18. Sikker Skolevej, Teglholmen, i Sydhavnen (2013-0269751)

Der skal tages stilling til projektforslag og finansiering, så projektet om sikker skolevej på Teglholmen kan anlægges.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der omdisponeres 5,0 mio. kr. til skolevejsprojekter i Sydhavnen (”Sikker skolevej, Teglholmen”) fra anlægsprojekterne ”Projektudvikling af cykel - og gangbro over Scandiagade” (3,44 mio. kr.) og ”Optimering af fire kryds på Sydhavnsgade/Enghavevej” (1,56 mio. kr.). Omdisponering foretages på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg i 2015,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til skolevejsprojekter i Sydhavnen (”Sikker skolevej, Teglholmen”). De 5,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016, jf. bilag 9.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at såfremt der ikke opnås finansiering i budgetforhandlinger for 2017 til dækning af driftsudgifterne som følge af anlægsprojektet, vil udgiften blive dækket indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2016 i samarbejde med forvaltningerne foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2016 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2016.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte 15. november 2012 skitseforslag til skolevejsprojekterne i rapporten ”Sikker Skolevej til Teglholmen”, jf. bilag 5, med henblik på projektudvikling og projektering. Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af anlægsmidler til skolevejsprojekterne, herunder om de resterende midler fra anlægsprojekterne ”Projektudvikling af cykel- og gangbro over Scandiagade” og ”Optimering af fire kryds på Sydhavnsgade-Enghavevej” skal omdisponeres til realisering af projektet. 

Løsning

Formålet med projektet er at gøre skolevejen sikker fra nord for Sjælør Station til den nye Sydhavn Skole på Teglholmen. De nuværende forhold er utrygge og uhensigtsmæssige for bløde trafikanter, og effekten af projektet vil slåledes gøre skolevejen mere tryg og trafiksikker over de store trafikårer i Sydhavnen. Derudover sikres sammenhængen på tværs af Kongens Enghave for alle bløde trafikanter. Ved udviklingen af Teglholmen er det forvaltningens forventning, at flere trafikanter vil benytte ruterne.

Projektforslaget fremgår af bilag 3. Der etableres nye signalkrydsninger for gående og cyklister over trafikerede veje, omlægning af større kryds for øget trafiksikkerhed og tryghed, ny belysning blandt andet under jernbanebroerne ved Sydhavn St. og Sjælør St. samt en renovering af den nedslidte plads ved Sydhavn St.

Dele af forslaget kan blive justeret i forlængelse af evt. finansiering af et fremkommelighedsprojekt for buslinje 3A på Enghavevej i Budget 2016. Hvis der afsættes midler hertil, vil forvaltningen rette dele af projektforslaget og koordinere i anlægsfasen. Projektforslaget for Sikker skolevej fremlægges til godkendelse nu for at sikre, at vejkrydsene på indfaldsvejene kan nå at blive anlagt i sommeren 2016. Derved skabes færrest mulige gener for pendlertrafikken. Afsættes ved Budget 2016 midler til busprojektet, vil forvaltningen fremlægge et revideret materiale for de berørte projekter til politisk beslutning. Busprojektet forventes ikke at få indflydelse på anlæg af vejkrydsene  i sommeren 2016 og dermed pendlertrafikken, da busfremkommelighedsprojektet er uafhængig af disse.

Projektforslaget er udarbejdet med baggrund i rapporten ”Sikker Skolevej til Teglholmen”, jf. bilag 5. Der er sket nogle ændringer i forhold til rapportens skitseforslag for bedst muligt at sikre, at de konkrete løsninger er mest trafiksikre, tilgængelige og trygge for de bløde trafikanter. Ændringerne er beskrevet i bilag 6.

Tre delprojekter, jf. bilag 6, lokalitet 06, 07 og 10 gennemføres ikke. Lokalitet 06, A.C. Meyers Vænge, er på privat grund, og forvaltningen har ikke kunnet få en aftale i stand med grundejerforeningen om arealerne. I forslag til lokalplanen for området, indgår en omlægning af A.C. Meyers Vænge med cykelstier i begge sider af vejen. Lokalitet 07 gennemføres ikke, da politiet vurderer, at der er risiko for, at skolebørn vil benytte krydsningen, hvilket er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt grundet den store trafikmængde. Projektet ligger uden for skolevejsruterne, og forvaltningen vurderer, at en undladelse af projektet, ikke har nogen direkte konsekvenser for skoletrafikken. Lokalitet 10, Mozarts Plads, er udgået grundet metroplanerne på pladsen. Der samarbejdes med Metroselskabet fremadrettet for at sikre skolevejen over pladsen.

Forslag om etablering af bedre forhold for ladcykler og barnevogne ved Slusen (lokalitet 16), forudsætter en aftale med By og Havn om ejerskab og drift af Slusen. Økonomiforvaltningen er i dialog med By og Havn herom. Såfremt der indgås aftale med By og Havn, vil forvaltningen anlægge projektet. Hvis ikke vil projektet ikke blive anlagt, og evt. overskydende midler i projektet vil blive ført tilbage til Kommunekassen.

Parkering
I projektet nedlægges 48 p-pladser uden for parkeringszonen. Borgerrepræsentationen godkendte 15. november 2012 nedlæggelse af op til 64 p-pladser, jf. bilag 4.

I forbindelse med projektet er der (maj 2014) gennemført en tælling af parkeringsbelægningen på Borgmester Christiansens Gade. Belægningen varierer mellem 77 % og 43 %.

Træer
Projektforslaget forudsætter, at der fældes 27 træer af forskellige arter. Træerne fældes for at skabe plads til etablering af projektet, jf. bilag 8. Der foreslås genplantet 74 nye træer. Arterne er valgt, så der skabes sammenhæng med de eksisterende træer. På Borgmester Christiansens Gade er der valgt at plante Robinietræer - en hjemmehørende robust art - til de 65 nye træer, der plantes.

Forvaltningen har i bilag 8 vurderet mulige alternativer til projektforslaget for at reducere i antallet af træer, der skal fældes, ligesom der er vurderet på evt. konsekvenser. Alternativerne er ikke projekteret i detaljer eller drøftet med politiet.

To signalkrydsninger, jf. bilag 3A, 3G, og omlægning af to kryds, jf. bilag 3H, 3I-3L, kan ikke anlægges uden fældning af 12 træer. De to signalkrydsninger er placeret i sammenhæng med eksisterende eller fremtidige stiruteføringer og for at etablere sikre krydsninger på steder, hvor der er en del ureglementerede krydsninger af meget befærdede veje. Fem træer vil kunne bevares, hvis den stejle stirampe ved Tunnelen til Otto Busses Vej, jf. bilag 3A, bibeholdes. Dette vil dog medføre, at den stejle rampe ikke gøres tilgængelig for handicappede og gangbesværede. Ligeledes vil det forudsætte etablering af en dobbeltrettet cykelsti på Enghavevej, hvilket vil være uhensigtsmæssigt for cyklisters fremkommelighed på supercykelstien Indre Ringrute. Politiet skal godkende denne løsning.

På Borgmester Christiansen Gade og Sjælør Boulevard, jf. bilag 3N og 3O, kan 9 træer bevares, hvis der skabes plads ved at nedlægge 16 p-pladser. Dette forslag vil betyde, at der bliver plads til 55 nye træer i stedet for 65 som foreslået, jf. bilag 3N og 3O.

Høring
Kongens Enghave Lokaludvalg ser frem til, at projekterne realiseres. Lokaludvalget har derudover nogle bemærkninger. Der ønskes bl.a. en afspærring af Sydbanestien for gennemkørende bilkørsel, og der er bemærkninger til løsningen i krydset P. Knudsensgade/Enghavevej.

Forvaltningen vurderer det giver gener for cyklisterne at afspærre Sydbanestien, da der er risiko for påkørsel af steler/bom. For så vidt angår P. Knudsen Gade-krydset er forvaltningen af den opfattelse, at det er en forsvarlig løsning, som forvaltningen har gode erfaringer med andre steder i byen. Lokaludvalgets og forvaltningens kommentarer fremgår af bilag 7.

Efter lokaludvalgets ønsker blev der i maj 2014 afholdt et borgerarrangement om renoveringen af Sydhavn Stations forplads (bilag 3G). På den baggrund er der i projektet blandt andet etableret bedre belysning under jernbanebroen, mere begrønning, en cykelforbindelse over pladsen og opholdsmuligheder.

Politiet har givet samtykke til projektet, undtagen krydsningen over Scandiagade ved den grønne kile, lokalitet 07, jf. ovenfor.

Økonomi

I Budget 2011 (Æ198) blev der afsat 50,0 mio. kr. til at skabe sikre skoleveje og øget trafiksikkerhed i Sydhavnen via en cykel og gangbro over Scandiagade. Af de 50,0 mio. kr. blev 3,8 mio. kr. stjernemarkeret til ”Projektudvikling af cykel - og gangbro over Scandiagade”. Efterfølgende blev 2,0 mio. kr. frigivet til ”Optimering af fire kryds på Sydhavnsgade/Enghavevej” på Borgerrepræsentationens møde den 10. maj 2012. 

Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid den 10. maj 2012 ikke at gennemføre planerne om en bro over Scandiagade, men at de tilbageværende midler op til 46 mio. kr. skulle anvendes til på anden måde at styrke bydelens sammenhængskraft med særlig fokus på de bløde trafikanters forhold, herunder at skabe en tryg skolevej fra nord for Sjælør Station til Teglholmen. På mødet den 15. maj 2012 besluttede Borgerrepræsentationen ligeledes, at optimering af de fire kryds på Sydhavnsgade/Enghavevej er overflødige, da krydsene også indgår i projektforslaget for Sikker skolevej til Teglholmen. Med denne indstilling foreslås de tilbageværende midler (4,8 mio. kr. i 2012 p/l) fra anlægs-projekterne ”Projektudvikling af cykel - og gangbro over Scandiagade” (3,3 mio. kr. i 2012 p/l) samt optimering af fire kryds på Sydhavnsgade – Enghavevej” (1,5 mio. kr. i 2012 p/l) omdisponeret og frigivet til skolevejsprojekter i Sydhavnen (”Teglholmen, Sikker skolevej”). Se også bilag 9 for de økonomiske tabeller.

Fra anlægsprojektets afslutning til der fremadrettet være afledte effekter på Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi med 600.000 kr. årligt, heraf 120.000 kr. til de tre nye signalanlæg, 200.000 kr. til de nye træer, 45.000 kr. til ny belysning, 110.000 kr. til nye belægninger og inventar samt 125.000 kr. til vintervedligehold, som vil søges dækket via Budget 2017.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at anlægsarbejdet igangsættes sommeren 2016 og afsluttes inden sommeren 2017.

Der kommer et nyt EU-direktiv vedr. udbud som træder i kraft på et tidspunkt i perioden 1.1.2016-1.4.2016, som forventes at forlænge den eksisterende udbudsproces med 3½ måned. Da projektet skal udbydes omkring årsskiftet 15/16 har dette betydning for nærværende projekts forventede afslutning.

 

Pernille Andersen                                  /Anders Møller

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
  1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg af skolevejsprojekterne i Sydhavnen (”Sikker skolevej, Teglholmen”), jf. bilag 3,
  2. at der nedlægges 48 p-pladser uden for parkeringszone, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    3.   at der omdisponeres 5,0 mio. kr. til skolevejsprojekter i Sydhavnen (”Sikker skolevej, 
          Teglholmen”) fra anlægsprojekterne ”Projektudvikling af cykel - og gangbro over 
          Scandiagade” (3,44 mio. kr.) og ”Optimering af fire kryds på Sydhavnsgade/Enghavevej”
          1,56 mio. kr.). Omdisponering foretages på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær
          anlæg i 2015,
    4.   at der frigives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til skolevejsprojekter i Sydhavnen 
          (”Sikker skolevej, Teglholmen”). De 5,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets 
          bevilling Ordinær anlæg i 2016, jf. bilag 9.


Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. september 2015

C stillede følgende ændringsforslag om tilføjelse af et nyt at-punkt:
”At der laves erstatningsparkeringspladser i området og indenfor beløbsrammen.”

Ændringsforslaget blev ikke godkendt med 3 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 10 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, I, V og Ø.
Imod stemte: Ingen.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med stemmerne 7 mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø.
I mod stemte: C, I og V.

Indstillingens 3. at-punkt og 4. at-punkt blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, I, V og Ø.
Imod stemte: Ingen.

C, I og V afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi støtter sikre skoleveje, men mener, at der bør laves et andet forslag, hvor parkeringspladserne erstattes et andet sted i nærområdet, idet området endnu ikke er fuldt udbygget, og at der derfor kan blive et stort behov for pladserne.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 18: Sikker Skolevej, Teglholmen, i Sydhavnen (2013-0269751)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, V, O og I.

Imod stemte: C.