9. Svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne (2019-0101978)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne. Indre By Lokaludvalg har spurgt ind til hvilke lokale løsninger til håndtering af skybrud og regnvand, der arbejdes med på Nørrebro. Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har set på henvendelsen og udarbejdet et udkast til et svar.

Udkast:

Nørrebro Lokaludvalg støtter generelt lokale klimatilpasningsløsninger og herunder skybrudsløsninger. Vi ser gerne, at vandet tilbageholdes i mange små og store grønne overfladeløsninger i oplandet, i stedet for at vandet sendes nedstrøms i store afledningsløsninger. Der er dog brug for en meget stor magasinkapacitet opstrøms Søerne, hvis der slet ikke skal ledes vand til Sct. Jørgens Søer, så der skal afsættes arealer til dette på Nørrebro. Det vil vi have undersøgt, inden der kan ses på nye gennemgribende løsninger med Søerne.

Over 50% af vandet, der tænkes sendt til Sct. Jørgens Sø, kommer fra Bispeengen vandopland. Det vil derfor være helt afgørende, at Bispeeng-projektet kommer igennem. Hvis der etableres en Bispeeng skybrudspark og over halvdelen af vandet tilbageholdes, kan det være realistisk at friholde Søerne helt ved at supplere med andre større og mindre offentlige og private projekter. Det vil dog efter vores vurdering kræve velvilje fra Frederiksberg, som vil skulle bruge Københavns Universitets park ned til Åboulevard og muligvis grunden på hjørnet af Bülowsvej/Åboulevard, der bliver ledig. Så vidt vi er orienterede, har Frederiksberg planer om i stedet at bygge på disse grunde. Vi mener også, at kommunen og forsyningen økonomisk og teknisk skal støtte langt mere op om og omfattende private LAR-løsninger i gårdene. 

Hvis resten af Åboulevard derimod også laves til skybrudspark (og evt. også H.C. Andersens Boulevard), viser tidligere analyser i Københavns kommune, at der vil være rigelig kapacitet til at håndtere alt skybrudsvand fra Ladegårdsåen vandopland, så Søerne ikke skal benyttes til dette. Det vil også give mulighed for at binde byen og de grønne områder sammen i en blå-grøn infrastruktur fra Damhussøen over Bispeengen, Søerne og evt. til Langebro.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne.