14. Høring: Brug af søvand til vanding af parkbeplantning (2019-0103065)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender indsendt høringssvar vedr. høring om brug af søvand til vanding af parkbeplantning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til Byens drift kan optage vand fra Kildevældssøen og Fælledparkens sø til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler. Vandet må kun anvendes på kommunens egne arealer. Det vurderes, at tilladelsen, med de givne vilkår, ikke vil have konsekvenser for miljø- eller naturtilstand i vandområderne.

Der var deadline for indsendelse af høringssvar d. 24. april. Byrum,- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen vurderede at der ikke var grund til at indsende et høringssvar.

Løsning

Lokaludvalget godkender indsendt høringssvar vedr. høring om brug af søvand til vanding af parkbeplantning.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte indsendt høringssvar vedr. høring om brug af søvand til vanding af parkbeplantning.