13. Høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2019-0102477)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om handlingsplan for vejstøj 2018-2023.

Problemstilling

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. I Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København er målet, at antallet af stærkt støjbe­lastede boliger over 68 dB skal være halveret inden udgangen af 2025. For at nå målet, skal der gennemføres særlige støjreduce­rende foranstaltninger, som er beskrevet i handlingsplanen.

Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 var i offentlig høring i foråret 2018 og blev sendt tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen efter behandling i Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 med et ønske om, ”at forvaltningen vender tilbage med en opdateret handlingsplan, der bruger nedsættelse af benzin og dieseltrafik som hovedredskabet til at nedbringe vejstøj.” Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 er nu opdateret jævnfør Borgerrepræsentationens beslutning.

Høringsfrist d. 1. maj.

Udkast til høringssvar eftersendes.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om handlingsplan for vejstøj 2018-2023.

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at beholde pkt. 3: Grøn mobilitet i høringssvaret.
For stemte: Alexander van Deurs, Annette Bellaoui, Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Majbritt Svensson, Masti Jutka, Mie Brandstrup, Mogens Petersen og Rasmus Grønborg.
Imod stemte: Bjarke Kværnø og Kim Christensen.
Undlod at stemme:
Forslaget blev nedstemt.

Der blev stillet forslag om at beholde pkt. 3: Nedsættelse af hastigheden på større veje i høringssvaret.
For stemte: Alexander van Deurs, Annette Bellaoui, Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Majbritt Svensson, Masti Jutka, Mie Brandstrup og Rasmus Grønborg.
Imod stemte: Bjarke Kværnø, Mogens Petersen og Kim Christensen.
Forslaget blev nedstemt.

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om handlingsplan for vejstøj 2018-2023.

Protokolbemærkning fra Bjarke Kværnø: Venstre kan ikke bakke op om det høringssvar der er vedtaget da vi IKKE er for de to afsnit om Grøn mobilitet og Nedsættelse af hastigheden på større veje.”