Betingelser for at ansætte en medarbejder i lønstilskud

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder. Men der er forskellige forhold, I skal leve op til:  

For at ansætte en person i løntilskud skal I skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.
Det betyder, at: 

 • Virksomhederne med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte ordinært ansatte.
 • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må ansætte én løntilskudsmedarbjder for hver tiende ordinært ansatte.

Hvis I ikke opfylder ovenstående forholdstal på ansøgningstidspunktet, men først opfylder det på starttidspunktet for løntilskudsmedarbejderen, vil det i systemet blive registreret med en rød advarsel. I kan i feltet i 'Opsummeringsfanen' tilføje en bemærkning om, at forholdstallet bliver opfyldt på starttidspunktet og alligevel vælge at indsende ansøgningen.

For at ansætte en person i løntilskud skal der være en nettoudvidelse af antallet af ansatte.
Det betyder, at:

løntilskudsstillingen ikke må erstatte en stilling, der inden for tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinært ansat
der skal ske en udvidelse af antallet af ansatte indenfor de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller indenfor et tilsvarende fagområde. 

 

Hvad får man i tilskud

Som offentlig virksomhed skal du udbetale hele lønnen til den ansatte. Du får efterføgende refunderet mellem 113, 46 kr. og 151 kr. pr. time.

Er du arbjedsgiver i Københavns Kommune, får du dækket hele lønudgiften, hvis du ansætter en borger på kontanthjælp. 

Hvor længe vare en løntilskudsstilling

Ansættelsesperioden for en løntilskudsstilling kommer an på den ydelse, den ledige får fra det offentlige. Perioden kan maksimalt vare:

 • 4 måneder, hvis personen får dagpenge
 • 6 måneder, hvis personen får kontanthjælp eller uddannelseshjælp
 • 12 måneder, hvis personen får sygedagpenge, er i ressourceforløb, er i jobafklaringsforløb eller er omfattet af integrationsloven. 

Forlængelse
Hvis løntilskuddet laves for en kortere periode end hhv. 4, 6 eller 12 måneder, og I ønsker at forlænge samarbejdet, skal det ske direkte uden stop i ansættelsesforholdet. Er der stop imellem de to perioder, anses ansættelsesforholdet som påbegyndt på ny, og ifølge loven må man ikke ansættes i løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat.

Hvor mange timer må medarbejderen være ansat om ugen

En ansættelse med løntilskud vil være på 23-37 timer pr. uge. Timetallet skal beregnes på baggrund af kandidatens ydelse. 

Vi kan hjælpe med at finde en løntilskudsmedarbejder

Har du ikke selv en kandidat, kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33 og få hjælp.

Sådan opretter du en løntilskudsstilling

Du skal gå på virk.dk, når du skal oprette en stilling med løntilskud.
Se vejledning.

 

 

Sådan søger du om tilskud

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge om at få tilskud. Det gør du via systemet VITAS.

Her er det vigtigt, at alle felter er udfyldt og at de er udfyldt korrekt. Du skal være særligt opmærksom på at:

 • Forholdstallet er udfyldt. Se under "BETINGELSER FOR AT ANSÆTTE EN MEDARBEJDER I LØNSTILSKUD"
 • At merbeskæftigelsen er opfyldt. Se under "BETINGELSER FOR AT ANSÆTTE EN MEDARBEJDER I LØNSTILSKUD"
 • At ansøgningen er underskrevet af en repræsentant for virksomheden  - en leder, en HR-medarbejder eller lignende
   
 • At ansøgningen er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, der er ansat på det p-nummer/den adresse, hvor løntilskuddet finder sted. Alle virksomheder har et CVR-nummer, men kan også have p-numre, hvis de har flere enheder på forskellige adresser.
   
 • Medarbejderrepræsentanten må ikke være del af ledelsen i virksomheden. Har I en tillidsrepræsentant, skal det være denne person, der skriver under. Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant på p-nummeret (adressen), kan en anden medarbejderrepræsentant skrive under.

Er du i tvivl om hvem, der skal underskrive og dennes rolle, kan du altid kontakte Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

VIGTIGT: Medarbejderen må først starte i løntilskud, når I har modtaget en skriftlig bevilling fra jobcentret. 

Gå til ansøgning om refusion for en medarbejder i løntilskud.

OPHØR AF LØNTILSKUD

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked - og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. 
I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS, som du kan tilgå via virk.dk.