2. Demografiregulering 2018 og budgetårene 2019-2022 samt håndtering af medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet (2018-0055008)

Der skal tages stilling til demografireguleringen af budget 2018 og budgetårene 2019-2022 samt til håndtering af medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2018, punkt 11, jf. bilag 9.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at udvalgenes budgetter for 2018 efterreguleres med i alt minus 34,3 mio. kr. på baggrund af effekten fra den nye befolkningsprognose i den nuværende demografiregulering, se tabel 1 og bilag 2.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at det godkendes, at udvalgenes rammer for budget 2019-2022 korrigeres på baggrund af effekterne af den nye befolkningsprognose i den nuværende demografiregulering, se tabel 1, tabel 2 og bilag 2.

3. at en af følgende modeller godkendes for håndtering af medlemsforslaget om demografiregulering af socialområdet:

Model 1

    at det godkendes, at de i tabel 6 foreslåede tilpasninger af demografiregulering for borgere med     handicap og ny demografiregulering for borgere med sindslidelse indarbejdes i Socialudvalgets     ramme for 2019 og frem.

eller

Model 2

    at det godkendes, at de i tabel 6 foreslåede tilpasninger af demografiregulering for borgere med     handicap og ny demografiregulering for borgere med sindslidelse indgår i forhandlingerne om     budget 2019, og at der til brug for dette udarbejdes budgetnotater, som forelægges sammen     med 1. behandlingen af budgetforslag 2019 (augustindstillingen).

4. at det tages til efterretning, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen ser nærmere på den nuværende socioøkonomiske regulering på området for borgere med handicap og ser nærmere på evt. socioøkonomisk regulering på området for borgere med sindslidelse. Afrapportering og fremlæggelse af forslag til justering af den socioøkonomiske regulering sker med 1. behandlingen af budget 2019 (augustindstillingen).

5. at medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet fremsat af Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti med denne indstilling er håndteret, jf. bilag 9.

Problemstilling

Det endelige folketal 1. januar 2018 er 25 personer lavere end i befolkningsprognosen fra februar 2017. Samlet set er der sket en stigning på 10.838 borgere fra 2017 til 2018, så det samlede befolkningstal 1. januar 2018 var 613.319. Se bilag 1 for en oversigt over befolkningsudviklingen.

Selv om det samlede befolkningstal svarer til prognosen, er der modsatrettede bevægelser i de forskellige aldersgrupper, således at der er færre børn og flere voksne end forventet. På den baggrund skal budgetterne for 2018 på de demografiregulerede områder efterreguleres. Herudover skal budgetrammerne for 2019-2022 justeres i forhold til den nye forventning til aktivitetsniveauet i de pågældende år.

Med medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet, som blev vedtaget af Økonomiudvalget den 20. februar 2018, blev Økonomiforvaltningen med inddragelse af Socialforvaltningen pålagt at udarbejde modeller til en ny demografireguleringsmodel for henholdsvis området for borgere med sindslidelse, udsatte voksne og udsatte børn og unge samt udarbejde model til at revidere demografireguleringen på området for borgere med handicap. For medlemsforslag se bilag 9. Der skal tages stilling til disse modeller.

Løsning

Demografiregulering 2018 og budgetårene 2019-2022

Efterregulering af budget 2018

Budgetrammerne for Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget korrigeres som følge af effekten af den nye befolkningsprognose på demografireguleringen i 2018. Udvalgenes rammer i 2018 efterreguleres med i alt -34,3 mio. kr., jf. tabel 1. Efterreguleringen i 2018 har effekt i 2019 og frem på -34,1 mio. kr., som indarbejdes med den øvrige tilpasning af budgetrammerne 2019 og frem, se afsnit nedenfor.

Tabel 1. Efterregulering af budget 2018

1.000 kr. (2018-p/l)

Efterregulering 2018

Effekt i 2019 og frem af efterreguleringen

Børne- og Ungdomsudvalget

-30.322

-29.830

Socialudvalget

-1.166

-2.798

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-2.766

-1.439

I alt

-34.254

-34.067

Korrektionen på -34,3 mio. kr. indgår som finansiering i overførselssagen 2017-2018, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 24. april 2018, som punkt nr. 3, og i Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. Reguleringen af udvalgenes budgetter foretages på bevillingsområder, jf. bilag 2.

Tilpasning af budgetrammerne 2019 og frem

Udvalgenes rammer i 2019 og frem reguleres i forhold til de udmeldte rammer i Indkaldelsescirkulæret for budget 2019. Udvalgene reguleres samlet med -62,8 mio. kr. i 2019. Årsagen til den store nedjustering i 2019 er, at efterreguleringen i 2018 også har effekt i 2019 og frem. Reguleringen i 2019 består således af efterreguleringen for 2018 på -34,1 mio. kr. jf. ovenfor og en regulering på -28,8 mio. kr. i 2019 som følge af, at prognosen for den demografiske udvikling fra 2018 til 2019 især på børneområdet er lavere end forventet i sidste års prognose.

Tabel 2. Regulering af budgetrammerne for 2019-2022 (marginale ændringer mellem årene)

1.000 kr. (2018-p/l)

2019

2020

2021

2022

Børne- og Ungdomsudvalget

-24.828  

-23.761  

-25.195  

-29.384  

Socialudvalget

-3.299  

-3.442  

-3.385  

-3.174  

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-604  

-99  

2.206  

2.394  

I alt

-28.731 

-27.303  

-26.374  

-30.165  

Note: I beregningerne indgår effekten af sund aldring og den socioøkonomiske faktor, se bilag 4.

I tabel 3 nedenfor ses de samlede udgifter til demografiregulering som følge af befolkningsudviklingen.

Tabel 3. Samlede udgifter til demografiregulering 2019-2022 (marginale ændringer mellem årene)

1.000 kr. (2018-p/l)

2019

2020

2021

2022

Børne- og Ungdomsudvalget

125.010  

140.733  

145.291  

141.810  

Socialudvalget

23.056  

21.643  

19.852  

18.304  

Sundheds- og Omsorgsudvalget

20.056  

34.037  

46.506  

55.972  

I alt

168.122  

196.413  

211.649  

216.086  

Både inputdata og resultatet af beregningerne af demografireguleringen er kvalitetskontrolleret af de berørte forvaltninger.

De priser og mængder, som ligger til grund for demografireguleringen, kan ses i Københavns Kommunes enhedspriskatalog, der findes på siden, https://www.kk.dk/artikel/vedtaget-budget-2018.

I den befolkningsprognose, der ligger til grund for efterreguleringen i 2018 og reguleringen af budgetrammerne for 2019-2022, er der efter besluttet praksis ikke taget højde for den forventede tilgang af flygtninge i 2018 og frem. Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model for, at finansieringen af flygtningeområdet kan indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022, som forelægges Økonomiudvalget frem mod budget 2019, jf. aftale om budget 2018.

Økonomiforvaltningen har den 19. marts 2018 udsendt opdaterede budgetrammer til forvaltningerne, så forvaltningerne kan tage højde for demografireguleringen i de budgetbidrag, som udvalgene indsender til Økonomiforvaltningen den 30. april 2018, og som ligger til grund for forvaltningernes redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslaget.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019 den 30. april 2015 blev det besluttet, at Socialforvaltningen hvert år skal give Socialudvalget og Økonomiudvalget en orientering om udviklingen i antallet af borgere med handicap set i sammenhæng med den socioøkonomiske udvikling. Orienteringen er vedlagt i bilag 3.

Medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Socialforvaltningen set på tilpasninger af den nuværende demografireguleringsmodel på området for borgere med handicap og på modeller for demografiregulering af områderne for borgere med sindslidende, udsatte voksne samt udsatte børn og unge.

Udgangspunktet for analysearbejdet har været de generelle principper i den nuværende demografiregulering:

  • Der skal være en tæt sammenhæng mellem udviklingen på det konkrete målgruppeområde og den generelle befolkningsudvikling, herunder eventuelt ved regulering for den socioøkonomiske udvikling.
  • En automatisk budgetregulering skal udelukkende afspejle forhold, som den enkelte forvaltning ikke selv kan påvirke.

En nærmere beskrivelse af principperne samt beregningsprincipperne i kommunens eksisterende demografimodel findes i bilag 4.

Borgere med handicap - tilpasninger af eksisterende demografimodel

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet nedenstående tre tilpasninger, som er metodiske forbedringer af den eksisterende model på handicapområdet.

1) Effekten af befolkningsudviklingen har hidtil været indregnet for aldersgruppen 18-64 år på voksenområdet, mens ydelserne i modellen også har indeholdt +65 årige. Effekten af befolkningsudviklingen for de 65+-årige kan indgå for at skabe parallelitet mellem ydelser og effekt af befolkningsudvikling.

2) Hidtil har der været korrigeret for den socioøkonomiske udvikling ved at indregne en socioøkonomiske faktor og ved at vægte befolkningsudviklingen 90 pct. Befolkningsudviklingen kan vægtes med 100 pct., hvorefter der kun vil være én socioøkonomisk korrektion.

3) Ydelsen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan fremadrettet indgå i demografireguleringen, idet ydelsen er substituerbar med botilbudsydelser, som indgår i demografireguleringen.

I tabel 4 fremgår de økonomiske konsekvenser af tilpasningerne af den eksisterende model for demografiregulering af området borgere med handicap. De akkumulerede merudgifter ved tilpasningerne er 65 mio. kr. i perioden 2019-2022. En nærmere beskrivelse af modellen, herunder priser og mængder for de omfattede ydelser samt udgifts- og aktivitetsudvikling fremgår af bilag 5.

Tabel 4. Merudgifter ved tilpasning af demografimodellen på handicapområdet (marginale ændringer mellem årene)

mio. kr. (2018-p/l)

2019

2020

2021

2022

+65 årige indgår i effekten af befolkningsudviklingen 0,0 0,6 1,6 2,0
Befolkningsudvikling vægtes med 100 pct. 3,5 4,0 4,9 5,2
Indarbejdelse af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1,8 1,7 1,6 1,5
I alt

5,3

6,3 8,1 8,7
 
På området for borgere med handicap er der i demografireguleringen indregnet en socioøkonomisk faktor, som er baseret Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af borgere med handicap fra det socioøkonomiske indeks, som indgår i tilskuds- og udligningssystemet. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen se nærmere på udviklingen i relevante diagnoser, aldersgrupper og fremlægge evt. forslag til at justere den socioøkonomiske regulering. Der afrapporteres med 1. behandlingen af budgetforslag 2019 (augustindstilling).

Borgere med sindslidelse

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer, at der er sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og aktivitetsudviklingen af sindslidende området. Samlet set gør det sig gældende for ydelserne længevarende og midlertidige botilbud, socialpædagogisk bistand, dagtilbud og støttekontaktpersoner, jf. bilag 6. Udviklingen her flugter med de generelle principper for demografiregulering.

I tabel 5 fremgår de økonomiske konsekvenser af en ny model for demografiregulering på området for borgere med sindslidelse. De akkumulerede udgifter ved modellen er 119 mio. kr. i perioden 2019-2022. En nærmere beskrivelse af modellen, herunder priser og mængder for de omfattede ydelser samt udgifts- og aktivitetsudvikling fremgår af bilag 6.

Tabel 5. Udgifter til demografiregulering på området for borgere med sindslidelse (marginale ændringer mellem årene)

mio. kr. (2018-p/l)

2019

2020

2021

2022

Borgere med sindslidelse

12,5

11,9 11,4 10,7
 
Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen se nærmere på den socioøkonomiske udvikling på området. I følge Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks sker der en socioøkonomisk forbedring på området, men der er også behov for at se nærmere på udviklingen i evt. øvrige relevante diagnoser. Der afrapporteres med 1. behandlingen af budgetforslag 2019 (augustindstilling).

Udsatte børn og unge

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer for nuværende, at der ikke er sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og udgiftsudviklingen på det samlede område for udsatte børn og unge. På området for udsatte børn og unge har der de seneste år været faldende udgifter, samtidig med at det samlede antal børn og unge er vokset. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af den socialfaglige omstilling på området. Omstillingen indebærer en større fleksibilitet i anvendelsen af den faglige indsatstrappe, og et øget fokus på støtte i form af forebyggende indsatser som alternativ til anbringelser.

Som opfølgning på medlemsforslaget er der for området udarbejdet en model for automatisk budgetregulering, hvor området tildeles midler efter den demografiske udvikling. Med modellen vil området blive løftet med 13,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,2 mio. kr. i 2022, jf. bilag 8. De akkumulerede udgifter ved modellen vil være 142 mio. kr. i perioden 2019-2022. En nærmere beskrivelse af udgifts- og befolkningsudviklingen og aktivitetsudviklingen på området fremgår også af bilag 8. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vil følge udviklingen på området. Tidligere rapport fra 2015 om udviklingen i det socioøkonomiske udgiftsbehov på området for udsatte børn og unge udarbejdet af KORA (i dag VIVE) opdateres og afrapporteres med Indkaldelsescirkulæret for 2020.

Udsatte voksne

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer for nuværende, at der ikke er sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og aktivitetsudviklingen på områderne for udsatte voksne, jf. bilag 7. Aktivitetsudviklingen på området skal blandt andet ses i lyset af socialfaglige tiltag rettet mod hjemløse og borgere på kvindekrisecentre, hvor hjemløsestrategien har været med til at understøtte, at flere borgere i risiko for hjemløshed bor i egen bolig frem for på gaden eller på et herberg.

Som opfølgning på medlemsforslaget er der for ydelserne alkohol- og stofmisbrugsbehandling udarbejdet en model for automatisk budgetregulering, hvor området tildeles midler efter den demografiske udvikling. Med modellen vil området blive løftet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2022 jf. bilag 7. De akkumulerede udgifter ved modellen vil være 28 mio. kr. i perioden 2019-2022. En nærmere beskrivelse af udgifts- og aktivitetsudviklingen på området fremgår af bilag 7.

De samlede økonomiske konsekvenser

De marginale merudgifter mellem årerne for hver af de ovenstående modeller, hvor der vurderes sammenhæng mellem området og befolkningsudviklingen, fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Merudgifter til demografiregulering (marginale ændringer mellem årene)

mio. kr. (2018-p/l)

2019

2020

2021

2022

 Tilpasninger handicapområdet        

  +65 årige indgår i effekten af  

  befolkningsudviklingen

0,0 0,6 1,6 2,0
  Befolkningsudvikling vægtes med 100 pct. 3,5 4,0 4,9 5,2
Indarbejdelse af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1,8 1,7 1,6 1,5
Model på sindslidende området 12,5 11,9 11,4 10,7
I alt 17,8 18,2 19,5 19,4

På baggrund af indstillingen er det muligt at indarbejde de økonomiske konsekvenser af tilpasninger og evt. nye modeller i Socialudvalgets budgetramme, som indgår i budgetforslag 2019. Den vanlige praksis for områder, der ønskes prioriteret i de kommende budgetforhandlinger, er at udarbejde budgetnotater med henblik på, at områderne indgår i en samlet tværgående prioritering i forhandlingerne om budgettet.

De akkumulerede udgifter til den eksisterende demografiregulering under Socialudvalget er 215 mio. kr. for perioden 2019-2022. Af figur 1 ses, at der vil være yderligere merudgifter på 184 mio. kr. i perioden 2019-2022, såfremt tilpasningerne af den eksisterende model på området for borgere med handicap samt ny model for demografiregulering for borgere med sindslidelse omfattes.

Figur 1. Akkumulerede udgifter ved demografiregulering 

 

Økonomi

Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2018 efterreguleres med -34,3 mio. kr. Finansiering og servicemåltal fra efterreguleringen indgår i overførselssag 2017-2018, som behandles af Økonomiudvalget den 24. april 2018, som punkt nr. 3, og Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. Modposten til reguleringen i denne sag er derfor kassen. Reguleringerne fremgår af bilag 2, tabel 1.

Herudover sænkes udvalgenes rammer med -62,8 mio. kr. i 2019, -27,3 mio. kr. i 2020, -26,4 mio. kr. i 2021 og -30,2 mio. kr. i 2022 (marginale årlige mindreudgifter). Korrektionerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne den 19. marts 2018, som grundlag for juniindstillingen til budget 2019 og budgetforslag 2019. Reguleringen fremgår af bilag 2, tabel 2.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender demografiindstillingen, indarbejdes efterreguleringen for 2018 i udvalgenes rammer.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder model 1 i at-punkt nr. 3 løftes Socialudvalgets ramme, jf. tabel 6.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder model 2 i at-punkt nr. 3 udarbejdes budgetnotater på de pågældende områder, jf. tabel 6, med henblik på at indgå i en samlet tværgående prioritering i forhandlingerne om budget 2019.

Diverse

 

Peter Stensgaard Mørch          /Mads Grønvall                             

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Demografiregulering 2018 og budgetårene 2019-2022 samt håndtering af medlemsforslag om demografiregulering på socialområdet (2018-0055008)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2018

Administrerende direktør i Socialforvaltningen, Nina Eg Hansen, var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet med henblik på sagens oplysning.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2. og 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt, model 1, blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget støtter, at der indføres demografiregulering på socialområdet for borgere med handicap og borgere med sindslidelse, og at det indarbejdes i Socialudvalgets ramme, men ønsker ikke hermed at åbne for en generel praksis, hvor udvalgenes rammer reguleres i april, da spørgsmål herom som udgangspunkt bør håndteres i budgetforhandlingerne.”