7. Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 (2020-0044098)

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring blandt kommuner og regioner på Sjælland. Mobilitetsplanen omhandler bl.a. fastlæggelse af det strategiske busnet (A- og S-busserne), mål for grøn omstilling af busdriften, fremtidige planer for Bus Rapid Transit-linjer mv.

Økonomiforvaltningen finder, at forslaget til Mobilitetsplan 2020 indeholder mange relevante tiltag til styrkelse af den kollektive trafik på Sjælland, men Økonomiforvaltningen har også en række bemærkninger hertil. Økonomiudvalget forelægges Københavns Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at forslag til høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020, jf. bilag 1, godkendes.

Problemstilling

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring blandt kommuner og regioner. Mobilitetsplanen ses i bilag 2.

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movia mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan sammen med de 45 kommuner og to regioner inden for Movias område, Sjælland med øer. Københavns Kommune afsendte i 2016 et høringssvar til Movias Trafikplan 2016. Movia har valgt at erstatte trafikplanen med en mobilitetsplan på grund af de seneste års fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet, herunder hvordan brugerne kommer til og fra den kollektive transport.

Et obligatorisk element i trafikplanen er, at der skal aftales et strategisk net af de vigtigste buslinjer og lokaltogstrækninger med tilhørende flerårigt budget. Det strategiske net skal, sammen med metroen og statens baner, danne grundstammen i den kollektive transport de kommende år. Københavns Kommune har i alt syv A- og C-linjer i det strategiske busnet. Movia foreslår i planen at holde fast i det nuværende strategiske net og styrke det med BRT (Bus Rapid Transit) for de regionale S-busser, for at kunne håndtere den kraftige befolkningstilvækst i hovedstadsområdet frem mod 2030. Forslag til strategisk net ses i bilag 3 og det flerårige budget i bilag 4.

I forslag til Mobilitetsplan 2020 lægger Movia op til at fokusere den fremadrettede indsats på fire strategiske temaer:

 • Sammenhæng på tværs med fokus på at styrke det eksisterende strategiske net og etablere gode skifteforhold og sikre god trafikinformation i realtid.
 • Grøn- og bæredygtig omstilling med en skærpet miljømålsætning om 100% fossilfrie busser i 2030, herunder mindst halvdelen elbusser, samt flextrafik i elbiler i 2030.
 • Pendling til og fra arbejde med fokus på at sikre god mobilitet til arbejdspladser og sikre, at god mobilitet tænkes ind tidligt i den fysiske planlægning.
 • Kollektiv mobilitet uden for de større byer. Temaet har ikke relevans for Københavns Kommune og omtales derfor ikke i høringssvaret til Movia.

Løsning

Økonomiforvaltningen finder, at forslaget til Mobilitetsplan 2020 indeholder mange relevante tiltag til styrkelse af den kollektive trafik på Sjælland. Økonomiforvaltningen anbefaler på den baggrund et høringssvar med følgende bemærkninger, jf. bilag 1:

 • Københavns Kommune finder, at ambitionen for den grønne omstilling bør skærpes, så overgangen til nulemissionsbusser fremmes yderligere.
 • Københavns Kommune finder det beklageligt, at Movias Mobilitetsplan ikke indeholder målsætninger om reduktion af støjniveauet i og udenfor busserne.
 • Københavns Kommune tilslutter sig Movias fokus på arbejdet med BRT, men har ikke taget stilling til de konkrete linjeføringer i mobilitetsplanen, der kan berøre København.
 • Med Kommuneplan 2019 har Københavns Kommune besluttet, at mulighederne for en BRT-løsning mellem Nørrebro st. og Gladsaxe via Frederikssundsvej og Tingbjerg skal undersøges sammen med en letbaneløsning.
 • Københavns Kommune finder, at det fortsat er vigtigt, at Movia også har fokus på mindre busfremkommelighedsprojekter.
 • Københavns Kommune støtter op om de udpegede buslinjer i det strategiske busnet. Det er dog vigtigt, at det strategiske busnet eventuelt kan tilpasses på baggrund af erfaringer med nye rejsemønstre efter gennemførsel af Nyt Bynet.
 • Mobilitetsplanens bilag 2 med flerårigt budget for busdriften bør opdateres med de endelige tal for budget 2020.
 • Københavns Kommune finder det vigtigt, at Movia fortsat arbejder med at udvikle den digitale trafikinformation, så den er troværdig, og så kunderne oplever en høj grad af pålidelighed i denne.
 • Københavns Kommune ønsker at understrege vigtigheden af DOT som omdrejningspunkt for arbejdet med at skabe større sammenhæng i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Det er samtidig vigtigt for Københavns Kommune, at samarbejdet mellem trafikselskaberne bredes ud til også at omfatte trafikselskaberne i Sydsverige, så der også skabes bedre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af Øresund.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Høringssvaret vil indgå i Movias bestyrelses behandling af Mobilitetsplan 2020 i maj måned 2020.  

 

 

Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Høringssvar til Movias Mobilitets-plan 2020 (2020-0044098)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 1. at-punkt (ÆF1):

”1. at forslag til høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020, jf. bilag 1, godkendes, dog således, at Movias Mobilitetsplan 2020 for yderligere at understøtte den grønne omstilling også inkluderer:

- fritidsture (dvs. ærinder, der ikke har med den daglige pendlertur at gøre)

- at flere skift mellem de kollektive transportmidler er udfordrende for de ikke helt så mobile og ikke så digitalt modne grupper, fx ældre, og at dette inddrages i forbindelse med ”det gode skift”

- koblingen mellem kollektiv trafik og cyklen som grøn og pladsbesparende transport.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt (ÆF2):

”At henvisning til letbane udgår”.

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: C.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 3 stemme mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er afgørende for partierne, at københavnerne - uanset hvor i byen de bor - oplever stabil, hyppig og rettidig busdrift. På de tidligere ruter for linjerne 1A, 6A og 8A har der været lokal kritik af omlægningerne. Partierne opfordrer derfor Movia til at have særligt fokus på disse borgeres busdækning og brugertilfredshed i den igangværende “post-Cityring” evaluering af bynettet.”

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser gerne, at alle fossildrevne busser udfases senest i 2025 eller ved kontrakternes udløb.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser gerne, at der er højfrekvent betjening af hospitalerne både af hensyn til patienterne, medarbejderne og til de pårørende.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre henstiller til, at Movia snarest får sikret overensstemmelse mellem Movia-minutter og SI-minutter, og ved samme lejlighed får afskaffet “spøgelsesbusserne”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti er imod en letbane i København og ønsker derfor enhver henvisning til letbane udgår af høringssvaret.”