9. Høring: Ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift (2016-0295603)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringsvar vedrørende Ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift, udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget høring om ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift.

Hovedændringerne er:

At der ikke længere gælder en støjgrænseværdi for stærkt støjende arbejde, som det er defineret i forskriften.

At tidsrummet for udførelse af stærkt støjende arbejde begrænses til hverdage kl. 8-17.

At grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser fjernes.

Ændringen medfører, at stærkt støjende arbejde kan udføres uden støjgrænser, det vil sige at entreprenører ikke længere skal ansøge om dispensation, hvis stærkt støjende byggearbejde ikke kan overholde forskriftens grænseværdi på 70 dB(A). Af hensyn til borgerne er det tilladte tidsrum, for hvornår der må udføres stærkt støjende arbejde begrænset til kun at kunne foregå i tidsrummet hverdage kl. 8 til 17. 

Desuden fjernes grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser i den nuværende grænseværdi, således at eventuelle gener fra vibrationer, toner og impulser i fremtiden bliver håndteret konkret fra sag til sag. 

Udkast til nyt Bygge- og anlægsforskrift er vedlagt som bilag.

Høringsfrist: 13. september.

Høringssvar:

Vores bydel er lige som resten af byen plaget af byggerier. Byggerierne er selvfølgelig tegn på at der er gang i byen – og det er godt – men vi skal kunne leve ved siden af dem.

Nørrebro Lokaludvalg skal derfor anbefale at støjgrænseværdien for stærkt støjende arbejde bevares.

Lokaludvalget mener i øvrigt, at støjende og støvende arbejde ikke skal foregå lørdage.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringsvar vedrørende Ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift, udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift, udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen med en enkelt tilføjelse om, at grænseværdien for vibrationer også bevares.