2. Københavns Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar - endelig vedtagelse (2019-0302914)

På baggrund af den offentlige høring af forslag til Københavns Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering, fremlægges planen med forvaltningens forslag til ændringer til politisk behandling.

Vedtagelse af forvaltningens forslag til ændringen medfører, at sagen skal sendes i 14 dages supplerende høring inden endelig behandling i Borgerrepræsentationen den 30. januar 2020.  

Københavns Kommuneplan 2019 er en digital kommuneplan og kan findes på www.kp19.kk.dk samt www.plandata.dk.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at ”Københavns Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar” med tilhørende miljøvurdering godkendes med ændringer beskrevet i bilag 2, 4, 5, 6, 7 og 8.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. august 2019 at sende forslag til Københavns Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Økonomiforvaltningen revideret kommuneplanen, som fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Løsning

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en hvidbog (bilag 2) på baggrund af 1.693 høringssvar (bilag 3) som forvaltningen har modtaget i høringsperioden.

Tværgående temaer og emner i høringssvarene                                   
På tværs af høringssvarene er der en række temaer, der er gennemgående og fylder mest ift. kommuneplanforslaget. Det drejer sig om:

 • Grønne områder
 • Infrastruktur og klima
 • Boliger til alle
 • Befolkningsvækst og pres på byens arealer
 • Kommunale anlæg

Temaerne kommer bl.a. til udtryk blandt specifikke emner, hvor borgergrupper, efter forvaltningens vurdering, har organiseret sig omkring indsendelse af høringssvar. Det kommer bl.a. til udtryk ved 1.138 enslydende høringssvar med ønske om omdannelse af Bispeengbuen. De mest fremtrædende emner omhandler endvidere:    

 • Ønske om metroforbindelse fremfor letbane til Tingbjerg.
 • Bevaring af Stejlepladsen i sin nuværende form.
 • Bekymring for etablering af skæve boliger på Strødamvej og genplacering af Rønnebo i Ryparken.
 • Øget trafik og nedlæggelse af grønt område ved etablering af daginstitution på Saxtorphsvej i Valby.
 • Danmarks Tekniske Museums betydning for det maritime miljø ved Svanemølleværket.
 • Anlæg af Lynetteholmen og betydningen for Margretheholm Havn og beboerne på Margretheholmen.
 • Jernbanebyens kvaliteter skal fastholdes i en kommende byudvikling og ønsker om kommunale anlæg.

Erhvervsstyrelsen har endvidere fremsat indsigelse imod en række retningslinjer og udpegninger i kommuneplanforslaget, herunder at bestemte emner ikke er en del af forslaget.

Det følger af statens beføjelser til at nedlægge veto imod kommunal planlægning, at endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019 kun kan ske, hvis kommunen har opfyldt statens krav, således at vetoet er frafaldet. Indsigelsen har medført ændringer til kommuneplanen, hvoraf en ændring forudsætter supplerende høring inden endelig behandling i Borgerrepræsentationen jf. afsnittet Ændringsforslag til kommuneplanens rammer.

I hvidbogen indgår en uddybet opsummering af tværgående temaer og emner i høringssvarene. Hvidbogen indeholder desuden Økonomiforvaltningens svar til samtlige indsigelser til Københavns Kommuneplan 2019.  

Ændringer som følge af den offentlige høring

På baggrund af den offentlige høring foreslår forvaltningen 60 konkrete ændringer af kommuneplanforslaget. Heraf forudsætter to ændrede forhold, for hhv. Nordhavn og Siljangade, supplerende høring.

Ændringsforslag til politisk hovedstruktur

Af bilag 4 fremgår Økonomiforvaltningens væsentligste ændringsforslag til den politiske hovedstruktur, hvilket bl.a. indebærer:

 • Tilføjelse af et nyt tekstafsnit med figurer, der forklarer den historiske og forventede befolkningsudvikling (s. 8-9).
 • Uddybende forklaring af behovet for at opføre boliger til socialt udsatte (s. 12-19 og s. 54-55).
 • Tilføjelse af tekstafsnit, der uddyber, at der med boligstørrelsesbestemmelsen for ungdomsboliger muliggøres at bygge kollegieværelser med vægt på mindre boliger og attraktive fælleslokaler (s. 12-19).
 • Uddybning af Københavns Kommunes ambition om realisering af FN’s Verdensmål i udviklingen af byen. (s. 12-19 og s. 20-27).
 • WHO’s retningslinjer for god luftkvalitet erstatter eksisterende målsætning om ren luft i kommuneplanens retningslinjer og politiske hovedstruktur (s. 20, s. 26 og s. 44).
 • Det uddybes, alle kommunale byggepladser skal være CO2 neutrale byggepladser, at der anvendes bæredygtige byggematerialer samt at byens byggematerialer genanvendes. (s. 22).
 • Det uddybes, at det er vigtigt med variation i udbuddet af arbejdspladser til både faglærte, ufaglærte og folk på videregående uddannelser (s. 35).
 • Et øget fokus på at fordele turismen til alle bydele (s. 37-37).
 • Uddybning af baggrund og proces for udviklingen af Tingbjerg samt et øget fokus på de eksisterende kvaliteter i tekstafsnittet om udviklingen af området (s. 56-57).
 • Uddybning af den videre proces for udvikling af Stejlepladsen, uddybning af de kommunale behov i området jf. kommunens arealplaner og et øget fokus på de eksisterende kvaliteter i tekstafsnittet om udviklingen af området (s. 62-63).
 • Uddybning af den videre proces i tekstafsnittet om Bispeengbuen (s. 64-65).
 • Større fokus på eksisterende kvaliteter samt uddybning af de kommunale behov jf. kommunale arealplaner i tekstafsnittet om udviklingen af Jernbanebyen (s. 70-71).
 • Uddybning af den forventede videre proces for Lynetteholmen (s. 74-75).
 • Det uddybes, at samarbejdet med lokaludvalgene er centralt ift. at fremme den lokale københavnerinddragelse. (s. 80-81).

I bilag 7 fremgår samtlige ændringsforslag til kommuneplanens politiske hovedstruktur.

 

Ændringsforslag til kommuneplanens retningslinjer

I bilag 5 fremgår de væsentlige ændringsforslag til kommuneplanens retningslinjer. Det drejer sig bl.a. om:

 • Ændringer som følge af en statslig indsigelse til planforslaget, der har betydet optagelse af yderligere retningslinjer og kort (bl.a. om Østlig Ringvej, produktions- og risikovirksomheder, kiler udpeget i landsplandirektiv mv.). Indsigelsen har desuden medført, at den grønne cykelrute på Forsvarets ejendom ved Svanemøllen Kaserne udtages.

 • En mindre ændring af opdelingen i parkeringsområder på Amager, så p-normen i området omkring metrostation Lergravsparken og bebyggelsen Sundpark mindskes, idet det bliver en del af parkeringsområdet for ”tætbyen” frem for ”øvrig by”.
 • Forslag til retningslinjer, der skal forbedre adgangen til idræt og fysisk aktivitet i byens rum samt en række redaktionelle opdateringer af kort og redegørelsestekst.

 

Ændringsforslag til kommuneplanens rammer

I bilag 6 fremgår de væsentlige ændringsforslag til kommuneplanens rammer. Det drejer sig bl.a. om:

 • Som følge af grundejers ønske om at koncentrere byudviklingen i Nordhavn på Svanemølleholm (holm 8), foreslås boligbyggemulighed flyttet fra Levantkaj Vest til Svanemølleholm. Derudover opjusteres byggemuligheder ved Tunnelfabrikken og UNICEF, hvor grænsen mellem to rammer justeres, og rækkefølgeplan tilpasses som følge heraf.  Ændringen forudsætter supplerende høring jf. planlovens §27, stk. 2.
 • Ved Nuuks Plads nedjusteres byggemuligheder til 10.000 m2 og bygningshøjde fra 75 til 42 meter med henblik på at lokalplanlægningen kan fortsætte. Sagen forventes fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i 2020.
 • Som følge af statens indsigelse tilbageføres kommuneplanrammen ved Siljangade fra C2* til E0*. Ændringen forudsætter supplerende høring jf. planlovens §27, stk. 2.
 • Som følge af afgørelse i Planklagenævnet i 2019, udtages V-rammer til husbåde på vandareal af Kommuneplan 2019, med mindre de er placeret i/ved særlige byomdannelsesområder, da kommunen ikke har hjemmel til at fastlægge og håndhæve rammer på søterritoriet.
 • Byggemuligheden for Kunstskolerne på Holmen øges til en bebyggelsesprocent på 75 for at muliggøre potentiel udvidelse.
 • Den foreslåede rammeændring fra O- til et T-område ved Svanemølleværket, som muliggjorde opførsel af et nyt spidslastanlæg ved siden af Svanemølleværket, flyttes, så anlægget i stedet muliggøres ved Strandvænget.
 • Bydelcentret for detailhandel i Tingbjerg ændrer afgrænsning og maksimalt butiksareal hæves med 2.000 m2 til 7.600 m2 for at understøtte indsatsen i Tingbjerg.

  

Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har Økonomiforvaltningen vurderet, at Kommuneplan 2019 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen (bilag 9) har været i offentlig høring sammen med resten af kommuneplanforslaget.

I forbindelse med høringen har der været indsigelser til væsentlighedsvurderingen af kommuneplanforslagets indvirkning på Natura 2000-området ”N143 Vestamager og havet syd for” ved Stejlepladsen, hvorfor der er blevet udarbejdet en supplerende væsentlighedsvurdering af et eksternt konsulentbureau. Konklusionen på vurderingen, der ligger som bilag til miljøvurderingen er, at Kommuneplan 2019 ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af naturtyper eller fugle i Natura 2000-området.

Forvaltningens fremlagte ændringsforslag til Kommuneplan 2019 medfører ikke en ny miljøvurdering.   

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes i Økonomiudvalget vil Økonomiforvaltningen foretage den supplerende høring jf. Planlovens §27, stk. 2.

Herefter forelægges sagen for Borgerrepræsentationen den 30. januar 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

Behov for en fornyet miljøvurdering, som følge af eventuelle nye vedtagne ændringsforslag skal gennemføres inden kommuneplanen kan sendes i supplerende høring, og endelig vedtagelse af kommuneplanen vil i det tilfælde forventes at kunne ske i foråret 2020.

Det bemærkes, at kommuneplantillæg til Kommuneplan 2015, som er vedtaget siden udarbejdelsen af forslag til Københavns Kommuneplan 2019, vil blive indarbejdet i den endelige kommuneplan.

Det bemærkes, at mindre redaktionelle rettelser og præciseringer vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige kommuneplan. 

 

Søren Tegen Pedersen                       /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Københavns Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar - endelig vedtagelse (2019-0302914)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019

Kontorchef i Økonomiforvaltningen, Kenneth Horst Hansen, var tilstede under behandlingen af sagen af hensyn til sagens oplysning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag:

(ÆF 1):

”At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”En fremtidig udvikling af Kløverparken og Refshaleøen rummer unikke muligheder for at skabe et stort sammenhængende nyt kystnært område i København og skabe en samlet forbindelse med offentlig adgang langs kysten. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes tilfredsstillende løsninger på infrastruktur i området, førend der tages hul på udviklingen. I umiddelbar forlængelse af, at den fremtidige infrastrukturbetjening af områderne, herunder kollektiv transport, er afklaret i forhold til linjeføring og finansiering, er det en mulighed at fremrykke byudvikling via et kommuneplantillæg.””

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag til ÆF 1:

(ÆF 2):

”at ”og Refshaleøen” slettes, således at følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

En fremtidig udvikling af Kløverparken rummer unikke muligheder for at skabe et stort sammenhængende nyt kystnært område i København og skabe en samlet forbindelse med offentlig adgang langs kysten. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes tilfredsstillende løsninger på infrastruktur i området, førend der tages hul på udviklingen. I umiddelbar forlængelse af, at den fremtidige infrastrukturbetjening af områderne, herunder kollektiv transport, er afklaret i forhold til linjeføring og finansiering, er det en mulighed at fremrykke byudvikling via et kommuneplantillæg.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 2) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 1) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 3 - 47):

(ÆF 3):

”At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedr. rammer:

”Minimumstørrelsen på familieboliger i byudviklingsområderne ændres fra 50 m² til 40 m² (brutto), så der kan skabes plads til de mange singler i byen. Minimumsstørrelsen fastholdes, så det kan sikres, at der i boligprojekterne kan tilvejebringes et attraktivt fællesareal i byggeriet. I arbejdet med at fremme flere små boliger, vil der i dialog med grundejer blive lagt vægt på, at boligerne har en kvalitet, hvor bebyggelsesplan, lysindfald mv. bidrager til at udvikle denne nye boligtype. Resultaterne af muligheden for byggeri af boliger ned til 40 m² skal endvidere evalueres frem mod Kommuneplan 2023.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 3) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 4):

”At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedr. retningslinjer:

”At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger, hvoraf 7.500 skal være almene ungdomsboliger, frem mod 2031.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 4) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

(ÆF 5):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Vi arbejder sammen med den almene sektor, andelssektoren og private udviklere for at udvikle nye boligtyper og -former.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 5) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning

 

(ÆF 6):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

” ”At skabe rammer for 1.800 nye boligenheder til borgere med særlige behov frem mod 2031.”

”I takt med at befolkningen i København vokser, øges behovet for kommunale anlæg. Ligesom vi i kommunen udarbejder langsigtede planer for eksempelvis behovet for skoler, daginstitutioner, idræts- og kulturfaciliteter mv, så skal vi også altid indtænke behovet for plejeboliger og sociale boliger i takt med, at byen vokser. Socialforvaltningens behov for boligsocial anvisning, botilbud, skæve boliger, herberger, midlertidige containerboliger mv. skal derfor på baggrund af den arealplan over konkrete behov, som udarbejdes af forvaltningerne, altid indarbejdes i både nye byudviklingsområder samt når der åbner sig muligheder i den eksisterende by. Det betyder, at grundejere i byudviklingsprojekter altid principielt kan blive mødt med et krav om en arealreservation til sociale boliger.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 6) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 7):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”For at sikre plads til fremtidens kreative erhverv og håndværksvirksomheder, vil kommunen igangsætte en analyse af udviklingen i brancherne og deres nuværende placering i byen, inklusiv en planmæssig vurdering af, hvor de i fremtiden kan lokaliseres.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 7) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 8):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Kommunen vil, på baggrund af en analyse af udviklingen i hotelkapaciteten, udarbejde et administrationsgrundlag for, hvor fremtidig hotelkapacitet skal placeres. Bæredygtig transport skal indgå i vurderingen i forhold til at få turisterne til at anvende byens kollektive infrastruktur. Undersøgelsen af hotelområdet, skal også se på hotellejligheder og udvikling i AirBnB overnatninger.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 8) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 9):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Der skal arbejdes på at skabe og fastholde arbejdspladser i byens udsatte byområder for at sikre en blandet by. Udsatte boligområder skal udvikles, ikke afvikles.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 9) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 10):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”At byens kultur- og idrætsfaciliteter udbygges i takt med befolkningsudviklingen.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 10) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 11):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Det er vigtigt, at der i byudviklingen tages hensyn til de maritime miljøer og adgangen til havnen.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 11) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 12):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Byens idrætsområder er vigtige områder for foreningslivet og borgerne i byen. Derfor har kommunen fokus på, at der løbende sker en opgradering af byens idrætsfaciliteter, herunder Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark. Hvis Danmarks nationalstadion Parken ønsker en udvidelse, er der mulighed for at tilvejebringe nyt plangrundlag, som kan muliggøre realisering heraf.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 12) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 13):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Når kommunen investerer i kommunale anlæg, skal der tænkes i multifunktionelle løsninger.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 13) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 14):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Det er en ambition for kommunen, at der etableres partnerskaber med borgere og virksomheder om at få etableret små grønne byhaver og rekreative faciliteter som bænke og byinventar, så lokalområderne tager ejerskab til projekterne.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 14) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  V.

 

(ÆF 15):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”At komfort, fremkommelighed og tryghed for fodgængere forbedres, så det gennemsnitlige antal af daglige gangture pr. københavner i København øges med 20 pct. ift. 2017.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 15) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  V.

 

(ÆF 16):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Det er vigtigt, at der i udviklingen af byrummet sikres de bedst mulige forhold for ældre og gangbesværede – fx ved at etablere brede fortov, mere ældrevenlige kantstene, trafiklys, fodgængerfelter mv.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 16) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 17):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Vi vil arbejde for at fremme brugen af delebiler i byen - både delebiler med fast stamplads og el-delebiler uden fast stamplads.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 17) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V og O.

Imod stemte:  C.

 

(ÆF 18):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende boliger og byliv:

”At indrette byen, så det sunde valg bliver det nemme valg i hverdagen, ved at bebyggelser og byrum inviterer til bevægelse, samvær og rekreative oplevelser til gavn for både fysisk og mental sundhed.”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 18) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  V.

 

(ÆF 19):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”At fremme en bæredygtig turisme, der tager hensyn til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen””

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 19) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 20):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”I det videre arbejde med strukturplanen for Nordhavn skal der ses på muligheden for at bevare mest muligt af området med beskyttede naturtyper på Nordhavnstippen fx ved, at Metroselskabet undersøger muligheden for at lave en linjeføring for den sidste etape af Nordhavnsmetroen, så den placeres syd for Nordhavnstippen.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 20) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 21):

””At følgende tilføjes til afsnit vedrørende rammer – Svanemølleværket:

 ”I rammerne i Kommuneplan 2019 flyttes den foreslåede rammeændring til teknisk anlæg ved Svanemølleværket i stedet til det grønne areal ved Strandvænget, som ligger foran roklubberne.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 21) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 22):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Svanemølleværket har siden etableringen i 1953 fungeret som primær forsyning af fjernvarme til københavnerne, og fungerer i dag som en af byens primære spids- og reservelastcentraler til fjernvarme. Ved at muliggøre et nyt spidslastanlæg ved Strandvænget åbnes der op for, at Svanemølleværket kan omdannes til at indeholde museums- og kulturfaciliteter til glæde for københavnerne og byens besøgende. Omdannelsen af Svanemølleværket til museum vil tilføre bydelen Østerbro et nyt kulturelt samlingspunkt, som vil give liv i og omkring værket, og bygningen vil også fremover kunne stå som et vartegn for København. Omdannelsen kan samtidig fungere som katalysator for en byudvikling i området. På sigt er det visionen, at der på arealet nord for Svanemølleværket, omtalt kulpladsen, muliggøres byudvikling på 15.000 - 20.000 etagemeter. En samlet helhedsplan for området skal sikre, at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 22) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

(ÆF 23):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Der kan i den videre planlægning for området ved Siljangade, i et kommuneplantillæg med lokalplan, ses på, hvordan man kan fastholde områdets karakter og kreative erhverv og samtidig tilføre nyt liv med nye boliger og erhverv under hensyntagen til håndteres af risikozone fra nærtliggende produktionserhverv.”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 23) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  V.

 

(ÆF 24):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

 

”København er en af verdens grønneste og mest bæredygtige byer, der er med til at sætte dagsordenen for, hvordan byer kan bidrage til at fremme den grønne dagsorden. Den grønne dagsorden sikrer en grøn og bæredygtig by i vækst og udvikling. Vi har en ambition om at styrke København som grøn foregangsby. Her gør vi allerede meget – og med en ambitiøs Kommuneplan 2019 samler vi grønne indsatser, og sætter rammerne for, hvad der skal til, for at fremtidens København sikrer bæredygtige løsninger og grønne byrum til glæde for Københavnerne, i takt med at byen udvikles.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 24) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

(ÆF 25):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune vil arbejde for at fremme flere små grønne byhaver i det offentlige rum. Det er Københavns Kommunes ambition, at flere små grønne byhaver og rekreative faciliteter, som bænke og byinventar, udvikles i partnerskaber mellem kommunen, borgere og virksomheder.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 25) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

(ÆF 26):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

” Et nyt anlæg ved Nordhavn i 2021 vil betyde, at Oslo-færgerne anvender landstrøm, når de ligger i havn. Københavns Kommune vil, i samarbejde med relevante parter, arbejde på at få etableret landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Der er afsat midler til projekteringen af et landstrømsanlæg i Nordhavn, som kommunen arbejder for, står færdigt allerede i 2021. Samtidig undersøges mulighederne for at etablere landstrøm på Langelinie.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 26) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 27):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Forudsat accept fra luftfartsmyndighederne etableres flere vindmøller på to nye felter i Øresund.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 27) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 28):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Kommunen igangsætter arbejdet med at reducere klimapåvirkningen fra trafikken, også selvom det kan gøre det mere besværligt at anvende benzin- og dieselbil i København.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 28) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte:  V og C.

 

 (ÆF 29):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune vil arbejde for at indføre en miljøzone for personbiler og en maritim miljøzone, der skal forbedre luftkvaliteten i København.”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 29) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme:  V.

 

(ÆF 30):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune vil arbejde for at fremme eldrevne biler i byen, herunder den teknologiske infrastruktur, der understøtter udbredelsen af dem.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 30) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 31):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”CO2-forbruget for byggeriet nedbringes ved, at ejendomsudviklere i København opfordres til at anvende bæredygtige materialer i byggeri, som eksempelvis trækonstruktioner eller lign.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 31) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 32):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Der igangsættes et arbejde om bedre m2-udnyttelse i kommunale byggerier for at reducere klimabelastningen.””

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 32) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

(ÆF 33):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune stiller krav om, at biomassekraftvarme produceres med certificeret bæredygtig biomasse.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 33) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 34):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”I løbet af planperioden skal igangsættes en handlingsplan for, hvordan København kan blive en fossilfri kommune.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 34) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  V.

 

 

(ÆF 35):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur:

”Københavns Kommune ønsker mulighed for at stille krav, som kan begrænse luftforurening og CO2-udledning fra bl.a. bygge- og transportsektoren, men er i dag begrænset af statslig regulering og EU regulering.

Bygge- og anlægsmaskiner skal ikke længere drives af benzin og diesel. Det skal være muligt at stille krav til klimavenlige maskiner hos leverandører i form af eksempelvis el. Det samme gælder i forhold til byggematerialer, hvor det ligeledes skal være muligt at stille krav om bæredygtige materialer. I disse år bliver der opført ca. 6.000 nye boliger og i gennemsnit 200.000m2 erhverv om året i København. Med anvendelse af bæredygtige byggematerialer og CO2-neutrale arbejdsmaskiner er der potentiale for en betydelig CO2-reduktion.

Trafikken i København er ansvarlig for en betydelig del af Københavns CO2-udledning og luftforurening. Med dagens udvikling ses en meget begrænset reduktion, og der er behov for betydelige ændringer i vognpark og trafikmønstre, hvis denne udvikling skal fremskyndes. Kommunen ønsker statslige rammer for regulering, som kan understøtte reduktionen yderligere. Derfor ønsker Københavns Kommune, at der arbejdes på ny lovgivning inden for følgende områder:””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 35) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte:  V.

Undlod at stemme: C.

 

(ÆF 36):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at regulere brugen af parkeringspladser i en lokalplan, således det er muligt at stille krav om, at et vist antal parkeringspladser skal reserveres til hhv. el- og delebiler.”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 36) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte:  C

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 37):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Regeringen har fremsendt lovforslag om, at der i forbindelse med nybyggeri, samt ved bestående bygninger, skal etableres ladestandere til elektriske køretøjer eller foretages forberedelse til etablering af sådanne ladestandere. Københavns Kommune ser i udgangspunktet positivt på en sådan ændring af gældende lovgivning.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 37) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

 

(ÆF 38):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at fritage klimatiltag, herunder rentable energirenovering af bygninger, fra anlægsrammen, så kommunerne får større incitament til at spare på energien.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 38) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte:  -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 39):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at etablere en nulemissionszone for køretøjer i en del af Københavns Kommune for at understøtte brugen af elbiler.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 39) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte:  V og C.

 

(ÆF 40):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at kommunen kan etablere maritim miljøzone i en del af Københavns Havn for at reducere emissionerne fra især kanalrundfartsbåde.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 40) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 41):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at indføre skærpet miljøzone for personbiler i Københavns Kommune og øvrige kommuner, der måtte ønske det, for at reducere sundhedspåvirkningen fra trafikkens sundhedsskadelige emissioner.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 41) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

 

(ÆF 42):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Permanentliggørelse af ordningen med fritagelse af elafgift for el-busser i kollektiv rutekørsel, så den kollektive trafik kan blive ren samt at udvide ordningen til øvrig buskørsel.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 42) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 43):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Staten modtager i dag 70 % af alle P-indtægter i København. Derfor ønskes ændring af lov om parkeringsindtægter, så statens andel i indtægterne investeres i infrastruktur, der kan mindske trængslen og klimabelastningen fra trafikken.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 43) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: C

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 44):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at stille krav om mere bæredygtige byggemaskiner i anlægsfasen, så emissionerne med klima- og sundhedsskadelige stoffer minimeres.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 44) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 45):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Hjemmel til at stille krav om bæredygtige byggematerialer i bygninger, fx DGNB-certificering eller trækonstruktioner, herunder også muligheden for at bygge høje byggerier med trækonstruktioner, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette vil også kræve ændret EU-lovgivning.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 45) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

(ÆF 46):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende indledende tekst til Afsnit om ”Københavns Kommune ønsker til ændret lovgivning” under den grønne dagsorden:

”Forbud mod nyetablering af brændeovne i fjernvarmeområder for at reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler i især villa-områderne.””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 46) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V.

 

 

(ÆF 47):

””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende faktaboks under den grønne dagsorden:

 

”Til de årlige budgetforhandlinger fremlægges en arealplan for grønne områder frem til 2050. Arealplanen skal indfri en vision om, at københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – skal have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Planen kommer med forslag til investeringer i de fire løsningsområder:

Borgerrepræsentationen kan træffe beslutninger om at realisere areal-planens løsningsforslag ifm. dels planlægningen af byen (udlæg af arealer til nye grønne områder og forbindelseslinjer i kommuneplan og lokalplaner) og dels de årlige budgetforhandlinger (midler til grundkøb og anlæg af grønne områder samt afledt drift).

Med arealplanen er der udpeget seks nye større grønne områder i byudviklingsområderne. Hertil er der udpeget otte nye forbindelser, som kan sikre flere borgere lettere adgang til grønne områder – både i ny og eksisterende by. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden, i dialog med lokaludvalgssekretariater, områdefornyelser og byrums- og parkforvaltere, indsamlet lokal viden om potentielle løsningsmuligheder for at sikre øget kvalitet af grønne områder, bedre adgang mv.

Frem mod Budget 2021 vil der blive udarbejdet et forslag til at erstatte gråt med grønt – dvs. forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum og byområder, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden fast belægning på arealerne og herunder også sikre diversitet i denne beplantning. ””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 47) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag:

 (ÆF 48:):

At følgende tilføjes til afsnit om ”Rammer – Prøvestenen Syd”:

”Ændres til at være en O2*-ramme med en særlig bemærkning om at muliggøre placering af erhverv med højere miljøklasse end miljøklasse 2 og eksempelvis erhverv med kommercielle aktiviteter i relation til rekreative formål.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag til ÆF 48 om, at teksten ændres til:

(ÆF 49):

”Der er et ønske om at åbne området for offentligheden som et nyt grønt område, der kan fungere som et rekreativt område for bl.a. friluftsliv og maritime aktiviteter for de mange nye beboere i Amager Øst og for befolkningen som helhed.
En bevarelse af O1 indeholder endvidere mulighed for aktiviteter, der kan understøtte rekreative formål.
Der suppleres dog med en særlig bemærkning: ”Området kan anvendes til opstilling af op til 3 vindmøller på op til 115 m placeret ved støjvolden. Alle vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen herfor.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 49) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 8. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 48) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag:

(ÆF 50):

”Cykelparkeringsnormen for boliger fastlægges til 4:100 m²”

 

Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag til ÆF 49 om, at teksten ændres til:

(ÆF 51)

”Tabellen for cykelparkeringsnormer under generelle bestemmelser for ’parkering’ ændres, så alle normer øges med 10 % med henblik på at få flere cykelparkeringspladser.”

 

Det af Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 51) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 7. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Å, C og O.

Imod stemte: A, B, F og V.

Undlod at stemme: Ø.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 50) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 52) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende bydelsopslag for Brønshøj-Husum:

”Der skal i det videre arbejde med den overordnede kollektive trafikbetjening i byen, som supplement til undersøgelsen af en letbaneløsning til Tingbjerg, undersøges muligheden for at etablere en BRT-forbindelse til Tingbjerg, som den primære løsning for forbindelsen til Tingbjerg.”

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 53) til ÆF 51 om, at teksten ændres til:

”Det ønskes at undersøge mulighederne for etablering af BRT-forbindelse til Brønshøj-Husum, der skal løfte bydelen og understøtte udviklingen af Tingbjerg og Bystævneparken. Der skal i det videre udarbejde med kollektiv transport undersøges muligheden for en BRT-løsning til Bellahøj, Brønshøj, Tingbjerg og Husum frem til evt. beslutning og etablering af metro til bydelene. På lang sigt ønsker Københavns Kommune en Metro Havnering for at sikre et robust metrosystem.  På længere sigt vil en mulig ny BRT-forbindelse mellem Nørrebro Station og Gladsaxe styrke den kollektive trafik i store dele af Bispebjerg. Erstattes med en BRT-linjeføring.”

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 53) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 52) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 2. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B og F.

Imod stemte: V og C.

Undlod at stemme: O.

 

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 54) om tilføjelse af følgende tekst:

”Sikre rammerne for, at der bygges tilstrækkelig med studieboliger til de mange studerende i København, ligesom der også skal bygges tilstrækkeligt med boliger, der er egnet til det stigende antal ældre i byen.”

 

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 54) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag om, at teksten i den politiske hovedstruktur vedrørende ”Retningslinjer for Trafik” side 20 og 40 ændres til:

(ÆF 55):

”At antallet af personture i byen i 2025 fordeles med mindst 50% på cykel eller gang mv., mindst 25% på kollektiv transport og højst 25% med bil.”

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag til ÆF 56 om, at teksten ændres til:

(ÆF 56):

”Biltrafikken i 2025 skal maksimalt udgøre 25% af alle ture, der foretages i København. Dertil fordeler antallet af ture sig på mindst 25% gang, 25% cykling og 25% kollektiv transport i 2025.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag til ÆF 55 om, at teksten ændres til:

(ÆF 57)

”Biltrafikken i 2025 skal maksimalt udgøre 25% af alle ture, der foretages i København. Dertil fordeler antallet af ture sig på mindst 25% gang, 25% cykling og 25% kollektiv transport i 2025. Og i 2030 skal maksimalt 15% af ture i København foretages i bil.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 57) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte:  A, B, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Det af Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 56) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

Som følge heraf bortfaldt det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 55).

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 58) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende ”Retningslinjer”:

 

”Rækkefølgeplanen ændres således, at den indre del af Godsbaneterrænnet fremrykkes sammen med den ydre del til byudvikling i 1. del af planperioden.

Hele Godsbaneterrænnet udlægges til byudvikling fra 1. del af planperioden, og kommunen ønsker, at grundejerne udvikler én samlet helhedsplan for området, som kan danne grundlag for lokalplanlægningen. I det forestående arbejde med udviklingen af området bygges videre på de store kvaliteter, området i dag rummer. Kommunen ønsker at bevare de interessante gamle bygninger relateret til jernbanen og Den Gule By, og det er ønsket, at en del af den særlige ånd herfra kan leve videre i nye fællesskabsboliger til unge, børnefamilier, singler og ældre. De gamle trælader i projektet Banegaarden er et stort aktiv for den nye bydel, hvor bæredygtighed, sundhed og økologi er omdrejningspunktet. I området er der en særlig selvgroet stemning, som skal bevares.

 

Kommunen ønsker, at Godsbaneterrænnet bliver et fyrtårn for, hvordan kommunen fremover vil have fokus på det grønne, når nye byområder udvikles. Derfor skal der på Godsbaneterrænnet etableres en grøn struktur med en offentlig park, begrønnede byrym og grønne private friarealer i størrelsesordenen 8-11 hektar. Samtidig holdes bebyggelsestætheden i området lavt til 100 i bebyggelsesprocent (inkl. bevaringsværdige ejendomme) i den nordlige del og 150-175 i bebyggelsesprocent i den sydlige del mod Vasbygade. Den kommende helhedsplanlægning og lokalplanlæg vil tage endeligt stilling til omfanget af grønne arealer samt bebyggelsestæthed.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 59) til ÆF 58 om, at teksten ændres til:

”At Godsbaneterrænet indgår i kommuneplanen som perspektivområde med henblik på udvikling, når tiden er moden.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 60) til ÆF 58 om, at teksten ændres til:

” Udviklingen af Godsbaneterrænet skal sikre at borgerne på Vesterbro, i Carlsberg Byen, i Bavnehøjkvarteret og på Havneholmene får adgang til rekreative arealer, som boldbaner og grønne områder i samme omfang som borgere i resten af København jf. vedtagelsen i Kommuneplanstrategien. Minimum 15 hektar af området skal derfor udlægges til rekreative arealer. De mange bevaringsværdige ejendomme er en unik kvalitet i området, som med byudviklingen kan få nyt liv til eksempelvis offentlige og kulturelle formål, erhvervsliv, detailhandel og restaurationer. Området ligger stationsnært, og der skal i den videre planlægning indgås dialog med grundejerne om muligheder for at introducere delebilsordninger og gøre Godsbaneterrænnet helt eller delvist bilfri. For at sikre borgene adgang til hele Jernbanebyen skal der etableres et stisystem igennem området fra Vesterbro til havneholmene.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 61) til ÆF 58 om, at teksten ændres til:

”At Godsbaneterrænet indgår i kommuneplanen, og at der sikres grønne og rekreative arealer på mindst 12 af de 59 hektarer.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 62) til ÆF 58 om tilføjelse af følgende tekst:

” Udviklingen af godsbanearealet skal sikre at borgerne på Vesterbro, i Carlsberg Byen, i Bavnehøjkvarteret og på Havneholmene får adgang til rekreative arealer, som boldbaner og grønne områder i samme omfang som borgere i resten af København. Kommunen ønsker at sikre Københavns historie og bevare de mange vigtige industrihistoriske bygninger i området relateret til jernbanen og Den Gule By for eftertiden og til gavn og glæde for borgerne. Især de to store remisehaller, som i fremtiden skal anvendes til almene offentlige formål som kultur, idræt eller undervisning. Nybyggeri på det resterende område skal primært være til blandet erhverv, offentlige institutioner, samt ældreboliger og mindre studieboliger til unge.”

 

SF fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 63) til ÆF 58 om, at teksten ændres til:

”Derfor skal der på Godsbaneterrænnet etableres en grøn struktur med en offentlig park, begrønnede byrum og grønne offentlig tilgængelige private friarealer i størrelsesordenen 8-11 hektar.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 59) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemme mod 11. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og V.

Undlod at stemme: O.

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 60) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, C og O.

Imod stemte: A, B, V og F.

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 61) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F og V.

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 62) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F og V.

Undlod at stemme: C.

 

Det af SF fremsatte underændringsforslag (ÆF 63) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 58) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, Ø, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 64) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur:

”Københavns Kommune vil arbejde for, at jernbaneinfrastrukturen i og omkring København styrkes blandt andet ved at togstationen ved Lufthavnen udvides.

Ligeledes er det vigtigt at øge tilgængeligheden til Københavns Lufthavn og at arbejde for bedre togforbindelser fra København til resten af Europa. En stærk lufthavn og gode togforbindelser er et vigtigt parameter i at øge hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 65) til ÆF 64 om, at teksten ændres til:

”I Kommuneplan 2019 i den politiske hovedstruktur i afsnittet ”Flere trafikale forbindelser i hele regionen og til resten af verden” tilføjes: ”Københavns Kommune vil arbejde for, at jernbaneinfrastrukturen i og omkring København styrkes.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 65) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 7. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, V og C.

Undlod at stemme F og O.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 64) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 66) om, at teksten ændres til:

”At der inden for den kommende planperiode indgås en ny klimaaftale i Borgerrepræsentationen om, hvad der skal følge efter København er blevet CO2-neutral med konkrete målsætninger for 2030 og 2035.”

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 67) til ÆF 66 om, at teksten ændres til:

”Der skal indgås en ny klimaaftale i Borgerrepræsentationen om, hvad der skal følge efter København er blevet CO2-neutral og tidligst i 2025.”


Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 67) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 66) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 2. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F og O.

Imod stemte: V og C.

Undlod at stemme: B.

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 68) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit i den politiske hovedstruktur om den grønne dagsorden vedrørende Københavns Kommunes ønsker til ændret lovgivning:

”Opstart af et landsdækkende forsøg med roadpricing, og efterfølgende implementering i fuld skala, for at reducere trafikkens klima-påvirkning, samt finansiere ny klimavenlig infrastruktur. ”

 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 69) til ÆF 68 om, at teksten ændres til:

”Opstart af et landsdækkende forsøg med roadpricing, og efterfølgende implementering i fuld skala, for at reducere trafikkens klimapåvirkning, samt finansiere ny klimavenlig infrastruktur. Indførsel af roadpricing skal ske i sammenhæng med omlæggelse af andre bilrelaterede afgifter, så det ikke bliver dyrere at have bil for borgere i hovedstadsområdet.”

 

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte underændringsforslag (ÆF 69) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 68) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 70) om tilføjelse af følgende tekst:

”Det er en politisk ambition, at der i den eksisterende by maksimalt er 300 m i vejledende gangafstand fra byens boliger til et grønt område. Et grønt område kan i denne forbindelse være flere forskellige ting. Det kan være en park, en lommepark, særligt begrønnede byrum, søerne samt havnen mv. I det videre arbejde skal det afklares, hvilke kvalitative krav der skal indgå i arealet for at det kan indgå til opfyldelsen af ambitionen, men også en afklaring af hvilke typer af offentlige og private arealer, der kan være med til at imødekomme borgernes behov for rekreative arealer i deres nærområde. I byudviklingsområderne opstilles foruden denne ambition også et mål om en maksimal gangafstand på 500 m fra bolig til et større offentligt tilgængeligt grønt område (over 2 ha.). Der skal på denne baggrund, med vedtagelsen af Kommuneplan 2019, igangsættes en analyse af status for opfyldelsen af disse ønsker til mål. Analysen udføres af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. ”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 70) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 71) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”CO2-aftrykket i offentlige institutioner reduceres ved at tænke klimavenligt ift. fødevarer.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 72) til ÆF 71 om, at teksten ændres til:

”At CO2-aftrykket i offentlige institutioner reduceres med mindst 25 % i 2025 ved at reducere madspild og forbruget af kød.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 72) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, og O.

Imod stemte: A, B, F, V, og C.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 71) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 73) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”WHO-retningslinjerne for god luftkvalitet optages som målsætning.”

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 73) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 74) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune vil arbejde for at understøtte udbredelsen af delebilsordninger i København.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 75) til ÆF 74 om, at teksten ændres til:

”At Københavns Kommune vil arbejde mod at understøtte udbredelsen af delebilsordninger i København, med henblik på at sikre én delebilsparkeringsplads med fast stamplads per gade.”

 

Alternativet fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 76) til ÆF 74 om, at teksten ændres til:

”At der oprettes minimum én fast delebilsparkeringsplads i alle gader i brokvartererne (inklusive Amagerbro), Indre By og Christianshavn.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 77) til ÆF 74 om, at teksten ændres til:

”At Københavns Kommune vil arbejde mod at understøtte udbredelsen af delebilsordninger i København, herunder arbejde for at etablere et antal delebilpladser med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilplads pr. gade i Indre By og brokvartererne.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 75) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, C og V.

 

Det af Alternativet fremsatte underændringsforslag (ÆF 76) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Å, Ø og O.

Imod stemte: A, B, C og V.

Undlod at stemme: F.

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 77) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F og O

Imod stemte: A, B, V og C.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 74) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 78) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune undersøger muligheder for finansiering af mere ny metro.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 79) til ÆF 78 om, at teksten ændres til:

”At Københavns Kommune undersøger nye muligheder for finansieringsmodeller af mere ny metro og/eller letbane sammen med Staten.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 79) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F og O.

Imod stemte: A, B, V og C.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 78) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, C og O.

Imod stemte: Å

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 80) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune reducerer CO2-udledningen ved at stille krav til blandt andet byggematerialer i egne bygge-og anlægsopgaver. ”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 81) til ÆF 80 om, at teksten ændres til:

”At Københavns Kommune, i egne bygge- og anlægsopgaver, reducerer CO2-udledningen ved at stille krav til blandt andet byggematerialer, herunder øget anvendelse af træ i konstruktioner, samt at ØKF i samarbejde med TMF udarbejder en analyse af mulighederne for at sætte mål for genbrug og genanvendelse af byggematerialer, når det kommunale byggeri er i udbud.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 81) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 80) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 82) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”Københavns Kommune vil arbejde for, at der i byudviklingen af København skabes mulighed for en cirkulær materialebørs for byggematerialer, som senere kan anvendes til nybyggeri. ”

 

Enhedslisten fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 83) til ÆF 82 om, at teksten ændres til:

”At Københavns Kommune vil udpege en til tre cirkulære materialepladser for byggematerialer, som senere kan anvendes til nybyggeri.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag (ÆF 83) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 82) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 84) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”At der arbejdes med en samlet parkeringsstrategi bl.a. med henblik på at reducere bilpendlertrafikken ind til byen.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 84) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 0. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V og C.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 85) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden:

”At Københavns Kommune som led i byudvikling generelt vil arbejde for at fremme bilfri bykvarterer for beboere som ikke ønsker egen bil. Endvidere vil der blive udpeget konkrete områder for en særlig indsats herfor i forbindelse med Roadmap 2021-2025 for Københavns Klimaplan 2025.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 85) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte: A, B, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 86) om, at teksten i den politiske hovedstruktur vedrørende retningslinjer ændres til:

”At andelen af almene boliger forbliver maksimalt 20 procent i nye lokalplanområder.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 86) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemme mod 10. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

Undlod at stemme: V og O.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 87) om at i den politiske hovedstruktur vedrørende retningslinjer ændres til:

”At andelen af private ejerboliger (på aktuelt under 20 procent) skal svare minimum til andelen af almene boliger.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 87) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemmer mod 11. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og V.

Undlod at stemme: O.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 88) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur:

”At der åbnes for yderligere midlertidige studieboliger.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 88) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 89) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om ”Rammer”:

”At der ikke udstykkes grunde til enfamiliehuse i B1-rammer på under 600 m2.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 89) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 2. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B og C.

Imod stemte: Å og V.

Undlod at stemme: Ø, F og O.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 90) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om ”Rammer”:

”At der i B1-rammer kun kan tillades én boligenhed på grunde op til 900 m2. (Villaservitutter skal forsat respekteres).”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 90) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemme mod 8. 4 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Å, B, F og V.

Undlod at stemme: Ø og O.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 91) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om ”Rammer”:

”At der i B1-rammer kun kan tillades én boligenhed på grunde op til 1.200 m2. (Villaservitutter skal forsat respekteres).”

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 91) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemme mod 8. 4 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Å, B, F og V.

Undlod at stemme: Ø og O.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 92) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 12 og 43 samt i retningslinjerne for overordnet byudvikling ændres til:

”At almene boliger udgør minimum 20 % af boligerne i København og at minimum 25 % af de nye boliger i byen er almene.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 92) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F og O.

Imod stemte: B, V og C.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 93) om at følgende tekst udgår af den politiske hovedstruktur side 12 og 43 samt af retningslinjerne for overordnet byudvikling:

”At skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 93) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F og V.

Undlod at stemme: C.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 94) om at følgende tekst udgår den politiske hovedstruktur side 12 og 43 samt af retningslinjerne for overordnet byudvikling:

”At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger og 2,4 mio. m2 erhverv frem mod 2031.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 94) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, C og V.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 95) om, at teksten i afsnit om retningslinjer for boligstørrelser ændres til:

 ”For nye boliger skal 25 % af etagearealet være mindst 95 m² etageareal i gennemsnit for at imødekomme behovet hos børnefamilier, par og personer, som ønsker at dele en bolig. De øvrige 75 % af etagearealet skal være mindre end 95 m² etageareal i gennemsnit for at sikre gode muligheder for at opføre mindre boliger, der imødekommer behovet for boliger til byens singler m.fl. Den mindste boligstørrelse fastlægges til 40 m2. ”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 95) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 96) om, at teksten i afsnit i den politiske hovedstruktur side 13 ændres til:

 ”København skal være kendetegnet af en stærk social sammenhængskraft med blandede ejerformer og med boliger til alle på tværs af indkomst og livsfaser. Derfor skal der bygges nye, mindre og billigere boliger, som er til at betale. For at imødekomme (…)”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 96) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 97) om, at teksten i afsnit i den politiske hovedstruktur side 12 ændres til:

 ”At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger, hvoraf 5.000 skal billige ungdomsboliger med fælleskøkken, frem mod 2031. Dette skal blandt andet ske ved at sænke parkeringsnormen for studie- og ungdomsboliger og gøre det nemmere at opføre midlertidige studieboliger.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 97) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 9. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: B, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å og F.

Undlod at stemme: V.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 98) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende retningslinjer:

 ”At nye byudviklingsområder inkluderer en bred vifte af boligformer.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 98) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 99) om, at teksten i afsnit i den politiske hovedstruktur side 43 ændres til:

 ”At der udarbejdes en handleplan for studieboliger med årlige delmål.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 99) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 100) om, at teksten i afsnit i den politiske hovedstruktur side 45 ændres til:

”At Københavns Kommune tager initiativ til at sikre en studieboliggaranti i samarbejde med omegnskommunerne.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 100) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 0. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte:  Ø, Å, B, V, F og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: A og C.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 101) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer for parkering ændres til:

”At bilparkeringsnormen for boliger fastsættes til en parkeringsplads pr. 100 m2 bolig (i Centrum kan normen efter en konkret vurdering minimeres til 1:200).”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 101) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 10. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

Undlod at stemme: O.

 

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 102) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer for parkering ændres til:

”Parkeringsnorm for boliger ændres i centrum fra 1:250 til 1:325 og i tætby/byudviklingsområder fra 1:175 til 1:225.”

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF 102) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A.

Imod stemte: Ø, Å, F, V, C og O.

Undlod at stemme: B.

 

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 103) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer for parkering ændres til:

”Parkeringsnorm for kontorerhverv ændres fra 1:150 til et spænd med mulighed for at gå ned til 1:100 og op til 1:200.”

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF 103) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A.

Imod stemte: Ø, Å, F, V, C og O.

Undlod at stemme: B.

 

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 104) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer for parkering ændres til:

”Parkeringsnorm for detailhandel i centrum ændres til 1:500.”

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF 104) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A.

Imod stemte: Ø, Å, F, V, C og O.

Undlod at stemme: B.

 

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 105) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer for parkering ændres til:

”Parkeringsnorm for Kollegie- og ungdomsboliger ændres til et spænd på 1:800 – 1:1.000.”

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF 105) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A og C.

Imod stemte: Ø, Å, F, V og O.

Undlod at stemme: B.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 106) om tilføjelse af følgende tekst i afsnit om retningslinjer for trafik:

”Målet med parkeringsnormeringen er at understøtte en grøn omstilling ved at begrænse arealanvendelse til fossil trafik og incitamenter til bilejerskab.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 106) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F og O.

Imod stemte: A, B, V og C.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 107) om tilføjelse af følgende tekst i afsnit vedrørende rammer for parkering:

”Det foreslås, at parkeringsnormen generelt reduceres med 30%. Det foreslås, at der derudover skal være en mulighed for en konkret vurdering af parkeringsbehovet, således, at der kan fritages fra at bygge parkeringspladser i konstruktion, hvis det vurderes, at der ikke er behov for andet end aflæsning på vejen. Samtidig kan der være steder med meget dårlig offentlig transportbetjening uden metro, letbane, S-tog eller BRT-betjening, hvor det kan være relevant med en konkret vurdering, hvor der tilvejebringes tilstrækkeligt med p-pladser alt efter hvilken funktion der planlægges for.”

 

 

Det af Enhedslisten, Alternativet. Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 107) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 108) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 35 ændres til:

”Det er derfor nødvendigt at fastholde et varieret og tilstrækkeligt udbud af lokaliseringsmuligheder for byens virksomheder samt sikre en god fremkommelighed i trafikken, så eksempelvis håndværkere kan komme rundt i byen. Vi vil derfor også sikre erhvervsparkeringspladser i de nye bydele.”

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 108) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V og C.

Imod stemte: Ø, Å og O.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 109) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 27 ændres til:

”Vi udarbejder en analyse vedrørende konkurrenceudsættelse af parkering i Ørestad og Nordhavn.”

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 109) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 110) om at følgende tekst udgår af den politiske hovedstruktur side 23:

”København vil derfor arbejde aktivt for, at en kommende statslig Østlig Ringvej under den kommende ø, Lynetteholmen, og Amager etableres samtidig med andre tiltag, så den gennemkørende trafik gennem Indre By reduceres.”

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 110) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte: A, B, V, C og O.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 111) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 26 ændres til:

”Frem mod Kommuneplan 2023 vil vi undersøge, hvilke tiltag der kan implementeres i planlægningen for at understøtte mere gang, herunder muligheden for at indføre et walkability index.”

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 111) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F, V, C og O.

Imod stemte: A.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 112) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 44:

 ”At der skal arbejdes på at frigøre vejarealer fra privatbilisme til nye anvendelser såsom rekreative formål, offentlig transport og klimatilpasning.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 112) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 113) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 44:

 ”At Københavns Kommune arbejder på at forbyde dieselbiler i byen inden 2030.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 113) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 114) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 44:

 ”At BRT benyttes som bæredygtig kollektivt transportmiddel, hvor det er den klimamæssigt bedste investering.*

Fodnote:*Der ændres ikke på beslutning om metrobetjening af Nordhavn og Sydhavn. Spørgsmål om BRT indgik endvidere i afrapporteringen på KIK2, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. november 2018 og på den baggrund er denne transportform fravalgt i det videre arbejde med kortlægning af kollektiv infrastruktur til Østamager.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 114) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemmer mod 10. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Å.

Imod stemte: A, Ø, B, F og C.

Undlod at stemme: V og O.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 115) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 44:

 ”At Københavns Kommune arbejder på at indføre en form for intelligent roadpricing for at reducere fossildreven privatbilisme til gavn for københavnernes sundhed og klimaet.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 115) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 116) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 44:

 ”At Københavns Kommune arbejder hen imod at sænke den generelle hastighedsbegrænsning i byen til 30 km/t.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 116) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B og O

Imod stemte: A, F, V og C.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 117) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur:

 ”Biltrafikken i brokvarterne skal reduceres ved brug af bl.a. trafikøer med planlægning af ensretninger for biltrafik, hvilket muliggør, at biltrafik i højere grad omdirigeres til omfartsvejene.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 117) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 6. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

Undlod at stemme: B

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 118) om, at teksten til den politiske hovedstruktur side 23 ændres til:

 ”I København vil vi fremme, at de mange bilister, der dagligt kører igennem de centrale bydele uden at have et ærinde, i højere gad kører uden om. København vil derfor arbejde aktivt for, at en kommende statslig Østlig Ringvej under den kommende ø, Lynetteholmen, og Amager etableres samtidig med andre tiltag, benytter bæredygtige transportmidler, så den gennemkørende trafik gennem Indre By reduceres.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 118) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte: A, V, C og O.

Undlod at stemme: B.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 119) om, at teksten til den politiske hovedstruktur side 24 ændres til:

 ”På lang sigt ønsker Københavns Kommune en Metro Havnering, såfremt staten bidrager til finansieringen, og forlængelse af letbanen fra Nørrebro St. til Nørreport St. for at sikre et robust metrosystem og en højklasset kollektiv trafikforbindelse mellem Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Indre By.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 119) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 120) om, at følgende tekst i den politiske hovedstruktur side 41 udgår:

”En udvikling af Københavns Lufthavn med mange direkte flyforbindelser til resten af Europa og verden er også central for de mange eksportorienterede virksomheder, for turistbranchen og for københavnernes forbindelser til venner og familie i andre lande.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 120) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 121) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 41 ændres til:

”Gode forbindelser til omverdenen skal bidrage til at sikre et stærkt arbejdsmarked. Eksempelvis med hyppige og hurtige togforbindelser mellem landsdelene samt internationale højhastighedstog.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 121) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 1 stemmer mod 8. 4 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Å.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: Ø og O.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 122) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 74 ændres til:

”Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil kunne bidrage til at finansiere metrobetjening af området.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 122) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 6. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte: A, V og C.

Undlod at stemme: B og O.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 123) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 23 ændres til:

”I København vil vi fremme, at de mange bilister, der dagligt kører igennem de centrale bydele uden at have et ærinde, i højere gad kører uden om. København vil derfor arbejde aktivt for, at en kommende statslig Østlig Ringvej under den kommende ø, Lynetteholmen, og Amager etableres samtidig med andre tiltag, så den gennemkørende trafik gennem Indre By reduceres, og at trafikken på H.C. Andersens Boulevard og Bispeengbuen føres under jorden.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 123) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 6. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B og C.

Imod stemte: A, F og V.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 124) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 23 ændres til:

”Det vil vi for eksempel gøre ved at skabe gode gang- og cykelforbindelser, effektiv kollektiv trafik, hvor der også i myldretiden er plads, arbejde for at sænke hastigheden på vejene til 30 km/t. der hvor det er hensigtsmæssigt samt sikre sammenhæng mellem alle transportformer.”

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 124) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 125) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit vedrørende rammer:

”Helt eller delvis bilfri byudviklingsområde

I alle byudviklingsområder, der er udpegede i retningslinjer for byudvikling, kan parkeringsdækningen efter en konkret vurdering fastsættes med lavere parkeringsnorm for alle funktioner. Parkeringsdækningen fastsættes efter en konkret vurdering som sikrer et minimum af kørende adgang til området. Parkeringsnormen fastsættes på baggrund af ejendommens/områdets anvendelse, beliggenhed i byen herunder nærhed til kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv..”

 

Det af Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 125) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 126) om, at teksten i afsnit om retningslinjer ændres til:

”I bestræbelserne på at skabe en CO2-neutral og mindre bilafhængig by skal alle byudviklingsområder, der er udpeget i retningslinjer for byudvikling, etableres som helt eller delvis bilfri.

Ved et helt eller delvist bilfrit byområde forstås som et område med ingen og/eller færre parkeringspladser samlet i et anlæg, dog altid med begrænset antal pladser til afsætning og handicapparkering. Det skal være understøttet af kollektiv trafikbetjening, fællesfaciliteter, cykel-infrastruktur og indretning af nemt tilgængelig delebilsparkering mv. Der vil således forsat skulle være fornøden vejadgang til området mv. af hensyn til brandredning og slukning, ambulancekørsel, varelevering, korttidsparkering, taxier og renovation mv. Det er således ikke tale om et fuldstændigt bilfrit område, men et område med mindre biltrafik og lavere parkeringsnorm.”

 

Det af Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 126) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 127) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur:

”At egnede bygninger til små erhverv i eksisterende erhvervsbygninger så vidt muligt bevares til formålet.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 127) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 128) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om retningslinjer for erhverv:

”Københavns Kommune arbejder for at sikre, at der skabes rammer for skæve og kreative erhverv i gamle industriområder.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 128) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 129) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om retningslinjer for erhverv:

”Københavns Kommune arbejder for at understøtte lokal, bæredygtig og klimavenlig fødevareforsyning.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 129) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 130) om, at teksten i overskriften ”En by i vækst med talenter og arbejdspladser”, side 34, ændres til:

”En by i bæredygtig udvikling med talenter og arbejdspladser.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 130) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F, C og O.

Imod stemte: A, B og V.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 131) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 60 ændres til:

”Centrum for bæredygtig turisme og arbejdspladser.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 131) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 132) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 60 ændres til:

”Styrk bæredygtig turisme i hele byen”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 132) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 133) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur side 60:

”Københavns Kommune ønsker, at fremtidige hoteller opføres uden for Indre By og vil sikre dette gennem et nyt administrationsgrundlag, som udarbejdes efter vedtagelsen af Kommuneplan 19.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 133) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 134) om at følgende tekst i den politiske hovedstruktur side 34 og 44 samt retningslinjer udgår:

”At andelen af højtkvalificerede beskæftigede skal øges med mindst 0,5 procentpoint årligt.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 134) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 135) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 34 og 44 samt retningslinjer ændres til:

”At fremme turisme der tager hensyn til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen og den øvrige hovedstadsregion.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 135) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 136) om at følgende tekst udgår af den politiske hovedstruktur side 34 og 44 samt retningslinjer:

”At fastholde København som Greater Copenhagens overordnede butiks- og oplevelsescenter.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 136) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 137) om, at teksten i den politiske hovedstruktur vedrørende retningslinjer for energi og miljø, side 45, ændres til:

”At reducere anvendelsen af biomasse og at fremme brug af alternative energiproduktionsformer som geotermi, solceller, vindmøller, varmepumper og elpatroner.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 137) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

 

Alternativet og Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 138) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 22 ændres til:

”I København skal vi reducere vores energiforbrug, øge andelen af vedvarende energikilder og udnytte ressourcerne i fx byens affald endnu bedre end i dag. Derfor skal målsætningen for København være at blive en forbrændingsfri eller forbrændingsminimal kommune. Samtidig sætter Københavns Kommune som mål, at alt kommunalt byggeri udføres emissionsfrit frem mod 2030.”

 

Det af Alternativet og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 138) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 139) om tilføjelse af følgende tekst til den politiske hovedstruktur vedrørende retningslinjer:

”At der arbejdes for et affaldsfrit København, hvor al affald genbruges eller genanvendes og at der arbejdes for en plan for en udfasning af forbrændingsanlæggene over tid.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 139) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 140) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit om retningslinjer for rekreation og natur:

”Københavns Kommune vil gå i dialog med bygherre om muligheden for multifunktionel indretning, som understøtter anvendelse af bygninger og eller udearealer til kultur- og fritidsfaciliteter, hvor dette er relevant.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 140) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 141) om tilføjelse af følgende tekst i den politiske hovedstruktur:

”at København i forlængelse af visionen om et Røgfrit København 2025 vil udarbejde en handleplan for udbredelse af røgfrie områder.”

 

 

Radikale Venstre fremsatte følgende underændringsforslag (ÆF 142) til ÆF 141 om, at teksten ændres til:

”at København i forlængelse af visionen om et røgfrit København 2025 vil udarbejde et udkast til en handleplan for udbredelse af røgfrie områder, der skal behandles politisk.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte underændringsforslag (ÆF 142) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, B og O.

Imod stemte: A, F, V og C.

Undlod at stemme: Å.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 141) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 9. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: F og O.

Imod stemte: A, Ø, V og C.

Undlod at stemme: Å og B.

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 143) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 22 ændres til:

”Når nye områder skal byudvikles. En måde vi sikrer dette på er ved, at der i friarealerne for byggeriet i byen lægges vægt på, at de bidrager med grønne tiltag såsom plantning af træer, begrønning af byrum mv. Dette vil særligt kunne bringes i spil i de nye byudviklingsområder, hvor dele af friarealerne kan samles og udgøre en park som på Grønttorvet, hvor offentligheden får adgang til mere grønt i deres lokalområde.”

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 143) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 144) om tilføjelse af følgende tekst til afsnit vedrørende retningslinjer for boliger og byliv:

”Københavns Kommune arbejder for, at nye tagarealer i højere grad skal udnyttes til at gøre byen grønnere.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 144) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 145) om tilføjelse af følgende tekst til kapitlet om ”En grøn, sund og bæredygtig by” under afsnittet ”En grøn hovedstad”:

”At der i byudviklingsområder, udover friarealer, reserveres mindst 20 % af arealet til grønne, rekreative områder til beboere og brugere.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 145) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 8. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 146) om, at teksten i afsnit vedrørende rammer (generelle bestemmelser for friarealer) ændres til:

”Friarealet udgøres af en ejendoms eller en bebyggelses ubebyggede grundareal eksklusive den del af det ubebyggede areal, der er forbeholdt fodgængere og al cykelparkering og eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer til biler.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 146) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og F.

Imod stemte: A, B, V og C.

Undlod at stemme: O.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 147) om tilføjelse af følgende tekst i afsnit om Bispeengbuens fremtid, side 64:

”Københavns Kommune skal arbejde på at undersøge muligheden for, at realisere en å-park, hvor Bispeengbuen og Åboulevarden løber nu.”

 

Det af Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 147) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 148) om, at teksten i den politiske hovedstruktur tilføjes følgende nye målsætning:

”At plante 100.000 nye træer inden udgangen af 2025.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 148) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 149) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 22 ændres til:

”Det er derfor vigtigt, at vi arbejder målrettet med at højne kvaliteten af de eksisterende grønne områder og skaber gode betingelser for bynatur, biodiversitet og vild natur, når nye områder skal byudvikles. Samtidig sætter København fokus på udviklingen af etablering af flere grønne tage til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 149) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O

Imod stemte: V.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 150) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 27 ændres til:

”Vi indtænker grønne politikker som eksempelvis Københavns kommunes træpolitik eller skybrudsplan samt etablering af flere grønne tage, når byen udvikles.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 150) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 151) om, at teksten i afsnit vedrørende retningslinjer for rekreation og natur tilføjes følgende nye målsætning:

”Der etableres flere grønne tage, der kan understøtte regnvandshåndtering, CO2 optag, bistader, grøntsagsdyrkning, ophold, sociale arrangementer, husdyrhold, restauration og andet.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 151) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 152) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 58-59 ændres til:

”Der ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Ved udviklingen af Nyholm er det afgørende, at området primært udlægges til rekreative, offentlige og kulturelle formål.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 152) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 153) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 72 ændres til:

”Nordhavn er Københavns største nuværende byudviklingsområde og skal på sigt rumme både boliger, arbejdspladser og rekreative område. Blandt andet vil Københavns Kommune arbejde for at bevare hele Nordhavnstippen samt realisere det størst mulige rekreative område med natur og fritidsfaciliteter i Ydre Nordhavn.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 153) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 7. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, V og C.

Undlod at stemme: F.

 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 154) om tilføjelse af følgende tekst til afsnittene om hhv. Vesterbro og Østerbro:

”I udviklingen af Godsbaneterrænet og Nordhavn skal der være særligt fokus på fastlæggelse af mindre byggefelter med henblik på bl.a. byggefællesskaber af hensyn til ønsket om differentieret bebyggelse.”

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 154) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 155) om, at kommuneplansramme for Nuuks Plads ændres til:

”At den maksimale bygningshøjde på Nuuks Plads fastsættes til 24 meter.”

 

Det af Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF 155) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og C.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 156) om, ændring af tekst vedr. kommuneplanramme for Vesterbrogade 59 til:

”Det foreslås fsva. rammerne i KP19, at Vesterbrogade 59 bevares med det tidligere Bymuseum bevares som O2-område.”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF 156) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 157) om tilføjelse til kommuneplansramme (Holm 8 H1* - 3514) vedrørende Nordhavn:

”Kranparken sikres som rekreativt område. Endvidere skal der anlægges en promenade hele vejen langs, men også videre forbi Svanemølleholmen til resten af Nordhavn, så man som fodgænger og cyklist uhindret kan komme til O1 områderne i den Nordøstlige del af Nordhavn.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 157) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 158) om tilføjelse af følgende tekst til kommuneplansramme (Holm 12 og Tunnelfabrikken H1* - R19.C.2.7) vedrørende Nordhavn:

”Der kan i 1. halvdel af planperioden i lokalplan udlægges 75.600 m2 til boliger og serviceerhverv samt omfattende kulturfaciliteter af høj kvalitet i ØTC-hallen og anden eksisterende bebyggelse ved hallen samt 4.500 m2 til boliger på arealer i tilknytning til ØTC-hallen. Der kan i 1. halvdel af planperioden i lokalplan udlægges 13.000 m2 serviceerhverv i tilknytning til UNICEF’s højlager.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 158) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 159) om, at kommuneplansramme (E1* - 855) for Rovsingsgade ændres til:

”Området bevares som E1* med den tilføjelse, at området indgår i et samlet Udviklingsområde for et større areal syd for Vermundsgade, da nabogrundende også står overfor snarlig byudvikling.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 159) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: A, V og C.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 160) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Hermodsgade ændres til:

”Området ønskes bevaret uændret.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 160) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å og O.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 161) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Bådshavnsgade Syd ændres til:

”Byggeriet på områderne er uønsket, men når der nu bygges, ønskes begge områder som B1 tæt, lavt område højst.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 161) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 162) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Bådshavnsgade Syd ændres til:

”Byggeriet på områderne er uønsket, men når der nu bygges, ønskes begge områder som B1 tæt, lavt område højst.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 162) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 163) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Skelbækgade ændres til:

”Bevar C3.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 163) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 7. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, F, V og C.

Undlod at stemme: O, Å og B.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 164) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Halmtorvet ændres til:

”Fasthold C2 - byggemuligheden skal fastholdes på de nuværende 150%.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 164) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 7. To medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og C.

Imod stemte: A, B, F og V.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 165) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Vesterbrogade ændres til:

”Der skal sikres fortsat offentlig adgang til den fredede bygning fremadrettet. Anlægget foran bygningerne skal fredes, og der skal sikres offentligt adgang som lommepark.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 165) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 7. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, F, V og C.

Undlod at stemme: B og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 166) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Tingbjerg ændres til:

”Der indarbejdes en erhvervsprocent, herunder til nye kreative zoner med serviceerhverv, detailvirksomheder, socioøkonomiske virksomheder, IT-virksomheder og iværksætteri.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 166) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 8. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 167) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Nordøstamager ændres til:

”Der foretages ikke nogen ændring af rammebetegnelsen.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 167) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 8. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, B, F, V og C.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 168) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Strandlodsvej 48 ændres til:

” Området bevares dog som S3 indtil der er lavet en samlet plan for hele strækningen langs Strandlodsvej.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 168) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 3 stemmer mod 6. 4 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, V og C.

Undlod at stemme: Å, B, F og O.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 169) om, at kommuneplansramme (Krimsvej C1* - 692) for Krimsvej ændres til:

”Der ønskes dog ikke foretaget nogen ændring af bebyggelsesprocenten eller i erhvervsandelen.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 169) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B og F.

Imod stemte: V og C.

Undlod at stemme: Å og O.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”På baggrund af de mange ændringer til Kommuneplan 2019 ønsker udvalget, at de mest markante ændringer skal i supplerende høring i 4 uger”.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkninger:

”På baggrund af de mange høringssvar, der er kommet til Kommuneplan 2019, er det lykkes at får flertal for en lang række ændringer, som sikrer at København udvikler sig i en mere grøn og bæredygtig retning med færre biler og parkeringspladser, bevarelse af grønne arealer og bevarelse af områder til kreative erhverv.

Men udover de ændringsforslag vi har fået flertal for, så har Enhedslisten også stillet en række ændringsforslag som er mere ambitiøse på den grønne dagsorden. Vi opfordrer lokaludvalg, foreninger og enkeltpersoner som støtte disse ændringsforslag, til at tilkendegive det med høringssvar.

Samtidig forbeholder vi os ret til at komme med yderligere ændringsforslag på baggrund af de høringssvar, der kommer i den supplerende høring. ”

”Enhedslisten vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen stille forslag om at ændringer af specifikke rammeområder vedrørende enkeltejendomme tages ud af Kommuneplan 2019 og ændres til mere overordnede rammebestemmelser for de enkelte områder, så de ikke længere indeholder en detailregulering af forholdene omkring de enkelte ejendomme, da dette bør overlades til lokalplanlægningen”.

”Enhedslisten stemte imod Socialdemokratiets forslag til parkeringsnormer - også dem hvor normerne var lavere end i Enhedslistens forslag om parkeringsnormen. Det gjorde vi for at få en generel nedsættelse af normerne på 30% og en mulighed for en yderligere nedsættelse, der hvor det er muligt i forhold til behov.”

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
” Venstre vil gerne kvittere for forvaltningens grundige arbejde med udarbejdelse af Københavns Kommuneplan for 2019.

Der har været forelagt fornuftige udkast til kommuneplanen med mange gode ambitioner, blandt andet i forhold til fornyelse af Valby Idrætspark, opførelse af fodboldbaner på Godsbaneterrænet, udvidelse af togstationen i Kastrup Lufthavn, annullering af planen om at bygge en letbane til Brønshøj for i stedet se på mulighederne for at få en metroforbindelse, samt ønsket om at fremme byens håndværksmiljøer og kreative erhverv.

Dog vil Venstre ikke kunne stemme for planen i sin helhed. Det skyldes primært, at planen bærer præg af forhastede løsninger på det grønne område, hvor der er opstået en kappestrid blandt mange partier om at stille det ene hurtige miljøforslag efter det andet uden at have et overordnet blik for omkostningseffektiviteten.

Venstre mener, at vi i stedet bør gå struktureret til værks og se på hvilke løsninger, kommunen har mulighed for at sætte i gang, hvad effekten er af indsatserne, og hvad de koster. Så det er for Venstres vedkommende ikke en afvisning af, at den grønne dagsorden er vigtig. Det er den. Vi skal blot sikre os, at vi gør det, der er mest omkostningseffektivt. I den sammenhæng skal vi også tage højde for, at København går en fremtid i møde, hvor privatbilismen er baseret på elbiler. Derfor skal københavnerne fortsat skal have mulighed for at kunne leve i byen, og komme rundt i bil. Derfor skal vi ikke indføre bilfri bydele, og det bør også afspejle sig i parkeringsnormerne, som Venstre ikke ønsker forringet til det foreslåede niveau i kommuneplanen.

Vi skal have en by i vækst, med gode forhold for vores virksomheder og vi skal skabe en velfungerende og veldrevet ramme for københavnernes hverdag.”

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der arbejdes på at flytte Center for Specialundervisning for Voksne i stedet for at flytte botilbuddet Rønnebo til Ryparken 81. Ændringen forudsætter, at der afsættes midler til renovering af Rønnebo. Renovering samt genhusning af borgerne skal afklares frem mod overførselssagen. ”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne gør opmærksom på, at processen vedr. flytningen af botilbuddet Rønnebo til Ryparken og ændringen af denne beslutning har været uhensigtsmæssigt. Det har i flere måneder berørt beboerne, medarbejderne og naboerne til Rønnebo samt Ryparken unødigt.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Økonomiudvalgets møde den 13. august 2019:

”Vi kan støtte store dele af forslaget til kommuneplan. Vi ser frem til forhandlingerne om kommuneplanen, hvor vi dog vil fremsætte nogle forbedringsforslag.

Vi ønsker at tillade boliger i flere nye områder i kommuneplanen, så vi kan opfylde ønsket om flere boliger. Vi ser gerne, at Refshaleøen og Kløverparken samt hele godsbaneterrænet indgår i kommuneplanen. Vi er ikke indstillet på at nedsætte parkeringsnormen for hverken cykler eller biler, idet vi mener, at det er vigtigt, at københavnerne kan parkere i nærheden af deres bolig.

Vi ønsker at gøre plads til at øge andelen af privatejede boliger. Vi er ikke enige i kravet om, at 25 procent af alle nye boliger skal være almene. Vi ønsker, at der som udgangspunkt ikke opføres boliger på så støjplagede arealer, så støjniveauet ikke kan overholde den vejledende grænse for sundhedsskadelig støj.

Vi savner omtale af de nødvendige infrastrukturanlæg i kommuneplanen, bl.a. den kommende havnetunnel og udvidelse af metronettet.

Vi finder, at der bør anlægges en Metrolinje til Brønshøj, så bydelen ikke skal nøjes med en letbane, der kommer til at skille bydelen ad langs Frederikssundsvej.”