5. Økonomiforvaltningens anlægsinvesteringsoversigt 2020 og 2021 (2019-0101777)

Økonomiudvalget (ØU) skal med denne indstilling prioritere, hvilke anlægsprojekter i 2020 og 2021 der skal indgå i Økonomiforvaltningens (ØKF) foreløbige anlægsramme på 1.714 mio. kr. 

Københavns Kommunes endelige anlægsmåltal forventes at foreligge senest 15. oktober 2019. Såfremt Københavns Kommune får samme anlægsmåltal i 2020 som i 2019 på 3.036 mio. kr., udestår på nuværende tidspunkt prioritering af 236 mio. kr. i måltal, heraf 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 65 mio. kr. til nye investeringsforslag samt 143 mio. kr. til nye initiativer i budgetaftaler eller overførselssagen. Derudover er det i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 og den efterfølgende faseopdelte budgetproces i regi af KL muligt, at anlægsmåltallet for 2020 øges, hvilket kan udmøntes til allerede vedtagne projekter, ny kapacitet eller nye initiativer i forbindelse med budgetforhandlingerne. Endelig kan ØU i den endelige styringsmodel for 2020 vælge at måltallet for 2020 skal udgøre vedtaget budget tillagt 5 pct., svarende til styringen i 2019.

Der er prioriteret projekter, hvor kommunen er kontraktligt forpligtet samt hvor kommunen har en lovmæssig forpligtelse til at gennemføre byggeriet, ligesom effektiviseringscases fastholdes i videst muligt omfang. Derudover prioriteres der en række akutte vedligeholdelsesopgaver samt mindre øvrige projekter. I bilag 1 gennemgås de projekter der på nuværende tidspunkt forventes at indgå i ØKFs foreløbige anlægsramme i 2020 og 2021.

ØKF har haft periodiseringen af anlægsporteføljen i høring i fagforvaltningerne. I den forbindelse har fagforvaltningerne ønsket konkrete projekter fremrykket. ØKF har i videst muligt omfang indarbejdet forvaltningernes høringssvar i anlægsrammen med prioritering af projekter der vedrører lovpligtig kapacitet og myndighedsforhold. Dette indebærer, at projekter for i alt 127 mio. kr. i 2020 og 6,3 mio. kr. i 2021 ikke indgår i anlægsrammen. De konkrete projekter, hvor forvaltningernes høringssvar ikke er imødekommet, fremgår af bilag 2. Projekter, der ikke er prioriteret i denne indstilling, kan indgå i budgetforhandlingerne med henblik på at tilvejebringe måltal.

I 2020 og 2021 er der endvidere et behov for køb af grunde og bygninger til lovbunden kapacitet for 217 mio. kr. i 2020 og 252 mio. kr. i 2021, men hvor det konkrete køb endnu ikke er besluttet af Borgerrepræsentationen. Disse køb indgår ikke i ØKFs anlægsramme. ØKF vil til forhandlingerne om budget 2020 udarbejde budgetnotat, hvor der søges om anlægsmåltal til at gennemføre de konkrete grundkøb.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at projekter, der indgår i Økonomiforvaltningens anlægsramme i 2020 og 2021, jf. bilag 1, godkendes,
  2. at den foreløbige periodisering af øvrige projekter, som det fremgår af bilag 3, godkendes,
  3. at Københavns Ejendomme og Indkøb bemyndiges til at udskyde prioriterede vedligeholdelsesprojekter, såfremt akut opståede projekter ud fra en ejendomsfaglig vurdering er mere kritiske.

Problemstilling

Med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 har parterne aftalt et samlet bruttoanlægsniveau for kommunerne på 17,8 mia. kr. Københavns Kommunes andel heraf er 3.036 mio. kr.

Økonomiforvaltningen vurderer, at kommunens eksekveringsevne er højere end kommunens andel af det samlede anlægsmåltal. Samtidigt er der i perioden 2020-2023 allerede besluttede anlægsprojekter for 17 mia. kr. (2020-p/l). Det skaber behov for en flerårig prioritering, når der skal sikres nødvendig kapacitet til den voksende befolkning.

Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet den 19. februar 2019 at tildele hver forvaltning et foreløbigt anlægsmåltal, der skal overholdes i 2020 og 2021 inden for en samlet ramme på 2.800 mio. kr. Det blev ligeledes besluttet, at hver forvaltning skal have en sag på fagudvalget senest den 23. maj 2019, hvor udvalgets anlægsprojekter for 2020 og 2021 prioriteres inden for det tildelte måltal. ØKF anlægsmåltal i 2020 og 2021 udgør 1.714 mio. kr. Tabel 1 viser Økonomiforvaltningens bruttoanlægsudgifter i perioden 2017-2021.

Tabel 1: Økonomiforvaltningens bruttoanlægsudgifter 2017-2021

Mio. kr. –

løbende p/l

Regnskab

2017

Regnskab

2018

Forventet

regnskab 2019

Foreløbigt

måltal 2020

Foreløbigt måltal 2021

ØKF

1.979

1.999

1.960

1.714

1.714

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiforvaltningens foreløbige anlægsramme i 2020 og 2021 prioriteres ud fra følgende:

  • Projekter, hvor kommunen er kontraktligt eller tilsvarende forpligtet
  • Lovpligtig kapacitet eller myndighedspåbud, hvor der ikke er andre håndteringsmuligheder
  • Fondsfinansiering
  • Kontraktligt bundne køb af grunde eller nøglefærdigt byggeri
  • Effektiviseringscases
  • Vedligeholdelsesprojekter
  • Øvrige

Denne prioritering medfører projekter, som det fremgår af tabel 2. I bilag 1 ses samtlige projekter der, inden for den nuværende ramme, prioriteres i 2020 og 2021 fordelt på projektniveau.

Tabel 2 – Samlet oversigt over Økonomiforvaltningens foreløbige anlægsramme i 2020 og 2021

Projekt

Anlægsramme 2020

Anlægsramme 2021

Projekter, hvor kommunen er kontraktligt eller tilsvarende forpligtet

862

375

Lovpligtig kapacitet, fondsfinansiering eller myndighedspåbud

337

695

Kontraktligt bundne køb af grunde eller nøglefærdigt byggeri

254

254

Effektiviseringscases

64

52

Vedligeholdelsesprojekter

88

114

Øvrige

109

225

I alt

1.714

1.714

Projekter, hvor kommunen er kontraktligt forpligtet

Byggeri København (ByK) indgår løbende kontrakter med leverandører og entreprenører, som skal overholdes, hvis Københavns Kommune skal fremstå som troværdig samarbejdspartner. Det indstilles derfor at de projekter, hvor der allerede er indgået en kontrakt, bliver prioriteret. Dette udgør i alt 862 mio. kr. i 2020 og 375 mio. kr. i 2021

Tabel 3 – Kontraktligt forpligtet anlægsprojekter

Projekttype

Antal projekter

2020

2021

Skole

25

324

166

Helhedsrenovering

18

275

96

Daginstitution

10

95

26

Botilbud

2

103

58

Kultur og idræt

8

61

28

Specialpladser

3

3

0

Administration

1

0,3

0

I alt

67

862

375

Lovpligtig kapacitet, fondsfinansiering eller myndighedspåbud

Københavns Kommune har forsyningsforpligtelse på en række borgerrettede tilbud, herunder botilbud, folkeskoler og daginstitutioner. For at kommunen kan leve op til denne forpligtelse, prioriterer ØKF projekter for 337 mio. kr. i 2020 og 695 mio. kr. i 2021. Heri indgår endvidere projektet Kampsportens Hus, da dette er en forudsætning for fondsfinansieringen.

Tabel 4 – Lovpligtig kapacitet, fondsfinansiering eller myndighedspåbud

Projekttype

Antal projekter

2020

2021

Skoler

11

189

426

Daginstitution

10

93

144

Kultur og idræt

3

32

81

Botilbud

3

22

44

I alt

27

337

695

Køb af grunde og bygninger

Københavns Kommune har behov for at købe grunde til fortsat at kunne tilvejebringe kapacitet på skoler og daginstitutioner til byens voksende befolkning. I 2020 og 2021 er der afsat måltal til de af Borgerrepræsentationen allerede godkendte lovpligtige grundkøb og køb af nøglefærdige bygninger for 254 mio. kr.

Tabel 5 – Køb af grunde og bygninger

Projekttype

2020

2021

Kontraktbundne grundkøb godkendt af BR

254

254

Effektiviseringscases

ØKFs koncernenheder gennemfører en række effektiviseringscases, som bidrager til at indfri kommunens samlede effektiviseringsbehov, dels på tværs af forvaltningerne og dels i ØKF.

Forvaltningen har gennemført en prioritering af disse ud fra det tildelte anlægsmåltal. Effektiviseringscases som er kontraktligt forpligtet, prioriteres først. Derefter prioriteres de cases, som giver den højeste effektivisering under de givne omstændigheder på tværs af tværgående og ØKF-specifikke effektiviseringscases. De prioriterede cases sikrer, at forvaltningernes stigende profiler i 2020 fastholdes.

Tabel 6 - Effektiviseringscases

Projekttype

Antal projekter

2020

2021

IT-projekt

17

33

17

Energi

9

30

33

Administrativ

2

1

1

I alt

28

64

52

Vedligeholdelsesprojekter

Der gennemføres i 2020 og 2021 de allermest kritiske vedligeholdelsesopgaver, såsom at imødegå myndighedspåbud, sikre sikkerhed og sundhed samt undgå driftsstop hos brugerne for i alt 88 mio. kr. i 2020 og 114 mio. kr. i 2021.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) vil løbende sikre, at de projekter med højest prioritet gennemføres. Dette betyder, at konkrete vedligeholdelsesopgaver, som fremgår af bilag 1, i løbet af 2020 kan risikere at blive udskudt, såfremt den ejendomsfaglige vurdering er, at der er andre opgaver, der er mere kritiske.

Øvrige

Øvrige projekter omfatter projekter som ikke falder i ovenstående kategorier, herunder helhedsrenoveringer af skoler, som ikke indeholder kapacitet samt botilbud som ikke medfører lovpligtig kapacitet. Hertil kommer måltal til brandsikring af plejehjemmet Slottet grundet risiko, afslutning af samlokaliseringscasen for administrative enheder vedtaget med budget 2017, samt en række mindre administrative projekter, it-projekter og byudviklingsprojekter. Der afsættes samlet set måltal hertil for 109 mio. kr. i 2020 og 225 mio. kr. i 2021 af det foreløbige måltal. Samtlige projekter er beskrevet i bilag 1.

Resultat af forvaltningshøring

En stor andel af ØKFs anlægsprojekter er projekter, der berører andre forvaltninger. ØKF har derfor sendt forslag til udmøntning af den foreløbige anlægsramme i høring i fagforvaltningerne. I høringen har det været en forudsætning, at såfremt en forvaltning ønskede at fremrykke et konkret projekt, skulle der samtidig udpeges et andet projekt i ØKFs anlægsportefølje, som vedrører samme forvaltning, som i stedet udskydes.

ØKF har i videst muligt omfang indarbejdet forvaltningernes høringssvar i den foreløbige anlægsramme, men samtidig fastholdt at prioritere ud fra, om forslagene vedrører lovpligtig kapacitet og myndighedsforhold. I tabel 7 fremgår de høringssvar det ikke har været muligt at håndtere, samt ØKFs bemærkning til periodiseringen.

Det fremgår med positivt fortegn, hvor meget måltal der skal tilvejebringes, hvis høringssvaret imødekommes, mens negativt fortegn indikerer at der frigives måltal. Ønskes projekterne prioriteret i 2020 og 2021, skal det håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der vil være mindre udgifter forbundet med udskydelser af anlægsprojekterne, som vil indgå i forhandlingerne om budget 2020.

Tabel 7 – Forvaltningshøring

 

Projekt

Forvalt.

Måltalseffekt (mio. kr., 2020 p/l)

 

2020

2021

 

Lovpligtig kapacitet

Thomas Laubs Gade.
Nye boliger

Socialforvaltningen

18,5

-18,5

 

Sundevedsgade

Socialforvaltningen

19,2

-6,1

 

Øvrige

projekter

Ved Sporsløjfen 2 (erstatningslokaler for Rådmandsgade)

Socialforvaltningen

6,9

0,6

 

Urbanplanen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

70,5

31,7

 

Lindegårdshusene. Nuværende grund

Socialforvaltningen

1

-0,8

 

Renovering af Huset KBH

Kultur- og Fritidsforvaltningen

10,9

-0,6

 

Hovedbiblioteket – nyt varme- og ventilationsanlæg*

Kultur- og Fritidsforvaltningen

0

0

 

 

I alt

127

6,3

 

* Såfremt Hovedbiblioteket erstatter Ryparkens Idrætsanlæg, vil ændringen ikke kræve måltal. Note: Økonomi i projekter er opgjort uden ByKs eksekveringsbevilling for at vise måltalseffekt af forvaltningernes forslag. Det enkelte projekts økonomi er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige med øvrige bilag. 

1. Thomas Laubs Gade – Nye boliger

Projektet starter op i 2020, men gennemføres langsommere end Socialforvaltningen (SOF) ønsker. SOF har syv borgere der er stillet i udsigt at skulle flytte ind i tilbuddet i foråret 2020. SOF vurderer, at borgerne kan blive omfattet af forsyningsforpligtelsen pga. udskydelsen til nov. 2021. Der vil være tale om en konkret vurdering.

ØKF’s forslag til håndtering: Såfremt der bliver behov for pladser før projektet afsluttes, kan der købes pladser eksternt.

2. Sundevedsgade

Projektet starter op i 2020, men indfases langsommere end SOF ønsker. 13 borgere er i dag genhuset i Hyldeblomsten på Linde Allé.

ØKF’s forslag til håndtering: KEID vurderer, at borgerne kan blive i eksisterende lejemål indtil byggeriet står færdig i april 2023. SOF kan rejse evt. behov for lejeudgifter til genhusning i Budget 2020 og såfremt der bliver behov for de resterende 5 pladser før projektet afsluttes, kan pladserne købes eksternt.

3. Ved Sporsløjfen 2 (erstatningslokaler for Rådmandsgade)

Projektet starter op i 2020, men indfases langsommere end SOF ønsker. Borgerne er i dag genhuset i et lejemål, som staten har hjemfaldspligt på.

ØKF’s forslag til håndtering: Det vurderes at borgerne kan blive i nuværende lejemål til byggeriet står færdigt. Der skal betales reservationsleje for det kommende botilbud i den kommunale ejendom Sporsløjfen 2 fra 4. kvartal 2021- til forventet ibrugtagning april 2022 (ca. 0,7 mio. kr.). SOF kan rejse behov for midler hertil i Budget 2020.

4. Urbanplanen

Der er for størstedelen af projektet ikke tale om lovpligtig kapacitet.

ØKF’s forslag til håndtering: Det er muligt at håndtere kapacitetsbehovet med afhjælpende foranstaltninger til fritidshjemskapacitet. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan rejse evt. behov til forhandlingerne om budget 2020. Samtidig skal muligheder for at anvende skolens m2 undersøges.

5. Lindegårdshusene - Nuværende grund

SOF har spurgt til udskydelsen af projektet og sammenhæng med plansagen. Projektet er startet.

ØKF’s forslag til håndtering: Sagen afhænger af planarbejde i Roskilde Kommune. Tidsplanen er endnu ikke kendt, men projektet prioriteres ud fra forventet forløb af plansag.

6. Renovering af Huset KBH

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) ønsker projektet fremrykket til igangsættelse i 2020.

ØKF’s forslag til håndtering: Der foreligger ikke et myndighedspåbud, hvorfor det ikke er prioriteret at fremrykke sagen.

7. Hovedbiblioteket – nyt varme- og ventilationsanlæg

KFF ønsker projektet fremrykket til 2020 (pt. 2025) alternativt, at det byttes om med Ryparkens Idrætsanlæg, som er prioriteret i 2021.

ØKF’s forslag til håndtering: Det er usikkert om nyt varme- og ventilationsanlæg på Hovedbiblioteket kan gennemføres for det afsatte måltal til Ryparkens Idrætsanlæg. Der arbejdes i stedet videre med en model for at anlægget på Hovedbiblioteket finansieres igennem lejestigning, som KFF kan løfte til Budget 2020. Såfremt Hovedbiblioteket erstatter Ryparkens Idrætsanlæg, vil ændringen ikke kræve måltal.

Endnu ikke besluttede køb af grunde og bygninger til ny kapacitet

Der er afsat finansiering til køb af grunde og institutioner til lovbunden kapacitet, hvor der p.t. foregår forhandlinger med sælger om konkrete grunde og nøglefærdige daginstitutioner og hvor købet forventes at trække måltal i 2020 og/eller 2021. Disse køb er endnu ikke politisk besluttet og indgår derfor ikke i ØKFs anlægsramme.

Købene vurderes at kræve yderligere måltal på 215 mio. kr. i 2020 og 247 mio. kr. i 2021. ØKF vil udarbejde budgetnotat om anlægsmåltal til disse køb til forhandlingerne om budget 2020. De konkrete køb fremgår af bilag 2.

Økonomiforvaltningens resterende anlægsportefølje

ØKF har endvidere periodiseret den resterende portefølje i årene fra 2022 og frem ud fra samme forventning om et måltal på 1.714 mio. kr. årligt. Bilag 3 indeholder en foreløbig, teknisk reperiodisering af projekter, der ikke har måltal i 2020 og 2021.

Mulig prioritering af yderligere måltal

Ovenstående prioritering sikrer, at ØKF overholder det tildelte anlægsmåltal i 2020 og 2021 på 1.714 mio. kr. for allerede vedtagne projekter. Som det fremgår oven for, vil kommende køb af grunde og bygninger, samt imødekommelse af forvaltningshøringen medføre et behov for yderligere måltal på i alt 342 mio. kr. 

Tabel 8 - Ledigt anlægsmåltal i 2020 på nuværende tidspunkt

Måltalspulje til budgetaftalen

143

Pulje til investeringsforslag

65

Pulje til uforudsete udgifter

28

I alt

236

Ved en anlægsramme på 3.036 mio. kr. er der 236 mio. kr. i ledigt måltal. Derudover er det i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 og den efterfølgende faseopdelte budgetproces i regi af KL muligt, at anlægsmåltallet for 2020 øges. Det resterende måltal som følge heraf, kan i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020 blive udmøntet til at fremrykke allerede vedtagne projekter, som ikke indgår i udvalgenes anlægsrammer for 2020 og 2021, samt til nye anlægsprojekter, herunder til ny kapacitet, som skal besluttes med budget 2020.

Københavns Kommunes endelige anlægsmåltal foreligger senest den 15. oktober 2019, når den faseopdelte budgetproces er afsluttet. Herefter vil ØKF udarbejde en sag til ØU om styring af anlæg og fastlæggelse af anlægsrammerne for 2020 og 2021. I sagen vil indgå en vurdering af, om anlægsrammerne skal tillægges 5 pct. svarende til styringen i 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Prioritering af projekter, der ikke indgår i Økonomiforvaltningens anlægsramme i 2020 og 2021, jf. bilag 1, kan indgå i budgetforhandlingerne.

Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med indstillingen om 2. anlægsoversigt 2019 forelægge Økonomiudvalget alle forvaltningers anlægsinvesteringsoversigter. Økonomiudvalget efterspurgte på mødet 19. februar 2019 Økonomiforvaltningens bud på den langsigtede planlægning af kommunens anlægsprojekter inden sommeren 2019. Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med behandlingen af 2. anlægsoversigt 11. juni 2019 endvidere fremlægge de kommende års behov, baseret på arealplanernes prognoser, samt fremlægge hvilke muligheder Københavns Kommune har for at nedbringe anlægsudgifterne. På Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2019 vil der også indgå en oversigt over, hvilke projekter der flytter forvaltning.

 

 

Diverse

Peter Stensgaard Mørch                 / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Økonomiforvaltningens anlægsinvesteringsoversigt 2020 og 2021 (2019 0101777)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. maj 2019

Et enigt Økonomiudvalg godkendte uden afstemning følgende ændringsforslag om nyt 3. at-punkt:

”At Københavns Ejendomme og Indkøb bemyndiges til at udskyde prioriterede vedligeholdelsesprojekter fra 2020 til senere inden for en samlet ramme på 2 mio. kr., såfremt akut opståede projekter ud fra en ejendomsfaglig vurdering kræver måltal i 2020.”

 

Den herved ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Alternativet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten, Alternativet og SF påpeger, at udskydelsen af de pågældende projekter er en direkte konsekvens af regeringen og diverse støttepartiers stramme styring af den kommunale økonomi og at - hvis dette styringsregime fortsætter - meget hurtigt vil betyde aflysning af anlægsprojekter og ikke bare udskydelser. Og det vil være katastrofalt ikke mindst for en vækstkommune som København.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkninger:

”Radikale Venstre gør opmærksom på, at projektet i Thomas Laubs Gade ikke kan udskydes yderligere af hensyn til forsyningsforpligtelsen. Den foreslåede udskydelse kræver budgettilførsel til håndtering af ejendomsskat og evt. til køb af pladser eksternt som en need-to sag. Ligesom i 2018 og 2019 vil der i 2020 og frem til ibrugtagning af tilbuddet være behov for at Socialforvaltningen kompenseres for driftsudgifterne til borgerne fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Vi går ud fra, at der ved kommende budgetter tilføres de nødvendige midler, der følger af udskydelsen.”

”Radikale Venstre gør opmærksom på, den foreslåede udskydelse af projektet i Sundevedsgade kan betyde et behov for budgettilførsel til køb af fire af de 17 pladser. Hertil medfører udskydelsen et behov for budgettilførsel på årligt 1,4 mio. kr. til lejeudgifter i genhusningsløsningen på Linde Allé. Vi går ud fra, at der ved kommende budgetter tilføres de nødvendige midler, der følger af udskydelsen.”

”Radikale Venstre gør opmærksom på, at udskydelse af projektet Sporsløjfen 2 medfører behov for budgettilførsel på 0,7 mio. kr. som need-to til at håndtere forlænget reservationsleje for Sporsløjfen 2. Vi går ud fra, at der ved kommende budgetter tilføres de nødvendige midler, der følger af udskydelsen.”