9. Høring: Københavns Kommunes LGBTI+ politik for perioden 2018-2023. (2018-0223311)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til at skrive et høringsvar vedr. Københavns Kommunes LGBTI+ politik for perioden 2018-2023.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 24. august 2017, at Københavns Kommune skulle udarbejde en politik for, hvordan Københavns Kommune (KK) møder LGBT-personer (personer, der er homoseksuelle, biseksuelle og/eller transkønnede).

Politikkerne efterspurgte, at der i politikken i højere grad indgår konkrete og fremadrettede tiltag i politikken.

Det samlede forslag til politik er vedlagt som bilag 2.

Politikken indeholder såvel initiativer rettet mod kommunens borgere og brugere som initiativer rettet mod ansatte i kommunen. En del af de foreslåede initiativer vil alene kunne gennemføres, hvis der opnås finansiering. Dette er markeret under de enkelte initiativer.

Politikken gøres tidsbegrænset til perioden 2018-23. Baggrunden for dette er, at politikken indeholder en række initiativer, som der kun vil skulle arbejdes med i en kortere årrække. Ved at gøre politikken tidsbegrænset vil det kunne sikres, at politikken alene indeholder aktuelle initiativer.

Det bemærkes herudover, at ØKF blev gjort opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt også at inkludere interkønnede m.fl. i politikken. Der lægges derfor op til, at den fulde titel for politikken vil være ”En ligeværdig del af fællesskabet – Københavns Kommunes LGBTI+ politik 2018-2023”.

Høringsfrist mandag d. 17. september.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til at skrive et høringsvar vedr. Københavns Kommunes LGBTI+ politik for perioden 2018-2023.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. Københavns Kommunes LGBTI+ politik for perioden 2018-2023.