13. Medlemsforslag: Områdefornyelsen Nørrebro (2018-0233244)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. trafikplan indre Nørrebro.

Problemstilling

Jens Villadsen har stillet forslag om at der rettes henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. trafikplan indre Nørrebro. Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 26. juli 2018 afgørelse i klagesag om Trafikplan Indre Nørrebro. Afgørelsen ophæver kommunens screeningsafgørelse og erklærer trafikplanen for ugyldig. Byrum- og Miljøarbejdsgruppen har også drøftet problemstillingen.

Udkast til henvendelse:

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 26. juli 2018 afgørelse i klagesag om Trafikplan Indre Nørrebro. Afgørelsen ophæver kommunens screeningsafgørelse og erklærer trafikplanen for ugyldig. Klagenævnet begrunder afgørelsen med, at kommunen burde have udarbejdet en miljøscreening og sendt miljøscreeningen i høring inden trafikplanens vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2016 og i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016.

Forvaltningens tiltag

Forvaltningen påbegyndte i uge 33 2018 på baggrund af nævnets afgørelse en miljøscreening. Miljøscreening gennemføres af COWI, der har ekspertise i miljøvurderinger og -screeninger. Miljøscreeningen vil blive sendt i høring hos de berørte miljømyndigheder.

Hvis miljøscreeningen viser, at trafikplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil der efterfølgende blive udarbejdet en miljøvurdering. Screeningsafgørelse og en evt. miljøvurdering vil herefter blive sendt i offentlig høring via blivhoert.kk.dk i minimum otte uger, hvorefter trafikplanen vil blive politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Miljøscreening og evt. miljøvurdering afgør, om der er behov for justering i trafikplanen.

To mulige scenarier for tidsplanen for miljøscreening og -vurdering

  1. Såfremt miljøscreeningen og høring viser, at der ikke skal foretages en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, vil Teknik- og Miljøudvalget forventeligt skulle behandle trafikplanen på ny i december 2018.

     

  2. Såfremt miljøscreening viser, at der skal udarbejdes en miljøvurdering og gennemføres eventuelle justeringer af trafikplanen, vil Teknik- og Miljøudvalget skulle politisk behandle en revideret trafikplan.

Den 29. august 2018 blev der afholdt Styregruppemøde i Områdefornyelsen Nørrebro.

TMF´s repræsentant i styregruppen orienterede de tilstedeværende om TMF´s tiltag. Der blev blandt andet sagt direkte at TMF ikke udfører miljøscreeninger ej heller miljøvurderinger i deres anlægsarbejder.

Nørrebro Lokaludvalg er meget uforstående overfor hele sagens forløb. Vi forstår simpel hen ikke hvordan TMF kan ende i den situation, som efter vores bedste vurdering direkte strider mod god forvaltningsskik, nemlig at følge dansk lovgivning på de berørte områder. I øvrigt forefindes der ikke noget informationsmateriale om, på hvilke grundlag, data, forvaltningen vil foretage den omtalte miljøscreening.

Vi vil hermed gerne henlede medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalgets opmærksomhed på forvaltningens kritisable håndtering af dansk lovgivning.

Vi vil opfordre medlemmerne af udvalget til at tage styringen tilbage og på den måde sørge for at vi som kommune naturligvis følger gældende retningslinjer på samtlige områder vedr. TMF´s arbejdsfelt. TMF´s manglende overholdelse af fredningen af Assistens kirkegård er bare en anden sag fra forvaltningens hånd.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. trafikplan indre Nørrebro.

 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Anoir Hassouni, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Majbritt Svensson, Muhammad Aslam, Mie Brandstrup, Rasmus Riley og Sidsel Engqvist.
Undlod at stemme: Erik Brandt.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. trafikplan indre Nørrebro og Jens Villadsen indarbejder de faldende bemærkninger.