2. Indkaldelsescirkulære for budget 2018 (2017-0002822)

Med indkaldelsescirkulæret for 2018 (IC 2018) fastsættes rammer og tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes, at alle udvalg anmodes om at udarbejde budgetbidrag for 2018 indenfor de i bilag 1 beskrevne budgetrammer, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2017,
 2. at tidsplanen for budget 2018 godkendes, jf. bilag 8,
 3. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at udmelde justeringer af de udmeldte budgetrammer som følge af beslutninger i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, herunder justeringer som følge af den nye befolkningsprognose for 2017,
 4. at det godkendes, at udvalgene anmodes om at følge de retningslinjer, der er opstillet i bilag 1 samt de retningslinjer for skabeloner, som Økonomiforvaltningen udsender efter vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret,
 5. at proces for budgetnotater på need to områder mv. frem mod budget 2018 godkendes,
 6. at det godkendes, at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2018 fastsættes til 406,0 mio. kr., som fordeles mellem forvaltningerne, herunder tværgående indkøbseffektiviseringer på 12,9 mio. kr. netto, jf. tabel 2 og bilag 5,
 7. at det godkendes, at der afsættes investeringspuljer i 2018 på i alt 450 mio. kr., fordelt med 325 mio. kr. i anlæg og 125 mio. kr. i drift,
 8. at det godkendes, at der afsættes pulje til grundkøb på 100 mio. kr., jf. budgetaftale 2016,
 9. at det godkendes, at der afsættes puljer til at imødegå yderligere nedslidning af henholdsvis bygninger på 200 mio. kr. samt veje og broer mv. på 157 mio. kr.,
 10. at det godkendes, at opbygningen af en reserve på 100 mio. kr. til eventuelle merudgifter i forbindelse med forsikringssager håndteres gennem en budgettilpasning i 2018-2020 i stedet for en præmieopkrævning.

Problemstilling

Københavns Kommunes økonomi

Der kan i lighed med tidligere år forventes stramme rammer for kommunernes udgiftsudvikling.

Med økonomiaftalen for 2017 aftalte KL og regeringen bl.a. at erstatte omprioriteringsbidraget med et moderniserings- og effektiviseringsprogram for kommunerne. Samlet set medfører programmet, at kommunernes serviceramme netto sænkes med 500 mio. kr. (2017 p/l) i 2018. For Københavns Kommune medfører det et fald i servicemåltal og finansiering på 52,1 mio. kr. årligt (2018 p/l). Der udestår håndtering af den varige udfordring i budget 2018.

Samtidig påvirkes kommunens økonomi af satspuljeforliget for 2017, som bl.a. medfører bortfald af Københavns Kommunes særtilskud på det sociale område. Med aftale om "Håndtering af økonomiske konsekvenser af Finansloven for 2017" blev det besluttet, at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2018 nedbringer den økonomiske udfordring til niveauet for de uomgængelige udgifter, svarende til 36,2 mio. kr. (2018 p/l) i varig reduktion af kommunens finansiering og servicemåltal fra 2018 og frem. Hvis Københavns Kommunes økonomi skal stilles uændret indebærer det et forøget effektiviseringsniveau på 36,2 mio. kr. i 2018.

Den stadigt stigende befolkning i København påvirker samtidig kommunens økonomiske rammer på både indtægts- og udgiftssiden. Væksten indebærer bl.a. et udgiftspres på de demografiregulerede områder i størrelsesordenen 176,7 mio. kr. i 2018.

For at finansiere de demografibetingede udgifter samt for at give mulighed for at prioritere nye tiltag på kernedriften inden for en sænket serviceramme, vil der i 2018 og de kommende år være behov for effektiviseringer, som ligger over det hidtidige niveau på 317,7 mio. kr. pr. år.

De stramme rammer sætter samtidig fokus på, hvordan kommunen prioriterer midlerne, så københavnerne sikres mest mulig nytte indenfor de økonomiske rammer. Det bemærkes, at prioritering af nye midler til serviceudgifter samt niveauet for effektiviseringsstrategien har betydning for kommunens finansielle råderum og dermed muligheden for at investere i anlæg mv.

Løsning

Effektiviseringer

Med budget 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2018. Set i sammenhæng med regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram, bortfald af satspuljemidler på det sociale område, væksten i kommunens demografibetingede udgifter samt Borgerrepræsentationen mulighed for at prioritere ny kernevelfærd mv. fastsættes til det samlede måltal for effektiviseringer til 406,0 mio. kr. (2018 p/l)., jf. tabel 1.

Tabel 1: Effektiviseringsbehov i 2018

Mio. kr., 2018 p/l

Fastholdelse af effektiviseringsniveau

317,7

Københavns Kommunes andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

52,1

Bortfald af satspuljemidler på det sociale område

36,2

Samlet effektiviseringsbehov

406,0

Forvaltningernes måltal på 406,0 mio. kr. korrigeres for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag med i alt -154,6 mio. kr. og tværgående indkøbseffektiviseringer på -12,9 mio. kr. netto. Forvaltningerne forventes dermed samlet set at levere nye effektiviseringer for 238,5 mio. kr. i 2018, jf. tabel 2.

Tabel 2: Fordeling af måltal for effektiviseringer i 2018 

1.000 kr. 2018 p/l

Fordelingsnøgle

Fordeling af samlet måltal

Stigende profiler (ikke disponerede)

Tværgående indkøbs-effektiviseringer

(netto)

Korrigeret måltal

Borgerrådgivningen

0,04 %

155

-3

0

152

Revisionsudvalget

0,06 %

263

-4

0

259

Økonomiudvalget

4,29 %

17.418

-4.330

-1.135

11.953

Kultur- og Fritids-

udvalget

6,31 %

25.611

-17.046

-1.309

7.255

Børne- og

Ungdomsudvalget

42,49 %

172.510

-93.781

-3.229

75.501

Sundheds- og

Omsorgsudvalget

17,67 %

71.754

-7.617

-2.924

61.213

Socialudvalget

22,30 %

90.554

-16.588

-2.356

71.609

Teknik- og

Miljøudvalget

3,24 %

13.163

-7.430

-1.702

4.031

Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget

3,59 %

14.570

-7.766

-291

6.513

I alt

100,0 %

405.997

-154.565

-12.946

238.487

Anm.: De nye tværgående indkøbseffektiviseringer bidrager med 25,2 mio. kr. pr. år på service. Korrigeret for udgifter til indkøbsprogrammet indarbejdes 12,9 mio. kr. netto i 2018. For nærmere om fordeling af måltal mv. henvises til bilag 5.

For at understøtte effektiviseringsstrategien blev det med budget 2017 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden. Der blev afsat 450 mio. kr., fordelt på 125 mio. kr. til drift og 325 mio. kr. til anlæg i 2017. Derudover blev det besluttet, at der med budget 2018 afsættes investeringspuljer på tilsvarende niveau. Der afsættes derfor 450 mio. kr. med budget 2018 til strategien for smarte investeringer i kernevelfærden. Investeringspuljerne er et offensivt svar på kommunens strukturelle udfordringer.

Afsatte puljer og øvrige korrektioner

Med Indkaldelsescirkulære 2018 indarbejdes puljer og øvrige korrektioner i budgetrammerne. Heraf udgør de væsentligste:

Puljer

 • Nye investeringspuljer til at understøtte effektiviseringsstrategien på i alt 450 mio. kr. i 2018.
 • Pulje på 100 mio. kr. til grundkøb mv. for at erhverve m2 til nødvendige kommunale funktioner i rette tid og til en rimelig pris, jf. budgetaftale 2016.
 • Pulje til at imødegå yderligere nedslidning af bygninger på 200,0 mio. kr.
 • Pulje til at imødegå yderligere nedslidning af veje mv. på 157,0 mio. kr.

Øvrige korrektioner

 • Udgifter til busbetjening af Movia i 2018 forøges med 16,3  mio. kr., bl.a. som følge af en tabt voldgiftssag svarende til 8,8 mio. kr. Herudover afsættes en pulje på 25,0 mio. kr. fra 2019 til håndtering af forventede mindreudgifter i Movia ifm. den forventede åbning af Cityringen, jf. Trafikplan 2019.

For en nærmere beskrivelse af de afsatte puljer samt øvrige korrektioner, henvises der til bilag 1.

Håndtering af reserve til større forsikringsskader

I forbindelse med udbud og indgåelse af kommunens forsikringsaftale med eksterne forsikringspartnere, fik kommunen en selvrisiko på 100 mio. kr. På den baggrund har Økonomiudvalget vedtaget at hæve opkrævningen i kommunens interne fælles forsikringsordning, så der løbende opspares en reserve på 100 mio. kr.

Intern Revision har i en rapport fra oktober 2016 konkluderet, at der ikke gennem opkrævninger fra forsikringsordningen må  hensættes en reserve til eventuelle merudgifter. Det betyder, at opkrævningen i forsikringsordningen sænkes i 2018-2020. Idet der stadig er behov for en reserve til eventuelle udgifter til selvrisiko i forbindelse med forsikringssager, indarbejdes der særskilte korrektioner i udvalgenes budgetter for 2018-2020, der en-til-en svarer til nedsættelsen af opkrævningen i forsikringsordningen. Forvaltningerne stilles dermed økonomisk uændret af omlægningen.

Herudover bemærkes det, at forvaltningernes samlede udgifter til forsikringsordningen falder med 16,7 mio. kr. i IC 2018 sammenlignet med niveauet i vedtaget budget 2017. Faldet skyldes faldende afdrag til forsikringsordningens gæld i 2018. 

Håndteringen er nærmere beskrevet i bilag 1. 

Servicetjek af demografimodellen

Med Juniindstillingen af 14. juni 2016 til budget 2017 besluttede Økonomiudvalget et servicetjek af demografimodellen, herunder at se på den socioøkonomiske udvikling. Med servicetjekket er kompensationsgrader, mængder og priser gennemgået med den overordnede konklusion, at beregningen i demografimodellen er robust. Derudover er dokumentation for beregning af kompensationsgrader på børne- og ældreområdet udarbejdet og skabelon til inddata justeret for at skabe yderligere gennemsigtighed i forudsætningerne. Der afrapporteres i bilag 6.

Økonomiforvaltningen er i dialog med forvaltningerne om analyser af sammenhæng mellem den socioøkonomiske udvikling og udgifterne på børne- og ældreområdet. Status for arbejdet vil indgå i forbindelse med demografiindstillingen.

Økonomi

Indstillingen har økonomiske konsekvenser for budget 2018 og frem, jf. sagsfremstillingen. Der henvises til bilag 1 og 3 for yderligere uddybning.

Videre proces

Udvalgene bedes indsende budgetbidrag senest den 2. maj 2017. Budgetbidragene skal udarbejdes på baggrund af de budgetrammer, der fremgår af bilag 1, samt de justerede budgetrammer, der udsendes af Økonomiforvaltningen den 20. marts 2017. I bilag 1 fremgår desuden retningslinjer for udarbejdelse af budgetbidragene. Udvalgene anmodes om at aflevere budgetforslag inden for disse retningslinjer. For øvrige tidsfrister mv. ifm. budgetprocessen henvises til bilag 1 og 8.

Det indstilles, at forvaltningerne anmodes om at udarbejde budgetnotater vedrørende need to (risikolisten, kapacitet, renovering, sager som følge af beslutninger i Folketinget eller i KL-regi) samt 1-3 enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer inden for fagforvaltningens område. Der kan ligeledes udarbejdes tværgående budgetnotater, såfremt det ønskes administrativt eller politisk. Notaterne sendes til Økonomiforvaltningen senest fredag d. 11. august 2017. Arbejdet koordineres i kredsen af administrerende direktører med henblik på at fokusere udarbejdelse af budgetnotater.

Økonomiforvaltningen står til rådighed for alle Borgerrepræsentationens medlemmer, såfremt der er spørgsmål til kommunens budget, produkterne til budgettet, processen for vedtagelsen af budgettet mv. Medlemmerne kan henvende sig herom til Økonomiforvaltningens direktion.

 

Peter Stensgaard Mørch                             /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Indkaldelsescirkulære for budget 2018 (2017-0002822)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2017

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til 1. og 6. at-punkt:

”At kravet til forvaltningerne om at indstille forslag til effektiviseringer forhøjes fra 406 til 812 mio. kr. i 2018, så politikerne har mulighed for at prioritere og tilvælge effektiviseringsforslag. ”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til 6. at-punkt:

”At måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2018 ændres til 212,9 mio. kr.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag:

(ÆF3) til 6. at-punkt:

”At måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2018 fastholdes på i alt 317,7 mio. kr. svarende til niveauet i 2017.”

 

(ÆF4) til 7. at-punkt:

”At puljen til investering i kernevelfærden på i alt 450 mio. kr. i budget 2018 fordelt på 115 mio. kr. til service og 325 mio. kr. til anlæg reduceres til 250 mio. kr. fordelt på 65 mio. kr. til service og 185 mio. kr. til anlæg.”

 

(ÆF5)

”At den kommunale skatteprocent i 2018 hæves med 0,3 procentpoint til 24,1 procent.”

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

(ÆF6)

”At effektiviseringerne på Københavns skoler fjernes og dækkes kollektivt af Københavns Kommunes andre forvaltninger.”

 

(ÆF7) til 7. at-punkt:

”At investeringspuljen på 450 mio. kr. for 2018, der fremgår af Indkaldelsescirkulæret, nedskrives med 162,9 mio. kr.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 10 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og I.

Imod stemte: A, F, Ø, B og O.

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 10 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F, B, O, C og I.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, B, O, C og I.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 11 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: F.

Imod stemte: A, Ø, B, O, C og I.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, B, O, C og I.

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 10 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B.

Imod stemte: A, F, Ø, O, C og I.

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B og F.

Imod stemte: A, Ø, O, C og I.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten mener, at København som sidste år bør boykotte regeringens krav om at kommunerne skal lave nedskæringer i den kommunale velfærd. Det er den helt forkerte vej at gå. Bare fordi regeringen har givet Omprioriteringsbidraget et nyt navn i form af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet ændrer det ikke på konsekvenserne.

Ligeledes mener Enhedslisten, at den interne omprioritering udelukkende bør dække de demografiske ændringer samt de penge, regeringen allerede har taget fra København ved at sløjfe særpuljen til de allermest socialt udsatte borgere.

Endelig mener vi, at det er helt afgørende, at København fortsætter Investeringsprogrammet. Alternativet er voldsomme grønthøsterbesparelser på tværs af områderne.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Midlerne fra investeringspuljen ønsker Radikale Venstre at bruge på en øget normering i daginstitutionerne, og partiet fremlægger dette forslag til budgetforhandlingerne.”