4. Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om lokalplan for "Kvicklygrunden" (2017-0130087)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget diskuterer og godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om udarbejdelse af lokalplan for "Kvicklygrunden".

Problemstilling

Lokaludvalget henvendte sig 7. januar 2016 til Teknik- og Miljøudvalget med et ønske om, at et igangværende boligbyggeri blev stoppet samt, at der blev udarbejdet en lokalplan for området fra Runddelen til Heinesgade, Søllerødgade til Holtegade, Julius Blomsgade og Jagtvej til Runddelen - kendt som "Kvicklygrunden". Borgmester Morten Kabell svarede d. 19. januar 2016, at byggeriet ikke kunne stoppes, samt at en lokalplan måtte afvente afgørelse af en klage i Natur- og Miljøklagenævnet samt udfaldet af en civil retsag om adgang til et gårdareal. (Lokaludvalgets henvendelse og borgmesterens svar, er vedlagt som bilag).

Kvicklygrunden ejes af ejendomsudviklingsfirmaet FH Management. Der er pt. ingen lokalplan for området. De regler, der gælder, er beskrevet i Kommuneplanen 2015 (se bilag 3).

Da klagesag og retsag er stoppet/opgivet, samt set i lyset af den aktuelle diskussion om eventuelle hjemløsecontainere på nabogrunden, ønsker formandskabet på ny at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget.

Henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. ”Kvicklygrunden”

Nørrebro Lokaludvalg fremsætter med henvisning til vort kommissorium, hermed følgende forslag til behandling på et af Københavns Kommunes, Teknik- og Miljøudvalgs førstkommende møder i 2017, den 3. april 2017 eller den 24. april 2017.

Forslag:
Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at der straks skal udarbejdes et lokalplansforslag for området afgrænset af Runddelen, Nørrebrogade, Heines Gade, Søllerødgade, Julius Bloms Gade og Jagtvej - kaldet "Kvicklygrunden”.

Lokalplansforslaget skal som minimum fastslå den offentlige adgang i området således at passage fra Søllerødgade til Jagtvej samt fra Julius Bloms Gade til Nørrebrogade over ”Kvicklygrunden” fastholdes. Eksisterende gårdlaug, erhverv og institutioner skal sikres de nødvendige af- og pålæsningsarealer samt parkeringsforhold for biler og cykler i forhold til Københavns Kommunes normer herfor. Eksisterende servitutter og deres omfang skal bekræftes. Midlertidige konstruktioner skal overholde disse forhold. Lokalplanen skal endvidere fastslå byggegrænser for renovering af eksisterende ejendomme samt byggefelter ved ansøgning til nybyggeri.

Begrundelse:
Forskellige grundejere, andelsboligforeninger, gårdlaug og vejlaug har gennem de senere år krævet, bedt om eller er blevet henvist til, af

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Borgmester Morten Kabell m.fl., at der først, når der var udarbejdet en lokalplan for benævnte område, kunne træffes beslutninger om byggetilladelser, gældende servitutter, gårdlaug, parkeringsforhold, vejudlægning, bebyggelsesprocenter, offentlig transport m.m.. Det bemærkes, at tilgrænsende områder, Nørrebrogade, Runddelen er blevet lokalplanlagt enten i forbindelse med nybyggeri, offentlige anlæg og facade/ butiksregulering.

Det manglende lokalplansgrundlag og problemerne hermed blev bragt op over for TMU ved tilsvarende henvendelse af 7. januar 2016. Det kunne konstateres, at Københavns Kommunes Center for Bygninger, Byggetilladelser Nord - uden offentlig høring, havde givet byggetilladelse til, at én af de lokale grundejere, FH Management, kunne gennemføre et omfattende boligbyggeri på deres matrikel 6140, i populær tale; ”Kvicklygrunden”. TMU fastholdt denne tilladelse og dermed afgørelsen.

Problemstillingen for naboerne er således uændret – uløst, eller rettere Nørrebro Lokaludvalg kan konstatere, at presset fra ovennævnte firma i forhold til naboerne efterfølgende er tiltaget i forhold til byggeriets gennemførelse, chikane af gårdlaug, lukning af servitutbelagte adgangsveje, påstande om servitutters ophør, hævdelse af ”dispensationer” m.m.. Alt sammen for at presse Københavns Kommune til yderligere byggeret på ejendommen i forhold til lokalt fremlagte forslag.

En anden grundejer Procasa, der ejer Jagtvej 69, har siden man erhvervede denne matrikel i 2010 påstået, at formålet med erhvervelsen var, at man ville bygge ungdomsboliger på grunden samt anlægge butikker eller erhverv. Dette er som bekendt stadig ikke sket, uanset at der fra Københavns kommunes side er givet tilsagn om støtte til at bygge ungdomsboliger på matriklen. Det har siden erhvervelsen været et kendt problem lokalt, men også af Københavns Kommune, at denne grundejer ikke vedligeholder og indhegner grunden jf. udstedte påbud og servitutter, hvorfor arealet gennem årene mere fremstår som rotteplaget losseplads end byggetomt. Procasas seneste ”tiltag” er at udlåne grunden til boliger til unge hjemløse i containere, inklusivt et socialøkonomisk mosteri (dvs. med erhverv, varer og tjenesteydelser til/fra), og med ansatte og beboere i ikke nærmere angivet antal.

Nørrebro Lokaludvalg har kun hørt om disse tiltag gennem pressen, men kan, af de her fremviste modeller og tegninger, se at der lægges op til massiv ”midlertidig” udnyttelse af arealet til erhverv og boliger. Nørrebro Lokaludvalg har som sådan intet mod at arealet udnyttes i den periode hvor der laves lokalplan, blot begrænsninger og forudsætninger for lokalplansforslaget, overholdes Det fremgår tydeligt, at man afskærer passagen henover grunden fra Søllerødgade til Jagtvej, hvilket efter Nørrebro Lokaludvalgs opfattelse er en servitutbelagt adgang, der også i Ungdomshusets dage blev respekteret og håndhævet af Københavns Kommune. Procasa påstår, at dette er midlertidigt, foreløbigt 2-3 år, hvorefter det kan være at man vil bygge. Men omfanget gør, at en lokalplanproces bør igangsættes straks!

Det er på denne baggrund, at Nørrebro Lokaludvalg endnu en gang ønsker udarbejdelse af lokalplan. Vi og naboerne er trætte af, at området helt åbenlyst udnyttes til spekulation af de nævnte ejendomsbesiddere, i strid med kommunen og borgernes interesse. 

 

Løsning

Lokaludvalget diskuterer og godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om udarbejdelse af lokalplan for "Kvicklygrunden".

 

Beslutning

Lokaludvalget diskuterede og godkendte udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om udarbejdelse af lokalplan for "Kvicklygrunden".