8. Tilpasning af buslinjer i Nordhavn ifm. åbningen af Nordhavnsmetroen (2020-0061544)

I forbindelse med åbningen af Nordhavnsmetroen har Økonomiforvaltningen bedt Movia om forslag til tilpasning af busdriften i området omkring Nordhavnsmetroen. Movia foreslår tilpasning af tre buslinjer i området, der kan gennemføres indenfor vedtaget budget. Forslaget har været i høring blandt Indre By Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg, samt hos Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages de foreslåede tilpasninger af busdriften.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Københavns Kommune bestiller de af Movia foreslåede tilpasninger af linje 27, linje 164 og linje 25 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Nordhavnsmetroen åbner d. 28. marts 2020. Den nye metrolinje har i alt otte stationer mellem Orientkaj St. i Nordhavn og Hovedbanegården. Med den nye metrolinje vil der fremover på få minutter være direkte adgang fra Nordhavn til bl.a. Kongens Nytorv og Hovedbanegården. Metroen vil have afgang hvert 3. minut i myldretiden og giver et stort løft til den kollektive trafikbetjening af Nordhavn og på Østerbro. Da strækningen mellem Hovedbanegården og Østerport St. også betjenes af Cityringen, vil der her være afgang hvert 1,5 minut i myldretiden. For at undgå parallelkørsel mellem bus og metro, samt sikre bedre forbindelse mellem Sdr. Frihavn og Østerport St., bør der ske en tilpasning af busdriften i området omkring Nordhavnsmetroen.

Løsning

Movia har udarbejdet forslag til tilpasning af busdriften omkring Nordhavnsmetroen jf. bilag 1. Forslaget indebærer ændring af linje 27 og linje 164:

  • Linje 27: Linjen kører parallelt med metroen mellem Østerport St. og Orientkaj St. Den afkortes derfor, så den ikke længere giver en forbindelse mellem Østerport og Oceankaj. Betjeningen af Nordhavn overtages af Nordhavnsmetroen og linje 164. Derudover forlænges linje 27 til Oslo Plads for at give Sdr. Frihavn bedre forbindelse til metroen og S-tog ved Østerport St. Omlægningen medfører nedlæggelse af ét stoppested ved FN-byen.
  • Linje 164: Linjen forlænges til Oceankaj på alle afgange, så forbindelsen til Hellerup/Svanemøllen bevares og der fortsat er betjening af den yderste del af Nordhavn (Oceankaj) til Nordhavnsmetroen ved Orientkaj St.

Antallet af afgange (frekvens) vil ligeledes blive ændret for de to buslinjer. Det medfører bl.a. en reduktion af antal afgange til DFDS Terminalen og Orientkaj i myldretiden fra 8 og 7 gange i timen til 3 gange i timen, men en forøgelse af aftenbetjeningen på Indiakaj og DFDS Terminalen fra 2 afgange i timen til 3 afgange i timen.

Movia forventer, at ændringerne vil give en passagertilvækst på ca. 250.000 samlet set ift. forventninger i budget 2020. Movia forventer 50.000 færre passagerer på linje 27 og 300.000 flere passagerer på linje 164.

Udover ændringerne på linje 27 og linje 164, indebærer Movias forslag en mindre ændring af linje 25, der om sommeren betjener krydstogtterminalen på Oceankaj afhængig af aktuelt behov. I forslaget afkortes linjen fra Nørreport St. til Nordhavn St. eller Østerport St., hvor der vil være adgang til metro og S-tog, som ved Nørreport St.

Ændringerne kræver, at der etableres chaufførfaciliteter ved enten Oslo Plads eller DFDS terminalen. Alternativt skal busoperatøren kompenseres for at benytte chaufførlokalet ved Nordhavn St. i kombination med toiletadgang ved Oslo Plads.

Hvis ændringerne bestilles senest d. 31. marts 2020, kan bustilpasningerne implementeres ved køreplansskift i juni 2020. Hvis bestillingen sker efter d. 31. marts, kan ændringen først implementeres ved køreplanskiftet i december 2020.

Høring

Økonomiforvaltningen sendte d. 21. februar 2020 forslag til tilpasning af linje 27 og linje 164 i Nordhavn i høring hos Østerbro Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet. Inden høringen har Økonomiforvaltningen været i dialog med Østerbro Lokaludvalg om forslaget.

Økonomiforvaltningen har modtaget høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg, Ældrerådet og Ungerådet jf. bilag 2-4. Indre By Lokaludvalg nåede ikke at behandle sit høringssvar, da deres møde blev aflyst pga. coronavirus. Det fremgår dog af indstillingen til mødet, at lokaludvalget skulle drøfte synspunkter, der er på linje med Ældrerådets og Ungerådets høringssvar. Handicaprådet og Bispebjerg Lokaludvalg har svaret, at de ikke har bemærkninger til forslaget.

Østerbro Lokaludvalg

Østerbro Lokaludvalg støtter op om forslaget, som de ser som en logisk simplificering af linjerne. Vigtigst for Østerbro Lokaludvalg er, at linje 27 forlænges til Oslo Plads, så gangafstanden til metroen mindskes. De er ligeledes positive overfor nedlæggelse af busstoppestedet ”Sløjfen”, da de mener ind- og udkørselsforholdene er blevet problematiske efter åbningen af Nordhavnsvej.

Ældrerådet

Ældrerådet støtter op om forslaget, men foreslår, at linje 27 forlænges, så der laves en sløjfe ved at køre fra Østerport Station til Store Kongensgade, ned ad Dronningens Tværgade og tilbage mod Østerport via Bredgade. Derudover foreslår Ældrerådet, at linje 27 yderligere forlænges til at danne en forgrening ud til Nordre Toldbod via Oslo Plads, Grønningen og Esplanaden, for at skabe forbindelse til Kastellet og havnebusstoppestedet på Nordre Toldbod.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar

Movia vurderer, at den foreslåede udvidelse af linje 27 vil kræve ekstra bustimer, og at udgiften til dette vil være op imod 2,5 mio. kr. i ekstra årligt tilskud til linje 27. Movia har ikke haft mulighed for at vurdere de drifts- og passagermæssige konsekvenser nærmere.

Ungerådet

Ungerådet har følgende bemærkninger til forslaget.

  1. Linje 27 eller linje 164 bør betjene Nordhavn St. for at skabe bedre forbindelse til S-tog og metro.
  2. Linje 164 bør have flere afgange i timen, så den kører minimum hvert 15 min.
  3. Stoppestedet ved FN-Byen bør opretholdes, da FN-byen er en stor arbejdsplads med mange medarbejdere. Mange unge og skoleklasser benytter også stoppestedet, når de deltager i FN-byens aktiviteter og undervisningsforløb om FN og FN’s verdensmål.
  4. Ungerådet ønsker at fastholde en direkte rute fra Østerport til Oceankaj. Alternativt anbefales det, at der sikres en ukompliceret og tidseffektiv omstigning fra metrolinje M4 til linje 164.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til Ungerådets høringssvar

Ad. 1. og 3. Betjening af Nordhavn St. og FN-byen

Nordhavnsmetroen og S-toget vil sikre højfrekvent forbindelse mellem Østerport St. og Nordhavn St. Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at Southamptongade vil være lukket for vejtrafik, når Nordhavnsmetroen åbner. Dermed kan linje 164 ikke køre forbi Nordhavns St. på vej mod Oceankaj. Den er nødt til at køre ad Sundkrogsgade.

Det er muligt at forlænge linje 27 til Nordhavn St. og dermed betjene FN-Byen. Dette vil dog kræve ekstra bustimer og dermed øgede udgifter. Derudover er gangafstanden fra Nordhavn St. til FN Byen begrænset.

Ad. 2. Øget frekvens på linje 164

Linje 164 betjener i forslaget Nordhavn med 3 afgange i timen i dagtimerne og 2 afgange i timen i aftentimerne. Hvis linjen skal have en højere frekvens, vil dette medføre øgede udgifter til ekstra bustimer.

Ad. 4. Forbindelse mellem Østerport og Oceankaj

Fortsætter linje 27 med at betjene Oceankaj vil dette medføre parallelkørsel med metro og S-tog mellem Østerport St. og Nordhavn St. Derudover vil det give parallelkørsel mellem linje 164 og 27, hvis begge linjer skal betjene Oceankaj. Forslaget vil kræve ekstra bustimer og dermed øgede udgifter. Linje 164 vil skabe forbindelse til Oceankaj fra Nordhavnsmetroen ved Orientkaj St.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at Økonomiforvaltningen anbefaler ændringer til Movias foreslåede tilpasninger. Økonomiforvaltningen anbefaler således, at de indkomne forslag til ændringer og udvidelser ikke imødekommes, men at de indgår i Movias evaluering af Nyt Bynet.

Økonomi

Movias forslag medfører besparelser på linje 27 pga. reduktion i antal bustimer, men samtidig øges antallet af bustimer på linje 164, hvilket medfører merudgifter. Der forventes dertil en lille besparelse ved afkortningen af linje 25 og evt. udgift til kompensation for manglende chaufførfaciliteter. Samlet set vurderer Movia, at den foreslåede tilpasning er udgiftsneutral jf. bilag 1.

Økonomiudvalget kan ifølge den gældende delegationsplan (Borgerrepræsentationen (BR) 21.11.2019) beslutte ændringer i eksisterende busruter indenfor vedtaget budget. Dermed kan Økonomiudvalget træffe beslutning om at gennemføre Movias foreslåede tilpasning, da den kan gennemføres indenfor vedtaget budget.

Videre proces

Hvis ændringerne bestilles senest d. 31. marts 2020, kan bustilpasningerne implementeres ved køreplansskift i juni 2020. Hvis bestillingen sker efter d. 31. marts 2020, kan ændringen først implementeres ved køreplanskiftet i december 2020.

Økonomiforvaltningen vil bede Movia inddrage de indkomne forslag i Movias evaluering af Nyt Bynet.

 

Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 8: Tilpasning af buslinjer i Nordhavn ifm. åbningen af Nordhavnsmetroen (2020-0061544)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Indstillingen blev godkendt med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne bakker op om forenklingen af ruteføringen, dog er vi bekymret for at antallet af skift og større afstand til anden offentlig transport for ældre og svage trafikanter. Derfor opfordrer vi til, at der er fokus på denne udfordring i både planlægning og evaluering.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre forstår grundlæggende ikke regnestykket bag omlægningen, men glæder os over udsigten til flere passagerer og højere passagerindtægter (ifølge indstillingen vil reduktionen fra 8 afgange i timen til 3 afgange i timen betyde 250.000 flere passagerer ift budget 2020).

Vi er enige med Ungerådet i, at det ville være optimalt med 4 afgange i timen, og med busdækning til FN-byen, der ligger 1.4 km væk fra Nordhavn Station, og forestiller os, at der med de stærkt forøgede passagerindtægter nok skulle være råd til begge dele.”