12. Udmøntning af anlægsmidler til projekt Brobold (2019-0327925)

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af anlægsmidler til projekt Brobold.

Tidligere beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,5 mio. kr. i 2020 (2020 P/L) til omdannelse af aktivitetsarealer i projekt Brobold, heraf 2,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
  2. at der overføres 2,3 mio. kr. til DGI Byen, som bliver bygherre på anlægsprojektet placeret på taget af DGI Byens parkeringshus,
  3. at omdannelsen af et kommunalt areal i Thorsparken udgår, og de estimerede 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet i stedet videregives til Nørrebro Uniteds projekt "Nørrebro samles på banen" som delfinansiering af byrumsbaner på arealer ejet af almene boligselskaber på Nørrebro,
  4. at omdannelsen af boldburet i Østre Anlæg udsættes, og de estimerede 0,6 mio. kr. til projektet i stedet anvendes til at omdanne boldburet på Tårnlegepladsen i Fælledparken og til at dække merudgifter i andre baneprojekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Med Budget 2020 er der afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2020 til projekt Brobold, som er opgradering af aktivitetsarealer med det formål at skabe mere banekapacitet til fodbold. Flere baner giver mere spilletid og åbner for, at foreningerne bag projektet (fodboldklubberne Boldklubben Skjold, Boldklubben Vestia og Nørrebro United) kan optage flere børn og unge i foreningslivet.

Midlerne søges nu udmøntet. Anlægsprojekterne forventes at blive realiseret i indeværende år. 

Der er udpeget syv aktivitetsarealer. Der er set på arealer på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, da disse ligger i nærheden af fodboldklubberne bag projekt Brobold.

Med projekt Brobold opgraderes aktivitetsarealer til små byrumsbaner, med det sigte at styrke de fysiske rammer til fodbold i byen for både selvorganiserede og organiserede fodboldspillere. Udskiftning af underlaget til kunstgræs gør aktivitetsarealerne mere attraktive for både boldspil og børneleg. Samtidig gør opgraderingen det muligt for fodboldklubberne at anvende arealerne til organiseret træning tæt på børnenes bopæl.

Med Budget 2020 blev der desuden afsat 2,1 mio. kr. til anlæg af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. Banen forventes etableret i 2023/2024. Denne del af projektet er ikke en del af denne indstilling.

Løsning

Placering af byrumsbaner 

Midlerne til anlæg af byrumsbanerne er afsat som puljemidler, der skal fordeles mellem de enkelte projekter.

Der er arbejdet med projektet med afsæt i de placeringer, som blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2019: Kildevældsparken, Østre Anlæg, Wesselsgade, Skydebanehaven, Thorsparken, Bavnehøj Skole og taget på DGI-byens parkeringshus.

Hovedparten af projekterne skrider planmæssigt frem. Det er sigtet, at to af banerne etableres i maj 2020, så de kan anvendes som eventsted under EM i herrefodbold i juni 2020.

DGI-Byen vil gerne være bygherre på etablering af baner på DGI-Byens parkeringstag. Der overføres derfor 2,3 mio. kr. til DGI-Byen, når midlerne er udmøntet til Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

I arbejdet med projekterne i Thorsparken og Østre Anlæg har der vist sig udfordringer.

Baner ved almene boligselskaber

Efter yderligere dialog med fodboldklubben Nørrebro United flyttes anlægsprojektet fra det oprindeligt foreslåede kommunale aktivitetsareal i Thorsparken til et areal ejet af et alment boligselskab på Nørrebro (Thorsparken, Lundtoftegade, Ågården). Det betyder, at de på forhånd disponerede 0,4 mio. kr. overgår til at blive en del af Nørrebro Uniteds projekt, som i februar 2020 fik fondstøtte på 5,5 mio. kr. af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Østre Anlæg

På baggrund af yderligere dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Boldklubben Skjold, udsættes omdannelsen af boldburet i Østre Anlæg foreløbigt. Baggrunden herfor er, at der er opstået usikkerhed om, hvorvidt en bane med lys kan indpasses i den kommende udviklingsplan for parken. Hertil kommer usikkerhed om både fredning og økonomi ved reetablering af en støttemur langs banen. Der vil i det videre arbejde være fokus på afklaring af disse forhold for at vurdere realiserbarheden af banen.  

Med henblik på at muliggøre, at der i 2020 kommer to byrumsbaner på Østerbro, erstattes Østre Anlæg af en opgradering af boldburet på Tårnlegepladsen i Fælledparken. Tårnlegepladsen er en velbesøgt legeplads i nærheden af Boldklubben Skjold og er et flittigt brugt besøgsmål for turister. Der sigtes mod ibrugtagning inden EM i herrefodbold i juni 2020.

Stengadeparken

Kultur- og Fritidsudvalget har den 5. december 2019 afsat 175.000 kr. af udvalgets disponible midler til omdannelse af et boldbur i Stengade på Nørrebro. Nørrebro United er bygherre, og banen forventes klar i løbet af foråret 2020.

Kortlægning af mulighederne for flere byrumsbaner

Parallelt med ovenstående arbejdes der med screening af flere arealer med potentiale som byrumsbaner til organiseret fodboldtræning. I Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. hertil.

Anvendelse af byrumsbanerne

De omdannede aktivitetsarealer bliver attraktive for både selvorganiseret og organiseret idræt. For at muliggøre foreningsaktivitet og sikre et godt samspil mellem brugergrupperne, skal der tages stilling til, hvem der kan anvende arealerne hvornår. 

I april 2020 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget en indstilling om rammer for anvendelse af byrumsbaner på de bemandede legepladser. Dette følges op af en orienterende dialog med naboer og Lokaludvalg. 

Rammer for foreningsbrug af byrumsbaner i DGI Byen og på arealer ejet af almene boligselskaber fastlægges i brugsaftaler.

Beskrivelse af anlægsprojekterne

Anlægsprojekterne rummer udskiftning af underlag til kunstgræs uden infill, lysanlæg og udbedring af særlige lokale udfordringer med fx afvanding og hegn, jf. bilag 1, anlægsbeskrivelser.

Hvert projekt er udviklet i samarbejde med fodboldklubberne og repræsentanter for nuværende brugere. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til andre brugergrupper ved fx at flytte basketballkurve og friholde plads til andre aktiviteter på asfalt.

Der rettes særlig opmærksomhed på at reducere mulige støj- og lysgener for naboer til banerne. Realisering af banerne forudsætter, at der kan opnås dispensationer fra Fredningsnævnet og miljøgodkendelser.

Økonomi

Der er med Budget 2020 afsat 7,5 mio. kr. i 2020 til omdannelse af syv aktivitetsarealer. Midlerne skal udmøntes og fordeles mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen (3,0 mio. kr.), Byggeri København under Økonomiforvaltningen (2,3 mio. kr.) og Teknik- og Miljøforvaltningen (2,2 mio. kr.). Kultur- og Fritidsudvalget frigør anlægsmåltal svarende til de budgetter, der overføres til henholdsvis Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Anlægsmidler til Kultur- og Fritidsforvaltningen skal dels dække afholdte udgifter til ekstern rådgivning (294 t. kr.) samt honorarudgifter til Bavnehøj Skole (6 t. kr.), og dels videregives til DGI-Byen som bygherre på anlægget på p-husets tag (2,3 mio. kr.), og til projektet "Nørrebro samles på banen" (0,4 mio. kr.).

Anlægspriserne er estimeret af ekstern rådgiver, og der er medregnet 10-15 % i uforudsete udgifter til hvert projekt.

Byggeri København vil som hovedregel ikke overtage anlægsprojekter uden en gennemført planlægningsfase. Derfor har Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsat planlægning af projektet på Bavnehøj Skole som en del af anlægsfasen. Der sigtes mod anlæg af banen i efteråret 2020. Hvis det viser sig, at den afsatte økonomi ikke holder, eller at tidsplanen skrider, forelægges udvalget en indstilling herom. 

Der er afsat driftsmidler på 130 - 200 t. kr. årligt til hver bane. Driftsmidlerne følger med anlægsmidlerne til Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal drifte byrumsbanerne på de bemandede legepladser: Kildevældsparken, Wesselsgade, Skydebanehaven og Fælledparken (520 t. kr.) og til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som skal drifte byrumsbanen på Bavnehøj Skole (200 t. kr.)

De afsatte driftsmidler på 130 t. kr. til Thorsparken føres tilbage til kassen, da banen skal driftes af det almene boligselskab.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

 

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I)/ Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.
(2020 p/l)

Varig?

Ja/nej

At-punkt

2020

1

KFU

3510 – Kultur og Fritid, anlæg

00.32.35.3

U

-4.500

Nej

1

ØU

3160 – Byggeri

København

00.32.35.3

U

2.226

Nej

 

ØU

3161 –

Byggeri

København,

eksekvering

af anlægssager

00.32.35.3

U

74

Nej

 

TMU

2000 – Ordinær anlæg

00.32.35.3

 

U

2.000

Nej

 

TMU

2000 – Ordinær anlæg

00.32.35.3

 

U

200

Nej

 

I alt

-

-

-

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØU = Økonomiudvalget
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget
TMU = Teknik- og Miljøudvalget

 

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.
(2020 p/l)

2020

KFU

Ekstern rådgivning

3510 – Kultur og Fritid, anlæg

00.32.35.3

294

KFU

Anlægsprojekter

-DGI-byen

-Thorsparken

3510 – Kultur og Fritid, anlæg

00.32.35.3

2.700

ØU

Anlægsprojekt

-Bavnehøj Skole

3160 – Byggeri

København

00.32.35.3

2.226

ØU

Anlægsprojekt

-Bavnehøj Skole, honorar ByK

3161 –

Byggeri

København,

eksekvering

af anlægssager

00.32.35.3

74

KFU

Anlægsprojekt:

-Bavnehøj Skole, honorar KFF

3510 – Kultur og Fritid, anlæg

00.32.31.3

6

TMU

Anlægsprojekter

-Kildevældsparken

-Skydebanehaven

-Wesselsgade

-Fælledparken

2000 – Ordinær anlæg

00.32.35.3

 

2.000

TMU

Anlægsprojekter

-Kildevældsparken

-Skydebanehaven

-Wesselsgade

-Fælledparken

2000 – Ordinær anlæg

00.32.35.3

 

200

I alt

-

-

-

7.500


Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2020 p/l)

2020

Ekstern rådgivning, KFF

294

Administrationshonorar Bavnehøj Skole, KFF

6

Anlæg byrumsbaner på TMF-arealer

2.200

Heraf byggeledelse i TMF

200

Anlægsprojekt Bavnehøj Skole, ByK

2.300

Heraf honorar ByK

74

Anlægsprojekter DGI-Byen og Thorsparken, KFF

2.700

Heraf ekstern rådgivning

100

I alt

7.500

KFF = Kultur- og Fritidsforvaltningen
TMF = Teknik- og Miljøforvaltningen

Videre proces

Anlægsprojekterne sendes i udbud med henblik på realisering i 2020.

Diverse

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,5 mio. kr. i 2020 (2020 P/L) til omdannelse af aktivitetsarealer i projekt Brobold, heraf 2,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
  2. at der overføres 2,3 mio. kr. til DGI Byen, som bliver bygherre på anlægsprojektet placeret på taget af DGI Byens parkeringshus,
  3. at omdannelsen af et kommunalt areal i Thorsparken udgår, og de estimerede 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet i stedet videregives til Nørrebro Uniteds projekt "Nørrebro samles på banen" som delfinansiering af byrumsbaner på arealer ejet af almene boligselskaber på Nørrebro,
  4. at omdannelsen af boldburet i Østre Anlæg udsættes, og de estimerede 0,6 mio. kr. til projektet i stedet anvendes til at omdanne boldburet på Tårnlegepladsen i Fælledparken og til at dække merudgifter i andre baneprojekter.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2020:

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

Beslutning

Dagsordenspunkt 12: Udmøntning af anlægsmidler til projekt Brobold (2019-0327925)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.