2. Økonomiforvaltningens investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2019-2020 (2020-0079617)

I sagen forelægges Økonomiudvalget hhv. tre investeringsforslag og tre innovationsforslag. Økonomiudvalget skal beslutte, om forslagene skal indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at tre investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 8,5 mio. kr. i finansiering fra investeringspuljen, jf. tabel 1, indgår i forhandlingerne til overførselssagen 2019-2020 (bilag 2-4) godkendes,
  2. at tre innovationsforslag, hvori der ansøges om finansiering fra innovationspuljen på i alt 6,4 mio. kr., jf. tabel 2, indgår i forhandlingerne til overførselssagen 2019-2020 (bilag 5-7) godkendes.

Problemstilling

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. januar 2020, blev alle Københavns Kommunes udvalg pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2021. Økonomiudvalgets måltal er 19,0 mio. kr.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2021 indebærer effektiviseringer for 16,9 mio. kr. (for uddybning se bilag 1). Det betyder, at der skal godkendes nye effektiviseringer for 2,2 mio. kr. til Budget 2021 for at opfylde måltallet.

I forbindelse med overførselssagen 2019-2020, kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslag i en central investeringspulje samt til innovationsforslag i en central innovationspulje til projekter, der på et senere tidspunkt kan give konkrete effektiviseringer.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget tre investeringsforslag, som kan bidrage til at opfylde udvalgets måltal til budget 2021. Derudover forelægges Økonomiudvalget tre innovationsforslag, som evt. senere vil kunne udvikle sig til konkrete effektiviseringsforslag.

Gennemførelse af budgetanalyse i 2019
Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal nedbringe sine administrationsudgifter med 10 pct. per indbygger i perioden 2019-2022.

Derfor har Økonomiforvaltningen i 2019 fået gennemført en budgetanalyse af, hvorledes der kan effektiviseres på områder i Københavns Ejendomme og Indkøb og Koncernservice, herunder, hvordan ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt og processerne kan optimeres.

Budgetanalysen har medført en række effektiviseringsanbefalinger, som koncernenhederne har anvendt konkret i forbindelse med deres investerings- og innovationsforslag i denne indstilling.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at tre investeringsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 8,5 mio. kr., jf. tabel 1, indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020. Forslagene er beskrevet i bilag 2-4.

Tabel 1: Finansiering fra investeringspuljen (1.000 kr. 2021 p/l)

Investeringsforslag

Styringsområde

2020

2021-2025

Beløb

Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere

Anlæg

1.540

2.845

4.385

Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personalesager

Anlæg

800

410

1.210

Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange

Service

1.953

1.079

3.032

Finansiering fra investeringspuljen i alt

 

4.293

4.334

8.627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsforslagene giver alle effektiviseringer i 2021 og kan dermed indgå som en delvis opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal på 2,2 mio. kr.

Tabel 2: Effektiviseringer i forbindelse med investeringsforslagene (1000 kr. 2021 p/l)

Investeringsforslag

2020

2021

2022

2023 og frem

Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere

-

-755

-3.300

-3.300

Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personalesager

-335

-335

-670

-670

Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange

-

-402

-402

-402

Effektivisering i alt

-335

-1.492

-3.970

-3.970

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller desuden, at Økonomiudvalget godkender, at tre innovationsforslag, hvor der søges om finansiering fra innovationspuljen for i alt 6,4 mio. kr., jf. tabel 3, indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020. Forslagene er beskrevet i bilag 5-7.

Tabel 3: Finansiering fra innovationspuljen (1.000 kr. 2021 p/l)

Innovationsforslag

Styringsområde

2020

2021-2025

Beløb

Kompetencecenter for kunstig intelligens

Service

1.411

2.823

4.234

Forbedring af serviceplatformen

Service

750

-

750

Udvikling af IT-værktøj til understøttelse og optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme

Service

1.442

-

1.442

Finansiering fra innovationspuljen i alt

 

3.603

2.823

6.426

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets godkendte investering- og innovationsforslag vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag, vil investerings- og innovationsforslagene kunne endelig vedtages i forbindelse med overførselssagen 2019-202. I finansieringsnotatet om overførselssagen udsendt til Økonomiudvalget den 20. marts 2020 er der taget højde for ovenstående forslag.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en indstilling med Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021, herunder forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Økonomiudvalgets førstebehandling den 21. april 2020 og til udvalgets andenbehandling den 5. maj 2020.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Økonomiforvaltningens investerings- og innovations-forslag til overførselssagen 2019-2020 (2020-0079617)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.