6. Overdragelse af procesfuldmagt til ATP (2019-0105522)

Udbetaling Danmark, der er en offentlig myndighed hørende under ATP, har anmodet Københavns Kommune om at give en overdragelseserklæring og fuldmagt til ATP, således at ATP kan føre voldgiftssag mod KMD på vegne af alle kommuner, med henblik på erstatning for den forsinkede levering af den nye pensionsløsning.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune bør henholde sig til Udbetaling Danmarks anmodning om at overdrage evt. krav til ATP og give ATP procesfuldmagt til at videreføre voldgiftssagen.  

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at det godkendes, at Københavns Kommune overdrager krav og procesfuldmagt til ATP, ifm. tvisten omhandlende den ny pensionsløsning mellem ATP og KMD.

Problemstilling

Københavns Kommune tilsluttede sig i december 2012 den fælleskommunale aftale om at konkurrenceudsætte 18 KMD-systemer, kaldet monopolbruddet. Alle landets 98 kommuner er med i aftalen, som gennemføres af kommunernes it-fællesskab KOMBIT, UDK og staten.

Ved et udbud vandt KMD i 2015 opgaven om at udvikle en ny pensionsløsning under ATP. På grund af flere forsinkelser ophævede ATP kontrakten med KMD i 2017 og har efterfølgende indbragt sagen for voldgiftsretten, hvor der endnu ikke er faldet dom. Herefter har ATP meddelt KMD, at de har til hensigt at foretage modregning i betalingerne til de nuværende KMD-systemer KMD Social Pension og KMD IPOS.

Den 12. april 2019 modtog Københavns Kommune en anmodning fra Udbetaling Danmark om en overdragelseserklæring og fuldmagt, således ATP fremadrettet kan videreføre voldsgiftsagen mod KMD på vegne af alle kommuner, med henblik på erstatning for den forsinkede levering af den nye pensionsløsning. Frist for underskrivelse og fremsendelse af dokumenter er den 30. april 2019.

KMD har protesteret mod ATP’s modregning og meddelt kommunerne, at KMD fremover vil udstede fakturaer, for betaling af kommunernes brug af KMD-fagsystemerne, til kommunerne frem for ATP. Ligeledes har KMD indikeret, at det er kommunerne og ikke ATP, som er de rette skadelidte under den igangværende voldgiftssag, og det derfor er kommunerne der skal forfølge krav mod KMD. ATP har vurderet, at det mest hensigtsmæssige vil være, at lade kommunerne overdrage evt. krav til ATP og give ATP procesfuldmagt til at indtale kravene i voldgiftssagen. ATP anmoder derfor kommunerne om at underskrive en transporterklæring og en procesfuldmagt.

Løsning

Økonomiforvaltningen vurderer, at Københavns Kommune bør henholde sig til Udbetaling Danmarks anmodning om at overdrage evt. krav til ATP og give ATP procesfuldmagt inden den 30. april 2019. 

Københavns Kommune kan undlade at give ATP fuldmagt, men vil i givet fald selv skulle bære risikoen for evt. afledte skadevirkninger og den videre proces. Hvis Københavns Kommune vælger ikke at lade ATP føre sagen på vegne af kommunen, risikerer Københavns Kommune således at stå alene med sit krav, og vil i givet fald selv skulle føre sagen mod KMD.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der ikke er noget juridisk til hinder for at give en overdragelseserklæring og fuldmagt til ATP.

Økonomi

Overdragelsen har ikke negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Et evt. provenu af voldgiftssagen vil blive udbetalt til kommunerne.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender en overdragelse til ATP, vil dokumenterne underskrives og fremsendes til ATP, med henblik på at de kan føre sagen videre.

 

Peter Stensgaard Mørch                    / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Overdragelse af procesfuldmagt til ATP (2019-0105522)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2019

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.