13. Høring: Skybrudspakke 2018 (2016-0295526)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringsvar til Skybrudspakke 2018 udarbejdet af Byrums-, Miljø og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget udkast til skybrudspakke 2018 i høring. Høringen er næste skridt i beslutningsprocessen om, hvilke skybrudsprojekter, der skal afsættes penge til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Den samlede projektpakke havde lokaludvalgene i høring i 2014. De kommende år kommer de enkelte projekter så i høring vedr. synergier, borgerinddragelse m.v.

Projektpakken sendes i høring for at få lokaludvalgenes bemærkninger til valg af projekter indenfor egen bydel, samt evt. bidrag til mulige synergiprojekter og viden om projektområderne.

Hovedkriterierne for udvælgelsen af årets projektpakke, er at sikre sammenhæng i det overordnede hydrauliske netværk  af skybrudsløsninger. Det betyder, at der med årets pakke er fokus på:
1. Hydrauliske nøgleprojekter.
2. At sikre bortledningen af vand fra allerede igangsatte projekter.
3. At øvrige projekter kun igangsættes, hvis de ikke forværrer oversvømmelserne andetsteds.

På Nørrebro drejer det sig om projekt: VEL21 Rensning i Peblinge Sø.

Desuden er der et projekt uden for Nørrebro med betydning for Nørrebro: KV53 Grøndalsparken.

Udkast til høringssvar vedlagt som bilag.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringsvar til Skybrudspakke 2018 udarbejdet af Byrums-, Miljø og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar til Skybrudspakke 2018 udarbejdet af Byrums-, Miljø og Trafikarbejdsgruppen med de faldende bemærkninger.