5. Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 – Verdensby med ansvar (2018-0103470)

Økonomiudvalget skal tage stilling til at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2018 i intern høring i en 8 ugers intern høring. Kommuneplanstrategien er en strategi for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby med ansvar sendes i en 8 ugers intern høring.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal i henhold til Planlovens § 23 A i første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens vurdering af byens udvikling og strategi for udviklingen af København i årene frem til 2031. Samtidig besluttes med kommuneplanstrategien en fuld revision af Kommuneplan 2019, som lægger rammerne for planlægningen af byens fysiske udvikling.

Løsning

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med kommunens øvrige seks fagforvaltninger og på grundlag af bl.a. tre tematiske fagseminarer samt to interessentmøder med byens universiteter, erhvervsliv, forskere og fagfolk m.fl. udarbejdet et forslag til Kommuneplanstrategi 2018. Udkastet tager udgangspunkt i Københavns styrker og særkender, samt de aktuelle udviklingstendenser, udfordringer og behov, som København står overfor. En af de centrale tendenser er den store befolkningstilvækst, som København oplever i disse år. Det forventes, at denne udvikling fortsætter og at København derfor i 2031 vil have omkring 720.000 indbyggere. Væksten udgøres langt overvejende af nyfødte københavnere og tilflyttere fra udlandet. Dette skaber et stort behov for flere boliger, arbejdspladser, infrastruktur, grønne og rekreative arealer og kommunale servicetilbud for at fastholde København som en by for alle med høj livskvalitet.

En del af byudviklingen finder sted som en fortætning og omdannelse i den eksisterende by, mens en stor del af byudviklingen sker ved omdannelse af tidligere industriområder og havnearealer. Kommuneplanstrategien indeholder en overordnet vision om, at København skal være en ’Verdensby med ansvar: København skal udvikles som en international storby, der tager ansvar for mennesker, de bæredygtige byløsninger samt en byudvikling med kant.

Løsningerne på byens udfordringer skal ske med udgangspunkt i 21 principper for byens udvikling fordelt på fem centrale tematikker. Temaerne, som forholder sig til en række styrker, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med byens fremtidige udvikling, er:

  1. En social og blandet by

  2. En grøn og bæredygtig by

  3. En kulturel by med kant

  4. En by i vækst med talenter og arbejdspladser

  5. En international byregion

Byens udvikling skal først og fremmest sikre en høj livskvalitet for københavnerne. Udviklingen skal samtidig bidrage til realiseringen af FNs 17 verdensmål. Samtidig er visionen, at byen også fremover er attraktiv for de danske og udenlandske talenter, som er afgørende for, at København kan tiltrække og fastholde investeringer og virksomheder, som er med til at udvikle byen og sikre vækst og beskæftigelse.

Løsningerne skal udfoldes og konkretiseres yderligere i Kommuneplan 2019 på grundlag af en række analyser og en bred borgerinddragelse efter den interne høring af Kommuneplanstrategi 2018.

Kommuneplanstrategien lægger dermed op til, at der i den efterfølgende Kommuneplan 2019 skal tages fat på en række konkrete forhold som eksempelvis rækkefølgeplan for byudvikling, boligstørrelser, arealer til erhverv, parkeringsnormer, grønne og rekreative områder, fremkommelighed og trafik, udsatte byområder samt fortætning i byen.

Baggrund

Vision, temaer og principper er udarbejdet på baggrund af byens styrker og udfordringer.

København har en række styrker og særkender som er centrale, når der skal sættes en strategisk retning for byens udvikling via planstrategien. København vokser og 78% af københavnerne er under 40 år gamle. Det gør København til en ung by i vækst. København er desuden en storby med høj livskvalitet, en stærk, grøn profil og en generel lav social ulighed. København er et regionalt knudepunkt og en by fuld af talenter, der gør byen til dynamo for vækst i Greater Copenhagen og hele Danmark.

København står dog også overfor en række udfordringer. Befolkningsvæksten skaber et pres på byens boligmarked, fremkommelighed og luftkvalitet. Det sætter byens styrkeposition som en fysisk og social sammenhængende storby under pres. Der behov for kvalificeret arbejdskraft på visse områder og samtidig behov for flere jobs til københavnerne. Med klimaforandringer vokser behovet for nye bæredygtige byløsninger. Den stigende befolkning, og især mange børn og unge, betyder, at der er et stort behov for udvikling af kommunalt byggeri.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

I perioden april til juni 2018 gennemføres 8 ugers intern høring, hvor kommunens fagudvalg, de 12 lokaludvalg samt Københavns kommunens Udsatteråd, Ældreråd, Ungeråd og Handicapråd vil blive hørt med frist den 19. juni 2018. Under den interne høring vil Økonomiforvaltningen deltage i møder med fagudvalgene og lokaludvalg i den udstrækning, der er interesse for dette.

I september 2018 fremlægges en revideret Kommuneplanstrategi 2018 med en hvidbog med udvalgenes høringssvar for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Herefter sendes kommuneplanstrategien i offentlig høring i 8 uger.

Den offentlige høring vil tage udgangspunkt i Københavns Kommunes principper for inddragelse fra initiativet ’Sammen om byen’.

Københavnernes holdninger og ønsker for byens udvikling indarbejdes i planstrategien i et særskilt afsnit og hvor det i øvrigt i kommuneplanstrategien måtte være relevant. Økonomiforvaltningen udarbejder en hvidbog, der resumerer den offentlige debat og tager stilling til de indkomne høringssvar. Hvidbogen fremlægges sammen med Kommuneplanstrategi for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen primo 2019 til endelig vedtagelse.

Kommuneplanstrategien og resultatet af den offentlige høring er, sammen med en række analyser, udgangspunktet for revisionen af kommuneplanen. Kommuneplan 2019 vil blive fremlagt til politisk behandling i første halvår af 2019 med offentlig høring og endelig vedtagelse ultimo 2019.

 

Peter Stensgaard Mørch                          /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 – Verdensby med ansvar (2018-0103470)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi mener, at der mangler at blive indarbejdet en vision om Metro til alle bydele, så alle københavnere kommer til at bo i gåafstand fra en Metrostation.”

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:

”Vi mener, at der bør indarbejdes en plan for parkeringspladser til københavnerne, så der ikke i nogen bydele er en belægningsprocent på over 95.”

 

”Vi mener, at der skal indarbejdes til- og frakørsler til en havnetunnel.”