11. Håndtering af anbefalinger om coronavirus (2020-0060342)

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af smitterisiko ved coronavirus inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens område.

Tidligere beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at eksterne lejere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, der ønsker at opsige lejekontrakt efter fristen for opsigelse, som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering af coronavirus, ikke opkræves leje,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer kan søge om udmøntning af midler i Puljen til uforudsete udgifter til budgetmæssig kompensation for konstaterede huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger,
  3. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at forlænge perioden for tilladelse af ovenstående, såfremt sundhedsmyndighederne forlænger perioden for anbefaling af særlige tiltag.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

At 2. at-punkt udgår og erstattes af følgende at-punkt:

"2. at Økonomiudvalget noterer, at der til overførselssagen udarbejdes en opgørelse vedr. udgifter relateret til Covid-19 og at udgifter ved huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger kan indgå i oversigten."

Problemstilling

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af smitterisiko i forbindelse med coronavirus påvirker såvel tilskudsmodtagere som Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner i form af aflysninger og eventuelle tab af billetindtægter.

Enkelte større (pt. over 1.000 deltagere) arrangementer anbefales aflyst helt, og arrangementer med færre end 1.000 deltagere vurderes konkret i forhold til smitterisiko, f.eks. ved mange udenlandske deltagere eller arrangementer på begrænset plads.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget har støttet en række aktører, som lige nu bliver berørt af aflysninger af hele eller dele af deres arrangementer i marts 2020 (bilag 1 og 2).

Forvaltningen anbefaler festivaler, kulturaktører og events støttet af Københavns kommune at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til begrænsning af udbredelse af coronavirus

Hvis anbefalingerne medfører aflysninger, begrænsning af deltagerantal eller andre foranstaltninger, der medfører tab af indtægter eller ændringer i økonomiske forpligtelser, henstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen til, at aktørerne forsøger at minimere tab og spild.

De tilskud, der allerede er udbetalt, kan fortsat anvendes til de formål, de er givet til, også selvom arrangementet må ændres eller helt aflyses.

Forudbetalinger af såvel leje som honorarer og billetter anerkendes som udgifter, og kan fortsat indgå i tilskudsregnskaberne, selvom arrangementet bliver mindre eller helt aflyses.

Forvaltningen henstiller til, at bestillinger af alle ikke-kontraktbundne ydelser begrænses, således at der ikke indgås nye bindende aftaler om betaling for ydelser og varer, som ikke anvendes på grund af aflysninger.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget kan søge om at få dækket et eventuelt fald i konstaterede huslejetab som følge af aflysning af eksterne arrangementer på grund af myndighedernes anbefalinger fra Puljen til uforudsete udgifter, Service. Anmodningen kan foretages i forbindelse med de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen følger situationen nøje og udsender information til de berørte aktører.

 

Mette Touborg                                         /Mads Kamp Hansen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

 

1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen aflyser egne arrangementer med et forventet deltagerantal over 1.000, eller, hvor det giver mening, begrænser deltagerantallet

 

2. at Kultur- og Fritidsforvaltningen konkret vurderer smitterisikoen ved egne arrangementer med færre end 1.000 deltagere, før de gennemføres

 

3. at tilskudsmodtagere, der påvirkes af aflysninger i marts 2020 og tab, som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering af coronavirus, fortsat kan anvende det tildelte tilskud inden for betingelserne for bevillingen i øvrigt og med en henstilling om minimering af tab

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

4. at eksterne lejere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, der ønsker at opsige lejekontrakt efter fristen for opsigelse, som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering af coronavirus, ikke opkræves leje.

 

5. at Kultur- og Fritidsudvalget i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer kan søge om udmøntning af midler i Puljen til uforudsete udgifter til budgetmæssig kompensation for konstaterede huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger.

 

6. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at forlænge perioden for tilladelse af ovenstående, såfremt sundhedsmyndighederne forlænger perioden for anbefaling af særlige tiltag.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2020

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen og bemyndigede forvaltningen til løbende at følge de aktuelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om yderligere, nødvendige tiltag. Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om at blive orienteret om situationen og eventuelle yderligere, nødvendige tiltag. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at udarbejde en oversigt over aflyste kultur- og idrætsarrangementer mv. på baggrund af coronavirus. 

Beslutning

Dagsordenspunkt 11: Håndtering af anbefalinger om coronavirus (2020-0060342)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Som følge heraf udgår indstillingens 2. at-punkt med følgende ordlyd:

” at Kultur- og Fritidsudvalget i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer kan søge om udmøntning af midler i Puljen til uforudsete udgifter til budgetmæssig kompensation for konstaterede huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger,”

Og erstattes af følgende nye 2. at-punkt:

"2. at Økonomiudvalget noterer, at der til overførselssagen udarbejdes en opgørelse vedr. udgifter relateret til Covid-19 og at udgifter ved huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger kan indgå i oversigten."

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti kan først tage stilling til bevilling af evt. beløb fra puljen til uforudsete udgifter, når vi fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået kvantificeret de beløb, som forvaltningen ønsker dækket.”