23. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2016-0265894)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2015. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” (bilag 1) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning og bilag 5b.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 uden ændringer (bilag 1).

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog i 2009 en rammelokalplan for Carlsberg-området, der fastlægger de overordnede rammer for udvikling af et samlet etageareal på op til 600.000 m2 nybyggeri, som kræver udarbejdelse af lokalplantillæg med detaljerede og byggeretsgivende bestemmelser. Der er på den baggrund udarbejdet et lokalplanstillæg samt et kommuneplantillæg, som muliggør, at højden kan forøges på et højhus benævnt 08. Planforslagene blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016 og har været i høring fra 30. juni til 26. september 2016. Forvaltningen har modtaget 29 henvendelser, som har givet anledning til ændringsforslag, jf. afsnittet Løsning, bilag 5a og 5b.

Løsning

Planforslagene muliggør en bebyggelsesplan, som er kendetegnet ved karrébebyggelser, otte højhuse samt bevaringsværdig og fredet bebyggelse. En gennemgang af lokalplan- og kommuneplantillæggets indhold findes i bilag 1, s. 9-13.

 

Der fremlægges i bilag 7b en genplantningsplan for bevaringsværdige træer. Dette følger af indstillingen om forslag til tillæg 6, hvor der blev redegjort for de bevaringsværdige træer på Carlsberg i bilag 7a.

 

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen en række ændringer, som fremgår af nedenstående skema, og som er mere detaljeret beskrevet i bilag 5a og 5b.

 

Ændrede bestemmelser som følge af høringsprocessen

Følgende ændringer imødekommer ønsker om bedre rammer for dagsinstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter

Der muliggøres flere cykelparkeringspladser på terræn ved dagsinstitutioner, skoler, sportsanlæg og kultur.

Det muliggøres, at der kan etableres skure og liggehaller til sovende børn i forbindelse med daginstitutioners opholdsarealer på tag.

Der fastlægges en legeplads på Kildepladsen samt to mindre legeområder – et i Kammas Have og et på plads nord for J.C. Jacobsens Have.

Følgende ændring imødekommer ønske om aflastning af Ny Carlsberg Vej

Nedkørsel til p-kælder nedlægges på lokalplantegning på vestlig del af Ny Carlsberg Vej.

Følgende ændring imødekommer ønske om at bevare flere bevaringsværdige bygninger

Brygsiloen udpeges på lokalplantegning som bevaringsværdig bygning, der ikke må nedrives.

Følgende ændringer imødekommer ønske om, at højder ikke forøges i karreerne

Det fastlægges, at højden på fredet bebyggelse ikke må forøges uden forvaltningens godkendelse.

Bestemmelser om tagterrasser og værn (gelændere) justeres og præciseres i overensstemmelse med intentioner i lokalplantillægget. Hovedreglen er, at tagterrasser og værn altid skal trækkes tilbage i forhold til facaden/byggefeltets afgrænsning. Kravet kan dog lempes - undtagen ved få udpegede strækninger, hvor der skal tages særlige hensyn til kulturarven - når der sikres tilfredsstillende lysforhold i nabobebyggelser.

Følgende ændringer imødekommer ønske om at sikre hensyn til bl.a. dagslys, skyggevirkninger og arkitektur

Det fastlægges, at etage trækkes tilbage syd for Humleby.

Det fastlægges, at opbygninger på tage skal tage hensyn til lysforhold i byrum og de tilstødende byggerier.

Følgende ændring imødekommer ønske om et mere levende bykvarter

Pladsen ved Kridttårnet udlægges med byrum til midlertidige aktiviteter (temporær kantzone).

Følgende ændring imødekommer ønske om at bevare træer nord for Humleby

Der udpeges tre bevaringsværdige træer på lokalplantegning. Træerne har før været udpeget, men er ved en fejl blevet slettet. De markeres igen.

Følgende ændringer imødekommer bygherres ønske om større fleksibilitet

Der fastlægges bestemmelser for udformning af hegn i J.C. Jacobsens Have, så udformning skal tage hensyn til havens karakter og give mulighed for visuel kontakt til haven. Udformning sker i dialog med Carlsbergfondet samt Slots- og Kulturstyrelsen, som er fredningsmyndighed og har beslutningskompetencen.

Bestemmelser om tilbagetrækninger af tagterrasser og værn (gelændere) præciseres med kommentar om, at der kan dispenseres til, at værn ikke skal trækkes tilbage fra facadelinjen, hvis der er tilstrækkelige dagslysforhold, dog ikke mod naboområder og ved fredede bygninger og haver.

 

Borgermøde

borgermødet den 30. august 2016 deltog ca. 70 borgere, hvor flere gav udtryk for utilfredshed med planforslagene. Utilfredsheden samlede sig stort set om de samme temaer, som fremgår af øvrige indsigelser. Referat og evaluering af borgermødet er vedlagt som bilag 6.

Høring

De 29 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 2. De er refereret med forvaltningens bemærkninger i bilag 4. Nedenfor redegøres for hovedsynspunkter i høringen.

Bemærkninger fra Vesterbro Lokaludvalg – bilag 2, henvendelse nr. 20
Lokaludvalget finder, at der er betydelige afvigelser fra de oprindelige tanker og finder følgende forhold utilfredsstillende: 1) At der tillades lejligheder i stueetagerne i stedet for butikker; 2) at der mangler daginstitutioner, sportsfaciliteter og skoler; 3) at trafikforholdene forværres; 4) at højderne forøges og grundarealet i højhusene bliver større; 5) at der sker en indskrænkning af grønne områder. Synspunkterne er sammenfaldende med emnerne i øvrige henvendelser og kommenteres af forvaltningen nedenfor under forvaltningens bemærkninger til borgerne og lokaludvalget.

Bemærkninger fra Carlsberg Byen P/S og Carlsberg Fondet/Emcon – bilag 2, henvendelse nr. 12 og nr. 19.

 1. Carlsberg Byen P/S ønsker klarere bestemmelser om værn (gelændere) ved tagterrasser.
 2. Carlsberg Byen P/S ønsker en sti mellem Gamle Carlsberg Vej og Malttorvet nedlagt.
 3. Carlsberg Byen P/S ønsker mulighed for at flytte etagemeter fra nybyggeri til indskudte dæk i fredede bygninger.
 4. Carlsberg Fondet ønsker mindre restriktive bestemmelser for udformning af hegn omkring J.C. Jacobsens Have.

Forslag til de væsentligste ændringer på baggrund af den offentlige høring har været forelagt Carlsberg Byen P/S, Carlsberg Fondet og Carlsberg A/S i en supplerende høring i perioden 14. til 24. oktober 2016. Carlsberg Byen P/S havde mindre bemærkninger hertil. Ændringer som følge af høringerne fremgår af bilag 5a og 5b.

Forvaltningens bemærkninger til Carlsberg Byen P/S og Carlsberg Fondet

 1. Forvaltningen foreslår, at bestemmelser om tilbagetrækninger af tagterrasser og værn (gelændere) præciseres med kommentar om, at der kan dispenseres til, at værn ikke skal trækkes tilbage fra facadelinjen, hvis der er tilstrækkelige dagslysforhold, dog ikke mod naboområder og ved fredede bygninger og haver. Forvaltningen foreslår desuden, at en etage i byggefelt syd for Humleby trækkes 2 m tilbage af hensyn til dagslys.
 2. Forvaltningen vurderer, at en sti mellem Gamle Carlsberg Vej og Malttorvet bør fastholdes, så det er muligt at færdes på tværs gennem området.
 3. Forvaltningen foreslår, at der skal kunne flyttes etagemeter fra nybyggeri til indskudte dæk i fredede bygninger og til byggeri på tagetage på den fredede Lagerkælder.
 4. Bestemmelsen om hegn omkring J.C. Jacobsens Have fastlægger i dag, at det skal være gitterhegn og/eller hæk i op til 1,8 m højde. Forvaltningen vurderer, at bestemmelsen var for detaljeret og foreslår i stedet, at bestemmelsen formuleres, så udformning skal tage hensyn til havens karakter og give mulighed for visuel kontakt til haven.

Bemærkninger fra Københavns Museum og Akademirådet, bilag 2, henvendelse nr. 26 og nr. 29.
Københavns Museum er stærkt bekymret for de forøgede højder og flytning af højhuse. Museet mener, at nyt byggeri ikke er tilpasset de fredede og bevaringsværdige bygninger. Akademirådet savner rumlige og formmæssige intentioner og ser fraværet af eksempler på identitetsgivende arkitektur som problematisk.

Forvaltningens bemærkninger til Københavns Museum og Akademirådet
Forvaltningen vurderer, at der i rammelokalplanen er taget hensyn til de eksisterende, bevaringsværdige bygninger og haver. I tillæg 6 er tilstræbt en tilpasning med tilbagetrukne etager. Forvaltningen finder, at de rumlige og formmæssige intentioner i den oprindelige masterplan i vid udstrækning er oversat til bestemmelser i lokalplantillægget ved bl.a. opdeling i byhuse, kantzoner, en særlig farvepalet mv., der bidrager til en arkitektonisk identitet. Om øgede højder, se bemærkninger under tematiske emner nedenfor under forvaltningens bemærkninger til borgernes og lokaludvalget henvendelser.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser 
Hovedsynspunkterne samler sig om nedenstående temaer. En mere detaljeret gennemgang af synspunkterne og uddybning af forvaltningens bemærkninger findes i bilag 4.

1. At der ikke vil være nok butikker og erhverv i stueetager.

2. At der mangler idrætsfaciliteter, skoler og daginstitutioner.

3. At trafikforholdene forværres.

4. At byggeriet er blevet alt for højt og stort.

5. At Bohrs tårnet er grimt, og at de kommende højhuse bør udformes bedre.

6. At pladser og grønne områder indskrænkes og træer fældes

Forvaltningens bemærkninger til borgernes og lokaludvalgets henvendelser

1. Der er fastlagt 22.000 m2 til detailhandel inden for Carlsberg Bydelscenter samt 600 m2 udenfor. Dette ændres ikke, hvorfor der ikke forventes færre butikker i stueetager. Men der sker en mindre reduktion i, hvor butikker kan placeres, da de aktive/åbne facadestrækninger samlet set reduceres med 10 %. Med bebyggelsesplanen skabes bredere gader, så der kan være boliger i stueetager, hvor der før kun kunne være erhverv pga. hensyn til dagslys. Derfor forventes mindre erhverv i stueetager. Forvaltningen har skønnet, at dette ikke vil påvirke bylivet negativt, da der muliggøres brede kantzoner, hvor bylivet kan udfoldes, se bilag 11.

2. Kommunen har løbende vurderet behovet for idrætsfaciliteter, skoler og daginstitutioner. Således etableres en Europaskole, der forventes 2-3 dagsinstitutioner og der vil være mulighed for at benytte idrætsfaciliteter på Europaskolen samt UCC Professionshøjskolen, som er etableret på Carlsberg. Forvaltningen er enig i, at det er ønskeligt med flere daginstitutioner. For at skabe bedre muligheder herfor foreslår forvaltningen lempelse af bestemmelser om småbygninger på tage og normer for cykelparkering på terræn. For at skabe arealer for leg og bevægelse foreslår forvaltningen krav om yderligere en legeplads samt to legeområder. I forhold til skoler vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der på kort sigt ikke er behov for yderligere skoleudbygning på Vesterbro, men at der frem mod 2050 forventes at blive behov for 4 spor mere, som skal placeres udenfor Carlsberg-området.

3. Forvaltningen vurderer, at der ikke ændres på trafikforholdene med tillæg 6, hvorfor der ikke sker en forværring. Forvaltningen foreslår at nedlægge adgang til p-kælder vest for Elefantporten, hvilket vil betyde, at et mindre antal biler bliver flyttet til primærvejen J.C. Jacobsens Gade, hvorved Ny Carlsberg Vej aflastes for biltrafik på det vestlige stykke mod Søndermarken.

4. Antallet af etagemeter er i overensstemmelse med rammelokalplanen. Forvaltningen har gennemgået bebyggelsesplanen og foreslår en række mindre justeringer og præciseringer med henblik på at begrænse højder i karrébebyggelsen, hvorved der tages hensyn til fredede og bevaringsværdige bygninger og hensyn til dagslys. Forvaltningen foreslår, at Brygsiloen udpeges som bevaringsværdig bygning, der ikke må nedrives, da den pt. er under ombygning og kan genanvendes, hvorved der tages hensyn til de fredede bygninger ved Dipylon og Elefantporten.

5. For at højhuse skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne.

6. Forvaltningen vurderer, at der overordnet ikke reduceres i antallet af pladser - og i omfanget af haver og større byrum med grøn karakter. Herudover skabes bedre muligheder for træer og begrønning i de bredere gaderum og større gårdrum i karreerne. Tillægget fastlægger også konkrete bestemmelser for placering af træer og beplantning på pladser, i gader og gårdrum samt for begrønning af brede kantzoner. I bilag 10 er uddybet yderligere i forhold til omfanget af grønt. Forvaltningen har gennemgået registreringen af træer og foreslår, at der udpeges tre yderligere bevaringsværdige træer nord for Humleby. Forvaltningen foreslår også, at pladsen ved Kridttårnet udlægges som byrum til midlertidige aktiviteter(temporær kantzone) for at styrke bylivet.

I bilag 12 er udarbejdet et skema med oversigt over bemærkninger i høringen, som forvaltningen ikke foreslår imødekommet.

Behov for fremtidige dispensationer

I rammelokalplanen er udpeget bevaringsværdig bebyggelse, som må nedrives, og træer, som må fældes. Dette kan dog kun ske efter en konkret vurdering for at sikre, at det først sker, når planen realiseres. Derfor kræves dispensation hertil efter planens vedtagelse. Det drejer sig om nedrivning af de bevaringsværdige bygninger, Gærkælder (13), Bygsiloen (25), Malteriet (26) og Mineralvandsfabrikken vestlige del (34), som vist i bilag 1, lokalplantegning nr. 6. Det drejer sig endvidere om fældning af 25 træer, som vist i bilag 7b. Der vil også være behov for dispensationer fra det skrå højdegrænseplan for at bebyggelsesplanen kan realiseres. Bestemmelsen regulerer, hvor højt og tæt, der kan bygges og formålet er at sikre gode dagslysforhold. I tillæg 6 tillades byggeri som er højere og tættere end der muliggøres i forhold til højdegrænseplanet. Derfor vil der være behov for dispensationer, hvis der kan dokumenteres tilfredsstillende lysforhold i opholds- og arbejdsrum - især ved boliger i stueetagen. Der forventes også en ansøgning om dispensation til at undlade at etablere en nærgenbrugsstation, da det forventes, at den placeres ved Sønder Boulevard.

Herudover er der i forbindelse med behandlingen af de enkelte byggeansøgninger ofte behov for at give et mindre antal dispensationer, fx af byggetekniske årsager eller i situationer, hvor lokalplanen forudsætter, at der kan gives en dispensation. I overensstemmelse med planlovens § 20 foretages der naboorientering af berørte naboer mv., medmindre forvaltningen skønner, at en dispensation er af underordnet betydning for disse.

Ansøgninger om dispensationer, hvor forvaltningen har modtaget mange eller vægtige indsigelser ved naboorienteringen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, jf. udvalgets beslutning om delegation til forvaltningen til at meddele dispensation fra lokalplaner. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell ønsker herudover, at dispensationer vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger og fældning af bevaringsværdige træer samt alle ansøgninger om dispensation, som har været i forudgående naboorientering, behandles af Teknik- og Miljøudvalget. Fremadrettet vil Teknik- og Miljøforvaltningen derfor fremlægge disse dispensationer til Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse.

Stadsarkitekten deltager under drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Kommunen skønner, at der genereres ca. 3.400 arbejdspladser med en årlig skattemerindtægt på ca. 73 mio. kr. årligt i de områder af lokalplantillægget som er byggeretsgivende dvs. delområde IB, IIC, IIIB, IVB (2012 priser). Skønnet baseres på en fuldt udbygget lokalplan.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget planforslagene, bekendtgør forvaltningerne disse i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen                                    / Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” (bilag 1) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning og bilag 5b.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
 2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 uden ændringer (bilag 1).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, C, I og V.
Imod stemte: B og Ø.

Beslutning

Dagsordenspunkt 23: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2016-0265894)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2016

Indstillingen blev anbefalet overfor Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 3. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, V, O, C og I.

Imod stemte: B og Ø.

Undlod at stemme: F.