10. Ren luft plan for Københavns Kommune (2013-0154138)

Der skal godkendes forslag til Ren Luft plan, der blev besluttet udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til Ren Luft plan godkendes,
  2. at finansiering af Ren Luft plan indgår i forhandlingerne om Budget 2014.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede 1. og 2. at-punkt på sit møde den 26. august 2013, jf. ’Oversigt over politisk behandling’.

Problemstilling

Luftforurening er en stor udfordring i København. Der er problemer med luftforurening fra lokale kilder i byen og fra regionale, nationale og udenlandske forureningskilder. Borgerrepræsentationen har derfor i forbindelse med budget 2013 besluttet, at der skal udarbejdes en Ren Luft plan for København.

Som en del af Ren Luft planen har Københavns Kommune gennemført en kortlægning af kilder til luftforurening i byen. Kortlægningen viser, at forureningen fra lokale kilder i København bidrager med 55 % NOx og 10 % af partikler til den totale forurening. De væsentligste lokale kilder til luftforurening er vejtrafik, brændeovne, arbejdsmaskiner og skibstrafik (krydstogtskibe). Den resterende forurening i København stammer fra danske og udenlandske kilder uden for byen.

En undersøgelse udarbejdet af DCE (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) i 2013 viser, at luftforurening er en stor udfordring for borgernes livskvalitet og sundhed. Alene i København er luftforurening fra lokale og udenlandske kilder årsag til ca. 540 for tidlige dødsfald og omkring 600.000 sygedage. Beregninger over de samlede sundhedsomkostninger i 2010 viser, at luftforureningen i København kostede samfundet 4 mia. kr.

Løsning

Ren Luft planen består af 8 konkrete indsatser på områder hvor København, har mulighed for at reducere luftforureningen fra lokale kilder i byen.

I arbejdet med Ren Luft planen er der fokus på i samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner at fremme udvikling af grønne løsninger, som både kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten og skabe grøn vækst og udvikling i København.

Som en del af arbejdet med planen har Københavns Kommune i samarbejde med Copenhagen Cleantech Cluster, Dansk Miljøteknologi og Innovationsnetværk for Miljøteknologi afholdt dialogmøde med deltagelse af virksomheder, forskningsinstitutioner og andre eksterne aktører. Formålet med mødet var dels at kvalificere konkrete indsatsområder i luftplanen og dels at igangsætte en dialog om mulige partnerskaber på ud-valgte områder i fremtiden.

Indsatserne i Ren Luft planen er målrettet 8 indsatsområder, som vil bidrage til at reducere luftforureningen, men ikke løser alle byens udfordringer på luftområdet.

De lokale kilder til luftforurening i København udgør i 2025 2.600 ton NOx og 580 ton PM2,5. Ved fuld implementering af de 8 indsatsområder vil der opnås en samlet reduktion på i alt 190 ton NOx og 11 ton partikler i 2025. Heraf bidrager Ren Luft zoner med 14 ton NOx og 1 ton partikler. I 2025 vil den samlede reduktion af NOx og partikler svare til henholdsvis til 7 % og 3 %.

I 2015 vil Ren Luft zoner kunne bidrage til en reduktion af NOx og partikler på hhv. 99 ton og 7 ton. Effekten af Ren Luft zoner mindskes over årene i takt med, at bilparken udskiftes.

Beregninger viser, at ved fuld implementering af de nye initiativer vil de årlige sundhedsøkonomiske omkostninger kunne reduceres med ca. 46 mio. kr. i 2025. Ren Luft zoner vil i 2015 bidrage med en reduktion på 112 mio. kr. og 14 mio. i 2025.

Ren Luft zone

Miljøministeren har oplyst, at der er et lovforslag på vej om regionalt forankrede ren luft zoner. Når lovgivningen gør det muligt, kan København med fordel indføre en ny Ren Luft zone efter forbillede fra Berlin, hvor alle køretøjer skal overholde visse mini-mumstandarder.

Renere Arbejdsmaskiner

I indsatsen om Renere Arbejdsmaskiner er der fokus på, at alle kommunale ikke-vejgående arbejdsmaskiner samt arbejdsmaskiner anvendt til opgaver udført for Københavns Kommune skal forsynes med partikelfiltre - eller anvende nye drivmidler, som kan resultere i en tilsvarende reduktion af partikler, som ved anvendelse af partikelfiltre.

Renere kollektiv busdrift

I indsatsen om renere kollektiv busdrift vil kommunen reducere luftforureningen fra busser med NOx og partikler med 60 % sammenlignet med 2010 niveauet. Dette vil ske gennem udskiftning til mere miljøvenlige busser som hybridbusser baseret på 2. generation biodiesel, elbusser og nye busser som benytter anden CO2-neutral teknologi som f.eks. biogas eller biodiesel.

Renere havnetrafik og turisme

I indsatsen om Renere Havnetrafik og turisme er det målet, gennem konkrete aftaler, at omlægge al erhvervssejlads med småbåde til nye drivmidler i Københavns inderhavn frem mod 2025.

Renere skibstrafik

I indsatsen om Renere Skibstrafik er der fokus på at fremme en mere miljøvenlig energiforsyning for skibstrafik gennem samarbejde med relevante aktører på området. I første omgang fokuseres på etablering af landstrøm til krydstogtskibe.

Renere Brændeovne

Indsatsen i forhold til brændeovne er opdelt i to dele. I første omgang gennemføres luftmålinger i boligområder med mange brændeovne, som efterfølgende skal danne grundlag for en fremtidig strategi på området.

Støj- og partikelreducerende asfalt

I indsatsen er der fokus på - gennem luftmålinger - at dokumentere, om nye asfaltbelægninger og ekstra renhold af veje kan reducere grove og fine partikler fra vejtrafik.

Flere luftmålinger

I indsatsen om flere målestationer lægges både op til, at der gennemføres luftmålinger på områder, hvor der er behov for opbygning af viden, som f.eks. boligområder med mange brændeovne, daginstitutioner, bygepladser mv. - samt opsætning af 10 faste målestationer, der skal supplere de eksisterende luftmålinger, som udføres i regi af Miljøstyrelsen.

Økonomi

For Københavns Kommune vil Ren Luft planen have et samlet kommunalt finansieringsbehov på ca. 63 mio. kr. fordelt på fire år fra 2014-2017. Heraf tegner indsatsen om renere kollektiv busdrift sig for ca. 40 mio. kr., opsætning af flere luftmålestationer samt luftmålinger for ca. 18 mio. kr.. De resterende tiltag tegner sig for i alt ca. 4,5 mio. kr. Heri indgår ikke midler til finansiering af støj- og partikelreducerende asfalt, som indgår i helhedsgenopretning af veje. Midler til indførelse af Ren Luft zone vil afhænge af den konkrete lovtekst.

I arbejdet med Ren Luft planen er der både fokus på at kvalificere viden om kilder til luftforurening og fokus på indsatser, hvor København som kommune har mulighed for at reducere luftforureningen fra lokale kilder og samarbejde med virksomheder og relevante aktører om indsatser, der både kan skabe grøn vækst og udvikling samt skabe renere luft i København.

Flere af indsatserne vil blive gennemført som partnerskabsprojekter, hvor hovedparten af etableringsomkostningerne vil blive afholdt af de eksterne parter.

Videre proces

Københavns Kommune er i dialog med kommunerne i Hovedstadsregionen med henblik på at opnå opbakning til en udvidet Ren Luft zone, der kan omfatte hele Hovedstadsregionen. Dette vil have en større miljømæssig effekt end en København-Frederiksberg zone. Samtidig giver det mening, da det regionale bidrag til luftforureningen i København er af betydelig størrelse. Ren luft zonen forventes at indgå i regeringens lovprogram for efteråret 2013.

Ren Luft planen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Implementering af planen og dens indsatser igangsættes, når resultatet af budget 2014 forelægges.

 

 

 

Claus Juhl                           /Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til Ren Luft plan godkendes,
  2. at finansiering af Ren Luft plan indgår i forhandlingerne om Budget 2014.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 26. august 2013

Der blev fremsat ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti:

 

At afsnittet om den kollektive trafik tages til efterretning, idet kommunen opfordrer regeringen til at tage nationale initiativer, hvor det ikke går markant udover landets konkurrenceevne.”

 

Der blev stemt om ændringsforslaget:

 

For ændringsforslaget stemte 2 udvalgsmedlemmer: O,C.

Imod ændringsforslaget stemte 8 udvalgsmedlemmer: F,Ø,A,B.

Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

 

Der blev stemt om indstillingen:

 

For indstillingen stemte 9 udvalgsmedlemmer: F,Ø,A,B, O.

Imod indstillingen stemte 1 udvalgsmedlemmer: C.

Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme.

 

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Ren luft plan for Københavns Kommune

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. september 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø, O og B.

Imod stemte: Ingen.

Undlod: C.

 

C afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi lægger stor vægt på at reducere partikelforurening, men mener ikke, at København skal køre et selvstændigt soloinitiativ for at reducere Co2, da det er et globalt problem. Vi mener også, at der skal søges løsninger, som giver størst mulig effekt for pengene.”