12. Intern høring: Kommuneplan 2019 (2019-0102132)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om Kommuneplan 2019.

Problemstilling

En kommuneplan er en overordnet plan for byens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

I denne kommuneplan arbejdes der med fem overordnede temaer:

  • En social og mangfoldig by
  • En grøn, sund og bæredygtig by
  • En kulturel storby med kant
  • En by i vækst med talenter og arbejdspladser
  • En international byregion

Forvaltningen har lavet en skabelon til udformning af høringssvar, som de opfordrer til, at man tager udgangspunkt i. Forvaltningen beder også om, at der i høringssvarene bør være en skelnen mellem bemærkninger til kommuneplanen og deciderede ændringsforslag til indholdet (der opfordres til at fokusere på indhold, som berører det pågældende lokaludvalgs arbejdsområde).

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har tilbudt at sammenfatte et høringssvar. De andre to arbejdsgrupper kan fremsende input til Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen frem til deres møde d. 8. maj.

Der er deadline for indsendelse af høringssvar d. 14. maj

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om Kommuneplan 2019.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om Kommuneplan 2019. Gruppen fik en vejledning fra udvalget om at bakke op om Mjølnerparkens brev.