18. Udarbejdelse af revideret strategi for vindmølleindsats (2017-0003072)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Københavns Kommunes videre engagement i at etablere og opkøbe vindmøller som led i at implementere KBH2025 Klimaplanen, herunder vejen mod en CO2-neutral energiforsyning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at mandat til udarbejdelse af revideret strategi for vindmølleindsatsen, jf. fortroligt bilag 1, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede indstillingen i sit møde den 6. februar 2017, jf. "Oversigt over politisk behandling".

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2009, at Københavns Kommunes opfyldelse af klimaplanens målsætninger om at opstille vindmøller sker i regi af HOFOR. Ifølge KBH2025 Klimaplanen er målet, at HOFOR i 2025 har opstillet 360 MW vindmøller. I forbindelse med KBH2025 Klimaplanens roadmap for 2017-2020 vedtog Borgerrepræsentationen den 25. august 2016 at undersøge muligheden for at udvide vindmølleindsatsen med yderligere 100 MW. HOFOR har i dag indgået aftaler samt opsat 74 MW vindmøller. I 2016 har HOFOR henholdsvis tabt og trukket sig fra de statslige udbud af kystnære vindmøller og havvindmølleparken Kriegers Flak. Borgerrepræsentationen skal på denne baggrund tage stilling til mandat for udarbejdelse af revideret strategi, der udvider mulighederne for at indfri vindmølleindsatsen.

Løsning

Med henblik på at indfri Københavns Kommunes vindmølleindsats foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at forvaltningerne i samarbejde med HOFOR får mandat til at udarbejde en revideret strategi for vindmøller, der udover at opdatere de eksisterende indsatser også undersøger muligheden for at udvide HOFORs muligheder og rammer for at etablere vindmøller.

Rammerne for mandatet til udarbejdelse af en revideret strategi fremgår af fortroligt bilag 1. Bilaget er fortroligt, da mandatet for strategiarbejdet vurderes at kunne være forretningsfølsomt for HOFOR, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 3.

Mandatet for udarbejdelse af revideret strategi baserer sig på foreløbige drøftelser med HOFOR, som er opsummeret i et notat fra HOFOR om status for vindmølleindsatsen. Se fortroligt bilag 2, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 3.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget indstillingen, tager Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen kontakt til HOFOR. Udarbejdelsen af den reviderede vindmøllestrategi vil ske i regi af HOFOR, der besidder de primære kompetencer. Udarbejdelsen skal ske i tæt dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Den reviderede strategi for vindmølleindsatsen forventes at blive forelagt for bestyrelsen i HOFOR medio 2017. Strategien, samt eventuelle nye garantirammer og rammebetingelser i den reviderede strategi, forventes efterfølgende at blive forelagt Borgerrepræsentationen i andet halvår af 2017.

 

Peter Stensgaard Mørch                  / Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at mandat til udarbejdelse af revideret strategi for vindmølleindsatsen, jf. fortroligt bilag 1, godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B og Ø.
Imod stemte: C, I og V.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker, at der i forbindelse med revideringen af vindmøllestrategien skal være fokus på, hvordan Københavns Kommune kan sikre fleksible rammebetingelser, således at der udarbejdes en strategi, der kan indfri vindmølleindsatsen og målene i KBH2025 Klimaplanen. Herunder et særligt fokus på, hvordan flere kystnære vindmøller kan sikres nær København.”

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi finder ikke, at kommunen skal kaste sig ud spekulativ vindmølleindsats, men i stedet opkøbe energi fra private producenter.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 18: Udarbejdelse af revideret strategi for vindmølleindsats (2017-0003072)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærkning fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2017:

”Partierne ønsker, at der i forbindelse med revideringen af vindmøllestrategien skal være fokus på, hvordan Københavns Kommune kan sikre fleksible rammebetingelser, således at der udarbejdes en strategi, der kan indfri vindmølleindsatsen og målene i KBH2025 Klimaplanen. Herunder et særligt fokus på, hvordan flere kystnære vindmøller kan sikres nær København.”

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2017:

”Vi finder ikke, at kommunen skal kaste sig ud spekulativ vindmølleindsats, men i stedet opkøbe energi fra private producenter.”