fra 2019 til 2020 til Økonomiudvalgets godkendelse. Det samlede regnskab for Økonomiudvalget i 2019 viser et mindreforbrug på 100 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, et merforbrug på 125,4 mio. kr. i forhold til anlægsudgifter og et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. inden for overførsler mv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiudvalgets årsregnskab for 2019, jf. bilag 1 til 3, godkendes,
  2. at overførselsønskerne af mer- og mindreforbrug fra 2019 til 2020, jf. bilag 4, godkendes,
  3. at anlægsregnskaberne for 2019, jf. bilag 5, godkendes.

Problemstilling

I overensstemmelse med retningslinjerne for afslutningen af regnskabet for 2019 (Regnskabscirkulæret 2019), har Økonomiforvaltningen den 24. februar 2020 indberettet regnskabsforklaringer til regnskabsresultatet for 2019, med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse. Med denne indstilling forelægges regnskabsforklaringerne samt underbilag til Økonomiudvalgets behandling. Forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2019 til 2020 indstilles også til godkendelse. Overførsler på Service henviser til ubrugte midler fra 2019, som Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ansøger om at få overført til budget for 2020. Herudover forelægges anlægsregnskaber for 2019 til godkendelse.

Løsning

Økonomiforvaltningen har i overensstemmelse med regnskabscirkulæret udarbejdet regnskabet for 2019 med tilhørende bilag.

I nedenstående Tabel 1 vises en oversigt over det samlede regnskab for Økonomiudvalget. Tabellen viser det korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem regnskabet og det korrigerede budget, for styringsområderne Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1: Økonomiudvalgets afvigelser fordelt på styringsområder og enheder

Netto 1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Styringsområde: Service

 

 

 

ØKF, Rådhuset

947.651

912.243

35.408

Byggeri København

4.498

4.487

11

Københavns Ejendomme og Indkøb

-1.197.061

-1.218.322

21.261

Koncern Service

1.766.439

1.747.944

18.495

Koncern IT

70.792

45.973

24.819

Service i alt

1.592.319

1.492.325

99.994

Styringsområde: Anlæg

 

 

 

ØKF, Rådhuset

-142.516

-174.463

31.947

Byggeri København

1.592.968

1.606.138

-13.170

Københavns Ejendomme og Indkøb

271.440

426.571

-155.131

Koncern Service

26.074

18.782

7.292

Koncern IT

34.083

30.455

3.628

Anlæg i alt

1.782.049

1.907.483

-125.434

Styringsområde: Overførsler mv.

 

 

 

ØKF, Rådhuset

350

350

0

Københavns Ejendomme og Indkøb

-4.078

-4.086

8

Koncern Service

214.506

205.084

9.422

Overførsler mv. i alt

210.778

201.348

9.430

Økonomiudvalget i alt

3.585.146

3.601.156

-16.010

ØKF = Økonomiforvaltningen

På tværs af styringsområderne Service, Anlæg og Overførsler mv. viser det samlede regnskab for Økonomiudvalget i 2019 et merforbrug på 16 mio. kr. På styringsområdet Service viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 100 mio. kr. På styringsområdet Anlæg er der et merforbrug på 125,4 mio. kr. i 2019, og endelig er der på Overførsler mv. et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

I Tabel 2 nedenfor fremgår Økonomiudvalgets samlede bidrag til finansieringen af overførselssagen på 77,7 mio. kr. Et merforbrug på anlæg på 150,6 mio. kr. modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2020, og der er således alene tale om en ændret periodisering mellem årene. Som følge af den ændrede periodisering indgår der en anmodning om overførsel af anlæg, jf. bilag 4. Herudover anmodes om at mindreforbruget på service på 11,1 mio. kr. overføres til 2020, jf. bilag 4.

Ifølge regnskabscirkulæret kan udvalgene inden for styringsområdet Service anmode om at overføre kontraktligt forpligtigede midler, eksternt finansierede projekter og decentral opsparing.

Inden for Anlæg er der ingen begrænsninger for anmodninger om overførsel af mer- og mindreforbrug. Det betyder, at alle projekter, som har haft et mere eller mindreforbrug, overføres til næste års budget.

Økonomiudvalget har en række fællesordninger, herunder barselsfonden, forsikringsordningen og tjenestemandspensioner, der samlet har et mindreforbrug på 45,9 mio. kr. primært på Service. Eventuelle regnskabsafvigelser på disse ordninger finansieres af kassen eller solidarisk af kommunens udvalg. Afvigelser på fællesordningerne indregnes derfor ikke i Økonomiudvalgets samlede bidrag til finansieringen af overførselssagen.

Økonomiudvalget samlede bidrag til finansiering af overførselssagen udgøres dermed af regnskabsresultatet fraregnet overførselsanmodninger og eventuelle afvigelser på fællesordinger, jf. tabel 2.  

Tabel 2. Bidrag til finansieringen af overførselssagen

Beskrivelse

1.000 kr.

Regnskabsresultat 2019 på tværs af de tre styringsområder

-16.010

Anmodninger om overførsel af merforbrug på anlæg

150.662

Anmodninger om overførsel af kontraktlig forpligtigede og eksternt finansierede servicemidler

-11.057

Afvigelser på fællesordninger

-45.916

Økonomiudvalgets samlede bidrag til finansieringen af overførselssagen

77.679

I Tabel 3 fremgår de væsentligste afvigelser fordelt på bevillinger. De samlede afvigelsesforklaringer fremgår af Bilag 1 - Økonomiudvalgets regnskab 2019.

Tabel 3: De væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets bevillinger

Styrings-område

Bevilling

Afvigelse fra budget

Forklaring

Service

Koncern IT, service

24.819

Mindreforbrug på 24,8 mio. kr. skyldes primært: Merindtægter fra kommunens forvaltninger for IT-ydelser for 14,6 mio. kr. Mindreudgifter på 8,4 mio. kr. på tilbageholdte og forsinkede IT-investeringer, bl.a. som følge af, at Københavns Kommune planlægger at gå over til ekstern leverandør.

Service

ØKF, Rådhuset, Indtægter fra rettigheder

23.805

Mindreforbruget vedrører ejendomshandler og handel med rettigheder, som primært vedrører indtægter fra frikøb modtaget så tæt på årsskiftet, at der ikke kunne nås at søges indtægtsbevilling.

Service

KEID, Fælles forsikringer

12.707

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre anmeldte skader og skadesudbetalinger end budgetteret.

Service

KEID, Service

10.688

Det samlede mindreforbrug på 10,7 mio. kr. vedrører primært:

4,1 mio. kr. i mindreforbrug i indkøbsorganisationen, som primært vedrører en forskydning i et projekt om styrket indkøbsorganisation.

2,0 mio. kr. i mindreforbrug på ejendomsvedligehold på grund af forsinkelse i leverancer fra leverandører,

3,0 mio. kr. i mindreforbrug i ejendomsservices, som primært vedrører merindtægter hos Rådhusvagten for bestillingsopgaver.

Service

ØKF, Rådhuset, Økonomisk forvaltning, service

8.658

Det samlede mindreforbrug på 8,7 mio. kr. vedrører primært:

Mindreindtægter på 7,1 mio. kr. som følge af forskydning af eksterne tilskud, hvor indtægten først modtages primo 2020. Indtægterne vedrører C40 Mayor Summit samt samarbejdsprojektet med Udenrigsministeriet om vækstrådgivere.

Mindreforbrug på i alt 11,1 mio.kr. vedrørende en række aktiviteter og analyser, der er forsinket eller blev billigere end forudsat. Det drejer sig blandt andet om:

  • Analyse af alternativ energi på krydstogtskibe
  • Analyse vedr. Lynetteholmen
  • Samarbejdsprojektet med Udenrigsministeriet om vækstrådgivere.

Mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende administration og løn.

Anlæg

Rådhuset, ØKF Indtægter fra rettigheder

 

27.502

 

Merindtægterne vedrører ejendomshandler og handel med rettigheder, som primært vedrører indtægter fra frikøb modtaget så tæt på årsskiftet, at der ikke kunne nås at søges indtægtsbevilling.

Anlæg

KEID, Anlæg

 

20.584

 

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i anlægsprojekterne, som forventes modsvaret af tilsvarende merforbrug i 2020.

Anlæg

KEID, Køb af ejendomme og grunde

 

15.940

 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. vedrørende udskydelse af konkrete grundkøb til 2020, samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. grundet periodeforskydninger på en række projekter.

Anlæg

Byggeri København, anlæg

 

-14.953

 

Merforbruget dækker over større mer- og mindreforbrug på en række anlægsprojekter. Anlægsprojekternes merforbrug er ikke udtryk for fordyrelse og mindreforbrugene er ikke udtryk for forsinkelser, men for at betalingerne for projekterne er faldet anderledes end budgetteret.

Anlæg

KEID, Grundbudget til vedligehold

 

-19.030

 

Der er et merforbrug på 19,0 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 7,1 mio. kr. som skyldes periodiseringsfejl, et merforbrug på 6,7 mio. kr., som skyldes dampkonvertering på Hans Knudsens Plads, samt et merforbrug på 5,2 mio. kr., som skyldes hurtigere eksekvering end forudsat.

Anlæg

KEID, Salg af ejendomme

 

-172.625

 

Merforbruget skyldes primært mindreindtægter fra salg af én konkret ejendom, hvor handlen ikke blev gennemført i 2019 som forventet, men primo 2020.

Overførsler m.v. i alt

 

KS, Tjenestemands-pension

overførsler mv.

 

7.153

 

Mindreforbruget er primært sammensat af merindtægter vedrørende betaling fra forsyningsselskaber som ikke blev indarbejdet i budgettet, merindtæger fra øget bidragssats for betalinger fra HOFOR, samt merudgifter til tjenestemænd, der tilhører forsyningsselskaberne.   

Finans-poster

Øvrige

balanceposter

-177.018

Bevægelsen skal ses i lyset af i alt 395 mio. kr. vedrører beløb i kommunens system til opfølgning på borgeres og virksomheders gæld til kommunen- debitorsystemet - hvor der resterer et oprydningsarbejde. Ved regnskabsluk for 2018 var der 600,4 mio. kr. til opfølgning. Beløbet på 395 mio. kr. er et udtryk for, at der skal ske en efterfølgende sagsbehandling af en samlet saldo på 995 mio. kr.

ØKF = Økonomiforvaltningen

KEID = Københavns Ejendomme & Indkøb

KS = Koncern Service

Finansposter

Primo 2019 igangsatte Økonomiforvaltningen et omfattende arbejde på debitorområdet, som har til formål at afstemme kommunens tilgodehavender samt sikre stabil drift på debitorområdet. Arbejdet er sket i tæt samarbejde med KMD. I 2019 er der udarbejdet udestående forretningsgange for fakturerings- og udbetalingsprocesser, etableret overblik og løbende driftsstyring af fejllister i kommunens debitorsystem Opus Debitor og økonomisystemet Kvantum, gennemført kortlægning og udarbejdet dokumentation af udvalgte processer, der er prioriteret ud fra risiko- og væsentlighed, ligesom den grundlæggende opsætning mellem Kvantum og Opus Debitor er tilpasset. Arbejdet danner grundlag for den fremadrettede styring af kommunens debitorkonti.

Det var oprindeligt målsætningen, at området var afstemt pr. 31. december 2019, men på grund af omfang og stor kompleksitet, vil afstemningsarbejdet fortsætte frem mod 30. juni 2020, hvor det forventes, at alle debitorkonti er fuldt afstemt mellem Kvantum og Opus Debitor. Arbejdet følges tæt af Økonomiforvaltningens direktion, Intern Revision og Deloitte.

I forbindelse med årsafslutningen 2019, er der foretaget en sandsynliggørelse af saldoen for tilgodehavender. Sandsynliggørelsen viser, at der stadigvæk er en risiko for, at ikke alle kommunens indtægter fremgår korrekt i regnskabet samt at potentielle tab/afskrivninger ikke er identificeret. Afstemningsaktiviteterne forventes afsluttet ultimo juni 2020, dog med risiko for at afstemning af parkeringsområdet og ejendomsskatteområdet løber ind i tredje kvartal 2020.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets regnskab for 2019 og tilhørende overførsler bliver indarbejdet i forbindelse med den samlede overførselssag, der forventes behandlet af Økonomiudvalget den 5. maj 2020.

Videre proces

Efter regnskabet er godkendt af Økonomiudvalget, sender Økonomiforvaltningen regnskaber inklusiv obligatoriske oversigter (Bilag 2 - Selskabsdeltagelse, garantier, eventualrettigheder og eventualforpligtelser) til Intern Revision og kommunens eksterne revisor Deloitte.

Kommunens samlede regnskab forventes behandlet af Økonomiudvalget den 31. marts 2020, og af Borgerrepræsentationen den 23. april 2020. Behandling af revisionens betænkning forventes at ske i Økonomiudvalget den 20. oktober 2020 og i Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2020. 

 

Diverse

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Økonomiudvalgets regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 (2020-0005214)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti godkender regnskabet med forbehold for den del af regnskabet, der vedrører balancen for debitorer”.